Ks. dr hab. Grzegorz Wojciechowski, adiunkt
sekretarz Katedry Prawa Katolickich Kościołów Wschodnich


 

Życiorys

ks. Grzegorz Wojciechowski w latach 1990 - 1996 odbył studia na Wydziale Teologii KUL, uzyskując tytuł zawodowy magistra na podstawie pracy Celibat kapłański w prawodawstwie Jana Pawła II, napisanej pod kierunkiem ks. prof. dr hab. Mariana Stasiaka. W dniu 25 maja 1996 roku został wyświęcony na kapłana Archidiecezji Lubelskiej. Po dwóch latach pracy jako wikariusz parafialny został skierowany na studia w zakresie prawa kanonicznego na Wydział Prawa Kanonicznego Uniwersytetu Navarra w Hiszpanii, broniąc w roku 2000 pracę magistersko-licencjacką pt. Las causas matrimoniales en el derecho canónico, napisaną pod kierunkiem ks. prof. dra Mariano Banaresa. W roku 2002, na tymże Uniwersytecie, uzyskał stopień doktora na podstawie Las competencias patriarcales en el derecho canónico oriental. Estudio histórico-canónico, której dyrektorem był ks. prof. dr Emilio Forte.

Od 1 października 2004 roku został zatrudniony jako asystent w Katedrze Prawa Katolickich Kościołów Wschodnich KUL, a do 1 października 2006 roku jest w niej adiunktem.

W latach 2009 - 2011 był uczestnikiem Grupy Badawczej nt. "El procedimiento  de unificación del Derecho europeo" na Uniwersytecie Francisco de Vitoria (Madryt - Hiszpania). W latach 2011-2012 jest członek Grupy Badawczej nt. "Las últimas ampliaciones de la Unión Europea en 2004 y 2007: análisis y valoración de sus consecuencias" na Uniwersytecie Francisco de Vitoria (Madryt - Hiszpania).

Od lutego 2012 do czerwca 2013 członek projektu Grupy Badawczej "The relations of the European Union with the Partenariado Oriental" na Uniwersytecie Francisco de Vitoria (Madryt - Hiszpania).

Członek zespołu redakcyjnego "Revista Crítica de Derecho Canónico Pluriconfesional" (Universidad de Málaga) oraz "The Review of Comparative Law" (WPPKiA KUL).

Aktualny zakres badań obejmuje zagadnienia dotyczące struktur hierarchicznych w katolickich Kościołach wschodnich.

Należy do Stowarzyszenia Kanonistów Polskich oraz Towarzystwa Naukowego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Koordynator Instytutowy Prawa kanonicznego programu Erasmus.

 

Zajęcia dydaktyczne

 • Prawo Kościołów wschodnich (wykład)
 • Prawo katolickich Kościołów Wschodnich (ćwiczenia)

 • Historia źródeł kościelnego prawa polskiego (z uwzględnieniem synodów wschodnich) (wykład)

 • Prawo zakonne - specjalizacja prawa Katolickich Kościołów Wschodnich (wykład)
 • Status prawny katolickich wspólnot na Bliskim Wschodzie (wykład fakultatywny)
 • Metodologia prawa kanonicznego (wykład)

 • Pozasakramentalne akty Kultu Bożego oraz czasy i miejsca święte (wykład)

 • Zadanie nauczania Kościoła (wykład)

 • Derecho eclesiástico del Estado polaco (konwersatorium - wykład fakultatywny)

 • Praktyki studenckie

 

 Dyżur w Katedrze (C-525)
       środa: 13.20 - 14.20 lub kontakt e-mail

 

 

WYKAZ PUBLIKACJI

 

Monografie

 • Las competencias patriarcales en el derecho canónico oriental, Wydawnictwo KUL, Lublin 2007, ss. 218, ISBN 978-83-7363-441-1.
 • Ustrój hierarchiczny katolickich Kościołów wschodnich. Wybrane zagadnienia, Wydawnictwo Polihymnia, Lublin 2011, ss. 138, ISBN 978-83-7270-890-8.

 • Znaczenie Synodu Monte Libano z 1736 roku dla Kościoła maronickiego. Studium historyczno-kanoniczne, Towarzystwo Naukowe KUL, ss. 229, Lublin 2013, ss. 229, ISBN 978-83-7306-613-7.

