Nagrody Fundacji Potulickiej

 

Senat Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II ustanowił następujące nagrody, których fundatorem jest Fundacja Potulicka

 

Nagroda im. Anieli hrabiny Potulickiej za wybitne osiągnięcia naukowe wpisujące się w idee chrześcijańskiego humanizmu

 

oraz

 

Nagroda im. Anieli hrabiny Potulickiej za sukces gospodarczy realizowany w duchu solidarnego humanizmu

 

Ufundowane przez Fundację Potulicką Nagrody mają na celu promocję przekonań i postawy ideowej Anieli hrabiny Potulickiej, osoby żarliwej wiary, subtelnego smaku artystycznego, osoby przedsiębiorczej, gospodarującej w sposób nowoczesny, wrażliwej i skutecznej w zakresie inicjatyw religijnych, charytatywnych i oświatowych. Największe zrozumienie i hojność okazała Katolickiemu Uniwersytetowi Lubelskiemu, ustanawiając fundację, działającą w latach 1925-1948 i reaktywowaną po latach komunistycznego autorytaryzmu w roku 1991 jako Fundacja KUL imienia Anieli hrabiny Potulickiej (obecnie Fundacja Potulickiej). Działalność hrabiny Potulickiej wpisuje się w ideały katolickiej nauki społecznej przez szacunek dla każdej osoby ludzkiej, przez praktyczne urzeczywistnienie jej praw, przełamujące podziały społeczne i harmonijnie zespolone z dbałością o dobro wspólne. Hrabina promowała indywidualne inicjatywy i przypominała, że w działaniach gospodarczych należy dbać o ich społeczne otoczenie; łączyła obywatelską aktywność z patriotyzmem; dbała o poziom merytoryczny i ideowy szkolnictwa oraz badań naukowych; nade wszystko przenikała te działania duchem żywej religijności, stymulującej świadomą i odpowiedzialną działalność laikatu w ścisłej współpracy z hierarchią Kościoła katolickiego. Ideały te są bliskie misji KUL, znaczonej dewizą Deo et Patriae i Veritas in caritate, czyli służbą Bogu i Ojczyźnie, a jednocześnie dążeniem do prawdy i jej upowszechniania w duchu miłości.

 

 

 

Laureatem nagrody im. Anieli hrabiny Potulickiej za wybitne osiągnięcia naukowe wpisujące się w idee chrześcijańskiego humanizmu w 2018 r. został

 

Michał Gierycz autor monografii: "Europejski spór o człowieka. Studium z antropologii politycznej", Wydawnictwo Naukowe UKSW, Warszawa 2017

 

Laureaci nagrody w ubiegłych latach

Autor: Anna Hałas
Ostatnia aktualizacja: 16.05.2018, godz. 10:05 - Grzegorz Tylec