Dyrektor Instytutu Pedagogiki

Kierownik Katedry Pedagogiki Pastoralnej i Teologii Wychowania WZPiNoS KUL w Stalowej Woli

Konsultacje:

 • Poniedziałek 14.00 - 16.00, s.03, budynek ul. Ofiar Katynia 6a
 • Środa 14.10 - 16.10, s.03, budynek ul. Ofiar Katynia 6a

ks_roman_b_sieron_400

Życiorys naukowy:

Ks. Roman Bogusław Sieroń urodził się 6 lutego 1972 r. w Staszowie w rodzinie nauczycielskiej. Ukończył szkołę podstawową i średnią (LO im. kard. Stefana Wyszyńskiego) w Staszowie. Matura w 1991 r. Studia filozoficzno - teologiczne odbywa w latach 1991-1997 w Wyższym Seminarium Duchownym w Radomiu, a od 1992 r. w Sandomierzu, na zakończenie których przyjmuje 21 czerwca 1997 r. święcenia kapłańskie z rąk bpa Wacława Świerzawskiego. W tymże 1997 r. uzyskuje magisterium z teologii z wyróżnieniem w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim na podstawie pracy ,,Radość według Stromatów Klemensa Aleksandryjskiego", pisanej pod kierunkiem ks. prof. zw. dr hab. Franciszka Drączkowskiego. W latach 1997-1998 pracuje w duszpasterstwie parafialnym jako wikariusz w parafiach pw. św. Floriana w Stalowej Woli i Ulanowie. W 1998 r. podejmuje studia specjalistyczne z zakresu biblistyki najpierw w Papieskim Instytucie Biblijnym ,,Biblicum" w Rzymie (rok propedeutyczny 1998-1999) a potem w Papieskim Uniwersytecie św. Tomasza z Akwinu ,,Angelicum" w Rzymie. W sierpniu 1999 r. odbywa specjalistyczny kurs języka angielskiego w Londynie. W 2001 r. uzyskuje dyplom licencjacki na podstawie pracy ,,L'analisi semantico - teologica della forma sostantivale he chara nelle autentiche lettere di san Paolo”, pisanej pod kierunkiem o. prof. José Maria Viejo OP. Studia rzymskie wieńczy doktoratem z teologii biblijnej ,,Chairein e i suoi derivati nel Corpus Paulinum. Studio linguistico - teologico" (,,Chairein i jego derywaty w Corpus Paulinum. Studium semantyczno - teologiczne"), powstałym pod kierunkiem o. prof. dr. José Maria Viejo OP i o. prof. dr. Giorgio Marcato OP. 8 czerwca 2005 r. nostryfikuje doktorat rzymski w KUL i uzyskuje stopień naukowy doktora nauk teologicznych w zakresie biblistyki. W roku 2007 doktoryzuje się z pedagogiki katolickiej na Wydziale Pedagogicznym Uniwersytetu Katolickiego w Ružomberku na Słowacji i otrzymuje stopień naukowy doktora nauk humanistycznych na podstawie pracy ,,Model wychowania chrześcijańskiego według św. Pawła Apostoła". 13 maja 2008 r. uzyskał stopień naukowy doktora habilitowanego na podstawie rozprawy „Model wychowania według Jezusa Chrystusa w ujęciu czterech Ewangelii kanonicznych", przedłożonej na Wydziale Pedagogicznym Uniwersytetu Katolickiego w Rużomberku (Słowacja). Stopień ten został potwierdzony przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego RP 13 czerwca 2008 r. Mianowany na stanowisko profesora nadzwyczajnego KUL. Kurator Katedry Źródeł Biblijnych Pedagogiki Katolickiej (2009-2010). Obecnie kierownik Katedry Pedagogiki Pastoralnej i Teologii Wychowania WZPiNoS KUL w Stalowej Woli. Od 1 września 2012 r. do 30 września 2014 r. prodziekan WZNoS KUL w Stalowej Woli.

Od 1 września 2003 r. do 26 czerwca 2006 r. był nauczycielem religii Katolickiego Gimnazjum i Liceum św. Jadwigi Królowej w Sandomierzu, uzyskując stopień nauczyciela kontraktowego. Od 1 października 2003 r. pracownik Wydawnictwa Kurii Metropolitalnej ,,Gość Niedzielny" w Katowicach i dyrektor oddziału ,,Gościa Niedzielnego" w Sandomierzu. Od 1 marca 2004 jest delegatem Biskupa Sandomierskiego do oceny treści książek religijnych. W latach 2003-2015 wygłosił ponad 15 serii rekolekcji w diecezjach: sandomierskiej, radomskiej, warszawskiej, łowickiej i łódzkiej. Od lutego 2015 r. organizator i współprowadzący Szkołę Biblijną dla Dorosłych im. św. Pawła Apostoła przy Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Ostrowcu Świętokrzyskim.

Od 1 października 2004 r. wykładowca Wyższego Seminarium Duchownego w Sandomierzu. Podejmuje prowadzenie zajęć z etyki mediów oraz teologii biblijnej - problematyki Dzieła Biblijnego im. Jana Pawła II. Od 1 października 2003 r. wykładowca Instytutu Teologicznego im. bł. Wincentego Kadłubka w Sandomierzu. Podejmuje tam prowadzenie zajęć ze wstępu do Pisma Św., historii zbawienia, teologii biblijnej, języka włoskiego, metodyki pracy naukowej, od 2006 r. egzegezy Nowego Testamentu, a od 2010 r. pedagogiki rodziny i egzegezy Starego Testamentu; prowadzi ponadto seminarium naukowe z biblistyki. W Diecezjalnym Studium Organistowskim prowadzi wykłady z introdukcji do Pisma Świętego i teologii biblijnej, a na Podyplomowych Studiach Pastoralno - Katechetycznych tematykę etyki mediów i teologii biblijnej. Od 1 października 2004 r. wykładowca Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego - Wydziału Zamiejscowego Nauk o Społeczeństwie oraz Wydziału Zamiejscowego Prawa i Nauk o Gospodarce w Stalowej Woli (wykłady: Biblia - istota i rola w kulturze; socjologia mediów; myśl pedagogiczna bł. Jana Pawła II; ćwiczenia - warsztat rzecznika prasowego; seminarium - projekt badawczy i jego realizacja; ćwiczenia z systemów pedagogicznych; seminarium naukowe z pedagogiki), a od 30 maja 2007 r. redaktor naczelny kwartalnika WZNoS KUL w Stalowej Woli ,,Społeczeństwo i Rodzina" (8 punktowy według oceny MNiSW z grudnia 2014 r.). Od listopada 2008 r. do września 2010 r. prodziekan WZPiNoG KUL w Stalowej Woli. Od roku akad. 2009/2010 wykładowca nauk biblijnych oraz nauk pedagogicznych w Wyższym Seminarium Duchownym Archidiecezji Lwowskiej oraz Instytucie Teologicznym im. św. Józefa Bilczewskiego we Lwowie (Ukraina). W roku akademickim 2012/2013 wykładowca Podkarpackiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie, oddział w Tarnobrzegu.

Od 19 listopada 2005 r. moderator Dzieła Biblijnego im. Jana Pawła II w diecezji sandomierskiej, a od listopada 2009 r. delegat Biskupa Sandomierskiego ds. Dzieła Biblijnego. Od 11 marca 2006 r. sekretarz oddziału sandomierskiego Polskiego Towarzystwa Teologicznego w Krakowie, a od 26 października 2010 r. prezes oddziału PTT. 31 sierpnia 2006 r. zostaje mianowany wicedyrektorem Instytutu Teologicznego im. bł. Wincentego Kadłubka w Sandomierzu, a od 29 października 2010 r. jest dyrektorem Instytutu.

Członek zwyczajny Stowarzyszenia Biblistów Polskich (nr legitymacji członkowskiej 79). Należy do Polskiego Towarzystwa Teologicznego w Krakowie, Akademickiej Rady Pedagogów Katolickich w Sandomierzu oraz Międzynarodowej Akademickiej Rady Pedagogów Katolickich w Ružomberku. Od października 2011 r. członek Rady Naukowej rocznika Instytutu Teologicznego im. Św. Józefa Bilczewskiego Archidiecezji Lwowskiej obrządku łacińskiego „Studia Leopoliensia” (Ukraina). Od czerwca 2015 r. członek Zespołu Recenzentów „Tarnowskich Studiów Historycznych”.

Kanonik honorowy stalowowolskiej Kapituły Konkatedralnej. Odznaczony odznaką „Zasłużony dla Miasta Staszowa” oraz Medalem Komisji Edukacji Narodowej.

Autor 7 pozycji książkowych, 8 opracowań redakcyjnych, 34 artykułów w pracach zbiorowych, 69 artykułów naukowych i popularno-naukowych oraz ponad 400 artykułów prasowych. Uczestnik 50  konferencji naukowych, współorganizator 28 sesji naukowych, prelegent 27 sympozjów naukowych krajowych i 14 zagranicznych.

Promotor 203 prac magisterskich z pedagogiki (seminarium z pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej i pedagogiki chrześcijańskiej – 20 prac w przygotowaniu) oraz 14 prac magisterskich z teologii biblijnej.

Prowadzi badania z zakresu teologii biblijnej, epistolografii św. Pawła Apostoła, pedagogiki pastoralnej i teologii wychowania, pedagogiki chrześcijańskiej, systemów wychowania. Prowadzi swoje poszukiwania naukowe na bazie Pisma Świętego opracowując model wychowania chrześcijańskiego według egzegezy Starego Testamentu, a szczególnie odniesień nowotestamentalnych Ewangelii i epistolografii Pawłowej; w obszarze zainteresowań naukowych jest również styk pedagogiki i szeroko rozumianych współczesnych kierunków w teologii biblijnej Starego i Nowego Testamentu; wykorzystanie aspektów lingwistyczno-hermeneutycznych we współczesnej pedagogice; wszystko to prowadzi do wypracowania nowego modelu wychowawczego opartego na autorytecie i bazie Słowa Bożego w życiu i działalności Kościoła katolickiego. Najnowszy realizowany projekt badawczy dotyczy starotestamentalnych modeli wychowania na podstawie ksiąg mądrościowych Starego Testamentu oraz pozostałych ksiąg Starego Przymierza (odbył w tym celu kwerendę badawczą w Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim w Rzymie w maju 2015 r.).

Zainteresowania: judaizm, podróże samochodowe, hiper-media, politologia, wycieczki piesze dla rekreacji.

 

Sac. Roman Bogusław Sieroń (CV nella lingua italiana)

Capo della cattedrale della pedagogia pastorale e teologia dell’educazione, Istituto di Pedagogia, Facoltà di Giurisprudenza e Scienze Sociali Università Cattolica di Lublino Giovanni Paolo II a Stalowa Wola.

 

Biografia scientifica (in breve)

Don Roman B. Sieroń; data di nascita: 06.02.1972; luogo di nascita: Staszów (Polonia). Nel 1978-1986 ha frequentato nella scuola elementare in Staszów, e poi nel 1987-1991 il liceo in Staszów, dove ha superato l'esame di maturità con il punteggio di 5.0 (molto bene). Nel 1991-1997 ha studiato filosofia e teologia presso il Seminario maggiore di Radom e Sandomierz. Nel 1997, fu ordinato sacerdote per mano di S.E.R. Vescovo Wacław Świerzawski in Sandomierz. Nel 1997-1998 ha lavorato come vicario nella parrocchia di Ulanów. Nel 1998-2003 ha freguentato gli studi più specializzati in teologia biblica a Roma. Nel 2003-2007, direttore del settimanale cattolico ,,Gość Niedzielny” (reparto di Sandomierz), in questo periodo (2003-2006) è anche un catechista (contratto insegnante) presso la scuola cattolica (gimnasio e liceo) in Sandomierz. Dal 2003 docente presso l'Istituto di Teologia il nome di beato Wincenty Kadłubek in Sandomierz, e dal 2004 docente presso il Seminario Maggiore di Sandomierz. Dal 2004 docente presso la Facoltà di Università Cattolica di Lublino a Stalowa Wola, dal 2007 assistente universitario; nel periodo 2008-2010 e 2012-2014 (vice-) prodecano per gli studenti. Nel'anno accademico 2009/2010 docente di studi biblici al Seminario Maggiore e dell'Istituto Teologico dell'Arcidiocesi di Lviv (Ucraina). Dal 2004 delegato del Vescovo di Sandomierz di valutare il contenuto dei libri religiosi, e 2005-2009 il moderatore della Opera Biblica il nome santo Giovanni Paolo II nella diocesi di Sandomierz (e dal 2009 delegato del Vescovo). Negli anni 2006-2010 vice-direttore dell'Istituto di Teologia il nome di beato Wincenty Kadłubek in Sandomierz, e dal 2010 il direttore. Negli anni 2006-2010 il segretario, e dal 2010 presidente della filiale di Sandomierz Società Teologica in Polonia. Dal 2007 redattore capo della ,,Società e Famiglia. Studi Scientifici in Stalowa Wola presso l'Università Cattolica di Lublino Giovanni Paolo II”. Dal 2008 membro del Comitato di redazione del Bollettino del l’Opera Biblica in Polonia. Capo della cattedrale della pedagogia pastorale e teologia dell’educazione, Istituto di Pedagogia, Facoltà di Giurisprudenza e Scienze Sociali Università Cattolica di Lublino Giovanni Paolo II a Stalowa Wola.

Autore di 7 libri, 9 studi editoriali, 36 articoli in opere collettive, 65 articoli scientifici, più di 400 articoli scientifici popolari e comunicati stampa. Altoparlante 23 convegni nazionali e 15 stranieri. L’organizzatore 28 convegni nazionali e internazionali. Promotore oltre 200 tesi di laureato (magister) in pedagogia e della teologia della Bibbia.
Nel 2008-2009, il responsabile del progetto ,,Life Bridges for Central Europe. In the Spirit of Visegrad around Sandomierz. Science – culture – spirituality”, un progetto finanziato dal Fondo Internazionale Visegrad (IVF).

Canonico onorario del Capitolo concattedrale in Stalowa Wola. Premiato con la medaglia ,,Commissione Nazionale Istruzione” (Komisji Edukacji Narodowej) e anche il distintivo ,,Meritato per la Città di Staszów”.

 

Studi completati:

 • Anni di studio: 1991-1997, Università Cattolica di Lublino - Seminario Maggiore di Radom e Sandomierz, in direzione di: teologia (corso A), ha ottenuto il titolo professionale: il laureato (magister ) di teologia (summa cum laude);
 • Anni di studio: 1998-1999; anno propedeutico presso il Pontificio Istituto Biblico ,,Biblicum” a Roma (Italia);
 • Anni di studio: 1999-2001, Pontificia Università San Tommaso d'Aquino di Roma (PUST, Italia): teologia biblica (sezione biblica), ottenuto la licenza in teologia biblica;
 • Anni di studio: 2001-2003, Pontificia Università San Tommaso d'Aquino di Roma (PUST, Italia), ottenuto il diploma: dottore in teologia a studi biblici (l’omologazione nella Polonia: KUL - dottorato di ricerca biblica nel campo della teologia biblica - 08.06.2005);
 • Anni di studio: 2005-2006, Università Cattolica di Ruzomberok (Slovacchia); facoltà: pedagogia; ottenuto il titolo professionale: laureato della pedagogia (PaedDr);
 • Anni di studio: 2006-2007, Università Cattolica di Ruzomberok (Slovacchia); facoltà: pedagogia, titolo di studio conseguito: dottorato di ricerca in materia di istruzione, (PhD);
 • 2008; Università Cattolica di Ruzomberok (Slovacchia); titolo di studio conseguito: dottore abilitato di ricerca in educazione; (riconosciuto – Ministero della Scienza e dell'Istruzione Superiore della Repubblica di Polonia 13.06.2008).
 • Professore straordinario dell'Università Cattolica di Lublino Giovanni Paolo II (dal 15.02. 2009).

Contatto:

mail: erbes@interia.pl

Twitter: @rbsieron72

Polonia, Stalowa Wola, 10 dicembre 2015

 

Publikacje naukowe:

 

Monografie:

 • Sieroń R. B., 300 godzin w ojczyźnie Jezusa, Biblioteka Staszowska 154, Kielce - Staszów 2002, ISBN 83-87215-75-9, ss. 114.

 • Sieroń R. B., L’analisi semantico-teologica della forma sostantivale che chara nelle autentiche Lettere di san Paolo Aposotolo, PUST, Roma 2001, ss. 91 (m.p.s.).

 • Sieroń R. B.,,Chairein e i suoi derivati nel Corpus Paulinum. Studio linguistico - teologico, PUST, Roma 2003, ss. 304.

 • Sieroń R. B., Apostolat biblijny we współczesnej rodzinie, Rużomberok 2006, ss. 100.

 • Sieroń R. B., Model wychowania chrześcijańskiego według św. Pawła Apostoła, Sandomierz 2007, ISBN 978-83-7300-870-0, ss. 244.

 • Sieroń R. B., Model wychowania według Jezusa Chrystusa w ujęciu czterech Ewangelii kanonicznych, Ružomberok – Stalowa Wola 2008, ISBN 978-83-61307-07-5, ss. 229.

 • Sieroń R. B., Model wychowania chrześcijańskiego według świętego Pawła Apostoła, wydanie drugie – uzupełnione, Ružomberok – Stalowa Wola 2008, ISBN 978-83-61307-13-6, ss. 244.

 • Sieroń R.B., Brzeski S., Sandomierskie spotkania z Biblią. Polskie Dzieło Biblijne im. Św. Jana Pawła II w Diecezji Sandomierskiej 2005-2016, WDS, Sandomierz 2016, ISBN 978-83-61307-46-4, ss. 134.

