Ks. Dr hab. Sławomir Nowosad, prof. KUL

Spis publikacji naukowych i popularnonaukowych

 

Publikacje samoistne:

Teologia moralna ogólna. Skrypt dla słuchaczy Kolegium Teologicznego, Lublin 1994.

Nazwać dobro po imieniu. Sumienie w anglikańskiej teologii moralnej, Lublin: RW KUL 1996.

(współautor) World Religions and the 1994 United Nations International Conference on Population and Development. A Report on an International and Interfaith Consultation (Genval, Belgium, May 4-7, 1994), Chicago 1994.

(współredaktor) Ut non evacuetur crux Christi. Świadectwo Kościoła katolickiego w systemie totalitarnym w Europie Środkowo-Wschodniej. Księga Kongresu Teologicznego Europy ŚUt, Lublin: RW KUL 1994.

Odnowa anglikańskiej teologii moralnej w XX wieku. Lublin: RW KUL 2001 ss. 263.

Artykuły i recenzje:

1993
Rec.: J. Mahoney. The Making of Moral Theology. A Study of the Roman Catholic Tradition, Oxford 1989, "Roczniki Teologiczne" 40(1993) z. 3, s. 135-138.

1994
Rola Magisterium Kościoła w teologii moralnej, w: Veritatis splendor. Przesłanie moralne Kościoła, red. B. Jurczyk, Lublin 1994, s. 141-149.

Veritatis splendor w The Tablet, "Studia Theologica Varsaviensia" 32(1994) nr 1, s. 101-107.

ONZ. Demografia. Kościół. Kontrowersje wokół projektu dokumentu kairskiego, "Niedziela" 37(1994) nr 27 (3 lipca 1994), s. 1 i 16.

Religie świata przed Kairem. (Sprawozdanie z międzynarodowego sympozjum: "Religie świata a Konferencja Narodów Zjednoczonych z 1994 roku na temat Ludności i Rozwoju". Genval, Belgia, 4-7 V 1994), "Ethos" 7(1994) nr 4, s. 309-314.

Współczesne dyskusje demograficzne. Kościół a konferencja kairska, "Zamojski Informator Diecezjalny" 3(1994) nr 4, s. 372-378.

Rec.: The Study of Anglicanism, red. S. Sykes, J. Booty, London 1988 (2 wyd. 1990), "Roczniki Teologiczne" 41(1994) z. 7, s. 188-191.

1995
Współczesne zagadnienia demograficzne i moralna ocena proponowanych rozwiązań, "Roczniki Teologiczne" 42(1995) z. 3, s. 87-104.

Wspólnotowy wymiar życia chrześcijańskiego, w: Katechizm Kościoła Katolickiego. Przesłanie moralne Kościoła, red. J. Nagórny, A. Derdziuk, Lublin 1995, s. 61-73.

Życie w Chrystusie. ARCIC II na temat zagadnień moralnych, "Ethos" 8(1995) nr 2-3, s. 369-377.

Moralność w dialogu anglikańsko-katolickim. Life in Christ. Morals, Communion and the Church by ARCIC II, London 1994, "Roczniki Teologiczne" 42(1995) z. 7, s. 242-247.

1996
Kenneth Escott Kirk (1886-1954). Teolog moralista anglikański, "Roczniki Teologiczne" 43(1996) z. 3, s. 117-134.

Cnota czystości we współczesnym nauczaniu Kościoła, w: Kościół - na upadek i na powstanie wielu [Homo meditans t. XVII], red. J. Misiurek, A.J. Nowak, W. Słomka, Lublin 1996, s. 165-189.

Strajk w ocenie moralnej, w: Problemy współczesnego Kościoła, red. M. Rusecki, Lublin 1996, s. 507-510.

