ks. dr hab. Włodzimierz Broński, prof. KUL

  

Włodzimierz Broński, dr hab., prof. KUL, kapłan archidiecezji przemyskiej; kierownik Katedry Negocjacji i Mediacji w Instytucie Prawa. Ukończył studia magisterskie w zakresie teologii, administracji - specjalność: administracja gospodarcza. W latach 1995-1997 studiował w Instytucie Filologii Polskiej UJ, uzyskał dyplom w zakresie retoryki. Rozprawę doktorską obronił w 1998 roku, a kolokwium habilitacyjne odbyło się w 2007 roku. Na KUL-u zatrudniony od 1 października 1998 r. Od 1 października 2008 r. profesor KUL. Od października 2016 r. pełni funkcję zastępcy dyrektora Instytutu Prawa KUL.

Ks. Włodzimierz Broński jest członkiem wielu organizacji i stowarzyszeń naukowych. Jego aktywność badawcza koncentruje się wokół problematyki: kompetencje prawnika jako negocjatora i mediatora, obszary negocjacji i mediacji przewidziane przez prawo, uwarunkowania procesu negocjacji i mediacji, negocjacje w administracji publicznej w świetle działalności NIK. Przebywał na półrocznym stażu naukowym w Uniwersytecie w Würzburgu i miesięcznym stażu w Universidad Complutense de Madrid. W 2013 roku został powołany do utworzonego przy Ministerstwie Gospodarki Zespołu ds. systemowych rozwiązań w zakresie polubownych metod rozwiązywania sporów gospodarczych ułatwiających wykonywanie działalności gospodarczej. Powołany w dniu 22 listopada 2013 roku przez Marszałek Sejmu RP na członka Kolegium Najwyżej Izby Kontroli. W 2014 roku wybrany na przewodniczącego Rady Konsorcjum naukowo-przemysłowego "Bezpieczeństwo Gospodarcze Polski". W styczniu 2017 roku powołany do Naukowej Grupy Doradczej przy Grupie Kapitałowej Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa. W maju 2017 roku ponownie powołany przez Marszałka Sejmu na członka Kolegium Najwyższej Izby Kontroli.

 
Zajęcia dydaktyczne:

Negocjacje i mediacje w prawie polskim (wykład)

Fundamentals of negotiations and mediation (wykład)

Prawo polubownego rozwiązywania sporów (seminarium doktoranckie)

Klinika prawa - mediacja i arbitraż

Negocjacje i mediacje prawnicze (seminarium magisterskie)

Prawo rozwiązywania sporów w międzynarodowym obrocie gospodarczym (seminarium magisterskie)

Alternative Dispute Resolution (seminarium magisterskie)

Negocjacje i mediacje w administracji publicznej (seminarium magisterskie)

Prawo rozwiązywania sporów w międzynarodowym obrocie gospodarczym (seminarium magisterskie)

Pozasądowe formy rozwiązywania sporów (wykład)

 

 Projekty naukowe:

 

 1. „Wykwalifikowana kadra szansą na lepsze jutro-studia podyplomowe i kursy dokształcające”. Okres realizacji 02.01.2011-31.12.2012. Zadanie 3: Studia Podyplomowe w zakresie mediacji i negocjacji prawniczych; Zadanie 8: Kursy dokształcające z mediacji i negocjacji. Umowa UDA-POKL.04.01.01-00-231/10-00.
 2. "Obsługa podmiotów gospodarczych w obrocie międzynarodowym" (Projekt we współpracy z Europäische Rechtsakademie w Trewirze). Aplikowany do NCBiR.
 3. "Kierunki zmian w praktyce stosowania mediacji gospodarczej przez prawników i przedsiębiorców" (Kierownik projektu). Aplikowany do NCN.
 4. "Centra Arbitrażu i Mediacji" - projekt pilotażowy” finansowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013, realizowany z Ministerstwem Gospodarki  (Koordynator projektu).

Najnowsze publikacje naukowe:

 1. Broński W., Mediation in civil cases in polish law. W: Mediacion: Experiencias Desde Espana Y Alrededor Del Mundo. Red. K. Brown, M. C. Rayon, Servicio de Publicaciones Facultat de Derecho Universidad Complutense De Madrid,  Madryt 2016, s. 55-64
 2. Broński W. (red), Współpraca przemysł - nauka. Dobre praktyki, Lublin 2017
 3. Broński W., Rokowania w rozwiązywaniu sporów zbiorowych, "Roczniki Nauk Prawnych" 25:2015 nr 3, s. 33-50
 4. Broński W., Dąbrowski M., Status prawny mediatora w sprawach cywilnych - stan obecny i propozycje zmian, "Roczniki Nauk Prawnych" 24:2014 nr 4, s. 7-20.
 5. Broński. W. Deciding upon the form of contact with a child after parents’ divorce by means of mediation in the Polish law, "Review of Comparative Law" 2013, vol. 18, s. 43-55.
 6. Broński W. Mediacja w sprawach karnych i nieletnich w prawie europejskim. "Roczniki Nauk Prawnych" 23:2013 nr 2, s. 7-22
 7. Broński W. Europejskie regulacje dotyczące mediacji w sprawach cywilnych i gospodarczych. „Roczniki Nauk Prawnych” 21:2011 nr 1, s. 43-57
 8. Fortuna P, Broński W. Negocjacje w nauce. W: Podstawy naukoznawstwa. Red. P. Kawalec [i in.]. T. 2. Lublin 2011, s. 43-77
 9. Broński W. Negocjacje i mediacje w administracji publicznej. W: Encyklopedia prawa administracyjnego. Red. M. Domagała, A. Haładyj, S. Wrzosek, CH Beck, Warszawa 2010.

 

Znajomość języków obcych:

Język niemiecki

Język angielski

 

Autor: Marta Ordon
Ostatnia aktualizacja: 19.05.2017, godz. 07:54 - Włodzimierz Broński