Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej ogłasza konkurs zamknięty nr DWF_1.5_1_2012 pt. „Wspieranie rozwiązań na rzecz godzenia życia zawodowego i rodzinnego” na składanie wniosków o dofinansowanie realizacji projektów ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet I Zatrudnienie i Integracja Społeczna, Działanie 1.5 – Wspieranie rozwiązań rozwiązań na rzecz godzenia życia zawodowego i rodzinnego.

 

Termin naboru: Wnioski będą przyjmowane od dnia 20 lutego 2012 r. do dnia 17 kwietnia 2012 r.

Przedmiot konkursu:

 

Zakres wsparcia przewidziany w ramach powyższego Działania powinien być ukierunkowany przede wszystkim na tworzenie warunków ułatwiających osobom powrót do czynnego życia zawodowego po przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem dzieci, a także upowszechnianie idei równych szans kobiet i mężczyzn w dostępie do zatrudnienia.

 

Przedmiotowy konkurs dotyczy następujących dwóch typów projektów:

 

1) Wdrażanie i upowszechnianie rozwiązań służących godzeniu życia zawodowego i rodzinnego oraz wspierających powrót do pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem dzieci poprzez:

 

a. wsparcie tworzenia i funkcjonowania żłobków oraz klubów dziecięcych,

b. wsparcie usług świadczonych przez dziennego opiekuna.

 

2) Upowszechnianie idei równych szans, w tym m.in. poprzez organizowanie ogólnopolskich kampanii informacyjno-promocyjnych z wykorzystaniem dostępnych środków masowego przekazu oraz nowoczesnych metod komunikacji, identyfikację i promocję najlepszych praktyk oraz prowadzenie działalności informacyjno-doradczej w obszarze równego dostępu do zatrudnienia.

 

Beneficjenci:

 

O dofinansowanie mogą występować wszystkie podmioty, z wyjątkiem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych).

 

Alokacja na konkurs:

 

Na realizację projektów wyłonionych do realizacji w ramach konkursu dostępna jest kwota 150 000 000,00 zł. Ponadto, w ramach Działania 1.5 wymagane jest wniesienie wkładu własnego w wysokości 15% wartości projektu.

 

Dodatkowe informacje:

 

ogłoszenie o konkursie

dokumentacja_konkursowa_dwf_1.5_1_2012.pdf 

 

 

 

Autor: Beata Kaczan
Ostatnia aktualizacja: 21.05.2012, godz. 12:53 - Beata Kaczan