Autonomia sumienia chrześcijańskiego w ujęciu anglikańskim, w: Vivere in Christo. Chrześcijański horyzont moralności. Księga pamiątkowa ku czci Księdza Profesora Seweryna Rosika w 65. rocznicę urodzin, red. J. Nagórny, A. Derdziuk, Lublin 1996, s. 169-187.

Rec.: O. O'Donovan, Resurrection and Moral Order. An Outline for Evangelical Ethics, Leicester 1994 (1 wyd. 1986), "Roczniki Teologiczne" 43(1996) z. 3, s. 135-139.

Before Cairo. A Report on an International and Interfaith Consultation "The Religions of the World and the 1994 UN Conference on Population and Development". Genval, Belgium, May 4-7, 1994, "Ethos" 1996 (special edition nr 2 - wyd. ang.), s. 291-296.

Rec.: World Religions and the United Nations International Conference on Populations and Development. A Report on an International and Interfaith Consultation. Chicago 1994, "Roczniki Teologiczne" 43(1996) z. 3, s. 139-142.

1997
Okres karoliński w anglikańskiej teologii moralnej, "Roczniki Teologiczne" 44(1997) z. 3, s. 125-149.

Człowiek - sumienie - wartości we współczesnym świecie anglosaskim, w: Człowiek - sumienie - wartości. Materiały z sympozjum w KUL, 2-3 XII 1996, red. J. Nagórny, A. Derdziuk, Lublin 1997, s. 131-136.

Między Wieczernikiem a Kalwarią. Jana Pawła II wielkoczwartkowe Listy do kapłanów, "Ethos" 10(1997) nr 2-3, s. 69-79.

Zarys dziejów anglikańskiej teologii moralnej, w: Veritatem facientes. Księga Pamiątkowa ku czci Księdza Profesora Franciszka Greniuka, red. J. Nagórny, J. Wróbel, Lublin 1997, s. 135-149.

1998
Anglikańska teologia moralna w XVIII i XIX wieku, "Roczniki Teologiczne" 45(1998) z. 3, s. 139-158.

Świat. Biznes. Etyka. O etyce biznesu, w: Teologia moralna u kresu II tysiąclecia. Materiały z sympozjum - KUL 1-2 grudnia 1997, red. J. Nagórny, K. Jeżyna, Lublin 1998, s. 201-217.

Rec.: S.R. White, Authority and Anglicanism, London 1986, "Roczniki Teologiczne" 45(1998) z. 3, s. 168-173.

Oksfordu dla wszystkich, ";Ethos" 11(1998) nr 4, s. 296-299.

Droga Krzyżowa, "Homo Dei" 48(1998) nr 2, s. 91-101.

1999
Mniej czy więcej Boga w dzisiejszym świecie?, w: Teologia moralna wobec współczesnych zagrożeń. Materiały ze spotkania naukowego Sekcji Polskich Teologów Moralistów. Konstancin-Jeziorna 7-9 czerwca 1998, red. J. Nagórny, A. Derdziuk, Lublin 1999, s. 111-115.

Wyzwania Wielkiego Jubileuszu roku 2000, "Zamojski Kwartalnik Kulturalny" 1999 nr 1-2, s. 16-23.

Anglikańska teologia moralna według L. Dewara, "Roczniki Teologiczne" 46(1999) z. 3, s. 167-179.

Rec.: Henry R. McAdoo, Jeremy Taylor. Anglican Theologian, Church of Ireland Historical Society 1997, "Roczniki Teologiczne" 46(1999) z. 3, s. 190-193.

Sakramenty inicjacji chrześcijańskiej w tradycji anglikańskiej, "Roczniki Teologiczne" 46(1999) z. 6, s. 315-334.

2000

Sakramentalno-moralne aspekty ojcostwa Bożego. W: Abba - Ojcze! [Homo meditans. T. XXI]. Red. A. J. Nowak. Lublin 2000 s. 303-321.

Moralność w dialogu ekumenicznym. "Roczniki Teologiczne" 47:2000 z. 3 s. 47-77.