 

Opracowania redakcyjne:

 • Kiernikowski Z., Kucharski J., Sieroń R. B., Sudoł K., Śladami Jezusa. Jubileuszowa Pielgrzymka do Ziemi Świętej Papieskiego Instytutu Polskiego w Rzymie, Warszawa 2001, ISBN 83-7146-093-7, ss. 188.
 • ,,Idzie z gałązką oliwną. 10 – lat obecności tygodnika katolickiego ,,Gość Niedzielny” w diecezji sandomierskiej, praca pod redakcją ks. Romana Bogusława Sieronia, Sandomierz 2006, ISBN 83-7300-651-6, ss. 403.
 • Modlitewnik pielgrzyma. Sanktuarium Modlitwy Papieskiej w Staszowie, praca pod redakcją ks. Romana Bogusława Sieronia, WDS, Sandomierz 2008.
 • Biblia – istota i rola w kulturze. Wstęp do Pisma Świętego nie tylko dla teologów, redakcja naukowa ks. Roman B. Sieroń, Wydawnictwo KUL, Lublin 2014 (w druku).
 • Dancak P., Rembierz M., Sieroń R. B., Cierpienie, umieranie, śmierć. Wyzwania i dylematy ludzkiego losu w konteście sytuacji granicznych, WDS, Stalowa Wola 2013, ISBN 978-83-61307-89-1, ss. 296.
 • Juśko E., Sieroń R. B., Sorys S. (red. naukowa), Homo religiosus w postmodernistycznych uwarunkowaniach, Eikon Plus,Kraków 2014, ISBN: 978-83-60391-13-6, ss. 115.
 • Juśko E., Sieroń R.B., Sorys S. (red. naukowa), Wartości chrześcijańskie w XX i XXI wieku. Zagrożenia i szanse, Regis, Tarnów 2015, ISBN 978-83-63827-45-8, ss. 207.
 • Sieroń R.B., Banaczyk M., Witek P., Podleśny R. (red. naukowa), Młode pokolenie w świecie wielowymiarowego ryzyka, WZPiNoS KUL, Stalowa Wola 2015, ISBN: 978-83-61307-23-5, ss. 273.
 • Juśko E., Sieroń R.B., Sorys S. (red. naukowa), Homo religiosus versus homo politicus. Współpraca cz konflikt?, Wydawnictwo Regis, Tarnów – Łapczyca 2015, ss. 143. ISBN 978-83-63827-66-3.

 

Artykuły w pracach zbiorowych (recenzowane):

 • Sieroń R.B., Kościół i wierni w Staszowie (lata 1918 – 1945), w: Almanach Staszowski, praca zbiorowa pod redakcją dr. Macieja A. Zarębskiego, Staszów 2003, ISBN 83-902506-0-8, s. 53-54.
 • Sieroń R.B., Europejskie korzenie wyrastają z Sandomierza. Przed 400 – leciem sanktuarium Matki Bożej Bolesnej w Sulisławicach, w: Europa dwóch płuc, praca zbiorowa pod redakcją ks. dr. Jana Zimnego, Sandomierz 2006, ISBN 83-917225-2-X, s. 104 – 107 i s. 161 – 168.
 • Sieroń R.B., Wartość pracy w Biblii, w: Wychowanie ku wartościom, praca zbiorowa pod redakcją ks. dr. hab. Jana Zimnego, Sandomierz 2006, ISBN 83-917225-4-6, s. 113-124.
 • Sieroń R.B., Perła z Umbrii – Pedagogia przebaczenia św. Rity z Cascii, w: Pedagodzy na współczesne czasy, praca zbiorowa pod redakcją ks. dr. hab. Jana Zimnego, Stalowa Wola – Rużomberok – Sandomierz 2006, ISBN 83-917225-8-9, s. 117-126.
 • Sieroń R.B., Jak czytać Pismo Święte w rodzinie? w: Rodzino przekaż wiarę, Praca pod redakcją ks. dr. Czesława Murawskiego, Sandomierz 2006, ISBN 83-7300-772-5, s. 40-43.
 • Sieroń R.B., Pismo Święte w pedagogii rodziny. Apostolat biblijny we współczesnej rodzinie, w: Widzieć. Oceniać. Działać. Wieloaspektowość badań naukowych, praca zbiorowa pod redakcją ks. dr. hab. Jana Zimnego, Stalowa Wola – Rużomberok 2006, ISBN 83-917225-9-7.s. 112-120.
 • Sieroń R.B., Definicja modlitwy chrześcijańskiej według św. Pawła Apostoła w Pierwszym Liście do Tesaloniczan – najstarszym piśmie Nowego Testamentu, w: Człowiek i sacrum. O pojęciach religijnych w języku i kulturze, materiały pokonferencyjne pod red. dr. Doroty Sarzyńskiej i prof. dr. hab. Ryszarda Tokarskiego, Sandomierz 2006, ISBN 83-87641-58-8, s. 33-54.
 • Sieroń R.B., Wychowanie chrześcijańskie optymalnym modelem wychowania, w: Pedagogia na dziś, praca zbiorowa pod redakcją ks. dr. hab. Jana Zimnego, Stalowa Wola – Rużomberok 2007, ISBN 978-83-925000-0-1, s. 137-165.
 • Sieroń R.B., Chairein e i suoi derivati nei testi veterotestamentari, negli apocrifi e pseudoepigrafi dell’Antico Testamento, w: Przemawiaj do nich moimi słowami. Księga Pamiątkowa dedykowana Jego Magnificencji Księdzu Rektorowi Profesorowi Ryszardowi Rumiankowi w 35. rocznicę kapłaństwa i 60. rocznicę urodzin, zebrał i opracował ks. dr Zbigniew Godlewski, Warszawa 2007, ISBN 978-83-925430-1-5, s. 553-563.
 • Sieroń R.B., Materiały biblijne na kwiecień 2008 r., w: Witaj Królowo Matko i Nadziejo Nasza. Druga Peregrynacja Matki Bożej w Kopii Obrazu Jasnogórskiego w Diecezji Sandomierskiej 13 IX 2008 – 13 IX 2009, praca zbiorowa pod red. ks. dr. Czesława Murawskiego, Sandomierz 2007, s. 58-81.
 • Sieroń R.B., Ewangelie kanoniczne głównym źródłem wiedzy o pedagogii Jezusa Chrystusa, [w:] Wartość autorytetu w procesie pedagogicznym, praca zbiorowa pod red. ks. dr. hab. Jana Zimnego, prof. KUL, Stalowa Wola – Rużomberok 2008, s. 160-182; ISBN 978-83-926302-3-4.
 • Sieroń R.B., Wykorzystanie nowych technologii komunikacyjnych w proforystycznym wymiarze pedagogiki katolickiej na przykładzie działalności Polskiego Dzieła Biblijnego im. Jana Pawła II, [w:] Сучасніінформаційні Технології та Інноваційніметодики Навчання в Підготовці Фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми, Київ-Вінниця 2008, ISBN 966-527-185-7, s. 228-237.
 • Sieroń R.B., Etyka pedagogiczna w wychowaniu moralno-duchowym św. Pawła Apostoła, [w:] Szkoła profesjonalno-mistrzowska w systemie oświaty państwowej. Materiały międzynarodowej konferencji naukowo-praktycznej, Kijów – Czerniowce 2008, ISBN 978-966-8410-41-6, s. 128-139.
 • Sieroń R.B., Zarys modelu wychowania chrześcijańskiego według św. Pawła Apostoła, (w:) Wiem komu zawierzyłem… Radomskie spotkania ze św. Pawłem, praca pod redakcją ks. dr J. Kucharskiego, AVE, Radom 2009, s. 11-36.
 • Sieroń R.B., Strach czy nadzieja?, (w:) XV Tydzień Biblijny w Diecezji Sandomierskiej 21-29 XI 2009, „Kapłan sługą Boga i Kościoła”, materiały pod redakcją ks. dr A. Kończaka, Sandomierz 2009, s. 36-39.
 • Sieroń R.B., Znaczenie Roku św. Pawła w pedagogicznym wymiarze życia i misji Kościoła, (w:) S. Węglińska, Kim jest dla mnie św. Paweł?, WDS, Stalowa Wola 2010, ISBN 978-83-257-0206-9, s. 17-36.
 • Sieroń R.B., Zarys tanatologii biblijnej – nauka o życiu i śmierci w ujęciu św. Pawła Apostoła, (w:) Cmentarz Świętopawelski w Sandomierzu. W dwóchsetlecie powstania, praca zbiorowa pod redakcją P. Sławińskiego i K. J. Rusieckiego, Sandomierz 2010, s. 13-37, ISBN 978-83-931774-0-0.
 • Sieroń R.B., Kobieta w Biblii. Od upadłej Ewy do apokaliptycznej Niewiasty, (w:) Kobieta we współczesnym człowieczeństwie, praca zbiorowa pod redakcją A. Witkowskiej – Paleń, Justyny Maciaszek, Stalowa Wola 2010, s. 161-180. ISBN 978-83-61307-29-7.
 • Sieroń R.B., Nowotestamentalne modele wychowania jako antidotum na kryzysy antropologiczne ery ponowoczesnej, (w:) Instytut Pedagogiki 2004-2011 w służbie Kościołowi, Ojczyźnie i Rodzinie, praca zbiorowa pod redakcją E. Juśko, B. Wolny, Stalowa Wola 2011, s. 226-233. ISBN 978-83-930816-5-5.
 • Sieroń R.B., Kim jest Król, na którego czeka Kościół, (w:) XVII Tydzień Biblijny w Diecezji Sandomierskiej, 20-26 XI 2011 „W komunii z Bogiem”, materiały pod red. A. Kończaka, Sandomierz 2011, s. 8-14.
 • Sieroń R.B., Obraz walki i terapii duchowej w Liście św. Pawła Apostoła do Efezjan (Ef 6, 10-20), (w:) Bezpieczna młodość, red. naukowa A. Rynio, E. Juśko, Tarnów 2011, s. 84-103. ISBN 978-83-62249-16-9.
 • Sieroń R.B., Amor omnia vincit. Bł. Ks. kmdr ppor. Władysław Miegoń –święty wychowawca polskich marynarzy, (w:) Fructus Spiritus est Caritas. Księga jubileuszowa ofiarowana Księdzu Profesorowi Franciszkowi Drączkowskiemu z okazji siedemdziesiątej rocznicy urodzin, czterdziestopięciolecia święceń kapłańskich i trzydziestopięciolecia pracy naukowej, redakcja M. Wysocki, Wydawnictwo KUL, Lublin 2011, s. 977-985. ISBN 837702302-4.
 • Sieroń R.B., Jeszcze raz prosimy: Panie, przymnóż nam wiary, (w:) XVIII Tydzień Biblijny w Diecezji Sandomierskiej, 25 XI – 2 XII 2012 „Sprawiedliwy z wiary żyć będzie”, (Rz 1,17), materiały pod red. A. Kończaka, Sandomierz 2012, s. 41-47.
 • Sieroń R.B., Aplikacja orędzia św. Pawła Apostoła w chrześcijańskiej teologii pracy, (w:) Labor czy opus? Socjopedagogiczne konteksty ludzkiej pracy, red. naukowa A. Dobrychłop, E. Kowalska, P. Prüfer, Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra 2012, s. 17-30, ISBN 978-83-7842-045-3.
 • Sieroń R. B., Jezus Chrystus – ukrzyżowany Król z rodu Dawida, (w:) XIX Tydzień Biblijny w Diecezji Sandomierskiej, 24 XI – 30 XI „To jest przykazanie Boże, abyśmy uwierzyli w Jezusa Chrystusa i miłowali się nawzajem” (1 J 2,23), materiały pod redakcją A. Kończaka i M. Powęski, Sandomierz 2013, s. 9-13.
 • Sieroń R.B., „Geografia ducha” w przesłaniu religijno-wychowawczym św. Jana Pawła II dla Europy, (w:) Homo religiosus w postmodernistycznych uwarunkowaniach, redakcja naukowa E. Juśko, R. B. Sieroń, S. Sorys, Eikon Plus, Kraków 2014, s. 51-59.
 • Sieroń R.B., Święci pasterze dusz – ambasadorzy Chrystusa Króla, (w:) XX Tydzień Biblijny w Diecezji Sandomierskiej, 23 XI – 29 XI 2014, „Wierzę w Syna Bożego”, materiały pod redakcją A. Kończaka i M. Powęski, Sandomierz 2014, s. 10-16.
 • Sieroń R.B., Miłość ojczyzny drogą do uporządkowanej miłości społecznej. Analiza pojęcia patriotyzm w dziele św. Jana Pawła II „Pamięć i tożsamość”, (w:) Jak mądrze kochać Ojczyznę? Jak dziś rozumieć patriotyzm? Pamiętnik projektu edukacyjnego, red. naukowa J. Parys, P. Juśko, Wydawnictwo PROGRESS, Tarnów 2015, s. 39-42. ISBN 978-83-63827-39-7.
 • Sieroń R.B., Moskal T., Powstanie i rozwój Oddziału w Sandomierzu, (w:) W służbie wiekuistej Prawdzie. Polskie Towarzystwo Teologiczne 1924-2014. Księga jubileuszowa pod redakcją ks. Kazimierza Panusia, Wydawnictwo UNUM, Kraków 2015, s. 83-90. ISBN 978-83-76431-15-4.
 • Sieroń R.B., Le moderne forme di educazione nel campo degli studi biblici sulla base delle attività dell’Opera Biblica di San Giovanni Paolo II in Polonia, (w:) Włoskie i polskie osobliwości. Relacja, komplementarność, integracja. Peculiarità italiane e polacche. Relazione, complementarietà, integrazione, redakcja naukowa P. Prüfer, P. Słowiński, WN PWSZ, Gorzów Wielkopolski 2015, s. 39-49. ISBN 978-83-63134-31-0.
 • Sieroń R.B., Nowe metody doskonalenia zawodowego katechetów i duszpasterzy z dziedziny biblistyki na podstawie działalności Polskiego Dzieła Biblijnego im. Jana Pawła II, (w:) E. Juśko i in. (red.), Studia nad problematyką doskonalenia zawodowego nauczycieli w Polsce i na Słowacji w perspektywie historycznej i współczesnej, Regis, Łapczyca – Tarnów 2015, s. 145-163, ISBN 978-83-63827-48-9.
 • Sieroń R.B., Geografia ducha jako komponent pedagogii społecznej św. Jana Pawła II w badaniach Fabbio Zavattaro, (w:)  J. Sobczyk, M. Kaczmarczyk (red.), Duchowa droga świętego Jakuba. Św. Jan Paweł II – europejski pielgrzym, SzostakDruk, Staszów 2015, s. 53-60, ISBN 978-83-61478-6.
 • Sieroń R.B., Wychowanie do bycia świętym w świetle eksploracji źródeł biblijnych, (w:) Wokół pojęcia świętości. W nawiązaniu do życia i myśli św. Jana Pawła II, red. naukowa W. Dłubacz, Katedra Filozofii Boga KUL, FU w Stalowej Woli, Stalowa Wola 2015, ISBN 978-83-86916-48-6, s. 43-63.
 • Sieroń R.B., Biblijna pedagogia „roztropnego umiaru” – receptą na „cywilizację uzależnień”, (w:) Na krawędzi. Reperkusje zachowań ryzykownych w relacji do ciała, redakcja naukowa P. Prüfer, Wydawnictwo Naukowe Akademii im. Jakuba z Paradyża, Gorzów Wielkopolski 2016, s. 57-72.

 

Artykuły naukowe:

 

Disputationes scientificae (czasopismo zagraniczne SK)

 • Sieroń R. B., Úloha nových foriem biblického apoštolátu vo výchove k manželstvu a rodičovstvu (Rola nowych form apostolatu biblijnego w pedagogii małzeństwa i rodziny), [w:] Disputationes scientificae Universitatis Catholicae in Rużomberok 4 (2007), R. VII, ISSN 1335-9185, s. 198-206.

 

Studia Leopoliensia (czasopismo zagraniczne Ukraina)

 • Sieroń R. B., Pojęcie prawdy w Biblii [w:] Studia Leopoliensia. Rocznik Instytutu Teologicznego im. św. Abpa Józefa Bilczewskiego Archidiecezji Lwowskiej obrządku łacińskiego, 5/2012, s. 177-186.

