Konkurs D.1.1 Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na projekty innowacyjne

Priorytet IV Szkolnictwo wyższe i nauka


    Cechy konkursu: Konkurs na projekty realizowane na terenie całego kraju lub jego części. Jest to konkurs na projekty z komponentem ponadnarodowym uwzględnianym poprzez kryteria szczegółowe. Konkurs ma charakter zamknięty (tj. nabór będzie prowadzony w ściśle określonym czasie, nie krótszym niż 1 miesiąc). Termin ogłoszenia: III kwartał 2011r.

    Alokacja na konkurs to 50 000 000,00 PLN

    Tematy projektów:

1. Nowe modele kształcenia przez całe życie, w tym integrowanie funkcjonujących modeli

Kształcenia ustawicznego

2. Projekty otwierające wyższe uczelnie na działania i innowacje społeczne oraz na dostęp do gromadzonej w ramach uczelni wiedzy

3. Prowadzenie monitoringu losów absolwentów w celu podniesienia jakości kształcenia i lepszego dostosowania oferty edukacyjnej do potrzeb gospodarki opartej na wiedzy i wymogów rynku pracy.

    Kryteria dostępu (muszą być spełnione):

1.Wnioskodawcą projektu jest szkoła wyższa.
2.Okres realizacji projektu nie przekracza 36 miesięcy.

    Kryteria strategiczne (nieobowiązkowe, ale przyznawane są za nie dodatkowe punkty)

1. Projekty, które są realizowane komplementarnie z działaniami w ramach Poddziałania 4.1.1 i/lub 4.1.2 PO KL  – 10 punktów

2.Realizacja projektu z komponentem ponadnarodowym w rozumieniu Wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 1 kwietnia 2009 r. w zakresie wdrażania projektów innowacyjnych i współpracy ponadnarodowej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – 10 punktów

Autor: Kamil Dębiński
Ostatnia aktualizacja: 10.08.2011, godz. 15:05 - Kamil Dębiński