Ekumeniczny kontekst pojednania. W: Wezwanie do pojednania w perspektywie Jubileuszu Roku 2000. Red. J. Nagórny, K. Jeżyna. Lublin: RW KUL 2000 s. 179-185.

Podstawowe zasady życia społecznego. W: Zamojskie Studia Prawno-Ekonomiczne. T. 1. Red. K. Kukuła i in. Zamość 2000 s. 149-170.

Ekumeniczny wymiar Wielkiego Jubileuszu. "Zamojski Informator Diecezjalny" 9:2000 nr 4 s. 420-426.

Scholars and Visitors. "Frontier" [Oxford, UK] 2000 nr 1 s. 12.

The Survival of the Church in Poland under Communism. “Frontier" [Oxford, UK] 2000 nr 2 s. 10-11.

[rec.] Lambeth ’98. The Resolutions. London: The Conference 1998. "Roczniki Teologiczne" 47:2000 z. 3 s. 256-263.

Kronika Instytutu Teologii Moralnej  KUL za rok akad. 1998/99. "Roczniki Teologiczne" 47:2000 z. 3 s. 276-290.

2001

Przykazania kościelne w protestantyzmie? W: Przykazania kościelne dzisiaj. Przesłanie moralne Kościoła. Red. J. Nagórny, J. Gocko. Lublin: RW KUL 2001 s. 179-191.

[rec.] ‘Veritatis splendor’ and the Renewal of Moral Theology. Red. J. A. DiNoia, R. Cessario. "Roczniki Teologiczne" 48:2001 z. 3 s. 209-212.

[rec.] M. Banner. Christian Ethics and Contemporary Moral Problems. "Roczniki Teologiczne" 48:2001 z. 3 s. 222-224.

[rec.] Ecumenical Ventures in Ethics. Protestants Engage John Paul II’s Moral Encyclicals. Red. R. Hütter, T. Dieter. "Roczniki Teologiczne" 48:2001 z. 3 s. 225-227.

Kronika Instytutu Teologii Moralnej KUL za rok akad. 1999-2000. "Roczniki Teologiczne" 48:2001 z. 3 s. 238-254.

[rec.] Przykazania kościelne dzisiaj. Przesłanie moralne Kościoła. Red. J. Nagórny, J. Gocko. "Zamojski Informator Diecezjalny" 10: 2001 nr 3 s. 361-363.

[rec.] Moralne aspekty przemian cywilizacyjnych. Red. J. Nagórny, A. Derdziuk. "Zamojski Informator Diecezjalny" 10:2001  nr 3 s. 364-365.

2002

Antropologiczno-etyczny wymiar ekologii. W: Ekologia. Przesłanie moralne Kościoła. Red. J. Nagórny, J. Gocko. Lublin: Wydawnictwo KUL 2002 s. 57-85.

Ku integralnemu ujęciu moralności i duchowości chrześcijańskiej. "Roczniki Teologiczne" 49:2002 z. 3 s. 17-33.

Kirk Kenneth Escott. W: Encyklopedia Katolicka. T. 9. Lublin: TN KUL 2002 kol. 6-7.

Kolegia teologiczne. W: Encyklopedia Katolicka. T. 9. Lublin: TN KUL 2002 kol. 318.
[rec.] Stephen Holmgren. Ethics after Easter. "Roczniki Teologiczne" 49:2002 z. 3 s. 189-191.

[rec.] Timothy F. Sedgwick. The Christian Moral Life. Practices of Piety. "Roczniki Teologiczne" 49:2002 z. 3 s. 194-196.

Współpraca teologiczna [Konferencja Kolegium Dziekanów Wydziałów Teologii]. "Przegląd Uniwersytecki" 14:2002 nr 6 s. 23.

Człowiek i świat współczesny. "Bogurodzica" [Biuletyn bankowców] 16:2002 s. 8-12.
Kronika Instytutu Teologii Moralnej KUL za rok akad. 2000/2001. "Roczniki Teologiczne" 49:2002 z. 3 s. 217-232.