 

Kronika Diecezji Sandomierskiej

 • Sieroń R. B., Język Ewangelii Papieża Jana Pawła II, Kronika Diecezji Sandomierskiej, rok 98 (2005), nr 5-6, s. 489 – 491.
 • Sieroń R. B., Św. Paweł Apostoł pierwszym dziennikarzem chrześcijańskim, KDS, rok 98 (2005), nr 5-6, s. 516 – 526.
 • Sieroń R. B., Minimum wiedzy o liturgii (Liturgia dla wszystkich) – recenzja, KDS, rok 98 (2005), nr 5-6, s. 526-527.
 • Sieroń R. B., Jan Paweł II – Papieżem biblijnego przełomu. 43 Sympozjum Polskich Biblistów w Łowiczu (20 – 22 września 2005), KDS, rok 98 (2005), nr 11-12, s. 1008-1011.
 • Sieroń R. B., Z działalności Oddziału Sandomierskiego Polskiego Towarzystwa Teologicznego w Krakowie (od 1 marca 2006 r.), KDS, rok 99 (2006), nr 5 – 6, s. 465 – 467.
 • Sieroń R. B., Relacja z Pierwszego Ogólnopolskiego Zjazdu Członków Założycieli i Moderatorów Diecezjalnych Dzieła Biblijnego im. Jana Pawła II, Warszawa, 8 kwietnia 2006 r., KDS, rok 99 (2006), nr 5 – 6, s. 467 – 470.
 • Sieroń R. B., Uroczysta inauguracja oddziału sandomierskiego Polskiego Towarzystwa Teologicznego, 11 marca 2006 r. w Sandomierzu, KDS, rok 99 (2006), nr 7-8, s. 630-631.
 • Sieroń R. B., Apostolat biblijny we współczesnej rodzinie, KDS, rok 100 (2007), nr 3 – 4, s. 287-306.
 • Sieroń R. B., Aktualność osoby św. Pawła Apostoła jako teologa i pedagoga chrześcijańskiego, KDS, rok 100 (2007), nr 11-12, s. 913-917.
 • Sieroń R. B., Polscy bibliści w mieście Brandstaettera. Sprawozdanie z 48. Sympozjum Biblistów Polskich w Tarnowie, KDS, rok 103 (2010), nr 9-10, s. 725-730.
 • Sieroń R. B., In nomine Domini ibimus (Pójdziemy w imię Pańskie). Działalność misyjna kard. Adama Kozłowieckiego SJ, KDS, rok 104 (2011), nr 5-6, s. 429-441.

 

Kronika Diecezji Radomskiej

 • Sieroń R. B., Recenzja książki: Ks. Jacek Kucharski, Andrzej Górczyński, /Białobrzeski Proboszcz. Ks. Kanonik Stefan Kowalczyk, Białobrzegi, Wydawnictwo Diecezjalne w Sandomierzu, 2007, ss. 104, w: Kronika Diecezji Radomskiej 17 (2008) nr 2 (66) s. 213-216.

 

Studia Sandomierskie

 • Sieroń R. B., Joachim Gnilka. Biblia i Koran. Podobieństwa i różnice, Wydawnictwo M, Kraków 2005, ss. 214; recenzja ks. Romana Bogusława Sieronia, Studia Sandomierskie 12 (2005), z. 2, s. 187 – 188.
 • Sieroń R. B., Zastosowanie orędzia św. Pawła Apostoła w pedagogii chrześcijańskiej (refleksja na progu Roku św. Pawła), Studia Sandomierskie 14 (2007), z. 2-4, s. 207-225.

 

Studia Diecezji Radomskiej

 • Sieroń R. B., Gioia apostolica di Paolo (chara) nella Lettera a Filemone, Studia Diecezji Radomskiej, tom siódmy, rok 2005, s. 209 – 213.

 

,,Społeczeństwo i Rodzina”. Stalowowolskie Studia Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego

 • Sieroń R. B., Radość jako owoc Ducha Świętego (Gal 5,22). Prawdziwa radość (chara) programem życia chrześcijańskiego według Listu św. Pawła Apostoła do Galatów, [w:] Społeczeństwo i Rodzina. Stalowowolskie Studia Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, nr 5 (4/2005), rok 2, październik – grudzień, s. 95-105; ISSN 1734-6614.
 • Sieroń R. B., Bibliści w mieście Biblii, [w:] Społeczeństwo i Rodzina. Stalowowolskie Studia Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, nr 14 (1/2008), styczeń – luty – marzec 2008, s. 141-144.
 • Sieroń R. B., Sympozjum dla uczczenia 60 – lecia „Ruchu Biblijnego i Liturgicznego, [w:] Społeczeństwo i Rodzina. Stalowowolskie Studia Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, nr 14 (1/2008), styczeń – luty – marzec 2008, s. 145-146.
 • Sieroń R. B., Rola katolickiego domu kultury w wychowaniu, [w:] Społeczeństwo i Rodzina. Stalowowolskie Studia Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, nr 19 (2/2009), kwiecień – maj – czerwiec 2009, s. 124-127 (recenzja).
 • Sieroń R. B.,Aktualność systemu wychowawczego św. Jana Bosco w ocenie Listu apostolskiego Jana Pawła IIJuvenum patris, [w:] Społeczeństwo i Rodzina. Stalowowolskie Studia Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, nr 20 (3/2009), lipiec – lipiec – sierpień 2009, s. 128-142 (biografie).
 • Sieroń R. B.,Lektura na Rok Kapłański, [w:] Społeczeństwo i Rodzina. Stalowowolskie Studia Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, nr 21 (4/2009), październik – listopad – grudzień 2009, s. 178-179 (recenzja).
 • Sieroń R. B., Od redakcji, [w:] Społeczeństwo i Rodzina. Stalowowolskie Studia Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, nr 18 (1/2009), styczeń – luty – marzec 2009, s. 3-4.
 • Sieroń R. B., Od redakcji, [w:] Społeczeństwo i Rodzina. Stalowowolskie Studia Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, nr 19 (2/2009), kwiecień – maj – czerwiec 2009, s. 3-4.
 • Sieroń R. B., Od redakcji, [w:] Społeczeństwo i Rodzina. Stalowowolskie Studia Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, nr 20 (3/2009), lipiec – sierpień – wrzesień 2009, s. 3-4.
 • Sieroń R. B., Od redakcji, [w:] Społeczeństwo i Rodzina. Stalowowolskie Studia Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, nr 21 (4/2009), październik – listopad – grudzień 2009, s. 3-5.
 • Sieroń R. B., Od redakcji, [w:] Społeczeństwo i Rodzina. Stalowowolskie Studia Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, nr 22 (1/2010), styczeń – luty – marzec 2010 r., s. 3-4.
 • Sieroń R. B., Od redakcji, [w:] Społeczeństwo i Rodzina. Stalowowolskie Studia Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, nr 23 (2/2010), kwiecień – maj – czerwiec 2010 r., s. 3-4.
 • Sieroń R. B., Od redakcji, [w:] Społeczeństwo i Rodzina. Stalowowolskie Studia Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, nr 24 (3/2010), lipiec – sierpień – wrzesień 2010 r., s. 3-4.
 • Sieroń R. B., Od redakcji, [w:] Społeczeństwo i Rodzina. Stalowowolskie Studia Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, nr 25 (4/2010), październik – listopad – grudzień 2010 r., s. 3-4.
 • Sieroń R. B., Wymiar pedagogiczny życia i misji ks. Wincentego Granata, [w:] Społeczeństwo i Rodzina. Stalowowolskie Studia Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, nr 24 (3/2010), lipiec – sierpień – wrzesień 2010 r., s. 100-105 (biografie).
 • Sieroń R. B., Od redakcji, [w:] Społeczeństwo i Rodzina. Stalowowolskie Studia Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, nr 26 (1/2011), styczeń – luty – marzec  2011 r., s. 3-4.
 • Sieroń R. B., Od redakcji, [w:] Społeczeństwo i Rodzina. Stalowowolskie Studia Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, nr 27 (2/2011), kwiecień – maj – czerwiec  2011 r., s. 3-4.
 • Sieroń R. B., Karol Wojtyła – przyczynek do biografii czasów szkolnych i akademickich, [w:] Społeczeństwo i  Rodzina. Stalowowolskie Studia Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, nr 27 (2/2011), kwiecień – maj – czerwiec  2011 r., s. 186-195 (biografie).
 • Sieroń R. B., Od redakcji, [w:] Społeczeństwo i Rodzina. Stalowowolskie Studia Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, nr 28 (3/2011), lipiec – sierpień – wrzesień   2011 r., s. 3-4.
 • Sieroń R. B., Między interpretacją a manipulacją. Recenzja pracy zbiorowej „Manipulacja Biblią” pod red. W. M. Stabryły, Maternus Media, Tychy 2011, [w:] Społeczeństwo i Rodzina. Stalowowolskie Studia Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, nr 28 (3/2011), lipiec – sierpień – wrzesień   2011 r., s. 134-136.
 • Sieroń R. B., Biblijne modele wychowania odpowiedzią na kryzysy pedagogiczne ery ponowoczesnej (sprawozdanie), [w:] Społeczeństwo i Rodzina. Stalowowolskie Studia Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, nr 28 (3/2011), lipiec – sierpień – wrzesień   2011 r., s. 142-144.
 • Sieroń R. B., Od redakcji, [w:] Społeczeństwo i Rodzina. Stalowowolskie Studia Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, nr 29 (4/2011), październik – listopad - grudzień   2011 r., s. 3-5.
 • Sieroń R. B., Od redakcji, [w:] Społeczeństwo i Rodzina. Stalowowolskie Studia Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, nr 30 (1/2012), styczeń – luty – marzec 2012 r., s. 3-4.
 • Sieroń R. B., Od redakcji, [w:] Społeczeństwo i Rodzina. Stalowowolskie Studia Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, nr 31 (2/2012), kwiecień – maj – czerwiec 2012 r., s. 3-4.
 • Sieroń R. B., Zielonogórskie sympozjum o pracy – labor czy opus? (sprawozdanie) [w:] Społeczeństwo i Rodzina. Stalowowolskie Studia Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, nr 30 (1/2012), styczeń – luty – marzec 2012 r., s. 166-170.
 • Sieroń R. B., Od redakcji, [w:] Społeczeństwo i Rodzina. Stalowowolskie Studia Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, nr 33 (4/2012), październik – listopad – grudzień 2012 r., s. 3-4.
 • Sieroń R. B., Od redakcji, [w:] Społeczeństwo i Rodzina. Stalowowolskie Studia Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, nr 34 (1/2013), styczeń – luty – marzec 2013 r., s. 3-4.
 • Sieroń R. B., Od redakcji, [w:] Społeczeństwo i Rodzina. Stalowowolskie Studia Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, nr 35 (2/2013), kwiecień – maj – czerwiec 2013 r., s. 3-4.
 • Sieroń R. B., Rodzina polską racją stanu: pierwszy Kongres Polskiej Rodziny w Warszawie (sprawozdanie), [w:] Społeczeństwo i Rodzina. Stalowowolskie Studia Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, nr 35 (2/2013), kwiecień – maj – czerwiec 2013 r., s. 159-164.
 • Sieroń R. B., Od redakcji, [w:] Społeczeństwo i Rodzina. Stalowowolskie Studia Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, nr 36 (3/2013), lipiec – sierpień – wrzesień 2013 r., s. 3-4.
 • Sieroń R. B., Czy socjologiczna wyobraźnia może ocalić świat? (recenzja, ks. Paweł Pruefer, Wyobraźnia, terapia, społeczeństwo. Analiza socjologiczno-etyczna, Nomos, Kraków 2013, stron: 210), s. 163-166.
 • Sieroń R. B., Od redakcji, [w:] Społeczeństwo i Rodzina. Stalowowolskie Studia Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, nr 37 (4/2013), październik – listopad – grudzień 2013 r., s. 3-4.
 • Sieroń R.B., Od redakcji, [w:] Społeczeństwo i Rodzina. Stalowowolskie Studia Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, nr 38 (1/2014), styczeń – luty – marzec 2014 r., s. 3-5.

 • Sieroń R.B., Od redakcji, [w:] Społeczeństwo i Rodzina. Stalowowolskie Studia Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, nr 39 (2/2014), kwiecień – maj – czerwiec 2014 r., s. 3-6.

 • Sieroń R.B., Od redakcji, [w:] Społeczeństwo i Rodzina. Stalowowolskie Studia Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, nr 40 (3/2014), lipiec – sierpień - wrzesień 2014 r., s. 3-6.

 

Ruch Biblijny i Liturgiczny

 • Sieroń R. B., Sprawozdanie z Pierwszego Ogólnopolskiego Zjazdu Członków Założycieli i Moderatorów Diecezjalnych Dzieła Biblijnego im. Jana Pawła II (Warszawa 8 kwietnia 2006), RBL 3 rok LIX 2006, s. 232-234.

 

Pedagogika Katolicka

 • Sieroń R. B., „Wychowanie młodzieży na przykładzie Katolickiego Domu Kultury <<Arka>> im. św. Jadwigi Królowej”, recenzja książki dr Ewy Sęk, Stalowa Wola 2009, ss. 212; Pedagogika katolicka, nr 4 (1/2009), styczeń-czerwiec, ISSN 1898-3685, s. 316-317.

 

Przegląd Biblijny

 • Sieroń R. B., Prześladowany – niezwyciężony – ukoronowany chwałą, (w:) Przegląd Biblijny. Biuletyn 2 (2010), s. 35-36.
 • Sieroń R. B., Radość z nieba na ziemi, (w:) Przegląd Biblijny 2 (2010), s. 39-42.
 • Sieroń R. B., Dam wam pasterzy, (w:) Przegląd Biblijny 3 (2011), s. 16-18.
 • Sieroń R. B., Kościół jako dom chleba dającego życie, (w:) Przegląd Biblijny 4 (2012), s. 21-24.
 • Sieroń R. B., Czym jest wiara?, (w:) Przegląd Biblijny 5 (2013), s. 28-31.
 • Sieroń R.B., Kucharski J., Przez nawrócenie ku zmartwychwstaniu. Biblijna Droga Nawróconych. Zwróceni ku Światlości: ze śmierci do życia, (w:) Przegląd Biblijny 7 (2015), s. 92-110.

 

Artykuły prasowe:

 

TAK RODZINIE katolicki magazyn formacyjny

 • Sieroń R. B., Geniusz kobiecy, Tak Rodzinie, 3 (69), marzec 2013, s. 8-9. ISSN 2299-7679
 • Sieroń R. B., Opowieść o Bogu, który jest Ojcem, Tak Rodzinie, 6 (72), czerwiec 2013, s. 20-21.
 • Sieroń R. B., Jak uczłowieczyć człowieka?, Tak Rodzinie, 9 (75), wrzesień 2013, s. 14-15.
 • Sieroń R. B., Czy Bóg ma poczucie humoru?, Tak Rodzinie 10 (76), październik 2013, s. 14-15.
 • Sieroń R.B., Czy Paweł lubił się uczyć?, Tak Rodzinie, 9 (87), wrzesień 2014, s. 16-17.

 • Sieroń R.B., Czas słuchania, Tak Rodzinie, 6 (93), marzec 2015, s. 12-14.

 

Publikacje w tygodniku katolickim ,,Gość Niedzielny” w latach 2003 – 2009 (strony diecezjalne – SGN, ogólnopolskie – GN)

 1. Panorama parafii Zawichost SGN 39(2003), s. 28
 2. Panorama parafii Piórków, SGN 40, 28.
 3. Recenzja książki ,,Czy Pan Jezus lubił budyń? Bardzo mądre pytania do Jacka Salija OP”, wydanej przez Księgarnię św. Jacka i Małego Gościa Niedzielnego, Katowice 2003, ss.175 GN 40, 35.
 4. Panorama parafii św. Barbary w Staszowie SGN 41, 28.
 5. W wigilię Świętego Wacława, SGN 41, 24.
 6. Wywiad z kard. Grocholewskim GN 42, 14-15.
 7. Pielgrzym papieskiego różańca SGN 42, 30.
 8. Od Corda Cordi do Sursum Corda, GN 43, 13-15
 9. Wieczór papieski w Staszowskim Towarzystwie Kulturalnym SGN 43, 25.
 10. Otworzyć się na dary Ducha Świętego SGN 43, 26.
 11. Panorama parafii Trójca SGN 44, 28.
 12. Wywiad z ks. prałatem Mieczysławem Niepsujem, GN 44, 16.
 13. Sandomierski wieczór papieskiego jubileuszu, SGN 44, 27.
 14. Panorama parafii św. Marcina w Opatowie SGN 45, 28.
 15. Panorama parafii Bardo, SGN 46, 28.
 16. Raport: pierwszy rok posługi bpa Andrzeja Dzięgi, SGN 47, 21-22.
 17. Pielgrzymując śladami biskupów sandomierskich SGN 47, 24.
 18. Panorama parafii Linów, SGN 48, 28.
 19. Wywiad z ks. bp Andrzejem Dzięgą, SGN 48, 25-26.
 20. Sandomierskie sympozjum katechetyczne, SGN 48, 28.
 21. Króluj nam Chryste!, SGN 49, 26.
 22. Wypowiedz o śp. ks. S. Tkoczu, SGN 49, 22.
 23. Dla Chrystusa żyjącego w Piotrze, SGN 50, 26.
 24. Wywiad z Kazimierzem Wiszniowskim, SGN 51-52, 26.