 

Książki (współredakcje)

 • La Ampliación de la Unión Europea de 2004 y 2007: pasado, presente y futuro, pod red. M. C. Rayón Ballesteros i G. Wojciechowski, Wydawnictwo Polihymnia, Lublin 2012, ss. 235, ISBN 978-83-7847-055-7.

 

Artykuły

 • Los derechos y deberes del patriarca en el derecho canónico oriental, Cuadernos doctórales 20 (2003-04), s. 277-344.
 • Świeccy i urzędy kościelne w aktualnym prawie wschodnim, Wiadomości Archidiecezji Lubelskiej „Memoranda" 79 (2005) n. 4, s. 1116-1129.
 • Celibat kapłański w perspektywie prawodawstwa Jana Pawła II, Prawo, Administracja, Kościół 4 (2005), n. 24-25, s. 165-202; Wiadomości Archidiecezji Lubelskiej „Memoranda" 1 (2005), s. 148-181; Wiadomości Archidiecezji Łódzkiej 11-12 (2005), s. 1020-1048.
 • Prałatura personalna Opus Dei w strukturze Kościoła partykularnego, Wiadomości Archidiecezji Lubelskiej „Memoranda" 80 (2006), n. 1, s. 211-230.
 • Communicatio in sacris w porządku kanonicznym, w: Eucharistia fons vitae - współczesne problemy prawne. Materiały sesji naukowej zorganizowanej 26 kwietnia 2006 r. w Kazimierzu Dolnym, pod red. S. Tymosz, Lublin 2006, s. 55 - 72, ISBN 83-7363-384-7.
 • Nowicki Jan (1894-1973), w: A. Dębiński, W. Staszewski, M. Wójcik (red.), Dziekani Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Lublin 2008, s. 141-146.
 • Nowicki Jan (1894-1973), w: Profesorowie Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, pod red. A. Dębiński, W. Staszewski, M. Wójcik, Lublin 2008, s. 309-314.
 • Przekop Edmund (1937-1999), w: Profesorowie Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, pod red. A. Dębiński, W. Staszewski, M. Wójcik, Lublin 2008, s. 393-398.
 • Małżeństwo a prawo kanoniczne, Wiadomości Archidiecezji Lubelskiej „Memoranda" 82 (2008), n. 4, s. 1029-1039.
 • Status prawny Kościoła patriarchalnego. Zarys problematyki, „Studia Prawnicze KUL", 2-3 (2009), n. 38-39, s. 169-185; ISSN 1897-7146.
 • Status prawny Kościoła metropolitalnego sui iuris, RNP 20 (2010) n. 1, s. 175-186.
 • Lech Walesa: El joven electricista polaco de los astilleros de Gdansk, w: Los protagonistas de la caída del Muro de Berlin. Homenaje en Conmemoración del 20 Aniversario, pod red. M. C. Rayón Ballesteros, Madrid 2011, s. 95-102, ISBN 978-84-15423-03-4.
 • Presentación, w: La Ampliación de la Unión Europea de 2004 y 2007: pasado, presente y futuro, pod red. M. C. Rayón Ballesteros i G. Wojciechowski, Lublin 2012, s. 7-11, ISBN 978-83-7847-055-7.

 • República de Lituania, w: La Ampliación de la Unión Europea de 2004 y 2007: pasado, presente y futuro, pod red. M. C. Rayón Ballesteros i G. Wojciechowski, Lublin 2012, s. 181-190, ISBN 978-83-7847-055-7.

 • República de Polonia, w: La Ampliación de la Unión Europea de 2004 y 2007: pasado, presente y futuro, pod red. M. C. Rayón Ballesteros i G. Wojciechowski, Lublin 2012, s. 203-214, ISBN 978-83-7847-055-7.
 • Political and judicial system in Spain, w: Fides – Veritas – Iustitia. Księga pamiątkowa dedykowana Księdzu Biskupowi Antoniemu Stankiewiczowi, red. P. Stanisz. L. Adamowicz, M. Greszata-Telusiewicz, Lublin 2013, s. 191-206, ISBN 978-83-63761-12-7.
 • Status prawny Kościoła sui iuris, w: Kościół lokalny w Kościele Chrystusa (Lumen Gentium 1), pod red. R. Kantor, Kraków 2015, s. 61-77; ISBN 978-83-7438-480-3.
 • El papel del perito en los procesos de nulidad matrimonial, "Review of Comparative Law" 20 (2015), n. 3, s. 9-28; ISSN 0860-8156.

