Celem przewidzianym do osiągnięcia w wyniku realizacji projektów w ramach

ogłoszonego konkursu jest poprawa dostępu do zatrudnienia osób zagrożonych

wykluczeniem społecznym.

 

Typy projektów możliwe do realizacji w ramach konkursu:

1. Wsparcie dla tworzenia i funkcjonowania pozaszkolnych form integracji społecznej młodzieży (świetlice środowiskowe w tym z programem socjoterapeutycznym, kluby środowiskowe) połączonych z realizacją działań w zakresie reintegracji zawodowej i społecznej.

2. Rozwój nowych form i metod wsparcia indywidualnego i środowiskowego na rzecz integracji zawodowej i społecznej (w tym np. środowiskowej pracy socjalnej, centrów aktywizacji lokalnej, animacji lokalnej, streetworkingu, coachingu, treningu pracy).

 

Projekty muszą być skierowane bezpośrednio do następujących grup odbiorców:

− osoby niezatrudnione lub zatrudnione, w wieku aktywności zawodowej (15 -64 lata) , zagrożone wykluczeniem społecznym z co najmniej jednego powodu spośród wskazanych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2004r. Nr 64 poz. 593 z późn. zm.)4,

− otoczenie osób wykluczonych społecznie (w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne dla wsparcia osób wykluczonych społecznie objętych wsparciem w ramach projektu, w tym również w zakresie równoległej aktywizacji zawodowej i społecznej osób pełniących obowiązki opiekuńcze).

 

Na realizację projektów wyłonionych do realizacji w ramach konkursu dostępna jest kwota 5 000 000,00 PLN pochodząca z Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa.

Wnioski o dofinansowanie projektów można składać osobiście, przesyłką kurierską lub pocztą w terminach: od 8 kwietnia 2013 r. do 14 czerwca 2013 r.

 

O dofinansowanie realizacji projektu mogą występować wszystkie podmioty, które spełnią kryteria określone w dokumentacji konkursowej, z wyłączeniem podmiotów określonych w art. 207 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.).

Szczegółowe informacje dotyczące dokumentacji konkursowej oraz zasad przygotowania i realizacji wyodrębnionych projektów współpracy ponadnarodowej/projektów z komponentem ponadnarodowym można uzyskać na spotkaniu informacyjnym, które odbędzie się w dniu 10 maja 2013 r. w Sali Konferencyjnej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie, ul. Zygmuntowska 9 a, o godz. 9.00.

 

Wszystkich zainteresowanych udziałem w spotkaniu zapraszamy do wypełnienia formularza zgłoszeniowego na stronie internetowej www.pokl.wup-rzeszow.pl / Aktualności.

Dodatkowe informacje można uzyskać w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie, Wydział Rozwoju Integracji Społecznej, ul. Poniatowskiego 10, 35-026 Rzeszów, e-mail: wup@wup-rzeszow.pl.

 

Dokumentacja konkursowa:

DK_26-7.2.1-PWP.zip

 

Autor: Anna Przybyła
Ostatnia aktualizacja: 10.04.2013, godz. 14:41 - Anna Przybyła