Konferencje naukowe:

• udział w XXVIII Zjeździe Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, referat nt. "Obraz Boga u dzieci z rodzin niepełnych"; Opole 8-12.09.1993;
• konferencja naukowa nt. "Psychologia i pedagogika w podnoszeniu jakości życia", referat nt. "Obraz Boga jako wyznacznik jakości życia religijnego. Badania w rodzinach niepełnych"; Częstochowa- Kule 19-20.11.1993;
• referat nt. "Wybrane zagadnienia rozmowy psychologicznej z osobą bezrobotną" w ramach konferencji "Pomiar i poczucie jakości życia u aktywnych zawodowo oraz bezrobotnych", Częstochowa 20 - 21.11.1994;
• prezentacja plakatu nt. "Wybrane zagadnienia rozmowy psychologicznej z osobą bezrobotną" w ramach posiedzenia Komisji Psychologicznej Towarzystwa Naukowego KUL, Lublin 30.03.1995;
• udział w ogólnopolskiej sesji "Rodzina i wychowanie" zorganizowanej przez Katedrę Psychologii Wychowawczej KUL, plakat nt. "Poznawczy i emocjonalny aspekt obrazu Boga u dzieci z rodzin niepełnych", Lublin 27.10. 1995;
• międzynarodowa konferencja "Sztuka a świat dziecka", referat nt. "Projekcyjny obraz rodziny a obraz Boga u dzieci", Rzeszów 15-16.11.1995;
• udział w seminarium naukowym Instytutu Pedagogiki i Psychologii WSP; referat nt. "Psychologia jako nauka wartościująca", Zakopane, 14-16.01.1996;

