Kierownik Katedry Integracji Społecznej Osób z Niepełnosprawnością

 

 Ur. 15 czerwca 1964 r. w Porąbkach (diecezja kielecka). W latach 1984-1990 odbył studia w Wyższym Seminarium Duchownym w Kielcach uwieńczone obroną pracy magisterskiej. Dnia 9 czerwca 1990 r. z rąk ks. bpa Stanisława Szymeckiego przyjął święcenia kapłańskie. W latach 1990-1994 pracował jako wikariusz w parafii Bożego Ciała w Busku-Zdroju, a w 1994 rozpoczął studia socjologiczne na Wydziale Nauk Społecznych KUL. Stopień doktora uzyskał w 2001 r. W latach 2000-2005 był dyrektorem Domu dla Osób Niepełnosprawnych w Piekoszowie koło Kielc. Od roku 2002-2008 pracował na stanowisku adiunkta w Instytucie Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. W latach 2005-2008 pełnił funkcję proboszcza w parafii pw. św. Rozalii i św. Marcina w Zagnańsku, a od 2008 r. podjął pracę w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II. W roku 2011 uzyskał stopień doktora habilitowanego na Wydziale Teologii KUL. Od października 2012 r. kierownik Katedry Integracji Społecznej Osób z Niepełnosprawnością, a od 1 stycznia 2015 otrzymał awans na stanowisko profesora nadzwyczajnego KUL.


Uczestniczył w wielu projektach badawczych:

Diagnoza systemu wsparcia społecznego rodzin z osobami niepełnosprawnymi -przeciwdziałanie wykluczeniu i marginalizacji.Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet VII. Promocja integracji społecznej, Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym 2008-2009; W. Janocha – kierownik projektu .

Pokonać bezradność. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.2. Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, WND-POKL.07.02.01-26-012/10 – 01 grudnia 2010 r. - 30 listopada 2012 r.; W. Janocha – koordynator ds. merytorycznych;

Drogowskaz życiowy. Projekt realizowany na podstawie umowy ze Świętokrzyskim Biurem Rozwoju Regionalnego w  Kielcach pełniącym rolę Instytucji Pośredniczącej I Stopnia w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach – projekty innowacyjne testujące Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – 2012 do 2014 r.; W. Janocha – koordynator ds. opracowania wyników badań.

 

 

Główne kierunki badań: socjologia niepełnosprawności; socjologia rodziny; socjologia religii.

 

Poza tym lubi …. Włochy, angielski i słoneczne dni. 

Autor: Ewa Zięba
Ostatnia aktualizacja: 08.01.2015, godz. 11:36 - Witold Janocha