Ks. dr Jerzy Dąbek

Konsultacje:

 • wtorek - 14.05 - 15.05 *w sali 102, Okulickiego


ks_dabek_400

 

życiorys naukowy


Ur. 12.04.1968 roku w Stalowej Woli, zam. ul. Katedralna 3, 27-600 Sandomierz. Szkoła podstawowa i Liceum Ogólnokształcącego w Grębowie, następnie studia w Wyższym Seminarium Duchownym w Przemyślu. W wyniku reorganizacji administracyjnego diecezji w Polsce w 1992 roku, dalsze studia seminaryjne w Sandomierzu. Święcenia kapłańskie w 1993 roku w Sandomierzu przyjęte z rąk Ks. Bpa Wacława Świerzawskiego. Na zakończenie studiów filozoficzno-teologicznych obrona pracy magisterskiej pt.: Aktualizacja kerygmatu czytań biblijnych V Niedzieli Wielkiego Postu roku „A" w polskim kaznodziejstwie w latach 1972 - 1992- obroniona w 1994 roku w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim w Lublinie. W latach 1993/95 wikariusz parafii katedralnej a następnie parafii św. Józefa w Sandomierzu. Od 1995 roku studia specjalistyczne w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim na Wydziale Teologicznym z katechetyki. Na zakończenie studiów doktoranckich obrona pracy doktorskiej w roku 2000 nt. „Badania teologiczne a katechetyczny przekaz wiary w świetle dokumentów katechetycznych Kościoła po Soborze Watykańskim II. Lublin 2000".
Od 1999 roku praca w Kurii Diecezjalnej jako wizytator katechetyczny a jednocześnie nauczyciel religii w Zespole Szkół Ekonomicznych w Sandomierzu. Od 2000 roku dyrektorem Wydziału Nauki i Wychowania Katolickiego zaś w latach 1999 - 2004 doradca metodyczny do spraw nauczania religii przy Starostwie Powiatowym w Sandomierzu. W latach 2002 - 2004 zajęcia dydaktyczne w Wyższej Szkole Przyrodniczo - Humanistycznej w Sandomierzu. Od 2001 roku prowadzenie zajęć z katechetyki w Wyższym Seminarium Duchownym i w Instytucie Teologicznym w Sandomierzu. W roku 2006/2007 studia doktoranckie z pedagogiki i obrona pracy doktorskiej w październiku 2007 roku.
 
 