  ROK 2004
 25. Panorama parafii św. Bartłomieja w Staszowie, SGN 1, 28.
 26. Raport: Recepta na Unię: mocni wiarą i kulturą SGN 1, 21-22.
 27. Wywiad z Janem Głazem, SGN 3, 26.
 28. Misyjny krzyż w Staszowie, SGN 4, 24.
 29. Od Szawła do Pawła, SGN 4, 27.
 30. Panorama parafii św. Pawła w Sandomierzu, SGN 4, 28.
 31. Dla mnie żyć to Chrystus, SGN 5, 27.
 32. Panorama parafii Dąbrówka SGN 5, 28.
 33. Dobra Nowina za kratami, SGN 5, 24.
 34. Staszowskie kolędy po raz piętnasty, SGN 5, 26.
 35. Wywiad z ks. Piotrem Kalicińskim, SGN 6, 26.
 36. Pogrzeb Mamy ks. bpa ordynariusza, SGN 6, 26-27.
 37. Raport o przestępczości – wypowiedź rzymska, SGN 7, 22.
 38. Homilia, GN 7, 9.
 39. Panorama parafii Czyżów, SGN 7, 28.
 40. Zagłada przyszła w Gromniczną, SGN 7, 24.
 41. Panorama parafii Lasocin, SGN 9, 28.
 42. Homilia, GN 12, 9.
 43. Trzeźwymi bądźcie..., SGN 12, 27.
 44. Panorama parafii xx. Pallotynów w Sandomierzu, SGN 12, 28.
 45. Wiara żyje w przestrzeni kultury, SGN 12, 24.
 46. Bez św. Krzysztofa ani rusz...., SGN 13, 21.
 47. Maturzyści u jasnogórskiej Królowej, SGN 14, 24.
 48. Padre Lino w Stalowej Woli, SGN 14, 26.
 49. Relikwie zbawienia, SGN 14, 22.
 50. Wspomnienie o ks. prof. Antonim Skwarze, SGN 14, 27.
 51. Wywiad z ks. Grzegorzem Zwolińskim, SGN 14, 26.Ś
 52. wieccy franciszkanie w Stalowej Woli, SGN 15, 28.
 53. Panorama parafii św. Marcina w Połańcu, SGN 15, 32.
 54. Tunezja bliżej Sandomierza, SGN 15, 29.
 55. Homilia, GN 17, 9.
 56. Aby byli jedno w Chrystusowej miłości, SGN 17, 24.
 57. Recenzja książki ks. prof. Franciszka Drączkowskiego ,,Teologia w ujęciu matematyczno – geometrycznym”, GN 17, 43.
 58. Wywiad z ks. Jackiem Hutmanem, SGN 18,26.
 59. Udaj się do Miłosierdzia, SGN 19,27.
 60. Kim jesteś Słowo?, SGN 21,24.
 61. Wywiad z ks. Wiesławem Kowalewskim, SGN 21,26.
 62. Klasztorna majówka w Rytwianach, SGN 21,27.
 63. Chrześcijańskie korzenie, GN 21,36.
 64. Homilia, GN 22,9.
 65. Naukowo o więzach przyjaźni, SGN 22,21-22.
 66. Wywiad z Anną Milewską, SGN 23,26.
 67. Święto patronalne Biskupa Ordynariusza, SGN 23,26.
 68. Relacje psychoterapii a religii, SGN 24, 24.
 69. W dorosłe życie..., SGN 26, 24.
 70. Wywiad z ks. Ryszardem Gumkowskim, SGN 28, VI.
 71. Panorama parafii Rytwiany, SGN 23,28.
 72. Odkryjmy Sulisławice, SGN 27, I – II.
 73. Odkryjmy Sulisławice II, SGN 28, I – II.
 74. Homilia GN 27, 9.
 75. Przychodzimy na ślady tamtej bytności..., SGN 27, VII.
 76. Laureaci z Katolika, SGN 29, IV.
 77. Panorama parafii Niekrasów, SGN 30, VIII.
 78. Raport X – lecia sandomierskiego GN, SGN 30, I – II.
 79. Raport X – lecia sandomierskiego GN II, SGN 31, I – II.
 80. Wywiad z ks. Stanisławem Bastrzykiem, SGN 31, VI – VII.
 81. Oczekiwanie na ks. Wiesława, SGN 33, IV.
 82. Panorama klasztoru OO. Dominikanów w Sandomierzu, SGN 32,VIII.
 83. Wywiad z red. Lidią Lasotą, SGN 32, VI.
 84. Panorama parafii OO. Bernardynów w Opatowie, SGN 33, VIII.
 85. Homilia, GN 32, 9.

 86. Panorama parafii Świątniki, SGN 34, VIII.

 87. Wywiad z Jerzym Marczewskim, SGN 34, VI.

 88. Moda przeminie, ale TY pozostaniesz..., SGN 37, VI – VII.

 89. Mężczyzną i niewiata stworzył ich..., SGN 38, VI – VII.

 90. O moralność w polityce, SGN 36, IV.

 91. Recepta na sukces: rodzina, szkoła, Kościół razem, SGN 38, IV.

 92. Homilia, GN 37,9.

 93. Wywiad z Andrzejem Gachem, SGN 43, VI.

 94. Spotkanie polskich biblistów w Gdańsku, SGN 41, VII.

 95. Wywiad ze Stefanem Busiem, SGN 42, VI – VII.

 96. Homilia, GN 42, 9.

 97. Druga rocznica w różańcowym duchu..., SGN 43, VII.

 98. Po raz 184, SGN 42, IV.

 99. Pięknieje z dnia na dzień, SGN 42, V.

 100. Kompetentnie i ofiarnie, SGN 43, IV.

 101. Błogosławiony Wincenty świętym?, SGN 44, VI.

 102. Wywiad z Łukaszem Koczwarą, SGN 46, VI.

 103. Relacja z Jubileuszu X – lecia sandomierskiego GN, SGN 45, I – II.

 104. Dwie święte Jadwigi, SGN 45, V.

 105. Homilia, GN 47, 9

 106. W służbie Chrystusowi i dusz – pasterstwu, SGN 47, II.

 107. Sługa Boży zatroskany o rodziny, SGN 47, III.

 108. Cecyliada 2004, SGN 50, V.

 109. Zawsze z tarczą honoru, SGN 48, I – II.

 110. Panorama parafii Mydłów, SGN 49, VIII.

 111. Dobre umacniać, popękane przy Bogu utrzymać..., SGN 51, IV.

 112. Recenzja zeszytu 1 SPH, SGN 51, III.

 113. Wywiad z ks. Czesławem Murawskim, SGN 52, VI – VII.

 114. Homilia GN 52, 12.

  ROK 2005

 115. Zawichojski klasztor ożył, SGN 1(2005), s. III.

 116. Policja dzieciom, SGN 2, s. III.

 117. Chochlik drogowców, SGN 2, s. I.

 118. Katedralne kolędowanie, SGN 4, s. VII.

 119. Nowy dziekan, SGN 4, s. I.

 120. Nietypowa taca, SGN 4, s. I.

 121. Panorama parafii Biskupice, SGN 6, s. VIII.

 122. Opłatek ludzi mass – mediów, SGN 6, s. I i VII.

 123. Wywiad z kard. Fiorenzo Angelinim, SGN 6, s. VI.

 124. Przygotowania do sympozjum, SGN 7, s. III.

 125. Góra monastycznej tradycji, SGN 8, s. IV – V.

 126. Raz wybrawszy, idziecie z radością, SGN 8, s. I i VII.

 127. Króluj nam Chryste! w diecezji, SGN 8, s. III.

 128. Niezwykła mozaika, SGN 8, s. I.

 129. Panorama parafii Nowa Słupia, SGN 8, s. VIII.

 130. Uniwersytet w Stalowej Woli, SGN 9, s. I i VII.

 131. Trudne zadanie ekumenizmu, SGN 9, I.

 132. Pożegnanie, SGN 9, I.

 133. Minęło juz ćwierć wieku, SGN 10, s. III.

 134. Węglowy patron pracujących, SGN 10, s. I.

 135. Kardynał Oleśnicki znany i nieznany, SGN 10, s. III.

 136. Trzy województwa biedy, SGN 11, s. I.

 137. Komunikat biskupa ordynariusza, SGN 11, s. I.

 138. Skarbiec przyrody i kultury, SGN 11, s. IV i V.

 139. Dominicantes czyli ludzie niedzieli, SGN 11, s. VI.

 140. Najważniejszy moment roku, SGN 12, s. I.

 141. Zmartwychwstały wzywa, SGN 13, s. I.

 142. Wokół białego krzyża, SGN 13, s. I.

 143. Okna Pana Boga, SGN 13, s. IV i V.

 144. Wywiad z bpem Edwardem Frankowskim, SGN 13, s. VI.

 145. Grzech znieczulicy społecznej, SGN 14, s. I.

 146. Wiele imion miłosierdzia, SGN 14, s. IV – V.

 147. Pożegnanie Ojca św., SGN 15, s. I.

 148. Służyć to znaczy królować, SGN 15, s. I.

 149. Ty pójdź za Mną, SGN 15, s. I.

 150. Kronika lat dawnych, SGN 15, s. III.

 151. Trzy historyczne wizyty, SGN 16, s. VIII.

 152. Łzy deszczu..., SGN 17, s. I i III.

 153. Nie wszystek umrę..., SGN 17, s. I.

 154. Wywiad z ks. Rektorem Janem Biedroniem, SGN 17, s. VI i VII.

 155. Panorama parafii Mściów, SGN 18, s. VIII.

 156. Żywe pomniki wiary, SGN 18, s. I.

 157. Tradycja św. Benedykta, SGN 19, s. VIII.

 158. Mądrość wyproszona, SGN 19, s. I.

 159. Nie kradnij piękna przyrody, SGN 19, s. I.

 160. Ogólnopolskie sympozjum KSM, Młodość według Jana Pawła II, SGN 19, s. III.

 161. Formy wyznania wiary, SGN 20, s. I.

 162. Śmierć, która dała duchowe życie, SGN 20, s. IV i V.

 163. Nowi diakoni, SGN 21, s. I.

 164. Różaniec z biskupich rąk, SGN 21, s.I.

 165. Liturgia dla wszystkich, SGN 21, s. III.

 166. Trzeba apostołować na Wschodzie, SGN 21, s. VI i VII.

 167. Nasi księża za granicą, SGN 21, s. VIII.

 168. Kongres rodzin kolejną szansą, SGN 22, s. I.

 169. Uczą miłości do Kościoła, SGN 24, s. VIII.

 170. Perły drewnianej architektury, SGN 25, s. I.

 171. Finał papieskiego konkursu, SGN 25, s. III.

 172. Nasz ksiądz ratujący Żydów, SGN 26, s. III.

 173. Seminarium w namiotach, SGN 26, s. VI.

 174. Chodź z nami, SGN 33, s. I.

 175. Panorama parafii Kleczanów, SGN 33, s. VIII.

 176. Przyjaciele Pustelni, SGN 34, s. I

 177. Rachunek sumienia kierowcy, SGN 34, s. I.

 178. Mój Sierpień, SGN 34, s. VI.

 179. W ślady Odkupiciela, SGN 34, s. VIII.

 180. Staszowska fara powraca do blasku, SGN 35, s. VII.

 181. Panorama parafii Zbelutka, SGN 35, s. VIII.

 182. Z ziemi polskiej do włoskiej..., SGN 36, s. IV – V.

 183. Ratowanie ,,sandomierskiej Częstochowy”, SGN SGN 36, s. VI.

 184. Polityka to służba dla dobra innych, SGN 36, s. I.

 185. Ukryte życie, SGN 36, s. VIII.

 186. Ostatni mohikanin z Rozwadowa, SGN 39, s. I.

 187. Blisko Ukrytego w Eucharystii, SGN 39, s. VIII.

 188. Panorama parafii MB Saletyńskiej w Ostrowcu Św., SGN 38, s. VIII.

 189. Dalsze dzieje staszowskiej parafii, SGN

 190. Komputery w papieskiej świetlicy, SGN 40, s. VII.

 191. Dzielić się Prawdą, SGN 40, s. VIII.

 192. Miasto Europy, SGN 42, s. I.

 193. Stawać się światłem i solą..., SGN 42, s. VI.

 194. Ratując życie, ratował świat..., SGN 43, s.

 195. Po owocach ich poznacie, SGN 43, s. I

 196. Skąd pochodził Zawisza Czarny?, SGN 43, s. VIII.

 197. Termometr wiary, SGN 44, s. I.

 198. Odnowić królową świątyń, SGN 45, s. IV-V.

 199. Wszyscy święci patroni, SGN 45, s. VIII.

 200. Plastikowa butelka żyje 450 lat!, SGN 46, s. I.

 201. Powrót Białego Orła, SGN 46, s. I.

 202. Sandomierz zagrożony, SGN 47, s. I.

 203. Narody zawierzone Chrystusowi, SGN 48, s. I.

 204. Bazylika na peryferiach, SGN 48, s. VIII.

 205. Ku chrześcijańskiej Europie, SGN 49, s. I.

 206. 40 lat po Soborze, SGN 49, s. VII.

 207. Historia aktywizuje, SGN 49, s. VIII.

 208. Odpust w farze, SGN 50, s. I.

 209. Artyści czy wandale, SGN 50, s. I.

 210. Społeczeństwo i rodzina, SGN 50, s. III.

 211. Jak wydobyć Ducha ze słowa, SGN 51, s. IV i V.

 212. Gdy Bóg przychodzi drogą Chleba, SGN 52, s. I.

  Rok 2006

 213. Dzielenie opłatka łączy..., SGN 1, s. I.

 214. Ćwierć wieku gospodarowania, SGN 1, s. VIII.

 215. Bliskie już tysiąclecie, SGN 2, s. I.

 216. Jubileusz sakry, SGN 2, s. III.

 217. Jubileusz niezłomnego biskupa, SGN 3, s. I.

 218. Problem wyzwolicieli, SGN 3, s. I.

 219. Z przewodnikiem po sanktuarium, SGN 3, s. III.

 220. Śmierć w zwyczajny wtorek, SGN 3, s. IV – V.

 221. Panorama parafii Tuszów Narodowy, SGN 4, s. VIII.

 222. Maleńka Miłość w żłobie śpi, SGN 4, s. VI.

 223. Literackie jasełka, SGN 4, s. VII.

 224. Kościoły pierwszymi galeriami, SGN 4, s. VI.

 225. Uwielbiaj swego Pana, SGN 5, s. I.

 226. Dworce umierają, stojąc, SGN 5, s. I.

 227. Nowe zobowiązania, SGN 5, s. III.

 228. Dziennikarskie kolędowanie, SGN 6, s. I.

 229. Ślady przeszłości, SGN 6, s. I.

 230. Duchowe szanse Europy, SGN 6, s. III.

 231. Europa dwóch płuc, SGN 7, s. I.

 232. Stulatka z Piotrowic, SGN 7, s. III.

 233. Ewangelizacja wizualna, SGN 8, s. I.

 234. Przyłóż ucho do krzyża..., SGN 9, s. I.

 235. Premier w klasztorze, SGN 9, s. I.

 236. Modlitwa w intencji Europy, SGN 9, s. III.

 237. Panorama parafii NSPJ w Ostrowcu Św., SGN 9, s. VIII.

 238. Zgromadzeni w imię Chrystusa, SGN 10, s. I.

 239. Profesor Zin byłby smutny, SGN 10, s. I.

 240. Osoba i czyn Jana Pawła II, SGN 11, s. III.

 241. Panorama parafii w Zdziłowicach, SGN 11, s. VIII.

 242. Wierny uczeń św. Tomasza, SGN 12, s. I.

 243. Krzyż z piorunochronem, SGN 12, s. I.

 244. Pielgrzymka do Rzymu, SGN 12, s. VI.

 245. Odnowienie doktoratu, SGN 12, s. VI.

 246. Uroczysta inauguracja oddziału PTT, SGN 13, s. VII.

 247. Panorama parafii w Połańcu (MBWW), SGN 13, s. VIII.

 248. Misja w kraju herbaty, SGN 14, s. VI.

 249. Szukałem was..., SGN 15, s. I.

 250. Dowód na Zmartwychwstanie, SGN 17, s. I.

 251. Śladami Bożego Miłosierdzia, SGN 17, s. I.

 252. Niech Duch nas zjednoczy..., SGN 17, s. III.

 253. Wychowanie ku wartościom, SGN 17, s. III.

 254. Służyć Obecnemu w sakramentach, SGN 17, s. VIII.

 255. W służbie człowiekowi, SGN 18, s. I.

 256. Szukanie szkoły marzeń, SGN 18, s. I.

 257. Współczesne problemy, SGN 18, s. III.

 258. I zdrowia, i szczęścia, i błogosławieństwa, SGN 20, s. I.

 259. Papieskie sanktuarium modlitwy, SGN 20, s. III.

 260. Otwarci na dar wspólnoty, SGN 20, s. VI.

 261. Modlitwa w intencji nienarodzonych, SGN 20, s. VII.

 262. Tajemnica tamtej chwili, SGN 21, s. I.

 263. Królowa sandomierskiej ziemi, SGN 21, s. I.

 264. 400 lat opieki Bogoryjskiej Pani, SGN 21, s. VIII.

 265. Święto rzemiosła, SGN 22, s. I.

 266. Chcą widzieć Piotra naszych czasów, SGN 22, s. I.

 267. Świątynia na leśnej polanie, SGN 22, s. VIII.

 268. Wielbłądy na papieskim placu, SGN 24, s. I.

 269. Ocalone dziedzictwo, SGN 24, s. VIII.

 270. Skarb religii i kultury, SGN 25, s. I.

 271. Skarb religii i kultury – c. d., SGN 25, s. IV – V.

 272. Praca po jego odejściu, SGN 25, s. VI.

 273. Warto naśladować Łagów, SGN 27, s. I.

 274. Iść śladami Jana Pawła II, SGN 27, s. VII.

 275. Śladami bohaterskiego kapłana, SGN 28, s. VIII.