 • El proceso de la declaración de muerte presunta, "Review of Comparative Law" 20 (2015), n. 4, s. 21-34; ISSN 0860-8156.

 • Święty Izydor Rolnik - orędownik ludzi wsi, w: Święty Izydor wołkami orze... Święci Patronowie w życiu wsi polskiej, pod red. H. Ignatowicz, A. Kosmacz, M. Sawicka, Szreniawa 2016, s. 42-46; ISBN 978-83-64119-07-1.

 

Hasła

 • Personat, EK, t. XV, kol. 345
 • Prezenta, EK, t. XVI, kol. 394-395
 • Przymus parafialny, EK, t. XVI, kol. 776-777.
 • Caldea Iglesia, Diccionario General de Derecho Canónico, t. I, pod red. J. Otaduy, A. Viana, J. Sedano, Pamplona 2012, s. 789-790, ISBN 978-84-9014-173-1.

 • Checa Iglesia, Diccionario General de Derecho Canónico, t. II, pod red. J. Otaduy, A. Viana, J. Sedano, Pamplona 2012, s. 74-75, ISBN 978-84-9014-264-6.

 • Rusa Iglesia, Diccionario General de Derecho Canónico, t. VII, pod red. J. Otaduy, A. Viana, J. Sedano, Pamplona 2012, s. 82-83, ISBN 978-84-9014-269-1.

 • Serbo-Montenegrina Iglesia, Diccionario General de Derecho Canónico, t. VII, pod red. J. Otaduy, A. Viana, J. Sedano, Pamplona 2012, s. 295-296, ISBN 978-84-9014-269-1.

 • Siria Iglesia, Diccionario General de Derecho Canónico, t. VII, pod red. J. Otaduy, A. Viana, J. Sedano, Pamplona 2012, s. 357, ISBN 978-84-9014-269-1.


Tłumaczenia z języka hiszpańskiego

 • Zubillaga Lopez, J.L. Res iudicata w Prawie rzymskim, Prawo, Administracja, Kościół 1-2 (2005) n. 20-21, s. 235-257.
 • Zubillaga Lopez, J.L. Res iudicata w średniowiecznym prawie kanonicznym, Prawo, Administracja, Kościół 3 (2005) n. 22-23, s. 195-209.
 • Wykład Równość - zróżnicowanie: powracające antytezy (IGUALDAD-DIFERENCIA - ANTÍTESIS), prof. Caridat Vallerde (Universidad de Navarra - Pamplona - Hiszpania ), 12. 05. 2009, KUL, Lublin.
 • Wykład Od intymności do ochrony danych osobowych (wymogi prawnonaturalne i uwarunkowania historyczne prawa) (DE LA INTIMIDAD A LA PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Exigencias jurídico-naturales e historicidad del derecho), prof. Andrés Ollero Tassara (Universidad de Juan Carlos Rey - Madryt - Hiszpania), 12. 05. 2009, KUL, Lublin.
 • Wykładu La reforma de la ley orgánica de libertad religiosa en España, ¿hay necesidad o no?, prof. Dra Remigia Beneyta Berenguera,  tłumaczenia symultaniczne, 08. 05. 2012. KUL
 • Wykładu El régimen tributario de las entidades eclesiásticas en España; prof. Dra Remigia Beneyta Berenguera,  tłumaczenia symultaniczne, 10. 05. 2012. KUL


Tłumaczenia na język hiszpański

 • Resume w języku hiszpańskim do książki „Cuda w sprawach kanonizacyjnych", red. W. Bar, Lublin 2006, s. 263-264.


Sprawozdania

 • Sprawozdanie z Sympozjum naukowego „La Instrucción Dignitas Connubii", Roczniki Nauk Prawnych 16 (2006), n. 2, s. 530-533.


