Departament Funduszy Europejskich w Ministerstwie Zdrowia, pełniący funkcję Instytucji Wdrażającej dla Działania 2.3 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki ogłasza konkurs zamknięty nr MZ_2.3.4_1_2012 w ramach Poddziałania 2.3.4 - „Rozwój kwalifikacji kadr służący podniesieniu jakości zarządzania w ochronie zdrowia".

 

Termin naboru: od 20 lutego 2012 r. do 30 marca 2012 r., o dotrzymaniu terminu decyduje data i godzina wpływu wniosku do instytucji organizujacej konkurs.

 

Beneficjenci: Wnioskodawcami mogą być podmioty uprawnione do prowadzenia kształcenia w formie studiów podyplomowych (zgodnie z art. 2 ust. 11 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym - Dz. U.
z 2005 r., Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.).

 

Przedmiot konkursu: W ramach projektów konkursowych finansowane będą studia podyplomowe o profilu zarządzanie w podmiotach leczniczych z uwzględnieniem zagadnień związanych z przekształceniami zakładów opieki zdrowotnej w spółkę prawa handlowego. Projekty muszą wpisywać się w typ projektu określony w Szczegółowym Opisie Priorytetów PO KL, tj: Kształcenie poprzez kursy, szkolenia, studia podyplomowe pracowników podmiotów leczniczych, wykonujących niemedyczne czynności zawodowe (w szczególności administracyjne, zarządcze), którzy z własnej inicjatywy wyrażają chęć udziału w projekcie.

 

Kryteria dostępu (weryfikowane na etapie oceny formalnej):

  1. Okres realizacji projektu nie przekracza 24 miesięcy;
  2. Maksymalna wartość projektu nie przekracza 2 mln zł;
  3. Projektodawca składa nie więcej niż 2 wnioski o dofinansowanie projektu w ramach danego konkursu;
  4. Rekrutacja uczestników do projektu ma charakter ogólnopolski i nie może przewidywać ograniczeń terytorialnych (geograficznych);
  5. Projektodawca uprawniony jest do prowadzenia kształcenia w formie studiów podyplomowych (zgodnie z art. 2 ust 11. ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym - Dz. U. z 2005 r. nr 164, poz. 1365 z późn. zm.);
  6. Maksymalny koszt przypadający na jednego uczestnika nie może być większy niż 5500,00 zł;

Kryteria dostępu (weryfikowane na etapie oceny merytorycznej):

  1. 100% uczestników projektu stanowią przedstawiciele kadry zarządzającej podmiotów leczniczych (dyrektorzy, główni księgowi, kierownicy wewnętrznych jednostek organizacyjnych, w tym ordynatorzy, pielęgniarki oddziałowe etc.), którzy z własnej inicjatywy wyrażają chęć udziału w projekcie;
  2. Projekt przewiduje wsparcie dla uczestników projektu tylko w ramach studiów podyplomowych o profilu zarządzanie w podmiotach leczniczych ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień związanych z przekształceniami zakładów opieki zdrowotnej w spółkę prawa handlowego;

 

Kryteria strategiczne:

  1. Projekt uwzględnia potrzeby szkoleniowe zidentyfikowane w ramach analizy ex-ante „Analiza potrzeb szkoleniowych personelu medycznego oraz pracowników wykonujących zawody niemedyczne w ramach systemu opieki zdrowotnej w Polsce" w części dotyczącej pracowników wykonujących niemedyczne czynności zawodowe. - premia 15 pkt.
  2. Projektodawca (w dniu złożenia wniosku o dofinansowanie) posiada ocenę wyróżniającą Polskiej Komisji Akredytacyjnej na kierunku zdrowie publiczne lub zarządzanie lub ekonomia (niezależnie od stopnia kształcenia, do którego odnosi się ocena wyróżniająca) - premia 15 pkt.

Alokacja na konkurs: 18 000 000,00 zł.

 

Dodatkowe informacje:

 

Ogloszenie_konkursowe.pdf

 

Dokumentacja_konkursowa_2.3.4.doc

 

 

 

Autor: Beata Kaczan
Ostatnia aktualizacja: 21.05.2012, godz. 12:54 - Beata Kaczan