2003

Nadzieja na visio Dei w życiu moralnym. W: Nadzieja chrześcijańska a nadzieje ludzkie. Red. J. Nagórny, M. Pokrywka. Lublin: Wydawnictwo KUL 2003 s. 143-166.

Zarys dziejów duchowości anglikańskiej (I).  "Roczniki Teologiczne" 50:2003 z. 3 s. 83-98.

Zrozumieć islam. W: Wojna - sprawiedliwa? Przesłanie moralne Kościoła. Red. J. Nagórny, J. Gocko. Lublin: Wydawnictwo KUL 2003 s. 227-234.

[rec.] Robert P. George. In Defense of Natural Law. "Roczniki Teologiczne" 50:2003 z. 3 s. 187-189.

[rec.] The Promise of Lutheran Ethics. Red. K. L. Bloomquist, J. R. Stumme. "Roczniki Teologiczne" 50:2003 z. 3 s. 177-180.

[rec.] Rufus Black. Christian Moral Realism: Natural Law, Narrative, Virtue and the Gospel. "Roczniki Teologiczne" 50:2003 z. 3 s. 203-204.

[rec.] Thomas K. Carroll. Wisdom and Wasteland: Jeremy Taylor in His Prose and Preaching Today. "Roczniki Teologiczne" 50:2003 z. 3 s. 205-206.

Kronika Instytutu Teologii Moralnej KUL za rok akad. 2001/2002. "Roczniki Teologiczne" 50:2003 z. 3 s. 220-230.

Deo et Patriae - for God and Fatherland: The Work of the Catholic University of Lublin.  ‘Frontier" [Oxford, UK] 2003 nr 2 s. 12-14.

2004

Ewangelickie odrodzenie etyki anglikańskiej w XVIII i XIX w. W: Żyć godnie w zmieniającym się świecie. Księga pamiątkowa ku czci Ks. prof. dra hab. Jana Pryszmonta. Red. Z. Sareło. Ząbki: Apostolicum 2004 s. 81-98 [także w: Geny - wolność zapisana? Przesłanie moralne Kościoła. Red. J. Nagórny, P. Kieniewicz. Lublin: Wyd. KUL 2005 s. 173-192].

Zarys dziejów duchowości anglikańskiej (II). "Roczniki Teologiczne" 51:2004 z. 3 s. 199-219.

Ku integralnej prawdzie o człowieku w nowej Europie. "Informator" [Wyższe Seminarium Duchowne OFM w Krakowie] 2004/2005 nr 13 s. 65-81.

Lake Kirsopp. W: Encyklopedia Katolicka. T. 10. Lublin: TN KUL 2004 kol. 403-404.

Lardner Natanael. W: Encyklopedia Katolicka. T. 10. Lublin: TN KUL 2004 kol. 497-498.

Laud William. W: Encyklopedia Katolicka. T. 10. Lublin: TN KUL 2004 kol. 562-563.

Law William. W: Encyklopedia Katolicka. T. 10. Lublin: TN KUL 2004 kol. 585.

Lightfoot Joseph Barber. W: Encyklopedia Katolicka. T. 10. Lublin: TN KUL 2004 kol. 1058.

Lightfoot Robert Henry. W: Encyklopedia Katolicka. T. 10. Lublin: TN KUL 2004 kol. 1058.

[rec.] Edward Norman. Secularisation. "Roczniki Teologiczne" 2004 z. 3 s. 247-249.

[rec.] Russell Hittinger. The First Grace: Rediscovering the Natural Law in a Post-Christian World. "Roczniki Teologiczne" 2004 z. 3 s. 243-245.

[rec.] Kościół wobec współczesnych problemów życia gospodarczego. Społeczne dokumenty episkopatów. Red. S. Fel, J. Kupny. "Roczniki Teologiczne" 2004 z. 3 s. 245-247.