Recenzje

 • K. Mikołajczuk, Realizacja zasady jedności sakramentów wtajemniczenia chrześcijańskiego w prawodawstwie Kościoła katolickiego, Kielce 2006, RNP 17 (2007), n. 2, s. 236-238.
 • Bp Krzysztof NITKIEWICZ, Katolickie Kościoły Wschodnie. Kompendium prawa, Sandomierz 2014, RNP 25 (2015), n. 1, s. 170-172.


Inne

 • Święty Charbel.Pustelnik z Libanu, Lublin 2007, ISBN 978-83-89659-95-8.
 • Święty Izydor Rolnik, Lublin 2008, ISBN 978837548-076-4. 
 • Dzieło Maryi (Ruch Focolari). Statuty Generalne (konsultacja naukowo-prawna).
 • Módlmy się do św. Rafki i Małej Arabki, opr. G. Wojciechowski, B. Kucharski, J. Derobert, Szczebrzeszyn 2015, ISBN 978-83-64762-482.


Referaty

 • Communicatio in sacris w porządku kanonicznym, Eucharistia fons vitae - współczesne problemy prawne, Sesja Naukowa KUL, 26. 04. 2006, Kazimierz Dolny.
 • Kościoły patriarchalne, Międzynarodowa Konferencja z okazji 15-lecia wejścia w życie KKKW "Ustrój hierarchiczny katolickich Kościołów wschodnich", 20. 10. 2006, KUL, Lublin.
 • Studia kanonistyczne w Hiszpanii, Konferencja naukowa w ramach II Dni Kanonistów nt. „Kościół i Europa - wspólna droga", 4. 03. 2009, KUL, Lublin.
 • Erasmus - szansa dla młodych kanonistów, Konferencja naukowa w ramach II Dni Kanonistów nt. „Kościół i Europa - wspólna droga", 5. 03. 2009, KUL, Lublin.
 • Małżeństwo pomiędzy stroną katolicką a muzułmańską, III Dni Kanonistów pt. Małżeństwo w społeczeństwie zróżnicowanym religijnie, 17. 03. 2011,  KUL, Lublin.
 • La libertad religiosa en el mundo actual y la situación de cristianos en Oriente Próximo, Panel dyskusyjny nt. Libertad religiosa en el mundo actual, 5. 04. 2011, Universidad de Sevilla, Hiszpania.

 • Relaciones Iglesia-Estado: la tutela de la libertad religiosa en Europa, Konferencja naukowa nt. La fe ilumina la cultura, 6. 04. 2011, Universidad de Huelva, Hiszpania.
 • Polonia en la Comunidad Europea, Konferencja kończąca Projekt „Derecho de la Unión Europea”, 13. 02. 2012, Uniwersytet Francisco de Vitoria, Madryt, Hiszpania.
 • Czy "tak" na zawsze jest możliwe?, 20.03.2012, Archidiecezjalne Centrum Młodzieży, Lublin.
 • Prezentacja książki La Ampliación de la Unión Europea de 2004 y 2007: pasado, presente y futuro, pod red. M. C. Rayón Ballesteros i G. Wojciechowski, 13. 02. 2013, Ambasada Polski w Madrycie.
 • República de Polonia, Spotkanie Międzynarodowe nt. La Ampliación de la Unión Europea de 2004 y 2007: pasado, presente y futuro, 13. 02. 2013, Ambasada Polski w Madrycie
 • Etyka i tajemnica zawodowa w zawodzie prawnika kanonisty, Lexalia 2013 – Dni WPPKiA KUL, 22.05.2013, KUL, Lublin
 • Atención pastoral a los fieles orientales en Polonia, 16. 01. 2014, Seminario canónico para los profesores, Universidad de Navarra (Pampeluna - Hiszpania)
 • Recepcja trydenckiej doktryny o małżeństwie przez Synod Kościoła Maronickiego z 1736 roku, Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Kodeks Kanonów Kościołów Wschodnich - 25 lat od promulgacji", KUL, Lublin, 26 marca 2015 r.
 • Utrata stanu duchownego w świetle KKKW, Międzynarodowa Konferencja „Katolícka univerzita Jána Pavla II v Lubline, Prešovskej Gréckokatolíckej metropolitnej cirkvi sui iuris na Slovensku k 25. výročiu CCEO”, 07.10.2015, Prešovská univerzita v Prešove, Prešov – Słowacja.
 • AMORIS LAETITIA. Rozeznanie, towarzyszenie osobom żyjącym w związkach niesakremntalnych z perspektywy prawa kanonicznego, Konferencja Krajowa Duszpasterzy osób żyjących w związkach niesakramentalnych "Nowości w Amoris Laetitia", KEP, 24. 05. 2016, Warszawa
 • Początki Kościoła ormiańskiego na ziemiach polskich, XI Konferencja Naukowa z cyklu "Mniejszości narodowe na ziemiach polskich", 24-25. 06. 2016, Szreniawa

