Konkurs Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

Priorytet II Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących, Projekt innowacyjny, konkurs D.1.1


Cechy konkursu: Konkurs na projekty realizowane na terenie całego kraju lub jego części, z komponentem ponadnarodowym nie uwzględnianym poprzez kryteria szczegółowe. Konkurs ma charakter zamknięty (tj. nabór będzie prowadzony w ściśle określonym czasie, nie krótszym niż 1 miesiąc).

    Termin ogłoszenia: wrzesień 2011r.

    Rozpoczęcie naboru: 1 października 2011r. - 30 grudnia 2011r.

    Alokacja na konkurs to 50.000.000,00 PLN


    Tematy projektów:

1. Metody utrzymania aktywności zawodowej pracowników w grupie wiekowej 50+

2. Wykorzystanie zarządzania wiedzą lub zarządzania zmianą w polskich przedsiębiorstwach

 

    Kryteria dostępu (muszą być spełnione):

1. Okres realizacji projektu nie przekracza 36 miesięcy  (dotyczy tematów 1 i 2)

2. Minimalna wartość projektu wynosi 100 tys. PLN, maksymalna 5 mln PLN  (temat 1 i 2)

3. Maksymalna liczba partnerów w projekcie wynosi 4 (Lider + 4 Partnerów)  (temat 1 i 2)

4. Data rozpoczęcia okresu realizacji projektu jest nie późniejsza niż 9 miesięcy od ostatniego dnia składania wniosków w ramach danej edycji konkursu  (temat 1 i 2)

5. W przypadku projektu z komponentem ponadnarodowym, wydatki związane z komponentem ponadnarodowym stanowią maksymalnie 30% całkowitych wydatków projektu

6. W przypadku projektu z komponentem ponadnarodowym, czas wdrażania działań związanych z komponentem ponadnarodowym wynosi minimum 6 miesięcy  (temat 1 i 2)

7. Projekt dotyczy: tworzenia warunków i rozwiązań organizacyjnych do przekazywania wiedzy pomiędzy pracownikami w wieku 50+ a pozostałymi pracownikami przedsiębiorstwa lub/i poprawy komunikacji pomiędzy pokoleniami w firmie z uwzględnieniem osób 50+ lub/i dostosowania warunków pracy do specyficznych potrzeb pracowników 50+ lub/i optymalizacji wykorzystania potencjału pracowników 50+ do potrzeb organizacji   (temat 1)

8. Projekt dotyczy: tworzenia i wdrażania narzędzi pomiaru wiedzy przedsiębiorstwa lub/i kontrybucji pracowników w budowę wiedzy przedsiębiorstwa lub/i motywowania pracowników do budowania wiedzy przedsiębiorstwa lub/i tworzenia oraz wdrażania narzędzi służących przeprowadzeniu procesu zmiany w przedsiębiorstwie  (temat 2)

9. Co najmniej jeden z przedsiębiorców, u którego testowane będzie rozwiązanie wypracowane w projekcie występuje w projekcie jako lider lub partner  (tematy 1 i 2)

 

    Kryterium strategiczne: (za jego spełnienie przysługuje premia punktowa):

1.Wypracowany w ramach projektu produkt będzie dostosowany do specyfiki przedsiębiorstw MŚP oraz będzie testowany firmach z sektora MŚP - 20 punktów (temat 1, 2)

Autor: Kamil Dębiński
Ostatnia aktualizacja: 10.08.2011, godz. 16:18 - Kamil Dębiński