Dane osobowe

Ks. Arnold Jan Zawadzki urodził się 5 listopada 1973 roku w Łodzi. Po ukończeniu szkoły podstawowej i XXXI Liceum Ogólnokształcącego im. Ludwika Zamenhofa w Łodzi, w 1992 roku wstąpił do Papieskiego Wyższego Seminarium Duchownego w Rzymie. Filozofię studiował na Papieskim Uniwersytecie Laterańskim, a teologię na Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim. Święcenia kapłańskie otrzymał 25.04.1999 z rąk Ojca świętego Jana Pawła II. Po święceniach przez rok pracował jako wikariusz w parafii Santi Marcellino e Pietro in Laterano w Rzymie. W latach 2000 – 2003 roku pracował jako prefekt w Papieskim Wyższym Seminarium Duchownym. W roku 1999 podjął studia specjalistyczne na Papieskim Instytucie Biblijnym w Rzymie. W 2004 otrzymał  na tymże Instytucie najpierw tytuł licencjata nauk biblijnych, a w 2009 roku tytuł doktora nauk biblijnych na podstawie rozprawy doktorskiej Os 10,8-10.11-15 e i suoi echi in Geremia. Un approfondimento esegetico napisanej pod kierunkiem Ojca Profesora Horacio Simian-Yofre SJ. Od 2009 roku jest wykładowcą Pisma świętego i Egzegezy Starego i Nowego Testamentu w Wyższym Seminarium Duchownym w Łodzi i asystentem w Instytucie Nauk Biblijnych na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim.

 

Publikacje

Il peccato di Gabaa, (Studia Biblica Lublinensia VIII) Lublin 2010; „Idea kapłaństwa w Corpus Paulinum”, w: Od Melchizedeka do Jezusa-Arcykapłana, red. D. Dziadosz, (Analecta Biblica Lublinensia V) Lublin 2010, ss. 235-255.

Autor: Stefan Szymik
Ostatnia aktualizacja: 20.11.2012, godz. 10:23 - Stefan Szymik