[rec.] Ocalić obraz człowieka. Antropologiczne podstawy moralności. Red. P. Morciniec. "Przegląd Piśmiennictwa Teologicznego" 2004 nr 1 s. 39-41.

Wydział Teologii wybrany do COCTI. "Przegląd Uniwersytecki" 16:2004 nr 5 s. 27.

Do Betlejem tak niedaleko. "Pieczęć" [pismo zamojskiego WSD] 2:2004 nr 4 s. 6-8.

2005

Zarys dziejów duchowości anglikańskiej (III). "Roczniki Teologiczne" 52:2005 z. 3 s. 105-128.

Catholic Universities and Contemporary Culture. “The Living Word. Journal of Philosophy and Theology" [Kerala, Indie] 111:2005 nr 5 s. 281-294.

Przesłanie ekumeniczne II Soboru Watykańskiego. W: Recepcja Vaticanum II w prawie kanonicznym. Red. S. Tymosz. Lublin: Wydawnictwo KUL 2005 s. 61-88.

Orędzie moralne Jana Pawła II jako pamięć i tożsamość Kościoła. W: Kościół w czasach Jana Pawła II. Red. M. Rusecki, K. Kaucha, J. Mastej. Lublin: Wydawnictwo KUL/Gaudium 2005 s. 127-141.

Nurty w duchowości anglikańskiej XX wieku. W: Lumen Christi tantum in Ecclesia. Red. T. Paszkowska. Lublin; Wydawnictwo KUL 2005 s. 379-391.

Contemporary Pluralism and Theological Cooperation. W: Kościół w życiu publicznym. Teologia polska i europejska wobec nowych wyzwań [VII Kongres Teologów Polskich. KUL 12-15 września 2004]. T. 3: Dyskusje, komunikaty, uzupełnienia, dokumenty końcowe. Lublin: Wydawnictwo KUL 2005 s. 671-683 [także w: : Ius et fides. Red. T. Guz, M. Kuć. Lublin: TN KUL 2006 s. 1037-1047].

Współczesny spór o człowieka. W: Kościół - pluralizm - Europa. Red. M. Hintz. Warszawa [Komitet Krajowy Światowej Federacji Luterańskiej] 2005 s. 47-59.

Ewangelickie odrodzenie etyki anglikańskiej w XVIII i XIX w. W: Geny - wolność zapisana? Przesłanie moralne Kościoła. Red. J. Nagórny, P. Kieniewicz. Lublin: Wyd. KUL 2005 s. 173-192 [wcześniej ukazał się w: Żyć godnie w zmieniającym się świecie. Red. Z. Sareło. Ząbki: Apostolicum 2004 s. 81-98].

Demografia. W: Jan Paweł II. Encyklopedia Nauczania Moralnego. Red. J. Nagórny, K. Jeżyna. Radom: Polwen 2005 s. 141-142.

Tolerancja. W: Jan Paweł II. Encyklopedia Nauczania Moralnego. Red. J. Nagórny, K. Jeżyna. Radom: Polwen 2005 s. 548-550.

Czyn ludzki [z M. Wyrostkiewiczem]. W: Jan Paweł II. Encyklopedia Nauczania Moralnego. Red. J. Nagórny, K. Jeżyna. Radom: Polwen 2005 s. 129-132.

Dobro moralne [z M. Wyrostkiewiczem]. W: Jan Paweł II. Encyklopedia Nauczania Moralnego. Red. J. Nagórny, K. Jeżyna. Radom: Polwen 2005 s. 147-149.

Wina moralna [z M. Wyrostkiewiczem]. W: Jan Paweł II. Encyklopedia Nauczania Moralnego. Red. J. Nagórny, K. Jeżyna. Radom: Polwen 2005 s. 575-577.