dorobek naukowy

Opracowania redaktorskie:
 1. Informator Wydziału Nauki i Wychowania Katolickiego Kurii diecezjalnej w Sandomierzu. 2001 ss. 40
 2. Informator Wydziału Nauki i Wychowania Katolickiego Kurii diecezjalnej w Sandomierzu. Wrzesień - grudzień 2001 ss. 15
 3. Informator Wydziału Nauki i Wychowania Katolickiego Kurii diecezjalnej w Sandomierzu. Luty - sierpień 2002 ss. 30
 4. Informator Wydziału Nauki i Wychowania Katolickiego Kurii diecezjalnej w Sandomierzu. Wrzesień - grudzień 2002 ss. 16
 5. Informator Wydziału Nauki i Wychowania Katolickiego Kurii diecezjalnej w Sandomierzu. Luty - sierpień 2003 ss. 42
 6. Informator Wydziału Nauki i Wychowania Katolickiego Kurii diecezjalnej w Sandomierzu. Zeszyt XX 2003 ss. 32
 7. Informator Wydziału Nauki i Wychowania Katolickiego Kurii diecezjalnej w Sandomierzu. Zeszyt XXI 2004 ss. 28
 8. Informator Wydziału Nauki i Wychowania Katolickiego Kurii diecezjalnej w Sandomierzu. Zeszyt XXII 2004 ss. 25
 9. Informator Wydziału Nauki i Wychowania Katolickiego Kurii diecezjalnej w Sandomierzu. Zeszyt XXIII 2005 ss. 25
 10. Informator Wydziału Nauki i Wychowania Katolickiego Kurii diecezjalnej w Sandomierzu. Zeszyt XXIV 2005 ss. 47
 11. Informator Wydziału Nauki i Wychowania Katolickiego Kurii diecezjalnej w Sandomierzu. Zeszyt XXV 2006 ss. 37
 12. Informator Wydziału Nauki i Wychowania Katolickiego Kurii Diecezjalnej w Sandomierzu. Zeszyt XXVI 2006 ss. 54
 13. Informator Wydziału Nauki i Wychowania Katolickiego Kurii Diecezjalnej w Sandomierzu. Zeszyt XXVII 2007 ss. 25
 14. Informator Wydziału Nauki i Wychowania Katolickiego Kurii Diecezjalnej w Sandomierzu, nr XXVIII, Sandomierz 2008, ss. 53
 15. Informator Wydziału Nauki i Wychowania Katolickiego Kurii Diecezjalnej w Sandomierzu, nr XXIX, Sandomierz 2008, ss. 53
 16. Materiały katechetyczne. Adwent.cz. I. Referat Katechetyczny Kurii Diecezjalnej w Sandomierzu. Sandomierz 2002 ss. 50
 17. Materiały katechetyczne. Wielki Post i Wielkanoc. Referat Katechetyczny Kurii Diecezjalnej w Sandomierzu 2002 ss. 60
 18. Przygotowanie młodzieży do sakramentu bierzmowania 1. Wydział Nauki i Wychowania Katolickiego Kurii Diecezjalnej w Sandomierzu. Sandomierz 2000 ss. 15
 19. Przygotowanie młodzieży do sakramentu bierzmowania 2. Wydział Nauki i Wychowania Katolickiego Kurii Diecezjalnej w Sandomierzu. Sandomierz 2001 ss. 15
 20. Przygotowanie młodzieży do sakramentu bierzmowania 3. Wydział Nauki i Wychowania Katolickiego Kurii Diecezjalnej w Sandomierzu. Sandomierz 2003 ss. 16
 21. Przygotowanie młodzieży do sakramentu bierzmowania 4. Wydział Nauki i Wychowania Katolickiego Kurii Diecezjalnej w Sandomierzu. Sandomierz 2003 ss. 15
 22. Przygotowanie młodzieży do sakramentu bierzmowania 5. Wydział Nauki i Wychowania Katolickiego Kurii Diecezjalnej w Sandomierzu. Sandomierz 2006 ss. 23
 23. Witaj Królowo, Matko i nadziejo nasza, Materiały katechetyczne na czas Nawiedzenia Matki Bożej Częstochowskiej w Diecezji sandomierskiej, Sandomierz 2008, ss. 45
 24. „Pedagogika katolicka”, nr 2(1/2008), nr 3(2/2008), nr 4(1/2009) (współredakcja)
 25. Profilaktyka i mediacja w szkole. Teoria i praktyka. Sandomierz 2010 (współredakcja)

 

 

Monografie

 1. Badania teologiczne a katechetyczny przekaz wiary w świetle dokumentów katechetycznych Kościoła po Soborze Watykańskim II, Sandomierz 2007, ss. 200
 2. Rodzina jako podmiot wychowania chrześcijańskiego dzieci i młodzieży, Stalowa Wola 2008, ss.124

 

Artykuły naukowe:

 1. Współczesne wyzwania przekazu wiary. Studia Sandomierskie Tom VII 1997 - 2000 s. 29 - 44.
 2. Specyfika katechetycznego przekazu wiary. Studia Sandomierskie Tom VIII 2002 s. 188-201.
 3. Zróżnicowanie katechetycznego przekazu wiary. Studia Sandomierskie Tom IX 2002 s. 44 - 61.
 4. Wzajemne relacje katechezy i teologii. Studia Sandomierskie Tom X 2003 s. 131 - 141.
 5. Teologia podstawą katechezy, „Studia Sandomierskie" 11(2004), z. 1, s. 85-96
 6. Autentyczny dialog katechezy i teologii. Studia Sandomierskie 12(2005), z. 4, s. 65-77
 7. Wychowanie młodzieży do wiary, Studia Sandomierskie Tom XIV z. 2-4, 2007, s. 97-107

Inne:

 1. Sługa Boży ks. Bp Józef Sebastian Pelczar. w: „Communitas" Magazyn Ilustrowany Alumnów WSD Przemyśl. Październik - Listopad 1990 s. 5-6.
 2. Katecheta - listem Boga skierowanym do wszystkich ludzi. w: „Gość Niedzielny" nr 34 2002 s.25.
 3. W nowy rok szkolny z nadzieją. „Niedziela sandomierska", w: „Niedziela" nr 35(48)2005 s. I
 4. Młodzi w rodzinie i w parafii. „Niedziela sandomierska", w: „Niedziela" nr 36(49)2006 s. I
 5. „Eutrapelia" - festiwal dobrej zabawy. „Niedziela sandomierska", w: „Niedziela" nr 25(49)2006 s. I
 6. Katecheza dorosłych - wyzwanie nieustannie aktualne, w: Program duszpasterski diecezji włocławskiej rok 2006/2007, Przypatrzmy się powołaniu naszemu, Włocławek 2006, s. 159-168
 7. Zadania Kościoła wobec osób z niepełnosprawnością intelektualną w świetle dokumentów, w: Troska o wzrastanie w wierze osób z głębszą niepełnosprawnością intelektualną i ich rodzin wyzwaniem dla Kościoła. Konferencja, Sandomierz 2006, s. 8-12
 8. Rodzina która wychowuje tworzy szczęśliwy dom, w: Rodzino przekaż wiarę, red. Cz. Murawski, Sandomierz 2006, s. 33-39.
 9. Wychowanie ku wartościom – implikacje praktyczne. [w:] Wychowanie ku wartościom, red . J. Zimny, Sandomierz 2006, s. 56-59
 10. Rola rekolekcji zamkniętych w rozwiązywaniu problemów wychowawczych uczniów, [w:] Wybrane zagadnienia wychowania szkolnego, red. M. Śniadkowski, Lublin 2008, s. 145-153
 11. Rola estetyki w procesie wychowania, [w:] ΠρoΦeciйнo – мистецька школа у системі національної освіті, red. І. А. Зязюн, Н. Г. Нцчкало, Чернівці – Зелена Буковина 2008, s. 139-144
 12. Misyjność posługi Jana Pawła II drogą do wychowania katolickiego młodzieży, recenzja pracy doktorskiej ks. Piotra Berkowicza, Rużomberok 2008, ss. 182, „Pedagogika Katolicka” nr 4(1/2009), s. 318-319
 13. Skarb narzeczeństwa do ponownego odkrycia, [w:] Rodzina Wartości Przemiany, red. M. Ruszel, Stalowa Wola – Rzeszów 2010, s. 35-42
 14. Rola nauczyciela religii w rozwiązywaniu konfliktów w szkole, [w:] Profilaktyka i mediacja w szkole. Teoria i praktyka, Wyd. 2, red. S. Chrost, J. Dąbek, Sandomierz – Tarnobrzeg 22-23. 04. 2010 r

Referaty na konferencjach:

 1. „Katecheza i liturgia" - konferencja dla księży dziekanów - Sandomierz 8 października 2001
 2. Próba wiązania homilii z katechezą i katechezy z homilią - Sandomierskie Dni Duszpasterskie - "Homilia i katecheza" - 17 września 2001 roku Sandomierz
 3. Implikacje katechetyczne listu apostolskiego „Rosarium Virginis Mariae" - Sympozjum naukowe poświęcone różańcowi - Sandomierz - dnia 1 marca 2003 roku
 4. Wychowanie ku wartościom - implikacje praktyczne - Sympozjum - "Wychowanie ku wartościom", Sandomierz 28.04.2006 r.
 5. Zadania Kościoła wobec osób z niepełnosprawnością intelektualną w świetle dokumentów, w: Troska o wzrastanie w wierze osób z głębszą niepełnosprawnością intelektualną i ich rodzin wyzwaniem dla Kościoła. Konferencja organizowana przez „Caritas" Diecezji sandomierskiej w dniu 6 października 2006 roku w Sandomierzu
 6. Duszpasterstwo młodzieży i przygotowanie do sakramentu bierzmowania jako obszar wychowania młodego pokolenia - konferencja dla księży dziekanów - Sandomierz, dnia 20 października 2006 roku
 7. Szkoła a instytucje społeczne - I Sandomierskie Forum Pedagogiczne „Szanse dzisiejszej szkoły" - Sandomierz 1 grudnia 2006 roku
 8. Współczesne szkolnictwo katolickie w Polsce, Stalowa Wola, inauguracja roku szkolnego Katolickiego Gimnazjum i Liceum w Stalowej Woli, 1.09.2008

