KitK1

ZASADY REKRUTACJI - STUDIA I STOPNIA

 

Opis kierunku:

 

Studia na kierunku krajoznawstwo i turystyka kulturowa łączą wiedzę na temat dorobku kultury materialnej i duchowej człowieka ze znajomością zagadnień społecznych oraz ekonomiczno-prawnych określających miejsce tego dorobku we współczesnym świecie.

 

 

Studia stacjonarne I stopnia

Studia na Wydziale Nauk Humanistycznych w Lublinie

 

 

NOWA MATURA (egzamin maturalny) świadectwo wydaje Okręgowa Komisja Egzaminacyjna. Wynik wyrażony w skali PROCENTOWEJ.

 

Konkurs świadectw dojrzałości - punktowane najlepsze wyniki z dwóch przedmiotów spośród następujących: język polski, język obcy nowożytny, geografia, historia, historia sztuki, matematyka, wiedza o społeczeństwie.

 

 

STARA MATURA (egzamin dojrzałości) świadectwo dojrzałości wydane przez komisję egzaminacyjną powołaną przez Kuratora Oświaty. Wynik matury wyrażony OCENĄ w skali 1-6 lub 2-5.

 

Konkurs świadectw - punktowane oceny końcoworoczne ze świadectwa ukończenia szkoły średniej z następujących przedmiotów: język polski, język obcy nowożytny, geografia, historia, matematyka, wiedza o społeczeństwie.

 

 

MATURA MIĘDZYNARODOWA

 

Zasady przyjmowania kandydatów posiadających dyplom matury międzynarodowej (International Baccalaureate) wydany przez Biuro IB w Genewie.

Autor: Andrzej Zykubek
Ostatnia aktualizacja: 09.11.2016, godz. 12:52 - Magdalena Kargol