• międzynarodowa konferencja "Wiara, psychologia, psychoterapia", plakat nt. "Podobieństwa i różnice projekcyjnego obrazu rodziców i obrazu Boga u dzieci" Warszawa - Konstancin 20-21.01.1996;
• udział w XXIX Zjeździe Naukowym Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, plakat nt. “Percepcja rodziny u osób rozwodzących się” – Gdańsk 12-15. 09. 1996;
• od lutego do czerwca 1997 roku staż naukowy w Zakładzie Psychologii Rodziny pod kierunkiem prof. dr hab. Marii Braun – Gałkowskiej,
• udział w konferencji zorganizowanej przez Polskie Towarzystwo Religioznawcze i Instytut Pedagogiki Społecznej WSP w Zielonej Górze pt.: “Nowe Ruchy Religijne”, referat nt. “Wybrane zagadnienia religijności młodzieży studiującej w epoce ponowoczesnej” Zielona Góra 27 – 28. 10. 1997;
• udział w VIII Ogólnopolskiej konferencji Psychologów Rozwojowych „Jakość rozwoju a jakość życia” Częstochowa – Kule 26.04 – 29.04. 1999. Referat podczas sesji „Małżeństwo i rodzina w rozwoju” nt. „System rodzinny osób rozwodzących się”
• udział w XXX Naukowym Zjeździe Polskiego Towarzystwa Psychologicznego; Warszawa
9 – 12 09. 1999; plakat na temat: „Obraz Boga u zwolenników postmodernizmu”,
• udział w IX Ogólnopolskiej Konferencji Psychologii Rozwojowej Tarnów, 29. 04. 2. 05. 2000, referat na temat: „Wybrane aspekty obrazu siebie u zwolenników postmodernizmu”
• udział w międzynarodowej konferencji „Strategia ukraińsko – polskiego partnerstwa społeczno – gospodarczego” referat nt. „Psychologiczne uwarunkowania uprzedzeń narodowych i współpracy międzynarodowej Polski i Ukrainy” Lwów 7 – 8. 12. 2000.
• wystąpienie nt. „Komunikacyjny aspekt obrazu siebie u zwolenników postmodernizmu w świetle rysunku „Ja wśród ludzi” na Ogólnopolskiej Konferencji Psychologicznej „Rysunek Projekcyjny w badaniach psychologicznych” Lublin 10 maja 2002,
• warsztaty nt. „Wychowanie do wartości. Wychowanie do poszukiwania prawdy.” przeprowadzone na XXXI Zjeździe naukowym PTP, Lublin 5-8 września 2002,
• wykład „Więź psychiczna matki i dziecka. Norma i zaburzenia.” wygłoszony w ramach konferencji organizowanej przez Wydział Edukacji Urzędu Miasta Częstochowy dn 13. 09.2002.
• Warsztaty „Rodzina a media” przeprowadzone na konferencji „Rodzina źródłem dobra społecznego” Lublin 14.06.2003.
• udział w Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Nowoczesne technologie informacyjne w procesie kształcenie i wychowania” Szczecin 20-21 listopada 2003, referat pt. „Wychowanie medialne w dobie społeczeństwa informacyjnego”
• referat „Mentalność audiowizualna dzieci i młodzieży” sympozjum katechetyczne „Środki audiowizualne w katechezie”, 12-13.11.2004. KUL, Lublin.
• Referat „Obrazy destruktywne w programach telewizyjnych” w ramach Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Dziecko i media elektroniczne – nowy wymiar dzieciństwa”, Białystok – Supraśl 17-18 maja 2004,
• Referat „Postmodernizm and its Consequences In the Proces sof Social and Religious Changes” na konferencji „Science, Ideology, Religion” ST Petersburg.30.03.-2.04.2005.
• Referat " Agresja i przemoc w treści programów telewizyjnych" na konferencji w Siedlcach "Agresja i przemoc we współczesnym świecie" Siedlce 17. lutego 2005,
• Referat "Przemoc i agresja w mediach" na konferencji "Rola mediów w wychowaniu" Poznań 3. czerwca 2005.
• Referat „Budżet czasu dzieci a ich sposób korzystania z mediów” na konferencji „Dziecko i media elektroniczne” Białystok-Goniądz 29.-30.maja 2006
• Referat „Budżet czasu dzieci w młodszym wieku szkolnym a ich relacje z rodzicami” na XV Ogólnopolskiej Konferencji XV Ogólnopolska Konferencja Psychologii Rozwojowej Psychologii Rozwojowej Ustroń czerwiec 22-25. 06. 2006.,
• Referat „Reprezentacja poznawcza własnego ciała w świetle rysunku projekcyjnego u dzieci o różnym typie budżetu czasu” w ramach Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Ciało i jego atrakcyjność. Próba uogólnionej refleksji humanistyczno – społecznej, Tychy 16 .04.2008,
• Plakat „Rodzina jako środowisko wychowawcze. Próba typologii rodzin”. „Ogólnopolska Interaktywna Sesja Naukowa "Systemowe Spojrzenie na Wychowanie", Lublin, KUL, 16.maja 2008,
• Referat „Czas wolny dzieci w młodszym wieku szkolnym. Kontekst społeczno-kulturowy korzystania z mediów” na konferencji „Cudne manowce? Kultura czasu wolnego we współczesnym społeczeństwie” Olsztyn 13.listopada 2008,
• Referat „Poziom niepokoju młodzieży gimnazjalnej o różnym typie budżetu czasu” na II Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Psychologia w służbie rodziny” Gdańsk 21-22 maja 2009,
• Plakat „Narzeczeństwo jako etap przygotowania do szczęścia małzeńskiego. Próba określenia zadań między nupturientami”. Ogólnopolska Interaktywna Sesja Naukowa pt. "Nauki Społeczne i Wychowanie" Lublin, KUL, 30 maja 2009.
• Plakat „Nietypowe żałoby rodzinne. Próba typologii zjawiska.” W czasie Ogólnopolskiej Interaktywnej Sesja Naukowa pt. "Wychowanie na progu XXI wieku, Spojrzenie nauk społecznych na wychowanie w środowisku rodzinnym, szkolnym i medialnym” Lublin, 15 maja 2010.
