PROBLEMATYKA NAUKOWA:
 
ekologia człowieka, filozofia przyrody, inżynieria i ochrona środowiska
     

DATA UZYSKANIA STOPNIA NAUKOWEGO:
 
doktor habilitowany – 2009 – Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Wydział Filozofii
 

Morfogenetyczna koncepcja układów biotycznych

uzyskany stopień: doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie filozofii

 
doktor – 2015 – Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 

Projekt organizacji natury Ruperta Sheldrake'a

promotor: prof. dr hab. Tadeusz Puszkar

uzyskany stopień: doktor nauk biologicznych w zakresie biologii, specjalność: biologia ogólna

 
doktor – 1996 – Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
 

Cywilizacyjno-kulturowy fenomen Homo Faber

promotor: ks. prof. dr hab. Stanisław Zięba

uzyskany stopień: doktor nauk humanistycznych w zakresie filozofii, specjalność: filozofia

   
magister – 1985 – Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
 

Problematyka Omegi w teilhardyzmie

promotor: ks. prof. dr hab. Czesław Stanisław Bartnik

     

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE:
 
Katedra Ekologii Stosowanej – WBiNoŚ KUL (2014-do chwili obecnej) – profesor nadzwyczajny
Katedra Ekologii Człowieka – WBiNoŚ KUL (2013-2014) – profesor nadzwyczajny
Katedra Ekologii Człowieka – WMP KUL (2009-2013) – profesor nadzwyczajny
Katedra Ekologii Człowieka – WMP KUL (1999-2009) – adiunkt
   

WYBRANE PUBLIKACJE NAUKOWE:
     
Łapiński J. 2014. Ikonosfera – przestrzeń kultury epoki postindustrialnej. Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego 24: 87-114.
Łapiński J. 2014. Krajobraz sakralny lub/ albo / bądź sacrum w krajobrazie. W: M. Ostrowski, J. Partyka [red.] Krajobraz sakralny. Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, Narodowy Uniwersytet Lwowski im. Iwana Franki – Wydział Geograficzny. Kraków – Lwów: 17-24.
Łapiński J. 2014. Post-Industrial culture as a source of transformation of space and landspace. Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego 23: 57-72.
Łapiński J. 2014. Przestrzeń egzystencjalna człowieka technicznego. Chemik 68(3): 167-170.
Łapiński J. 2014. The Technical Man’s Existential Space. Chemik 68(3): 171-174.
Łapiński J. 2012. Inkarnacja w ujęciu O. Teilharda de Chardin. W: H. Słotwińska, L. Pintal, M. Wyrostkiewicz [red.] Omnia transeunt – Caritas manet: księga jubileuszowa dedykowana Księdzu Profesorowi Władysławowi Głowie w siedemdziesiątą rocznicę urodzin. Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia, Lublin: 813-822.
Łapiński J. 2012. Zagadnienie sacrum natury – niektóre uwagi i dopowiedzenia. Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego 17: 24-32.
Łapiński J. 2011. Homo Metropolitanus as a New Flâneur. Wandering Through Significant City Places. In: R. Efe, G. Cravins, M. Ozturk, I. Atalay [eds.] Natural Environment and Culture in the Mediterranean Region – II. Cambridge Scholars Publishing – UK, Cambridge: 27-36.
Łapiński J. 2009. Rozwój zrównoważony a polityczny poziom definiowania natury. Problemy Ekorozwoju
Łapiński J. 2008. Morficzne pola nauki Ruperta Sheldrake’a. Studia Sandomierskie 15(1): 119-124.
Łapiński J. 2008. Morfogenetyczna koncepcja układów biotycznych. Studium z zakresu nauk przyrodniczych i filozofii. EkoKul, Lublin. 395 pp.
Łapiński J. 2008. Semantyczno-pragmatyczne znaczenie natury. Studia Ecologiae et Bioethicae 6: 107-116.
Łapiński J. 2007. Kierunki transformacji terenów poprzemysłowych w Tarnobrzeskim Zagłębiu Siarkowym. Wybrane przykłady. W: U. Myga-Piątek [red.] Krajobrazy przemysłowe i poeksploatacyjne. Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego PTG vol. 6. Komisja Krajobrazu Kulturowego PTG, Sosnowiec: 99-112.
Łapiński J. 2007. Krajobraz kulturowy a planowanie przestrzenne. W: S. Kozłowski, P. Legutko-Kobus [red.] Planowanie przestrzenne – szanse i zagrożenia społeczno-środowiskowe. KUL, LBS, Lublin: 196-203.
Łapiński J. 2007. Stare królestwo czarnej topoli. Dawny rezerwat Sochy-Stalowa Wola. Zarys problematyki przyrodniczo-kulturowej. Akcja Katolicka Diecezji Sandomierskiej, WMP KUL, Lublin – Stalowa Wola. 144+72 pp.
Łapiński J. 2006. Człowiek a przestrzeń społeczna – główne determinanty. W: W. Maik, K. Rembowska, A. Suliborski [red.] Człowiek w badaniach geograficznych. Podstawowe idee i koncepcje w geografii vol. 2. Wydawnictwo Uczelniane WSG, Bydgoszcz: 149-167.
Łapiński J. 2006. Przestrzenio-czas i czaso-kultura. Uwagi o komplementarności przestrzeni, kultury, czasu i krajobrazu. Studia Ecologiae et Bioethicae 4: 61-75.
Łapiński J. 2006. Technokraci – nowa elita państwa? W: P. Jaroszyński, P. Tarasiewicz, I. Chłodna [red.] Człowiek i państwo. Fundacja „Lubelska Szkoła Filozofii Chrześcijańskiej”, Lublin: 333-350.
Łapiński J. 2006. Zawartość treściowa pojęcia „granica”. Przyczynek metodologiczny. W: J. Plit [red.] Granice w krajobrazach kulturowych. Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego PTG vol. 5. Komisja Krajobrazu Kulturowego PTG, Sosnowiec: 7-14.
   
  Liczba wszystkich publikacji: ponad 60
   
Wszystkie publikacje pracowników Katedry Ekologii Stosowanej od 2002 roku

 

Autor: Sylwia Gielarek
Ostatnia aktualizacja: 04.05.2015, godz. 11:47 - Sylwia Gielarek