Dziekan Wydziału Nauk Społecznych ogłasza konkurs na stypendia doktoranckie na rok akademicki 2018/2019 dla uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich.
1. Zasady i tryb przeprowadzenia konkursu określa Regulamin konkursu na stypendia dla uczestników studiów doktoranckich finansowanych z dotacji celowej na prowadzenie badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych, służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich, zwany dalej Regulaminem, wraz z załącznikami nr 1-3.
2. Harmonogram konkursu:
1) składanie wniosków w dziekanacie na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do Regulaminu kończy się dnia 13.09.2018 roku;
2) ocena wniosków i przyznanie stypendiów przez Komisję konkursową w składzie podanym w Regulaminie następuje do dnia 30.09.2018 roku;
3) podpisanie przez beneficjentów umów na stypendia nastąpi do dnia 10.10.2018 roku.

Do konkursu mogą przystąpić uczestnicy stacjonarnych studiów doktoranckich, którzy mają zatwierdzone tematy badawcze we wniosku o przyznanie środków finansowych na działalność statutową Wydziału na lata 2018 i 2019.

 

                                             Prodziekan Wydziału Nauk Społecznych
                                             dr hab. Ewa Domagała-Zyśk, prof. KUL
25.06.2018r.

* Wnioski należy składać w Dziekanacie Wydziału Nauk Społecznych, C-546.

Autor: Maria Mazurek-Olszowa
Ostatnia aktualizacja: 10.12.2018, godz. 15:29 - Maria Mazurek-Olszowa