Wolność [z M. Wyrostkiewiczem]. W: Jan Paweł II. Encyklopedia Nauczania Moralnego. Red. J. Nagórny, K. Jeżyna. Radom: Polwen 2005 s. 582-584.

Wyzwolenie - teologia wyzwolenia [z M. Wyrostkiewiczem]. W: Jan Paweł II. Encyklopedia Nauczania Moralnego. Red. J. Nagórny, K. Jeżyna. Radom: Polwen 2005 s. 587-589.

[rec.] Edward Norman. Anglican Difficulties. "Roczniki Teologiczne" 52:2005 z. 3 s. 187-189.

2006
Teologia moralna w kontekście ekumenicznym. W: Polska teologia moralna czterdzieści lat po Soborze Watykańskim II. Red. J. Nagórny, J. Gocko. Lublin 2006 s. 127-161.

Etyka w ujęciu protestanckim. "Roczniki Teologiczne" 53:2006 z. 3 s. 153-170.

Anglikanizm. W: Jan Paweł II. Encyklopedia Dialogu i Ekumenizmu. Red. E. Sakowicz. Radom: Polwen 2006 s. 33-60.

Contemporary Pluralism and the Theological Cooperation. W: Ius et fides. Red. T. Guz, M. Kuć. Lublin: TN KUL 2006 s. 1037-1047 [wcześniej ukazał się w: Kościół w życiu publicznym. Teologia polska i europejska wobec nowych wyzwań. T. 3. Lublin: Wydawnictwo KUL 2005 s. 671-683].

Natural Law in the 20th c. Renewal of Anglican Moral Theology. W: Instaurare omnia in Christo. O zbawieniu, teologii, dialogu i nadziei. Red. P. Kantyka. Lublin: Wydawnictwo KUL 2006 s. 471-489.

Eutanazja. W: Leksykon Teologii Pastoralnej. Red. R. Kamiński. Lublin: TN KUL 2006.

Tolerancja. W: Leksykon Teologii Pastoralnej. Red. R. Kamiński. Lublin: TN KUL 2006.

[rec.] Common Truths. New Perspectives on Natural Law. Red. E. B. McLean. "Roczniki Teologiczne" 53:2006 z. 3 s. 196-198.

[rec.] James T. Bretzke. A Morally Complex World: Engaging Contemporary Moral Theology. "Roczniki Teologiczne" 53:2006 z. 3 s. 201-202.

[rec.] Oliver O’Donovan. Common Objects of Love: Moral Reflection and the Shaping of Community. "Roczniki Teologiczne" 53:2006 z. 3 s. 195-196.

[rec.] Colin Podmore. Aspects of Anglican Identity. "Roczniki Teologiczne" 53:2006 z. 3 s. 202-204.

[rec.] The Future of Christian Social Ethics. Essays on the Work of Ronald H. Preston 1913-2001. Red. E. L. Graham, E. D. Reed. "Roczniki Teologiczne" 53:2006 z. 3 s. 199-200.

Etyczny znaczy dobry [wywiad]. "Tygodnik Zamojski" 2006 nr 6 [z dn. 8-14.2.2006] s. 18.
Światowy kongres teologów moralistów. "Przegląd Uniwersytecki“ 18:2006 nr 5 s. 22-23.

Potrzeba bardziej świadków niż nauczycieli, czyli ks. prof. Sławomir Nowosad o wyzwaniach stojacych przed uniwersytetem katolickim [wywiad]. "Przegląd Uniwersytecki" 18:2006 nr 5 s. 19-20.

Profesorowie uniwersyteccy w Rzymie. "Przegląd Uniwersytecki“ 18:2006 nr 6 s. 20-21.
Rozważania różańcowe. W: Z Chrystusem do Ojca. Modlitewnik Kościoła domowego. Red. C. Krakowiak. Lublin: Gaudium 2006 s. 461-475.


Autor: Piotr Kieniewicz
Ostatnia aktualizacja: 06.11.2007, godz. 09:44 - Krystyna Szawłowska