 276. Wędrowne rekolekcje, SGN 33, s. I.

 277. Z Eucharystią – źródłem nadziei w herbie, SGN 33, s. I.

 278. Dzieło Biblijne przyspiesza, SGN 34, s. VII.

 279. Drogą miłosiernej miłości, SGN 34, s. VIII.Konkurencja dla Kazimierza, SGN 36, s. I.

 280. Nasze ojczyzny: Polska, czyli Polin..., SGN 36, s. IV – V.

 281. Serce przy Bogu, ręce przy pracy, SGN 36, s. VIII.

 282. Góra nieustannej modlitwy, SGN 38, s. I.

 283. Ludzie z pokolenia JPII, SGN 38, s. I.

 284. Sulisławice nabierają blasku, SGN 38, s. III.

 285. Zaprzyjaźniony biskup, SGN 38, s. VI.

 286. Dożynki dla wszystkich, SGN 39, s. I.

 287. Leśna apteka zaprasza, SGN 39, s. VII.

 288. Zespoły duszpasterskie siłą, SGN 39, s. VIII.

 289. Papieski piekarz z Nowej Dęby, SGN 40, s. I.

 290. Wzrost duchowy i materialny, SGN 40, s. III.

 291. Cztery lata biskupiej posługi, SGN 41, s. I.

 292. Vivat Akademia, SGN 41, s. III.

 293. Naród bez przeszłości zaginie, SGN 44, s. I.

 294. Pamięć zamknięta w mogile, SGN 44, s. IV – V.

 295. Eutrapelia – pomysłem na młodzież, SGN 46, s. VI.

 296. Hej, Strzelcy wraz!, SGN 46, s. IV – V.

 297. Witajcie w Rodzinie!, SGN 47, s. I.

 298. Nasz produkt regionalny, SGN 47, s. I.

 299. Będzie druga tura!, SGN 47, s. III.

 300. Dusza ważniejsza niż cały świat, SGN 47, s. VIII.

 301. Wspomnienia ożyły, SGN 48, s. III.

 302. Bliżsi dzięki Papieżowi, SGN 49, s. I.

 303. Ostrowiec Świętokrzyski dziękuje i pamięta, SGN 49, s. I.

 304. Historia szansą na przyszłość, SGN 49, s. VIII.

 305. Terapia dla rodziny, SGN 50, s. I.

 306. Nasz podkarpacki marszałek, SGN 50, s. I.

 307. Arcybiskup z Wierzchowisk, SGN 51, s. I.

 308. Wśród ciszy łamania chleba, SGN 52, s. I.

 309. Ubogich zawsze mieć będziecie…, SGN 52, s. VIII.

  Rok 2007

 310. Kolędować Małemu…, SGN 1, s. I.

 311. Prałat kantor po 140 latach, SGN 1, s. III.
 312. Dla współczesnych pedagogów, SGN 2, s. VII.
 313. Jedyna w swoim rodzaju, SGN 2, s. VIII.
 314. Z miłości do ojczyzny, SGN 3, s. I.
 315. Życie… po pracy, SGN 3, s. IV – V.
 316. W czasie ferii dzieci się nie nudzą…, SGN 4, s. I.
 317. Papieski Staszów, SGN 4, s. III.
 318. Media dla edukacji, SGN 5, s. I.
 319. Pasjonaci są wśród nas, SGN 5, s. I.
 320. W rozśpiewanym Staszowie, SGN 6, s. I.
 321. 100 litrów kapłańskiej krwi, SGN 6, s. I.
 322. 35 lat minęło…, SGN 6, s. VIII.
 323. Terapia w pustelni, SGN 7, s. I.
 324. Serce Polski bije u nas, SGN 7, s. III.
 325. Troska o Boże dzieci, SGN 7, s. VIII.
 326. Na ziemi Świętego Krzyża…, SGN 8, s. I.
 327. W świętokrzyskim sanktuarium, SGN 9, s. I.
 328. Wolontariusze z Sulisławie, SGN 10, s. I.
 329. Wyróżniony Sandomierz, SGN 10, s. III.
 330. O lekarstwach na chorą oświatą, SGN 10, s. VII.
 331. Ocalić dzieło Prymasa, SGN 11, s. IV-V.
 332. Idźcie moimi śladami, SGN 11, s. VIII.
 333. Pamięta Marszałka Piłsudskiego, SGN 12, s. I.
 334. 550 przyjaciół misji, SGN 12, s. I.
 335. Nadchodzi wiosna Kościoła, SGN 13, s. I.
 336. Świadkowie Wielkiej Nocy, SGN 14, s. I.
 337. Rekolekcje z koncertem, SGN 14, s. III.
 338. Źródła cywilizacji miłości, SGN 15, s. IV-V.
 339. Jubileusze Biskupa Wacława, SGN 16, s. I.
 340. Młodzi robią kulturę, SGN 16, s. VI.
 341. Monastyczny Sandomierz, SGN 17, s. I.
 342. Kataklizm na drogach, SGN 17, s. IV-V.
 343. Artyści rzemiosła, SGN 18, s. I.
 344. Człowieku, bój się Boga!, SGN 20, s. I.
 345. Nasz wkład w EURO 2012, SGN 21, s. I.
 346. Jubileusz coraz bliżej, SGN 21, s. III.
 347. Szukamy młodych talentów, SGN 22, s. I.
 348. Najbliżej Serca Jezusa, SGN 22, s. VIII.
 349. Oaza w sercu miasta, SGN 23, s. VIII.
 350. Radomyśl obronił tytuł!, SGN 24, s. I.
 351. Sanktuarium pomocy rodzinie, SGN 24, s. I.
 352. Zaproszenie do Opatowa, SGN 24, s. VII.
 353. W mieście św. Anny, SGN 24, s. VIII.
 354. Profesor Zin dla Staszowa, SGN 27, s. III.
 355. Niezwykłe odkrycie w Staszowie, SGN 33, s. I.
 356. Dłuto podtrzymywał św. Juda Tadeusz, SGN 33, s. VI.
 357. Przybądźmy do Ożarowskiej Pani, SGN 33, s. VI.
 358. Cisza, która uzdrawia, SGN 33, s. VIII.
 359. Słynny odpust w Rytwianach, SGN 34, s. I.
 360. Z Nazaretu do Ożarowa, SGN 34, s. I.
 361. Wademekum pielgrzyma, SGN 34, s. III.
 362. Na ratunek Matce Bożej, SGN 35, s. X.
 363. Wspólne korzenie Słowian, SGN 35, s. XI.
 364. Odwiedźcie Ożarowskie, SGN 35, s. XII.
 365. Zacznijmy Jej Słuchać, SGN 36, s. I.
 366. Tajemnice Świętego Krzyża, SGN 36, s. I.
 367. Maryjny tydzień w Sulisławicach, SGN 36, s. III.
 368. Jubileusz intronizacji, SGN 36, s. VII.
 369. Ksiądz też człowiek, SGN 37, s. I.
 370. Odsłonięte arcydzieło z Rakowa, SGN 37, s. III.
 371. Oaza pomocy w mieście, SGN 37, s. VIII.
 372. Diabeł tkwi w szczegółach, SGN 38, s. I.
 373. ISO dla Caritas, SGN 38, s. III.
 374. Osiem wieków tradycji, SGN 38, s. VIII.
 375. Uniwersytet w Sandomierzu?, SGN 39, s. I.
 376. Czas na konkrety, SGN 39, s. VI.
 377. Tradycja i nowoczesność, SGN 40, s. I.
 378. Pięć lat złączonych różańcem, SGN 40, s. I.
 379. Śpiewanie to ich powołanie, SGN 40, s. III.
 380. ,,Pokój i dobro” dla Opatowa, SGN 40, s. VIII.
 381. Jubileusze Biskupa Solidarności, SGN 41, s. I.
 382. Mistrz etyki politycznej, SGN 42, s. I.
 383. Potrzeba pedagogiki katolickiej, SGN 42, s. III.
 384. Jubileusze Biskupa Solidarności, SGN 43, s. III.
 385. Górscy pielgrzymi z Jastkowic, SGN 44, s. III.
 386. Trwa rok Wielkich Polaków, SGN 50, s. VI.
 387. Paczka z nadzieją, SGN 51, s. I.

  Rok 2008
 388. Nowa płyta, SGN 4, s. VII.
 389. Przed nawiedzeniem, SGN 5, s. VI.
 390. Święto Patronów Europy, SGN 6, s. VI.
 391. Sandomierskie Gaudeamus, SGN 43, s. VIII.

  Rok 2009
 392. Biblijny uniwersytet dla dzieci, SGN 42, s. II.

  Rok 2010
 393. Kolędowali, SGN 4, s. II.
 394. Biblijny sukces, SGN 25, s. II.
 395. O kuchni w Biblii też, SGN 27, s. II.

Niedziela

 • Sieroń R. B., Tydzień Bożego Słowa. Dzieło Biblijne w Diecezji Sandomierskiej, Niedziela Sandomierska 16 (289)/2010, s. I.

 

Goniec Staszowski:

 • Świątobliwy ojciec Cezary Pszonka, GS 1994, 3, 6.
 • Historia kościoła pw. Ducha Św. w Staszowie (1580 – 1944) cz.I, 1994, 5, 3.
 • ———, cz. II, 1994, 6-8, 3.
 • Ks. profesor Jan Brożek (1585 – 1652) – uczony w sutannie – proboszcz staszowski (1632 – 1652) cz. I, 1995, 10, 1.
 • ———, cz. II, 1995, 11, 1.
 • Pielgrzymka do Ziemi Świętej, cz. I, 2000, 6-8, 1 i 3.
 • ———, cz. II, 2000, 9, 1 i 3.
 • ———, cz. III, 2000, 10, 1 i 3.
 • ———, cz. IV, 2000, 11, 3.
 • ———, cz. V, 2000, 12, 3.
 • ———, cz. VI, 2001, 1, 3.
 • ———, cz. VII i VIII, 2001, 2, 1 i 3.
 • ———, cz. IX, 2001, 3, 1 i 3.
 • ———, cz. X, 2001, 4, 1 i 3.
 • ———, cz. XI, 2001, 5, 3.
 • ———, cz. XII, 2001, 7, 3.
 • ———, cz. XIII, 2001, 8, 3.
 • ———, cz. XIV, 2001, 9, 3.
 • ———, cz. XIV, 2001, 10, 3.

 

Czas Powiśla

 • ,,Uniwersytet w Stalowej Woli”, Tygodnik ,,Czas Powiśla”, 7 (265) z dnia 24 lutego 2005 r, s. 2.
 • ,,Dziękuje Ci Ojcze”, Tygodnik ,,Czas Powiśla”, 12 (270) z dnia 7 kwietnia 2005 r., s. 6.
 • ,,Panorama papieskich miast”, Tygodnik ,,Czas Powiśla”, 12 (270) z dnia 7 kwietnia 2005 r., s. 7.
 • ,,Sandomierz żegnał łzami deszczu..., Tygodnik ,,Czas Powiśla” z dnia 19 kwietnia 2005 r., s. 1 – 2.
 • ,,Język Ewangelii Papieża Jana Pawła II”, Tygodnik ,,Czas Powiśla” z dnia 19 kwietnia 2005 r., s. IV.

 

Tygodnik Nadwiślański

 •  ,,Ze czcią pozdrawiam...”, ,,Tygodnik Nadwiślański”, 14 (1247) z dnia 7 kwietnia 2005, s. 2.
 • ,,Spotkałem Człowieka z pierścieniem Rybaka”, ,,Tygodnik Nadwiślański”, 14 (1247) z dnia 7 kwietnia 2005 r., s. 4.
 • ,,Śladami Papieża”, ,,Tygodnik Nadwiślański”, 14 (1247) z dnia 7 kwietnia 2005 r., s. 5.
 • ,,Sandomierz żegna Ojca Świętego”, ,,Tygodnik Nadwiślański”, 14 (1247) z dnia 7 kwietnia 2005 r., s. 20.
 • ,,Kongres rodzin”, ,,Tygodnik Nadwiślański”, 21 (1254) z dnia 26 maja 2005 r., s. 24.

 

 

Tłumaczenia z języka włoskiego opublikowane:

 • List Ojca Świętego Jana Pawła II i homilia J. E. Kardynała Carlo Furno z racji śmierci śp. ks. infułata Stanisława Michalskiego, Kronika Diecezjii Sandomierskiej, rok 96 (2003), nr 8-9, 356 – 358.

 

Wywiady radiowe:

 • Wywiad z red. Marianną Zielińską o wykładzie biblijnym w Domu Katolickim 27 kwietnia 2004 r., Karnet Kulturalny Radia Kielce, 28 kwietnia 2004 r., godz. 13.00 – 14.00.
 • Wywiad o Jubileuszu X – lecia sandomierskiego GN, 23 października 2004 r., Radio Kielce.
 • Wywiad o śp. Ojcu Św. Janie Pawle II, 3 kwietnia 2005 r., godz. 14.30 – 15.00, Radio Leliwa.
 • Wywiad o śp. Ojcu św. Janie Pawle II, 5 kwietnia 2005 r., godz. 14.00 – 15.00, Radio Leliwa.
 • Wywiad o śp. Ojcu św. Janie Pawle II, 8 kwietnia 2005 r., godz. 21.30 – 21. 45, Radio Leliwa.
 • Wywiad o książce X – lecia sandomierskiego ,,Gościa Niedzielnego” Idzie z gałązką oliwną..., 23 sierpnia 2006 r., godz. 9.30, Radio Leliwa.
 • Wywiad o II Ogólnopolskim Tygodniu Biblijnym, 14 marca 2010 r., godz. 19.45, Radio Leliwa.

 

Wywiady prasowe:

 • Wywiad z ks. Romanem Bogusławem Sieroniem, ,,Dekada Gościa”, gazeta SŁOWO LUDU z dnia 25 października 2004 r., strona 8.
 • Wywiad z ks. Romanem Bogusławem Sieroniem, ,,Idzie z gałązką oliwną”, tygodnik TYGODNIK NADWIŚLAŃSKI z dnia 21 października 2004 r., strony 1 i 5.
 • Wywiad z ks. Romanem Bogusławem Sieroniem, Głosić Ewangelię na dachach”, tygodnik TYGODNIK NADWIŚLAŃSKI z dnia 18 kwietnia 2005 r., s. 1 i 5.
 • Wywiad z ks. Romanem Bogusławem Sieroniem, ,,Upowszechniać Biblię”, tygodnik TYGODNIK NADWIŚLAŃSKI z dnia 20 czerwca 2006 r., strona 7.
 • Wywiad z ks. Romanem Bogusławem Sieroniem, ,,W nowoczesny sposób o wiecznych sprawach”, dziennik ECHO DNIA – wydanie weekendowe, z dnia 27 października 2006 r., s. 11.
 • Wywiad z ks. Romanem Bogusławem Sieroniem, ,,Dlaczego Wielkanoc?”, tygodnik ,,TYGODNIK NADWIŚLAŃSKI”, z dnia 5 kwietnia 2007 r., s. 13.

 

Wykłady wygłoszone (udział czynny):

 

Sympozja krajowe

 1. Sieroń R. B., ,,Dabar – Logos – Verbum. Słowo Boże w przestrzeni Starego i Nowego Testamentu”, wykład wygłoszony na sesji naukowej w ramach wykładów Klubu Dyskusyjnego UNIVERSUM, zorganizowanych przez Muzeum Okręgowe w Sandomierzu i Klub Inteligencji Katolickiej w Sandomierzu, Dom Katolicki w Sandomierzu 27 kwietnia 2004 r.
 2. Sieroń R. B., ,,Definicja modlitwy chrześcijańskiej według św. Pawła Apostoła w Pierwszym Liście do Tesaloniczan – najstarszym piśmie Nowego Testamentu”, wykład wygłoszony na sympozjum naukowym ,,Człowiek i sacrum. O pojęciach religijnych w języku i kulturze”, zorganizowanym przez Wyższą Szkołę Humanistyczno – Przyrodniczą w Sandomierzu i Towarzystwo Naukowe Sandomierskie, 20 września 2004 r. (potwierdzenie w publikacji pokonferencyjnej: ,,Człowiek i sacrum. O pojęciach religijnych w języku i kulturze. Materiały pokonferencyjne pod redakcją D. Sarzyńskiej i R. Tokarskiego, Sandomierz 2006, s. 33-54.
 3. Sieroń R. B., ,,10 lat obecności tygodnika katolickiego <<Gość Niedzielny>> w diecezji sandomierskiej: historia – dzień dzisiejszy – jutro”, wykład wygłoszony na sympozjum naukowym ,,Jak współczesnemu człowiekowi mówić i pisać o Bogu”, Dom Katolicki w Sandomierzu, 23 października 2004 r. (potwierdzenie w publikacji pokonferencyjnej ,,Sandomierski <<Gość Niedzielny”. Idzie z gałązką oliwną”, praca pod redakcją R. B. Sieronia, Sandomierz 2005, s. 78-84).
 4.  Sieroń R. B. ,,Polskie Dzieło Biblijne im. Jana Pawła II – nową szansą duszpasterską”, wykład inauguracyjny na początku nowego roku akademickiego 2006/2007 w Wyższym Seminarium Duchownym w Rzeszowie; Rzeszów 5 października 2006 r.
 5.  Sieroń R. B., ,,Znaczenie Lectio Divina w życiu rodzinnym”, wykład wygłoszony na ogólnopolskim Polskim Forum Rodziny, Dom Katolicki w Sandomierzu, Sandomierz 2 grudnia 2006 r.
 6.  Sieroń R. B., ,,Uczeń Chrystusa świadkiem miłości bliźniego”, wykład wygłoszony na ogólnopolskim Zgromadzeniu Dyrektorów Caritas, Instytut Teologiczny w Sandomierzu, dnia 11 września 2007 r.
 7.  Sieroń R. B. ,,Pójdźcie na miejsce pustynne i wypocznijcie nieco – teologia pracy, zmęczenia i odpoczynku według Biblii o Ojców Kościoła”, wykład wygłoszony podczas sympozjum ,,Wypalenie zawodowe pracowników służb społecznych”, WZNoS KUL w Stalowej Woli, Stalowa Wola, 9 października 2007 r. (potwierdzenie w publikacji pokonferencyjnej: Wypalenie zawodowe pracowników służb społecznych, pod redakcją T. Zbyrad, Stalowa Wola 2008, s. 107-127).
 8.  Sieroń R. B., Cykl wykładów wygłoszonych w ramach działalności Klubu Inteligencji Katolickiej w Tarnobrzegu:

  W roku akademickim 2005/2006: ,,Najtrudniejsze stronice Biblii”

  W roku akademickim 2006/2007: ,,Najciekawsze postacie Starego Testamentu”

  W roku akademickim 2007/2008: ,,Wybrane wątki teologiczne i pedagogiczne w orędziu św. Pawła – Apostoła narodów”

  • „Aktualność orędzia św. Pawła Apostoła dla współczesnego człowieka”, 16 października 2007 r.
  • „O wątkach Pawłowych w encyklice Benedykta XVI <<Spe salvi>>, 17 grudnia 2007 r.
  • „Recepta na szczęśliwe małżeństwo i rodzinę na podstawie 1 Listu do Koryntian św. Pawła Apostołą”, 4 lutego 2008 r.
  • „Św. Paweł Apostoł terapeutą chrześcijańskim w trudnych sytuacjach egzystencjalnych”, 21 kwietnia 2008 r.
  • „Św. Paweł Apostoł – pedagog zawsze aktualny”, 27 maja 2008 r.
  • W roku akademickim 2008/2009: „Rok św. Pawła Apostoła”
  • „Poznajemy Listy Apostoła Narodów”, 18 listopada 2008 r.
  • „Listy do Tymoteusza, Tytusa, Filemona… a może i do Ciebie?”, 3 marca 2009 r.
  • „Św. Paweł Apostoł w sztuce chrześcijańskiej. Pokaz multimedialny”, 4 maja 2009 r.
  • „Rok św. Pawła Apostoła w życiu i misji Kościoła”, 29 czerwca 2009 r.
  W roku akademickim 2009/2010: „Rok Kapłański – Kapłaństwo w Biblii”
  • „Kapłaństwo Chrystusa w Liście do Hebrajczyków”, 6 października 2009 r., KIK Tarnobrzeg
  • „List św. Jakuba ponownie odczytany w Roku Kapłańskim”, 17 listopada 2009 r., KIK Tarnobrzeg
  • „Dzieło Biblijne im. Jana Pawła II szansą na ożywienie apostolatu biblijnego”, 29 listopada 2009 r., Stalowa Wola, parafia św. Floriana
  • „Rola Maryi w przekazie Ewangelii wg św. Łukasza”, 15 grudnia 2009 r.
  • „Kod dostępu do Biblii – metoda lectio divina” , 17 stycznia 2010 r., Stalowa Wola, parafia św. Floriana
  • „Kod dostępu do Biblii – bierz i czytaj…”, 21 lutego 2010 r., Stalowa Wola, parafia św. Floriana
  • „Kod dostępu do Biblii – medytacja nad tekstem Biblii”, 21 marca 2010 r., Stalowa Wola, parafia św. Floriana
  • Biblia – istota i rola w kulturze. Imiona Biblii, 9 lutego 2010 r., KIK Tarnobrzeg 
  • „Biblia – istota i rola w kulturze. Dlaczego Pismo Święte jest święte?”, 16 marca 2010 r., KIK Tarnobrzeg
  • Kod dostępu do Biblii – bierz i czytaj…”, „Maryja – nauczycielka modlitwy”,16 maja 2010 r., Stalowa Wola, parafia św. Floriana
  • Poznajemy tło Biblii: Archeologia biblijna – dotknąć Niewidzialnego, Sandomierz, Stalowa Wola, Staszów, Tarnobrzeg – Uniwersytet Biblijny dla Dorosłych rok akad. 2010/2011
   
 9. Sieroń R. B., Model wychowania katolickiego w Piśmie Świętym, referat wygłoszony na sympozjum: „Założenia kształceniowe i wychowawcze w pedagogice katolickiej jako nowej formie propozycji edukacyjnej”, Instytut Teologiczny im. bł. Wincentego Kadłubka w Sandomierzu, 14 maja 2008 r.
 10. Sieroń R. B., Feminologia biblijna – nauka o kobiecie w Biblii. Od upadłej Ewy do apokaliptycznej Niewiasty; sympozjum naukowe Kobieta w świecie współczesnym, WZNOS KUL w Stalowej Woli, 23 kwietnia 2009 r.
 11. Sieroń R. B., „Radość i miłość pedagogiczna jako podstawa systemu wychowawczego św. Pawła Apostoła. Analiza wybranych parenetycznych fragmentów Listów Wielkich”; sympozjum naukowe „Języki miłości w rodzinie”; Mazowieckie Centrum Samorządowe Edukacji Nauczycieli w Radomiu, Instytut Teologiczny UKSW w Radomiu, 21 kwietnia 2010 r.
 12. Sieroń R. B., Zarys tanatologii biblijnej – nauka o życiu i śmierci w ujęciu św. Pawła Apostoła, sympozjum naukowe „200-lecie Cmentarza Świętopawelskiego w Sandomierzu“, 21 października 2010 r., Parafia pw. Nawrócenia św. Pawła Apostoła, Polskie Towarzystwo Teologiczne, oddział w Sandomierzu; Towarzystwo Naukowe Sandomierskie.
 13. Sieroń R. B., Czy praca  dyplomowa musi być odtwórcza? Spojrzenie z perspektywy uczelni polskich i zagranicznych? Suport Akademicki nr 1 „Wyzwania promotorstwa”, 4 grudnia 2010 r., WZNoS KUL w Stalowej Woli (członek Komitetu Naukowego).
 14. Sieroń R. B., Między pańszczyzną a geniuszem. Wybór tematów prac dyplomowych. Spojrzenie z perspektywy uczelni polskich i zagranicznych, Suport Akademicki nr 2 „Konteksty powstawania prac dyplomowych”, 7 grudnia 2010 r., WZNoS KUL w Stalowej Woli (członek Komitetu Organizacyjnego).
 15. Sieroń R. B., Wokół profesjonalizacji kwartalnika Społeczeństwo i Rodzina, Suport Akademicki nr 3, 21 marca i 22 kwietnia  2011 r., WZNoS KUL w Stalowej Woli (prowadzący).
 16. Sieroń R. B., In nomine Domini ibimus (Pójdziemy w imię Pańskie). Działalność misyjna ks. kardynała Adama Kozłowieckiego SJ, Sympozjum poświęcone postaci Kardynała Adama Kozłowieckiego SJ w 100 rocznicę jego urodzin, WZNoS KUL w Stalowej Woli, 1 kwietnia 2011 r.
 17. Sieroń R. B., Dobre praktyki akademickie w procesie powstawania pracy dyplomowej – wskazówki dla promotorów i dyplomantów na bazie wskazań Polskiej Komisji Akredytacyjnej, Support Akademicki nr 4, „Wzywania metodologii nauk społecznych i humanistycznych”, Nadbużańska Szkoła Wyższa im. Marka Karpia w Siemiatyczach, 22 września 2012 r.
 18. Wychowanie chrześcijańskie jako antidotum na kryzysy pedagogiczne ery ponowoczesnej – refleksja na bazie relektury Deklaracji Gravissimum Educationis Drugiego Soboru Watykańskiego, Polskie Towarzystwo Teologiczne w Krakowie, 27 listopada 2012 r.
 19. Sieroń R. B., Jan Paweł II – papież błogosławionych i świętych, seminarium naukowe WZNoS KUL, WF KUL, Fundacja Uniwersytecka w Stalowej Woli, 1 kwietnia 2014 r.

 20. Sieroń R. B., „Pedagogia nadziei” jako nowy komponent pedagogii społecznej Jana Pawła II na przykładzie adhortacji Ecclesia in Europa, Kraśnik, 8 kwietnia 2014 r., konferencja krajowa „Dziedzictwo Jana Pawła II. Przesłanie dla Polski”, PCPR w Kraśniku, KUL w Lublinie – WZNoS KUL, SGH w Warszawie, Instytut Teologiczny im. bł. Wincentego Kadłubka w Sandomierzu, WSKSiM w Toruniu, WSEI  w Lublinie.

 21. Sieroń R. B., „Od Unii Lubelskiej do Unii Europejskiej. Przesłanie wychowawcze św. Jana Pawła II dla Europy”, Rytwiany, konferencja krajowa „Szlak św. Jakuba”, 7 czerwca 2014 r., KUL – WZNoS KUL w Stalowej Woli, Instytut Teologiczny w Sandomierzu, UKSW, UJK

 22. Sieroń R. B., „Służyć wiekuistej Prawdzie. Powstanie i rozwój Oddziału Polskiego Towarzystwa Teologicznego w Sandomierzu”, Instytut Teologiczny im. bł. Wincentego Kadłubka w Sandomierzu, Sandomierz, 10 czerwca 2014 r.

 23. Sieroń R.B., „Jak śmierć potężna jest miłość. Terapia miłości narzeczeńskiej i małżeńskiej w świetle egzegezy personalistycznej Pieśni nad pieśniami w przemówieniach św. Jana Pawła II”, konferencja krajowa, Kotuszów – Chańcza, 6-7 czerwca 2015 r., KUL, WZPiNoS KUL, UKSW, UJK, Instytut Teologiczny im. bł. Wincentego Kadłubka w Sandomierzu, WSD w Radomiu.

Sympozja zagraniczne

 1. Sieroń R. B. ,,Św. Paweł Apostoł pierwszym doradcą – terapeutą chrześcijańskim w trudnych sytuacjach egzystencjalnych człowieka” – referat wygłoszony podczas III Międzynarodowej Konferencji Naukowej ,,Pomoc dziecku i rodzinie w sytuacji kryzysowej – osiągnięcia, problemy, perspektywy”, WZNoS KUL Stalowa Wola, 17 kwietnia 2008 r.
 2. Sieroń R. B. ,,Wykorzystanie nowych technologii komunikacyjnych w proforystycznym wymiarze pedagogiki katolickiej na przykładzie działalności Polskiego Dzieła Biblijnego im. Jana Pawła II”, referat wygłoszony podczas VIII Międzynarodowej Konferencji Naukowo - Praktycznej „Сучасніінформаційні Технології та Інноваційніметодики Навчання в Підготовці Фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми”, Państwowy Uniwersytet Pedagogiczny im. Michaiła Kociubińskiego, Winnica, 22 maja 2008 r.
 3. Sieroń R. B., ,,Orędzie pedagogiczne św. Pawła Apostoła dla współczesnych wychowawców. Refleksja teologiczno – pedagogiczna w Roku Pawła – Świętego Wschodu i Zachodu”, Państwowy Uniwersytet Pedagogiczny im. Michaiła Kociubińskiego, Winnica, 21 maja 2008 r.
 4. Sieroń R. B., ,,Rola Biblii w odkrywaniu istoty i źródeł kultury Słowian na przykładzie narodów polskiego i ukraińskiego”, Państwowy Instytut Doskonalenia Nauczycieli, Winnica, 20 maja 2008 r.
 5. Sieroń R. B., Etyka pedagogiczna w wychowaniu moralno-duchowym św. Pawła Apostoła. Międzynarodowa konferencja naukowo-praktyczna „Szkoła profesjonalno-mistrzowska w systemie oświaty państwowej”, Zaporoże, 1 października 2008 r.
 6. Międzynarodowe seminarium naukowe: „Styl i jakość życia współczesnego człowieka”, WZNoS KUL w Stalowej Woli, 7 maja 2009 r.
 7. Sieroń R. B., Pojęcie prawdy w Biblii, Międzynarodowa Konferencja Interdyscyplinarna „Dialog, Tolerancja, Prawda”, Instytut Teologiczny im. Św. Józefa Bilczewskiego Archidiecezji Lwowskiej obrządku łacińskiego, Lwów – Brzuchowice, 22 października 2011 r.
 8. Sieroń R. B., Od Verbum Dei po Verbum Domini – wybrane problemy interpretacji Biblii we współczesnym Kościele, Międzynarodowe sympozjum z cyklu: „Pismo Święte w życiu Kościoła”. Relektura i aplikacja myśli biblijnej Vaticanum II w Roku Wiary”, Instytut Teologiczny im. św. Józefa Bilczewskiego Archidiecezji Lwowskiej obrządku łacińskiego, Lwów – Brzuchowice (Ukraina), 24 listopada 2012 r. 

 9. Sieroń R. B., Biblia w Hollywood. Wątki biblijne w filmie epoki nowoczesnej i ponowoczesnej, międzynarodowa konferencja z cyklu: Sandomierskie spotkania z Biblią. BIBLIA – WIARA – KULTURA . Postmodernistyczny człowiek – pielgrzym czy emigrant ze świata kultury biblijnej? Sandomierz, WZNoS KUL, Instytut Teologiczny w Sandomierzu, Instytut Teologiczny im. św. Józefa Bilczewskiego we Lwowie, Narodowy Uniwersytet Pedagogiczny im. W. Hnatiuka w Tarnopolu, Chiny).
 10. Sieroń R. B., Biblia na obszarze współczesnej polszczyzny – studium przypadków. Wyrażenia codzienne zaczerpnięte z Biblii, Międzynarodowa Konferencja „Biblia, księgą wiary”, Instytut Teologiczny im. Św. Józefa Bilczewskiego Archidiecezji Lwowskiej obrządku łacińskiego, Instytut Biblistyki Uniwersytetu Papieksiego Jana Pawła II w Krakowie, Dzieło Biblijne im. Jana Pawła II Diecezji Sandomierskiej, Dzieło Biblijne im. Jana Pawła II Diecezji Radomskiej, Lwów – Brzuchowice (Ukraina), 29 marca 2014 r.

 11. Sieroń R. B., Le moderne forme di educazione nel campo degli studi biblici sulla base delle attività dell'Opera Biblica di san Giovanni Paolo II in Polonia. Punti di incontro italiano-polacchi (Nowoczesne formy kształcenia w dziedzinie biblistyki na podstawie działalności polskiego Dzieła Biblijnego im. św. Jana Pawła II – obszary współdziałania włosko-polskiego), konferencja międzynarodowa „Relacja, komplementarność, integracja. Konteksty włoskie i polskie”, PWSZ Gorzów Wielkopolski, 15 maja 2014 r.

 12. Sieroń R. B., ,,Miłość bliźniego czy wroga? Refleksje na bazie najnowszego dokumentu Papieskiej Komisji Biblijnej <<Natchnienie i prawda Pisma Świętego>>”, konferencja międzynarodowa ,,Naród, patriotyzm, przykazanie miłości”; Lwów-Brzuchowice (Ukraina); 8 listopada 2014 r., Instytut Teologiczny im. Św. Józefa Bilczewskiego we Lwowie, Uniwersytet Grekokatolicki we Lwowie, WSD we Lwowie, WSD Księży Salwatorianów w Bagnie, WZPiNoS KUL w Stalowej Woli, WSD w Sandomierzu, Instytut Teologiczny im. Bł. Wincentego Kadłubka w Sandomierzu.

 13. Sieroń R. B., Erotyka w Biblii? Interpretacja Pieśni nad pieśniami w świetle dokumentu Papieskiej Komisji Biblijnej “Natchnienie i prawda Pisma Świętego”; konferencja międzynarodowa ,,Sandomierskie spotkania z Biblią. BIBLIA – WIARA – KULTURA. Człowiek współczesny – kreator iluzji czy poszukiwacz Prawdy?”; Sandomierz, 25 listopada 2014; WZPiNoS KUL w Stalowej Woli, Instytut Teologiczny  im. Bł. Wincentego Kadłubka w Sandomierzu, Polskie Towarzystwo Teologiczne, Dzieło Biblijne im. św. Jana Pawła II, Instytut Teologiczny im. św. Józefa Bilczewskiego we Lwowie (Ukraina) – prelegenci z Polski, Ukrainy, Słowacji

 14. Sieroń R. B., Christian values of modern higher education (Przekaz wartości chrześcijańskich w środowisku współczesnej szkoły wyższej), referat na I Międzynarodowym Seminarium Naukowym „Polska – Ukraina. Edukacja wobec wyzwań teraźniejszości”, Tarnopol (Ukraina), 24 lutego 2015, organizatorzy: Narodowy Uniwersytet Pedagogiczny im. W. Hnatiuka w Tarnopolu, WZPiNoS KUL w Stalowej Woli (prelegent).

Udział w sympozjach krajowych (bierny):

 1. Konferencja naukowa ,,Etos i Egzegeza” pod honorowym patronatem Wielkiego Kanclerza Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach abp Damiana Zimonia zorganizowana przez wydziały teologiczny i filologiczny UŚ, Katowice, w dniach 19 – 20 listopada 2004 r.

 2. 42 Sympozjum Stowarzyszenia Biblistów Polskich, Gdańsk – Oliwa wrzesień 2004 r.

 3. 43 Sympozjum Stowarzyszenia Biblistów Polskich, Łowicz 20 – 22 września 2005 r.

 4. 44 Sympozjum Stowarzyszenia Biblistów Polskich, Kalisz 19 – 21 września 2006 r.

 5. 45 Sympozjum Stowarzyszenia Biblistów Polskich, Pelplin 18 – 20 września 2007 r.

 6. 46 Sympozjum Stowarzyszenia Biblistów Polskich, Wrocław,16-18 września 2008 r.

 7. 47 Sympozjum Stowarzyszenia Biblistów Polskich, Olsztyn 22-24 września 2009 r.

 8. 48 Sympozjum Stowarzyszenia Biblistów Polskich, Tarnów 7-9 września 2010 r.

 9. 49 Sympozjum Stowarzyszenia Biblistów Polskich, Katowice 20-22 września 2011 r.

 10. 50 Sympozjum Stowarzyszenia Biblistów Polskich, Warszawa 18-20 września 2012 r.