• Referat „Potrzeby poznawcze osób w okresie starzenia się. Czy uczestnictwo w zajęciach na Uniwersytecie Trzeciego Wieku pomaga je zaspokoić?” w czasie Konferencji Naukowej "Starzenie się z godnością", Lublin, 8 czerwca 2010.
• Referat „Obraz Boga jako wyznacznik podmiotowej relacji do Boga. Badania empiryczne osób we wczesnej dorosłości” wygłoszony na . XIX Ogólnopolska Konferencja Psychologii Rozwojowej, Łódź, 14-16 czerwca 2010,
• Referat „ Im wcześniej tym lepiej, dla emocjonalnego rozwoju dzicecka w społeczeństwie?” w czasie seminarium naukowego „Edukacja wczesnoszkolna - szanse i zagrożenia. Seminarium Naukowe. Chełm, PWSZ, 18 października 2010.
• Referat „Zagadnienie trwałości małżeństwa a możliwości badania pary małżeńskiej w metodach narracyjnych” III Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Psychologia w służbie rodziny” 18-19 maja 2011,
• Plakat „Trwałość małżeństwa jako wskaźnik zadowolenia ze związku. Przegląd teorii i badań psychologicznych w czasie Ogólnopolskiej Interaktywnej Sesji Naukowej „Człowiek na różnych etapach życia. Perspektywa wychowawcza" Lublin, KUL, 18 czerwca 2011.
• Referat „Zjawisko migracji - konsekwencje i zagrożenia dla systemu rodzinnego” Konferencja naukowo-szkoleniowa "Sami w Europie" Lublin, 7 lutego 2012
• Plakat „Trwała wieź małżeńska - teoria i badania polskie” na sesji naukowej „Wartości współczesnej rodziny i wychowania w procesie kształtowania osobowości dojrzałej” Lublin, 25 lutego 2012,
• Referat (we współautorstwie z dr hab. M. Tatalą) „Wymiary formalne i treściowe obrazu Boga w okresie wczesnej dorosłości” na I Międzynarodowa Konferencja Psychologiczna "Nauka wobec religijności i duchowości człowieka", Gdańsk, 24-25 kwietnia 2012,
• Referat „Trwała wieź małżeńska - krucha więź małzeńska. Stan polskich rodzin w świetlt badań psychologicznych.” Wygłoszony na międzynarodowej konferencji naukowej „Imagination and life. The perespective of Contemporary Psychology” Lublin, KUL,16- 17. listopada 2012,
• Referat „Problemy współczesnej rodziny” wygłoszony na konferencji „Proces diagnozy i formy pomocy rodzinie” Lublin, 5 grudnia 2012,
• Referat „Współczesne zagrożenia rozwoju dzieci i młodzieży
- konsekwencje i profilaktyka” na konferencji „Myśl pedagogiczna Janusza Korczaka w pracy socjalnej z dzieckiem i rodziną” Lublin, 11 grudnia 2012,
• Referat pt. „Media o rodzinie, media w rodzinie” (współautorstwo z Z.Kończewską – Murdzek) na Międzynarodowym Kongresie Rodziny Warszawa UKSW 15-17. marca 2013.
• Przygotowanie referatu pt. „Uzależnienia od mediów” (z powodu choroby odczytała dr J.Chwaszcz) na XXXVI Sympozjum Koła Naukowego pt. „Nowe formy uzależnień” 14-15 listopada 2013 w Wyższym Seminarium Duchownym w Płocku
• referat pt. „Jakościowe badanie narracji małżeńskiej w diadzie małzeńskiej w badaniach podłużnych dwuletnich” na XXII Ogólnopolskiej Konferencji Psychologii Rozwojowej pt. „Społeczny kontekst rozwoju. Od dziecka do dorosłego”, Gdańsk 27-29 maj 2013.
• Referat pt. „Fazy rozwoju rodziny – normatywne kryzysy w cyklu rozwojowym rodziny” na konferencji „Dlaczego rodzina? Rodzina jako wartość.” MOPR, Specjalistyczna Poradnia dla rodzin, Lublin 2.10.2013.
• Referat pt. „Dezintegracja pozytywna w diadzie małżeńskiej.
Próba pomiaru w badaniach jakościowych i ilościowych metodami narracyjnymi” na I Międzynarodowym Sympozjum Naukowym „Kazimierz Dąbrowski i Jego dzieło we współczesnej psychologii” Lublin 18-19.10.2013.
• Referat pt. „Obraz Boga u dzieci z rodzin niepełnych” wygłoszony w Stowarzyszeniu Trudnych Małżeństw „Sychar” Lublin 15.02.2014.
• Referat pt. „Psychologia obecności w służbie telefonicznej” wygłoszony na konferencji Jubileusz 20 lat JTZ, Częstochowa 5. 04.2014.
• Referat pt. „Jak sobie człowiek Boga wyobraża? Możliwości i perspektywy badania obrazu Boga rysunkiem projekcyjnym.” na XXIII Ogólnopolskiej Konferencji Psychologii Rozwojowej pt. „Zmiany rozwojowe w biegu życia: konteksty i perspektywy”, Lublin, 28-30 maj 2014.
• Referat pt. „Wymiar formalny obrazu Boga u kobiet w okresie młodej dorosłości”, współautorstwo z dr hab. M. Tatalą, na XXIII Ogólnopolskiej Konferencji Psychologii Rozwojowej pt. „Zmiany rozwojowe w biegu życia: konteksty i perspektywy”, Lublin, 28-30 maj 2014.
• Referat pt. „Bóg jest prosty czy skomplikowany? Struktura pojęciowa obrazu Boga u studentów” w czasie I Zjazdu Polskiego Towarzystwa Psychologii Religii i Duchowości, a za razem II Międzynarodowej Konferencji Psychologii Religii i Duchowości, Lublin, 3-4 czerwca 2014,
• Referat pt. „Wymiar treściowy obrazu Boga u kobiet w okresie młodej dorosłości”, współautorstwo z dr hab. M. Tatalą, w czasie I Zjazdu Polskiego Towarzystwa Psychologii Religii i Duchowości, a za razem II Międzynarodowej Konferencji Psychologii Religii i Duchowości, Lublin, 3-4 czerwca 2014,

 

 

 

Autor: Tomasz Gosztyła
Ostatnia aktualizacja: 18.03.2015, godz. 23:35 - Elżbieta Trubiłowicz