Konkurs E.1.1 Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na projekty ponadnarodowe

Priorytet IV, Działanie 4.1/Poddziałanie 4.1.1


Cechy konkursu: Konkurs na projekty realizowane na terenie całego kraju lub jego części. Konkurs ma charakter zamknięty (tj. nabór będzie prowadzony w ściśle określonym czasie, nie krótszym niż 1 miesiąc). Termin ogłoszenia: III kwartał 2011r.

    Alokacja na konkurs to 50 000 000,00 PLN

    Typ projektu przewidziany do realizacji w ramach konkursu: Programy rozwoju uczelni

    Forma/y działań możliwych do realizacji w ramach współpracy:

- Organizowanie konferencji, seminariów, warsztatów i spotkań

- Prowadzenie badań i analiz

- Przygotowanie, tłumaczenia i wydawanie publikacji, opracowań, raportów

- Doradztwo, wymiana pracowników, staże, wizyty studyjne

- Adaptowanie rozwiązań wypracowanych w innym kraju

- Wypracowywanie nowych rozwiązań

    Kryteria dostępu (muszą być spełnione):

1. Minimalny okres realizacji projektu wynosi 24 miesiące

2. Wnioskodawcą projektu jest szkoła wyższa

3. Maksymalna wartość projektu – 20 000 000 PLN

4. Wnioskodawca w odpowiedzi na konkurs może złożyć tylko 1 wniosek

5. Wnioskodawca na etapie składania wniosku musi posiadać uprawnienia do prowadzenia danego kierunku studiów, studiów doktoranckich lub w treści wniosku zawrzeć oświadczenie o uzyskaniu niezbędnych uprawnień do dnia podpisania umowy o dofinansowanie

6.Średnia z ocen parametrycznych, przyznanych wydziałom prowadzącym studia doktoranckie (w tym interdyscyplinarne studia doktoranckie) – w ramach projektu, nie może być nisza niż 1.3

7.Ocena parametryczna wydziału zaangażowanego w działania realizowane w ramach projektu musi wynosić 1 lub 2

8.Projekt musi przewidywać adaptowanie lub wypracowanie nowych rozwiązań,

wynikających z nawiązanej współpracy.

9.Projekt zakłada realizację jednego lub więcej elementów wymienionych poniżej. Realizacja kilku elementów jest możliwa jedynie w przypadku ścisłego ich powiązania ze sobą. Elementy te muszą wykazywać się komplementarnością:

a) przygotowanie, otwieranie i realizacja nowych kierunków studiów, studiów doktoranckich (w tym interdyscyplinarnych studiów doktoranckich) oraz dostosowywanie programów na istniejących kierunkach studiów do potrzeb rynku pracy i gospodarki opartej na wiedzy,

b) rozszerzanie oferty edukacyjnej uczelni o programy skierowane do osób spoza społeczności akademickiej (zwiększenie udziału szkolnictwa wyższego w kształceniu ustawicznym),

c) podnoszenie kompetencji akademickiej kadry dydaktycznej w celu podwyższania jakości nauczania

d) organizowanie staży i szkoleń w wiodących zagranicznych i krajowych ośrodkach akademickich i naukowo-badawczych dla kadry dydaktycznej uczelni, przydatnych dla prowadzenia pracy dydaktycznej (w tym staże dla doktorantów i staże postdoktorskie),

e) stypendia dla doktorantów, młodych doktorów (postdoców) i profesorów wizytujących zatrudnionych w instytucjach szkolnictwa wyższego w dziedzinach szczególnie istotnych dla rozwoju gospodarki,

f) projekty skierowane do studentów niepełnosprawnych, w celu umożliwienia im korzystania z pełnej oferty edukacyjnej uczelni,

g) rozszerzanie oferty edukacyjnej uczelni o zajęcia fakultatywne w postaci programów wyrównawczych dla studentów z zakresu matematyki i fizyki,

h) opracowanie programów i materiałów dydaktycznych oraz wdrożenie programów kształcenia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość (studia, kursy, szkolenia)

i) współpraca uczelni z pracodawcami w zakresie wzmocnienia praktycznych elementów nauczania oraz zwiększania zaangażowania pracodawców w realizację programów nauczania,

j) lepsze przygotowanie absolwentów do wejścia na rynek pracy, m.in. poprzez wsparcie akademickich biur karier działających przy uczelni,

k) podnoszenie kompetencji kadry kierowniczej w zakresie zarządzania uczelnią (w tym zarządzania finansowego i pozyskiwania funduszy na cele rozwojowe),

l) wdrożenie modeli zarządzania jakością w uczelni (w szczególności opracowanych w ramach wsparcia systemowego w Poddziałaniu 4.1.3).

    Kryteria strategiczne (nieobowiązkowe, ale przyznawane są za nie dodatkowe punkty):

1.Projekty, które są realizowane komplementarnie ze wsparciem o charakterze „twardym” – m.in. Priorytet XIII PO Infrastruktura i Środowisko Infrastruktura szkolnictwa wyższego oraz Regionalne Programy Operacyjne lub są realizowane jako kontynuacja/uzupełnienie działań w ramach SPO RZL (Priorytet II Rozwój społeczeństwa opartego na wiedzy – Działania 2.1, 2.2, 2.3)  – 5 punktów

2.Projekty przewidujące realizację w języku angielskim całości programu kierunków studiów i/lub studiów doktoranckich i/lub programów skierowanych do osób spoza społeczności akademickiej  – 8 punktów

3.Projekty przewidujące przygotowanie, otwarcie i realizację interdyscyplinarnych studiów doktoranckich  – 12 punktów

Autor: Kamil Dębiński
Ostatnia aktualizacja: 10.08.2011, godz. 16:12 - Kamil Dębiński