 11. 51 Sympozjum Stowarzyszenia Biblistów Polskich, Toruń 17 – 19 września 2013 r.
 12. Konferencja naukowa LOGOS i SŁOWO. Przekłady Biblii. W 40 – lecie Dei Verbum i Biblii Tysiąclecia, zorganizowana przez Wydział Teologiczny Uniwersytetu Śląskiego pod honorowym patronatem Arcybiskupa Damiana Zimonia Wielkiego Kanclerza Wydziału Teologii UŚ, Katowice, w dniach 18 – 19 listopada 2005 r.

 13. Sesja naukowa ,,Obrazy Boga. O treściach przypisywanych pojęciu Boga w różnych językach i odmianach języka”, Sandomierz 22 kwietnia 2006 r., WSHP w Sandomierzu.

 14. Konferencja naukowa ,,70 – Lecie Centralnego Okręgu Przemysłowego – COP wczoraj, dziś i jutro”, Warszawa, 5 lutego 2007 r.

 15. ,,Szkolnictwo katolickie w myśli Kościoła”. Konferencja w 30 – lecie dokumentu ,,La scuola cattolica”, WZNoS KUL Jana Pawła II, Stalowa Wola 19 marca 2007 r.

 16. ,,Miłość jako fundament i cel działalności edukacyjnej w perspektywie przemian cywilizacyjnych i kulturowych”, WZNoS KUL w Stalowej Woli, 16 – 17 – 18 października 2007 r.

 17. ,,Stulecie periodyku diecezjalnego <<Kronika Diecezji Sandomierskiej>>, Instytut Teologiczny im. bł. Wincentego Kadłubka w Sandomierzu, sesja dwudniowa 15-16 listopada 2007 r.

 18. ,,Sześćdziesiąt lat <<Ruchu Biblijnego i Liturgicznego>> w służbie odnowy biblijnej i liturgicznej w Polsce, konferencja naukowa w AWSD w Krakowie, 20 listopada 2007 r.

 19. ,,Edukacja zdrowotna w naukach medycznych i społecznych”, I Międzynarodowa Konferencja Naukowa, WZNoS KUL w Stalowej Woli, 12 grudnia 2007 r.

 20. ,,Szanse rozwoju Wydziału Zamiejscowego Nauk o Społeczeństwie KUL w Stalowej Woli poprzez różne wymiary działalności nowoutworzonej fundacji ,,Campus”, Stalowa Wola, 29 grudnia 2007 r.

 21. ,,Polskie Dzieło Biblijne im. Jana Pawła II w obliczu zbliżającego się Synodu Biskupów o Słowie Bożym w misji i życiu Kościoła”, UKSW Warszawa, 26 stycznia 2008 r.

 22. Międzynarodowa Sesja Historyczna ,,Wspólne korzenie Słowian: Ożarów-Krościenko-Spisska Bela-Halicz 2008” o kościołach i zborach różnowierczych, Ożarów, 30 sierpnia 2008 r.

 23.  Jesienne Dni Biblijne, KUL Jana Pawła II, październik 2008 r.

 24. Konferencja naukowa „Szydłów przez stulecia”, Szydłów, 29 marca 2009 r., zorganizowana przez Kieleckie Towarzystwo Naukowe, Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków oraz Urząd Gminy w Szydłowie.

 25. Konferencja z cyklu Racjonalność w etyce pt. Sumienie i autorytet, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Lublin, 31 marca 2009 r.

 26. Konferencja z cyklu: Elektroniczne aspekty wymiaru sprawiedliwości, na temat: Ewolucja prawa polskiego pod wpływem technologii informatycznych, WZPiNOG KUL w Stalowej Woli, 21 kwietnia 2009 r.

 27.  Sympozjum naukowe: sesja historyczna „440 lokacji Ożarowa. Promocja monografii Ożarowa i okolic”, UMiG Ożarów, 22 maja 2009 r.

 28. Konferencja naukowa „Dylematy medyczne, prawne i etyczne transplantacji narządów oraz zapłodnienia in vitro”, „Medyczne spotkania na Zamku”, Sandomierz, 17 października 2009 r.

 29. Konferencje naukowe – tryptyk naukowy: „Niebezpieczne substancje: dopalacze, pigułka gwałtu, problem nadużywania leków”, WZNoS KUL w Stalowej Woli, 19 października 2009 r., 20 listopada 2009 r., 14 grudnia 2009 r.

 30. IV Międzynarodowe Jesienne Dni Biblijne w KUL Jana Pawła II „Pomiędzy Księgą Henocha a Apokalipsą św. Jana. Apokaliptyczny wymiar teologii wczesnego judaizmu i chrześcijaństwa”, Lublin 22-23 października 2009 r.

 31.  Otwarte seminarium naukowe: „Nowoczesne technologie ICT w upowszechnianiu osiągnięć nauki”, WZPiNoG KUL w Stalowej Woli, 15 grudnia 2009 r.

 32. Sympozjum inaugurujące Rok Kardynała Adama Kozłowieckiego w Diecezji Sandomierskiej, Dom Katolicki w Sandomierzu, 6 stycznia 2011 r.

 33. Konferencja i wystawa „Policja w ochronie dziedzictwa narodowego”, WSHP w Sandomierzu, Gabinet Komendanta Głównego Policji, Biuro Kryminalne KGP w Warszawie, 7 kwietnia 2011 r.

 34. Konferencja naukowa „Szpital w nauczaniu Jana Pawła II”, Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II, Kraków 1 lipca 2011 r.

 35. Pierwszy Polski Kongres Biblijny pod hasłem: „Biblia kodem kulturowym Europy”, Dzieło Biblijne im. Jana Pawła II i INB KUL, UKSW Warszawa, 29 października 2011 r.

 36.  Konferencja naukowa „Humanitas sługi Bożego ks. Wincentego Granata”, WSD Sandomierz, 10 grudnia 2011 r.

 37. Konferencja naukowa „Człowiek w nauczaniu bł. Jana Pawła II”, Instytut Pedagogiki WZNoS KUL w Stalowej Woli, Zespół Pedagogiki Chrześcijańskiej przy Komitecie Badań Pedagogicznych PAN, Instytut Teologiczny im. bł. Wincentego Kadłubka w Sandomierzu, Sandomierz 13 października 2012 r.

 38. Sesja poświęcona bł. Wincentemu Kadłubkowi, WSD Sandomierz, 13 października 2012 r.
 39. Sympozjum międzynarodowe „Wokół chrześcijańskiego Wschodu – Kościół rusiński na Ukrainie”, Sandomierz, 13 kwietnia 2013 r., Instytut Teologiczny im. bł. Wincentego Kadłubka w Sandomierzu, Diecezja Sandomierska.

 40. Kongres Polskiej Rodziny. Rodzina receptą na kryzys, Centrum Wspierania Inicjatyw dla Życia i Rodziny, UKSW, Warszawa, 20 kwietnia 2013 r.

 41. VIII Zjazd Pedagogiczny, Uniwersytet Gdański, 19 – 21 września 2013 r.

 42. 30 lat Karty Praw Rodziny. Prawa rodziny w Polsce i jej funkcjonowanie 30 lat po wydaniu Karty Praw Rodziny, konferencja naukowa, Katolicki Dom Kultury, Diecezja Sandomierska – Duszpasterstwo Rodzin, Sandomierz, 12 października 2013

 43. Konferencja poświęcona bł. Wincentemu Kadłubkowi – WSD Sandomierz, 12 października 2013 r.

 44. Konferencja naukowa: Choroba alkoholowa. Czy warto pomagać? Teoria i praktyka, KCPR w Janowie Lubelskim, KPSS w Biłgoraju, WZNoS KUL w Stalowej Woli, Gmina Janów Lubelski, Janów Lubelski, 23 października 2013 r.

 45. Seminarium profilaktyczne „Kryzys a zagrożenie suicydalne”, Wydział Zamiejscowy Nauk o Społeczeństwie KUL w Stalowej Woli, 24 marca 2014 r.

 46. Konferencja naukowa: „Dziedzictwo Jana Pawła II. Przesłanie dla Polski”, WZNoS KUL w Stalowej Woli, Starosta Kraśnicki, Kraśnik, 8 kwietnia 2014 r.

 47. Konferencja naukowa: „Patriotyzm w teorii i praktyce – w X rocznicę śmierci i I rocznicę kanonizacji św. Jana Pawła II”, WZPiNoS KUL w Stalowej Woli, 11 czerwca 2015 r.

 48. Konferencja szkoleniowa: „Polska Bibliografia Naukowa oraz POL–index w kontekście obowiązków informacyjnych czasopism naukowych oraz oceny czasopism Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego 2015”, Instytut Lotnictwa, ICI, Warszawa, 3 lipca 2015 r.

Przygotowanie sympozjów, konferencji, warsztatów:

 1. Spotkanie modlitewno – dyskusyjne ,,Europa dwóch płuc”, Instytut Teologiczny w Sandomierzu, 14 lutego 2006 r. – sekretarz konferencji
 2. II Sandomierskie Warsztaty Dziennikarskie, 22 kwietnia 2006 r. – organizator
 3. Sesja naukowa ,,Wychowanie ku wartościom” 28 kwietnia 2006 r. w Sandomierzu (organizatorzy: Polskie Towarzystwo Teologiczne w Sandomierzu, Instytut Teologiczny im. bł. Wincentego Kadłubka w Sandomierzu, Zakład Pedagogiki Ogólnej i Edukacji Szkolnej PWSZ w Tarnobrzegu).
 4. Organizator i koordynator II Sandomierskich Dni Cyrylometodiańskich, w tym międzynarodowej sesji naukowej ,,Duchowe korzenie Słowian”, Sandomierz, 14 lutego 2007 r.
 5. Organizator i koordynator III Sandomierskich Dni Cyrylometodiańskich, w tym międzynarodowej sesji naukowej ,,Ku nowemu społeczeństwu. Kościół dla Europy Środkowo – Wschodniej”, Sandomierz, 14 lutego 2008 r.
 6. Organizator i koordynator IV Sandomierskich Dni Cyrylometodiańskich, w tym międzynarodowej sesji naukowej ,,Chrześcijańska demokracja wyzwaniem dla współczesnej Europy”, Sandomierz, 14 lutego 2009 r.
 7. Współudział i patronat nad sympozjum „Kim jest dla mnie św. Paweł?” przygotowanym przez młodzież Liceum ogólnokształcącego im. KEN i Zespołu Szkół Specjalnych nr 6 w Stalowej Woli w ramach Festiwalu Kultury Chrześciajńskeij Eutrapelia w Roku św. Pawła Apostoła, WZNoS KUL w Stalowej Woli, 25 maja 2009 r.
 8. Współorganizator i koordynator V Spotkania Cyrylometodiańskiego – Międzynarodowej Konferencji Naukowej “Sacri Canones – 20 lat doświadczeń”, Instytut Teologiczny im. bł. Wincentego Kadłubka w Sandomierzu – Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Sandomierz, 13 lutego 2010 r.
 9. Współorganizator I Międzynarodowej Konferencji Naukowej z cyklu: Bóg a życie społeczne na temat: Agape, filantropia czy usługa? Działalność trzeciego sektora; WZNoS KUL Stalowa Wola, 15 kwietnia 2010 r. 
 10. Organizator Międzynarodowego Sympozjum z Wystawą „Sandomierskie Spotkania z Biblią w Roku Kapłańskim”, Dzieło Biblijne im. Jana Pawła II Diecezji Sandomierskiej i Radomskiej; Polskie Towarzystwo Teologiczne, oddział w Sandomierzu; Muzeum Diecezjalne w Sandomierzu; patronat naukowy: katedra źródeł biblijnych pedagogiki katolickiej WZNoS KUL w Stalowej Woli; Sandomierz, Instytut Teologiczny im. bł. Wincentego Kadłubka, 23 kwietnia 2010 r.
 11. Współorganizator Supportu Akademickiego nr 2, 7 grudnia 2010 r., WZNoS KUL w Stalowej Woli (członek Komitetu Organizacyjnego).
 12. Współorganizator Konferencji o czytelnictwie, 8 grudnia 2010 r., WZNoS KUL w Stalowej Woli (Katedra pedagogiki pastoralnej i teologii wychowania).
 13. Organizator VI Spotkania Cyrylometodiańskiego – Międzynarodowego Sympozjum „Wokół sztuki sakralnej chrześcijańskiego Wschodu z okazji inauguracji odnowionego prezbiterium Bazyliki Katedralnej w Sandomierzu”, Instytut Teologiczny im. bł. Wincentego Kadłubka, Sandomierz, 7-9 kwietnia 2011 r. 
 14. Współorganizator 21 kwietnia 2012 r. Międzynarodowej Konferencji „Wokół chrześcijańskiego Wschodu

 15. Organizator Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Biblijne modele wychowania odpowiedzią na kryzysy pedagogiczne ery ponowoczesnej” w ramach III Ogólnopolskiego Tygodnia Biblijnego, Sandomierz 11 maja 2011 r.

 16. Współorganizator Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Walor chrześcijańskiego wychowania”, Mazowieckie Samorządowe Centrum Edukacji Nauczycieli, Radom 23 kwietnia 2012 r.

 17. Współorganizator Międzynarodowego Seminarium Naukowego: „Cultural Changes in Changing Society”, WZNoS KUL, Stalowa Wola 22-23 maja 2012 – przewodniczący Komitetu Naukowego.

 18. Organizator konferencji naukowo-studenckiej „Formacja inteligencji katolickiej w XXI w.”, WZNoS KUL, Stalowa Wola 23 maja 2012 r.

 19. Współorganizator II Międzynarodowej Konferencji Naukowej z cyklu: „Styl i jakość życia współczesnego człowieka” – „Cierpienie, umieranie i śmierć człowieka – poszukiwanie wartości i znaczeń”, WZNoS KUL w Stalowej Woli, 19 czerwca 2012 – przewodniczący Komitetu Naukowego.
 20. Organizator Krajowej Konferencji Naukowej „Profilaktyka i prewencja wobec zachowań ryzykownych młodzieży”, WZNoS KUL w Stalowej Woli, Sąd Okręgowy w Tarnobrzegu, PCEN Oddział w Tarnobrzegu, Stalowa Wola – Tarnobrzeg 25 – 26 kwietnia 2013 r. (przewodniczy komitetu organizacyjnego). 

 21. Organizator międzynarodowej konferencji naukowej z cyklu: Sandomierskie spotkania z Biblią. BIBLIA – WIARA – KULTURA. Postmodernistyczny człowiek – pielgrzym czy emigrant ze świata kultury biblijnej? Sandomierz, 26 listopada 2013 r., WZNoS KUL, Instytut Teologiczny im. Bł. Wincentego Kadłubka w Sandomierzu.
 22. Koordynator Komitetu Organizacyjnego oraz członek Komitetu Naukowego Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Bezpieczeństwo a zdrowie w warunkach zmian społecznych”, WZNoS KUL w Stalowej Woli, Instytut Teologiczny im. bł. Wincentego Kadłubka w Sandomierzu, Sandomierz, 29 maja 2014 r.

 23. Organizator Międzynarodowej Konferencji Naukowej z cyklu: „Sandomierskie Spotkania z Biblią. BIBLIA – WIARA – KULTURA” – „Współczesny człowiek – kreator iluzji czy poszukiwacz Prawdy?”, WZPiNoS KUL w Stalowej Woli, Instytut Teologiczny im. bł. Wincentego Kadłubka w Sandomierzu, PTT Oddział w Sandomierzu, Dzieło Biblijne im. św. Jana Pawła II Diecezji Sandomierskiej i Diecezji Radomskiej, Instytut Teologiczny im. św. Józefa Bilczewskiego we Lwowie (Ukraina), Sandomierz, 25 listopada 2014 r.

 24. Międzynarodowa konferencja naukowa „Historia, teraźniejszość i perspektywy dialogu chrześcijańsko-żydowskiego w 50 lecie deklaracji Soboru Watykańskiego II „Nostra Aetate”, Sandomierz, 14 marca 2015 r., organizatorzy: Biskup Sandomierski, WSD, Biblioteka Diecezjalna w Sandomierzu, Instytut Teologiczny im. bł. Wincentego Kadłubka (prowadzący: ks. Roman B. Sieroń).

 25. Uroczysta sesja naukowa poświęcona ks. arcybiskupowi Ignacemu Tokarczukowi „Abp Ignacy Tokarczuk – pasterz niezłomny, honorowy obywatel Stalowej Woli”; organizatorzy: WZPiNoS KUL w Stalowej Woli, prezydent Stalowej Woli, starosta stalowowolski, IPN Oddział w Rzeszowie, NSZZ „Solidarność” Region Ziemia Sandomierska; Stalowa Wola, 24 lutego 2015 r. (organizator: ks. Roman B. Sieroń).

 26. Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Metodyczna „Prawa dziecka: realizacja w rodzinie i społeczeństwie”, Stalowa Wola – Sandomierz 9-10 czerwca 2015 r., organizatorzy: Instytut Pedagogiki WZPiNoS KUL w Stalowej Woli (Katedry: Makrostruktur Społecznych, Pedagogiki Rodziny, Pedagogiki Opiekuńczo-Wychowawczej i Resocjalizacyjnej, Pedagogiki Pastoralnej i Teologii Wychowania); Instytut Psychologii im. H. Kostiuka Narodowej Akademii Nauk Pedagogicznych Ukrainy; Instytut Teologiczny im. bł. Wincentego Kadłubka w Sandomierzu (w siedzibie IT w Sandomierzu odbywał się drugi dzień obrad; współorganizator: ks. Roman B. Sieroń).