 

 

Wykłady zagraniczne

 • Relaciones Iglesia-Estado en Polonia contemporánea, 8-12. 05. 2006, Uniwersytet Katolicki de San Antonio (Murcja - Hiszpania)
 • La tutela de la libertad religiosa en Europa poscomunista, 5-9. 05. 2008, Uniwersytet Francisco de Vitoria (Madryt - Hiszpania)
 • Proceso de nulidad matrimonial en Derecho canónico, 9-13.03. 2009, Uniwersytet Francisco de Vitoria (Madryt - Hiszpania)
 • Las relaciones jurídicas entre las Iglesias: Oriental y Occidental en Europa y España, 30.11-04.12. 2009, Uniwersytet Francisco de Vitoria (Madryt - Hiszpania)
 • Relaciones hispano-polacas. Una visión jurídica, 21-23. 06. 2010, Uniwersytet San Pablo CEU (Madryt - Hiszpania)
 • Elecciones polacas, 28-29. 06. 2010, Uniwersytet San Pablo CEU (Madryt - Hiszpania)
 • La situación político-jurídica entre Polonia y Rusia, 7-11. 03. 2011, Uniwersytet Francisco de Vitoria (Madryt - Hiszpania)
 • El proceso declarativo del nulidad matrimonial, 4-6. 04. 2011, Universidad de Huelva (Huelva – Hiszpania)

 • La libertad religiosa y de conciencia como principios generales, 7-8. 04. 2011, Universidad de Huelva (Huelva – Hiszpania)

 • La libertad religiosa en el mundo, 19. 11. 2012, Universidad CEU Cardenal Herrera (Walencja - Hiszpania)
 • El proceso de nulidad matrimonial canónica en Polonia, 20. 11. 2012, Universidad CEU Cardenal Herrera (Walencja - Hiszpania)
 • La situación de los cristianos en Medio Oriente, 21-22. 11. 2012, Universidad CEU Cardenal Herrera (Walencja - Hiszpania)
 • La libertad religiosa en Oriente Próximo, 23. 11. 2012, Universidad CEU Cardenal Herrera (Walencja - Hiszpania)
 • Derecho de familia en Polonia, 12. 02. 2013, Universidad Francisco de Vitoria (Madryt - Hiszpania)
 • Derecho de familia en Unión Europea, 14. 02. 2013, Universidad Francisco de Vitoria (Madryt - Hiszpania)
 • Estatuto canónico del Patriarca oriental, 13-14. 01. 2014, Universidad de Navarra (Pampeluna - Hiszpania)
 • Atención pastoral a los fieles de la diáspora, 15-17. 01. 2014, Universidad de Navarra (Pampeluna - Hiszpania)
 • Relaciones entre Iglesia y Estado en Polonia contemporánea,  1-2. 06. 2015, Universidad Complutense (Madryt - Hiszpania)
 • Proceso de la integración de Polonia en Comunidad Europea. Asuntos jurídicos, 3-5. 06. 2015, Universidad Complutense (Madryt - Hiszpania)

 • Derechos y obligaciones de ciudadano polaco según la Constitución, 20-21. 10. 2015, Universidad Complutense (Madryt - Hiszpania)

 • Los derechos y libertades civiles, 22-23. 10. 2015, Uniwersytet San Pablo CEU (Madryt - Hiszpania)
 • El papel de Tribunal Constitucional en Polonia, 10-11. 05. 2016, Universidad Complutense (Madryt - Hiszpania)
Autor: Anna Swęda
Ostatnia aktualizacja: 04.10.2016, godz. 20:02 - Grzegorz Wojciechowski