Publikacje naukowe

 • Rozprawa magisterska: Pokuta kościelna cesarza Teodozjusza Wielkiego – przebieg wydarzeń i echa w piśmiennictwie starożytnym, mps KUL, Lublin 1995
 • Rozprawa doktorska: Wschód chrześcijański w piśmiennictwie ks. Bogusława Waczyńskiego, mps KUL, Lublin 2001 (wydanie książkowe, Lublin 2006, wydawnictwo Polihymnia)
 • Oskar Halecki, Od Unii Florenckiej do Unii Brzeskiej, t. 1-2, przeł. Anna Niklewicz OSU, wprow. Jerzy Kłoczowski, Lublin 1997, Przegląd Piśmiennictwa Teologicznego, 1998, nr 2(8), s. 146-147 – prezentacja
 • Tadeusz Pulcyn, Kostomłoty. Dzieje jedynej w Polsce neounickiej parafii i sanktuarium unitów podlaskich według opowiadania ojca Romana Piętki, marianina, Warszawa 1998, Przegląd Piśmiennictwa Teologicznego, 1998, nr 1(7), s. 47 – prezentacja
 • Pięćdziesięciolecie Światowej Rady Kościołów. Piąte Międzyuczelniane Sympozjum Ekumeniczne, Warszawa, 23 kwietnia 1998 roku, Roczniki Teologiczne, z. 7, 45-46 (1998/1999), s. 170-172 – sprawozdanie
 • Od Mortalium animos do Unitatis redintegratio. Stanowisko Kościoła katolickiego wobec ekumenizmu w dobie przedsoborowej, Wiadomości Archidiecezji Lubelskiej (WAL), 74 (2000), s. 836-841
 • Kościół Etiopski. Dzieje, specyfika dogmatyczna i obrzędowa, stan aktualny, WAL, 75 (2001), s. 156-171
 • Dzieje chrześcijaństwa wschodniego na Lubelszczyźnie:
  • cz. 1 – WAL, 75 (2001), s. 1028-1039
  • cz. 2 – WAL, 76 (2002), s. 181-197
  • cz. 3 – WAL, 76 (2002), s. 427- 436
  • cz. 4 – WAL, 76 (2002), s. 697-709
  • cz. 5 – WAL, 76 (2002), s. 941-950
 • Dzieje łacińsko-greckich sporów eucharystycznych i ich współczesna ekumeniczna interpretacja, WAL, 77 (2003), s. 1166-1192
 • Sobór we Florencji jako próba przywrócenia jedności Kościoła, WAL, 78 (2004), s. 265-289
 • Ukaz tolerancyjny z 1905 roku i jego następstwa na Lubelszczyźnie – w stulecie wydarzeń, WAL, 79 (2005), s. 472-495
 • Unici w diecezji lubelskiej, w: Dzieje Archidiecezji Lubelskiej (1805-2005), red. M. T. Zahajkiewicz, Lublin 2005, s. 379-407
 • Kościół prawosławny, w: W służbie Ewangelii i człowiekowi. Archidiecezja Lubelska w latach 1992-2005, red. J. Mariański, Lublin 2005, s. 842-844
 • Ludność katolicka i prawosławna w miejscowościach diecezji lubelskiej w latach 1918-1939, WAL, 80 (2006), s. 770-784
 • Kształtowanie się sieci parafialnej Kościoła prawosławnego na Lubelszczyźnie w latach 1918-1939, WAL, 80 (2006), s. 785-825
 • Położenie Kościoła prawosławnego na Lubelszczyźnie u schyłku II Rzeczypospolitej, WAL, 80 (2006), 1194-1243
 • Duchowieństwo prawosławne na Lubelszczyźnie w latach 1918-1939, WAL, 81 (2007), s.185-225
 • Cerkwie na terenie powiatu chełmskiego w okresie międzywojennym, WAL, 81 (2007), s. 1008-1022
 • Cerkwie na terenie powiatu hrubieszowskiego w okresie międzywojennym, WAL, 82 (2008), s. 454-471
 • Cerkwie na terenie powiatu krasnostawskiego i janowskiego w okresie międzywojennym, WAL, 82 (2008), s. 654-659
 • Cerkwie na terenie powiatu tomaszowskiego w okresie międzywojennym, WAL, 83 (2009), s. 795-814
 • Rozprawa habilitacyjna: Diecezja lubelska wobec prawosławia w latach 1918-1939, Lublin 2010, Wydawnictwo Archidiecezji Lubelskiej „Gaudium”
 • K. Grzesiak, J. R. Marczewski, Biskup lubelski Marian Leon Fulman wobec ruchu neounijnego, w: Pater Ecclesiae Lublinensis. Studia w 65. rocznicę śmierci biskupa Mariana Leona Fulmana (1866-1945), red. J. R. Marczewski, Lublin 2010, s. 49-76
 • Kościół narodowy jako problem duszpasterski diecezji lubelskiej za czasów biskupa Mariana Leona Fulmana, w: Pater Ecclesiae Lublinensis. Studia w 65. rocznicę śmierci biskupa Mariana Leona Fulmana (1866-1945), red. J. R. Marczewski, Lublin 2010, s. 77-146
 • Wizytacyjna działalność biskupa Mariana Leona Fulmana w parafiach diecezji lubelskiej, w: Pater Ecclesiae Lublinensis. Studia w 65. rocznicę śmierci biskupa Mariana Leona Fulmana (1866-1945), red. J. R. Marczewski, Lublin 2010, s. 147-180
Autor: Andrzej Zykubek
Ostatnia aktualizacja: 03.01.2012, godz. 08:50 - Andrzej Zykubek