 

 1. Nauczyciel szkoły katolickiej świadkiem wiary, Katolickie Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcące w Sandomierzu, konferencja dla nauczycieli 26 listopada 2008 r.
 2. Rola nauczyciela religii w rozwiązywaniu konfliktów w szkole, Konferencja naukowa Profilaktyka i mediacja w szkole. Teoria i praktyka, Sandomierz – Tarnobrzeg 22-23. 04. 2010 r
 3. Rola nauczyciela w rozwiązywaniu konfliktów, Wykład otwarty,  Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnobrzegu, Tarnobrzeg 2 czerwca 2010 r.
 4. Skarb narzeczeństwa do ponownego odkrycia, Międzynarodowa Konferencja Naukowa Wznos KUL Jana Pawła II w Stalowej Woli – „Wartości w rodzinie w procesie przemian społeczno-gospodarczych”, Stalowa Wola 16 listopada 2010 r.

Współorganizator konferencji:

 1. II Sandomierskie Forum Pedagogiczne „Szanse dzisiejszej szkoły" - Sandomierz 4 stycznia 2007 roku - temat: Diagnoza problemów i potrzeb szkół sandomierskich w zakresie wychowania
 2. III Sandomierskie Forum Pedagogiczne „Szanse dzisiejszej szkoły" - Sandomierz 1 marca 2007 roku - temat: Stan dzisiejszej rodziny i jego skutki
 3. IV Sandomierskie Forum Pedagogiczne „Szanse dzisiejszej szkoły" - Sandomierz 18 maja 2007 roku - temat: Kompetencje pedagoga w XXI wieku
 4. V Forum Młodych Diecezji Sandomierskiej, Sandomierz 16 listopada 2007,
 5.  Możliwości realizacji przesłania Jana Pawła II w programach nauczania, Sandomierz 10 grudnia 2007,
 6. Konferencja naukowa dla nauczycieli historii i religii – Sandomierz, 15 stycznia 2007 r. pt.: MILENIUM CHRZTU POLSKI W DIECEZJI SANDOMIERSKIEJ
  I PRZEMYSKIEJ W 1966 R. – współorganizator
 7. CHRZEŚCIJAŃSTWO A RELIGIE WSCHODU. DIALOG MIĘDZYRELIGIJNY., Sandomierz, 19 stycznia 2008 r.,
 8. Zniewolenia duchowe – problematyka zjawiska, Konferencja dla nauczycieli religii, 29.08.2008 Sandomierz
 9. Inauguracja pracy Sandomierskiej Rodziny Szkół im. Jana Pawła II w roku szkolnym 2008/09 – Jan Paweł II wychowawcą młodzieży, Sandomierz 24 października 2008 r. – organizator
 10. Opracowywanie pomocy dla programów nauczania języka polskiego i historii w szkołach podstawowych i gimnazjach w duchu pedagogiki katolickiej, Sandomierz 12 lutego 2008 r
 11. Konferencja dla katechetów i duszpasterzy - Katechetyczno - duszpasterska troska o powołania kapłańskie i zakonne, Sandomierz, 29 sierpnia 2009 r.
 12. Konferencja dla nauczycieli – Wypalenie zawodowe nauczyciela, 26.09.2009 Sulisławice
 13. Inauguracja pracy Sandomierskiej Rodziny Szkół im. Jana Pawła II w roku szkolnym 2009/10 – "Jan Paweł II - Papież wolności",  Sandomierz 9 października 2009 r.
 14. Konferencja dla dyrektorów szkół, Rekolekcje szkolne jako wydarzenie duszpastersko-wychowawcze, Stalowa Wola, 17 listopada 2009 r. współorganizator
 15. Konferencja dla nauczycieli religii, Zniewolenia duchowe – kierunki działań profilaktycznych, Tarnobrzeg 25 listopada 2010 r.
 16. Konferencja naukowa Profilaktyka i mediacja w szkole. Teoria i praktyka, Sandomierz – Tarnobrzeg 22-23. 04. 2010 r. - współorganizator

 

 
Autor: Rafał Olko
Ostatnia aktualizacja: 29.03.2017, godz. 15:09 - Rafał Podleśny