Przewidziane zostały 2 konkursy.


Konkurs A.1 Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Priorytet IV Szkolnictwo wyższe i nauka Działanie 4.2 Rozwój kwalifikacji kadr systemu B+R i wzrost świadomości roli nauki w rozwoju gospodarczym

 

Cechy konkursu: Konkurs na projekty realizowane na terenie całego kraju. Konkurs ma charakter zamknięty (tj. nabór będzie prowadzony w ściśle określonym czasie, nie krótszym niż 1 miesiąc). Termin ogłoszenia: III kwartał 2011r.

Alokacja na konkurs to 30 000 000,00 PLN

    Typ/typy projektów (operacji) przewidziane do realizacji w ramach konkursu:

Projekty dotyczące podnoszenia świadomości pracowników systemu B+R w zakresie wagi i zasad badań naukowych i prac rozwojowych dla gospodarki, a także potrzeb sektora nauki i gospodarki w tym zakresie.

    Kryteria dostępu (muszą być spełnione):

1. Wnioskodawcą projektu może być: szkoła wyższa, zarówno publiczna, jak i niepubliczna, instytut badawczy, instytut naukowy Polskiej Akademii Nauk, konsorcjum naukowe.

2. Ostatecznymi odbiorcami wsparcia są pracownicy naukowi: szkół wyższych, instytutów badawczych, instytutów naukowych Polskiej Akademii Nauk, pracownicy jednostek tworzących konsorcja naukowe (z wyłączeniem przedsiębiorców).

3. Projekty, których projektodawca w ciągu ostatnich 3 lat brał udział w utworzeniu co najmniej jednej spółki typu spin-off (projektodawca utworzył spółkę handlową lub został udziałowcem spółki handlowej, której przedmiotem działalności jest komercyjna eksploatacja wyników badań naukowych i prac rozwojowych przeprowadzonych u projektodawcy).

4.Minimalny okres realizacji projektu: 6 miesięcy

    Kryteria strategiczne (nieobowiązkowe, ale przyznawane są za nie dodatkowe punkty):

1. Projekty, których wnioskodawca posiada udokumentowane doświadczenie, wypracowaną metodologię działań w obszarze objętym tematyką konkursu – 5 punktów

 

 

Konkurs A.2 Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Priorytet IV Szkolnictwo wyższe i nauka Działanie 4.2 Rozwój kwalifikacji kadr systemu B+R i wzrost świadomości roli nauki w rozwoju gospodarczym

Cechy konkursu: Konkurs na projekty realizowane na terenie całego kraju. Konkurs ma charakter zamknięty (tj. nabór będzie prowadzony w ściśle określonym czasie, nie krótszym niż 1 miesiąc). Termin ogłoszenia: III kwartał 2011r.

Alokacja na konkurs to 30 000 000,00 PLN

    Typ/typy projektów(operacji) przewidziane do realizacji w ramach konkursu:

Projekty w zakresie podnoszenia umiejętności pracowników systemu B+R (np. kursy, szkolenia, studia podyplomowe) w zakresie zarządzania badaniami naukowymi i pracami rozwojowymi oraz komercjalizacji rezultatów prac badawczych (w tym również w zakresie ochrony własności intelektualnej i przemysłowej).

    Kryteria dostępu (muszą być spełnione):

1.Wnioskodawcą projektu może być: szkoła wyższa, zarówno publiczna, jak i niepubliczna, instytut badawczy, instytut naukowy Polskiej Akademii Nauk, konsorcjum naukowe, firma szkoleniowa, fundacja.

2. Ostatecznymi odbiorcami wsparcia są pracownicy naukowi: szkół wyższych, instytutów badawczych, instytutów naukowych Polskiej Akademii Nauk, pracownicy jednostek tworzących konsorcja naukowe ( z wyłączeniem przedsiębiorców).

3. Minimalny okres realizacji projektu to 6 miesięcy

    Kryteria strategiczne (nieobowiązkowe, ale przyznawane są za nie dodatkowe punkty):

1. Projekty, których wnioskodawca posiada udokumentowane doświadczenie, wypracowaną metodologię działań w obszarze objętym tematyką konkursu – 5 punktów

Autor: Kamil Dębiński
Ostatnia aktualizacja: 10.08.2011, godz. 16:15 - Kamil Dębiński