Recenzje monografii prac: licencjackich, magisterskich, doktorskich, habilitacyjnych, nihil obstat

 1. BOCZKOWSKA E. M., Św. Joanna Berretta Molla jako wzór współczesnej żony i matki, Sandomierz 2005 (praca licencjacka – IT Sandomierz)
 2. GRABEK E., Wpływ przemocy w rodzinie na proces wychowywania dzieci, Stalowa Wola 2007 (praca licencjacka – WZNoS KUL Stalowa Wola)
 3. KRAJANOWSKA I., Zagadnienia alkoholizmu w świadomości młodzieży Publicznego Gimnazjum w Kłyżowie, Stalowa Wola 2007 (praca licencjacka – WZNoS KUL Stalowa Wola)
 4. ŁACH Marta, Zjawisko kradzieży wśród młodzieży nieletniej, Stalowa Wola 2007 (praca licencjacka – WZNoS KUL Stalowa Wola)
 5. ŁYKO Beata, Gry komputerowe formą spędzania czasu wolnego przez młodzież na przykładzie uczniów Gimnazjum im. św. Stanisława Kostki w Sarzynie, Stalowa Wola 2007 (praca magisterska – WZNoS KUL Stalowa Wola)
 6. MICHTA Łukasz, Problem przemocy i agresji we współczesnej szkole, Stalowa Wola 2007 (praca licencjacka – WZNoS KUL Stalowa Wola)
 7. NAWROCKA Bernadetta, Bezdomność jakom problem społeczny i globalny, Stalowa Wola 2007 (praca magisterska – WZNoS KUL Stalowa Wola)
 8. NOWERSKA E., Przemoc w rodzinie i rodziny niepełne a przejawy zachowań dewiacyjnych wśród nieletnich, Stalowa Wola 2007 (praca licencjacka – WZNoS KUL Stalowa Wola)
 9. WAŁCZYK Paweł, Porównanie dwóch wersji Modlitwy Pańskiej, Sandomierz 2005 (praca licencjacka – IT Sandomierz)
 10. Dorothy M. Gaudiose, Św. Ojciec Pio. Współczesny prorok, Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia w Sandomierzu, Sandomierz 2006, ss. 277 (nihil obstat).
 11. Moja pierwsza podręczna Biblia, ksiązka autorstwa Cecilie Olesen, w tłumaczeniu Andrzeja Wyskiela, WDS, Sandomierz 2008 (nihil obstat).
 12. Ilustrowany słownik wyrazów religijnych dla dzieci, słownik autorstwa Joanny Krzyżanek, WDS, Sandomierz 2008 (nihil obstat).
 13. Recenzja książki ks. prof. Franciszka Drączkowskiego ,,Teologia w ujęciu matematyczno – geometrycznym”, tygodnik katolicki Gość Niedzielny 17 (2004), s. 43.
 14. Recenzja książki ,,Czy Pan Jezus lubił budyń? Bardzo mądre pytania do Jacka Salija OP” , wydanej przez Księgarnię św. Jacka i Małego Gościa Niedzielnego, Katowice 2003, ss. 175, tygodnik katolicki Gość Niedzielny 40 (2003), s. 35.
 15. Recenzja wydawnicza artykułu: J. Kustra, Szkice do obrazów wychowania w Izraelu według Pisma Świętego Starego Testamentu, [w:] Pedagogika katolicka 2 / 2008, s.
 16. Recenzja wydawnicza artykułu: M. Kluz, Wychowanie do miłości, prawdy i wolności w rodzinie a wyzwania cywilizacji, [w:] Społeczeństwo i rodzina 15 (2/2008).
 17. Wilk J., Nadzieja świata. Homilie i rozważania do czytań ewangelicznych w roku C, WDS, Sandomierz 2009 (nihil obstat).
 18. Wolanin M., Pozaliturgiczna działalność ewangelizacyjna w parafii Matki Bożej Królowej Polski w Nowej Dębie w latach 1985-2007, Lublin 2009 – Sandomierz 2010 (nihil obstat).
 19. S. A. Wright, Biblia dla dzieci. 101 historii biblijnych, tłum. Joanna Dudek, WDS, Sandomierz 2010 (nihil obstat).
 20. D. Grzesiak-Witek, P. Witek (red.), Sekty jako zagrożenie i wyzwanie XXI wieku, WDS,  Stalowa Wola – Sandomierz  2010 (recenzja wydawnicza).
 21. Recenzja pracy zbiorowej „Współczesne kierunki rozwoju pomocy społecznej”, pod redakcją dr. Marka Klimka i dr. Jarosława Czerwa, Stalowa Wola  2011 (recenzja wydawnicza).
 22. Golik Edyta, Gotowość do małżeństwa jako psychologiczno-pedagogiczny problem. Na podstawie badań przeprowadzonych wśród młodych ludzi uczęszczających na kurs przedmałżeński, (praca magisterska, Stalowa Wola 2012 – WZNoS KUL).

 23. Wojciechowski P. J., Wpływ mass mediów i Internetu na rozwój wybranych cech osobowości dzieci w młodszym wieku szkolnym na podstawie badań przeprowadzonych w Szkole Podstawowej nr 10 w Tarnobrzegu, (praca magisterska, Stalowa Wola 2012 – WZNoS KUL).

 24. Banasiak R., Rozwój autorefleksji dzieci w procesie ich socjalizacji w warunkach grupy usamodzielnienia w domu dziecka (Koło stalowowolskie Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta „Ochronka”) – (praca magisterska, Stalowa Wola 2012 – WZNoS KUL).

 25. Recenzja pracy zbiorowej „Wychowywać… ale jak? II Tydzień Wychowania w Tarnowie. Studia i materiały”, pod red. E. Juśki i M. Borysa, Tarnów 2012 (recenzja wydawnicza).

 26. Recenzja pracy P. Prufera „Wyobraźnia. Terapia. Społeczeństwo. Analiza socjologiczno-etyczna”, Kraków 2012 (recenzja wydawnicza).
 27. Mariusz Jędrzejko, Marek Walancik, Małgorzata Janusz, Zachowania ryzykowne i uzależnienia. Zjawisko i uwarunkowania, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, WSB w Dąbrowie Górniczej, MCPU w Milanówku, Warszawa – Dąbrowa Górnicza 2013, ISBN 978-83-7545-418-5; 978-83-934554-9-8 (recenzja naukowa).

 28. Zdyb Agnieszka, Rola gier i zabaw dydaktycznych w edukacji dzieci wczesnoszkolnych na podstawie badań przprowadzonych w Samorządowym Przedszkolu w Gorzycach (praca magisterska, Stalowa Wola 2013 – WZNoS KUL).

 29. Kiełbicka-Cierpisz Anna, Poziom rozwoju psychoseksualnego młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim na podstawie badań przeprowadzonych w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Leżajsku (praca magisterska, Stalowa Wola 2013 – WZNoS KUL).

 30. Pieczonka Stanisław, Kryminologiczne i karnoprawne aspekty narkomanii na przykładzie Zakładu Karnego w Rzeszowie (praca magisterska, Stalowa Wola 2013 – WZNoS KUL).

 31. Czaja Tomasz, Skuteczność kary pozbawienia wolności na przykładzie Zakładu Karnego w Rzeszowie (praca magisterska, Stalowa Wola 2013 – WZNoS KUL).

 32. Szczęch Barbara, Styl życia osób niepełnosprawnych z wybranych Środowiskowych Domów Samopomocy na podstawie badań przeprowadzonych w Środowiskowym Domu Samopomocy w Bojanowie i Nowej Dębie ((praca magisterska, Stalowa Wola 2013 – WZNoS KUL).

 33. Partyka Piotr, Aspołeczne zachowania współczesnej młodzieży: przyczyny i skutki na podstawie badań przeprowadzonych w RCEZ w Nisku (praca magisterska, Stalowa Wola 2013 – WZNoS KUL).

 34. Kubik Aneta, Stereotypy płci w postawach nauczycieli i ich wpływ na wychowanie dzieci na podstawie badań przeprowadzonych w Publicznym Gimnazjum im. Jana Pawła II i Publicznej Szkole Podstawowej im. Jana Zamoyskiego w Janowie Lubelskim (praca magisterska Stalowa Wola 2013 – WZNoS KUL).

 35. Kiełbowicz Marta, Aktywne metody nauczania języków obcych na przykładzie eksperymentu przeprowadzonego w Szkole Podstawowej w Woli Zarczyckiej (praca magisterska Stalowa Wola 2013 - WZNoS KUL).
 36. Bogacz Agnieszka, Zjawisko uzależnienia a poziom samooceny uczniów wybranych gimnazjów w Nisku (praca magisterska Stalowa Wola 2014, WZNoS KUL).

 37. Kolbuch Alicja, Aspiracje życiowe a system wartości w opinii wychowanków i wychowawców Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Lubaczowie (praca magisterska Stalowa Wola 2014, WZNoS KUL).

 38. Rybak Ksenia, Charakterystyka myśli samobójczych młodzieży na podstawie portali internetowych oraz opinii studentów Wydziału Zamiejscowego Nauk o Społeczeństwie Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Stalowej Woli (praca magisterska Stalowa Wola 2014, WZNoS KUL).

 39. Kapinos Natalia, Aspiracje życiowe a skuteczność leczenia osób uzależnionych od alkoholu w opinii osób dorosłych objętych kuratelą sądową przy Sądzie Rejonowym w Mielcu (praca magisterska Stalowa Wola 2014 – WZNoS KUL).

 40. Żurowicz Natalia, Uwarunkowania zachowań agresywnych u dzieci w wieku przedszkolnym na podstawie badań prowadzonych w Publicznym Przedszkolu nr 2 im. Janusza Korczaka w Sędziszowie Małopolskim (praca magisterska Stalowa Wola 2014, WZNoS KUL).

 41. Andres-Mścisz Justyna, Społeczno-psychologiczne przyczyny i pokonanie przemocy wobec kobiet na podstawie badań przeprowadzonych w ośrodkach Stowarzyszenia na Rzecz Osób Dotkniętych Przemocą w Rodzinie „TARCZA” w Stalowej Woli oraz Stalowowolskiego Ośrodka Wsparcia i Interwencji Kryzysowej (praca magisterska Stalowa Wola 2014, WZNoS KUL).

 42. Surowska Marta, Czynniki rozwoju poczucia bezpieczeństwa uczniów szkół podstawowych w środowisku szkolnym i rodzinnym na podstawie badań przeprowadzonych w Szkole Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Białej (praca magisterska Stalowa Wola 2014, WZNoS KUL).

 43. Mikuła Anna Maria, Stan wiedzy społeczeństwa na temat funkcjonowania osób z niepełnosprawnością intelektualną na podstawie badań przeprowadzonych w wybranych miejscowościach województwa podkarpackiego, (praca magisterska Stalowa Wola 2015, WZPiNoS KUL).

 44.  Chomik Dominika, Rola oligofrenopedagogiki w pracy z uczniem niepełnosprawnym intelektualnie w opinii studentów i absolwentów pedagogiki specjalnej na podstawie badań przeprowadzonych na Wydziale Zamiejsocwym KUL w Stalowej Woli (praca magisterska Stalowa Wola 2015, WZPiNoS KUL).

 45. Wacnik Agnieszka, Stosunek młodzieży gimnazjalnej do osób niepełnosprawnych na podstawie badań przeprowadzonych w Publicznym Gimnazjum nr 2 w Łańcucie (praca magisterska Stalowa Wola 2015, WZPiNoS KUL).

 46. Czeladka Agnieszka Karolina, Świadomość funkcjonowania społecznego osób z uszkodzonym słuchem na podstawie badań przeprowadzonych wśród słyszących mieszkańców województwa podkarpackiego i lubelskiego ((praca magisterska Stalowa Wola 2015, WZPiNoS KUL).

 47. Kuprianowicz Anna, Znaczenie rodziny w wychowaniu dziecka z mózgowym porażeniem dziecięcym. Studium indywidualnego przypadku (praca magisterska Stalowa Wola 2015, WZPiNoS KUL).

 48. Rębisz Iwona Katarzyna, Postawy studentów pedagogiki i ekonomii wobec osób niepełnosprawnych intelektualnie na podstawie badań przeprowadzonych w Stalowej Woli (praca magisterska Stalowa Wola 2015, WZPiNoS KUL).

 49. Bis Dominika, Postawy nauczycieli szkół gimnazjalnych wobec osób niepełnosprawnych na podstawie badań przeprowadzonych w szkołach na terenie Niska i Stalowej Woli (praca magisterska Stalowa Wola 2015, WZPiNoS KUL).

 50. Pulak Anna, Postawy rodziców wobec dzieci niepełnosprawnych (praca magisterska Stalowa Wola 2015, WZPiNoS KUL).

 51. Szymula Agnieszka, Zjawisko agresji wśród uczniów szkoły podstawowej na podstawie badań przeprowadzonych w Zespole Szkół w Sarzynie (praca magisterska Stalowa Wola 2015, WZPiNoS KUL).

 52. Orzechowska Jolanta, Aspekt pedagogiczno-społeczny Domu Pomocy Społecznej w Irenie (praca magisterska Stalowa Wola 2015, WZPiNoS KUL).

 53. Michna Sylwia, Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych a uwarunkowania psychospołeczne na podstawie badań w wybranych placówkach na terenie powiatu rzeszowskiego (praca magisterska Stalowa Wola 2015, WZPiNoS KUL).

 54. Rudzka Magdalena Helena, Problem znieważania miejsca pamięci na przykładzie obozu zagłady w Sobiborze (praca magisterska Stalowa Wola 2015, WZPiNoS KUL).

 55. Sadowa Angelika Bogusława, Problem agresji dorosłych dzieci wobec swych rodziców: analiza wybranych przypadków z Polski (praca magisterska Stalowa Wola 2015, WZPiNoS KUL).

 56. Bartman Barbara, Czas wolny dzieci niepełnosprawnych intelektualnie (praca magisterska Stalowa Wola 2015, WZPiNoS KUL).

 57. Cideł Paulina, Postawy studentów pedagogiki KUL wobec zakładania rodzin przez osoby niepełnosprawne intelektualnie (praca magisterska Stalowa Wola 2015, WZPiNoS KUL).

 58. Jeż Iwona, Źródła i strategie radzenia sobie ze stresem młodzieży gimnazjalnej (praca magisterska Stalowa Wola 2015, WZPiNoS KUL).

 59. Niedziałek Aneta, Alkoholizm i jego wpływ na funkcjonowanie rodziny (praca magisterska Stalowa Wola 2015, WZPiNoS KUL).

 60. Serafin Bogdan, Zjawisko alkoholimu i narkomanii wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych na przykładzie ZSP nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Stalowej Woli (praca magisterska Stalowa Wola 2015, WZPiNoS KUL).

 61. Powęzka Roksana, Postawa wobec samobójstw u studentów KUL o orientacji wartościującej typu „być” i „mieć” (praca magisterska Stalowa Wola 2015, WZPiNoS KUL).

 62. Juda Katarzyna, Występowanie agresji wśród uczniów klas gimnazjalnych na podstawie badań przeprowadzonych w Gimnazjum im. Jana Pawła II w Gorzycach (praca magisterska Stalowa Wola 2015, WZPiNoS KUL).

 63. Kwaśniewski Piotr, Wychowanie dzieci w rodzinach dysfunkcyjnych (praca magisterska Stalowa Wola 2015, WZPiNoS KUL).

 64. Maziarz Joanna, Znaczenie autorytetu rodziców w opinii młodzieży w wieku adolescencji na podstawie badań przeprowadzonych w Publicznym Gimnazjum nr 3 im. Jana Pawła II w Turbi (praca magisterska Stalowa Wola 2015, WZPiNoS KUL).

 65. Michalak Paulina, Aspiracje życiowe osób niepełnosprawnych na podstawie badań przeprowadzonych w Warsztatach Terapii Zajęciowej przy Caritas Archidiecezji Przemyskiej Oddział w Leżajsku (praca magisterska Stalowa Wola 2015, WZPiNoS KUL).

 66. Nienajadło Anna, Problemy życiowe dorosłych dzieci alkoholików w opinii studentów Wydziału Zamiejscowego Prawa i Nauk o Społeczeństwie KUL w Stalowej Woli ((praca magisterska Stalowa Wola 2015, WZPiNoS KUL).

 67. Sałek Ewelina, Problemy szkolne uczniów gimnazjum na podstawie badań przeprowadzonych w Publicznym Gimnazjum im. ks. Jana Twardowskiego w Sokolnikach (praca magisterska Stalowa Wola 2015, WZPiNoS KUL).

 68. Bizior Anna, Stosowanie kary śmierci w świadomości studentów Wydziału Zamiejscowego Prawa i Nauk o Społeczeństwie KUL w Stalowej Woli (praca magisterska Stalowa Wola 2015, WZPiNoS KUL).

 69. Kobyłecka Monika, Alkoholizm ojców a sytuacja szkolna dzieci na podstawie badań przeprowadzonych w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Grębowie (praca magisterska Stalowa Wola 2015, WZPiNoS KUL).

 70. Kolano Małgorzata, Obraz społeczny osób popełniających samobójstwo w opinii mieszkańców gminy Jeżowe (praca magisterska Stalowa Wola 2015, WZPiNoS KUL).

 71. Stępień Paulina, Postawy dzieci i młodzieży wobec rówieśników z wybranym rodzajem niepełnosprawności (praca magisterska Stalowa Wola 2015, WZPiNoS KUL).

Autor: Rafał Podleśny
Ostatnia aktualizacja: 13.11.2017, godz. 23:10 - Rafał Podleśny