Ks. dr Jerzy Zamorski


ks_dr_jerzy_zamorski_2życiorys naukowy

Urodził się 29.10.1964 w Lublinie. Ukończył IX LO im. M. Kopernika w Lublinie. Po ukończeniu Wyższego Seminarium Duchownego w Lublinie 10 grudnia 1988 z rąk J. E. Ks. Bpa Prof. Dra hab. Bolesława Pylaka przyjął święcenia prezbiteratu, zostając magistrem teologii na podstawie pracy p.t. "Element religijny w filozofii dziejów u Fryderyka Nietzschego", napisanej pod kierunkiem Ks. Prof. Dr hab. Czesława Stanisława Bartnika. Pracował jako wikariusz w parafii p.w. NSPJ w Tomaszowie Lubelskim oraz w parafii p.w. Miłosierdzia Bożego w Lublinie. W 1992 roku został skierowany na studia specjalistyczne z zakresu psychologii. 6 czerwca 2002 obronił rozprawę doktorską p.t. "Uwarunkowania wychowawcze obrazu siebie u alumnów Wyższych Seminariów Duchownych", przygotowaną pod kierunkiem Prof. Dr hab. Marii Braun-Gałkowskiej. W latach 1995 - 2007 pełnił funkcję prefekta w Metropolitalnym Seminarium Duchownym w Lublinie. Od 2004 r. zatrudniony w Wydziale Zamiejscowym Nauk o Społeczeństwie KUL JP II w Stalowej Woli na stanowisku asystenta, a od 2007 r. jako adiunkt. Od 2007 r. jest również proboszczem i dziekanem w Kraśniku. Wykłada psychologię.

 

dorobek naukowy:
(pozycje książkowe):

 1. Dojrzałość psychologiczna. Uwarunkowania wychowawcze obrazu siebie.  Polihymnia, Lublin 2003.
 2. (red.), Międzypokoleniowy przekaz wartości w rodzinie, Spidruk, Stalowa Wola-Rzeszów 2009


(artykuły):

 1. Zamiast wstępu. W: Biuletyn Synodalny, 2, 1994. Lublin: Wydawnictwo Kurii Metropolitalnej w Lublinie, s. 2-4.
 2. Religijny aspekt wychowania. Studia Diecezji Radomskiej, T. 2, 1999, s. 283-298.
 3. Ustrzec swe dziecko przed narkotykiem. W: B. Kałdon (red). Pomoc rodzinie dysfunkcyjnej. Sandomierz-Stalowa Wola 2006, s. 117-132.
 4. Kościół wobec narkomanii. W: ks. J. Zimny (red). Wychowanie ku wartościom. Sandomierz 2006, s. 166-185.
 5. Znaczenie patologii relacji wczesnodziecięcych w powstawaniu zaburzeń psychicznych. W: ks. J. Zimny (red.). Współczesne trendy w badaniach naukowych. Rużomberok-Kijów-Sandomierz 2006, s. 101-118.
 6. Efektywne nauczanie. W: ks. J. Zimny (red). Aktualne wyzwania dla nauk społecznych. Rużomberok-Kijów-Sandomierz 2006, s.228-236.
 7. Błogosławiony Honorat Koźmiński. W: ks. J. Zimny (red). Pedagodzy na współczesne czasy. Stalowa Wola-Rużomberok-Sandomierz 2006, s. 176-187.
 8. Duszpasterska pomoc rodzinom z problemem alkoholowym. W: B. Kałdon (red). Profilaktyka, resocjalizacja, rewalidacja - pomocą rodzinie. Stalowa Wola 2007, s. 214-236.
 9. Jak rozpoznać powołanie? Psychologiczne aspekty powołania. Pedagogika katolicka, nr 3 (2/2008) lipiec-grudzień, s.175-180.
 10. Pomoc duszpasterska dzieciom z rodzin patologicznych. W: I. Kurlak, ks. A. Gretkowski (red) „Pomoc dziecku i rodzinie w sytuacji kryzysowej – osiągnięcia, problemy, perspektywy”.
 11. Pierwsze konflikty dziecka a błędy wychowawcze - w publikacji pokonferencyjnej „Miłość w życiu człowieka. Przyczynek do rozważań o budowie Cywilizacji miłości”. Stalowa Wola 2008.
 12. Życie rodzinne jako program wychowania do partnerstwa. W: Justyna Truskolaska (red). „Partnerstwo w Rodzinie. Istota i uwarunkowani relacji między rodzicami i dziećmi”, Sandomierz 2009.
 13. Młodzież europejska i amerykańska na przełomie wieków a problem alkoholu. W: B. Kałdon, J. Kahlan, A. Fidelus (red) „Diagnostyka i rozwiązywanie problemów psychospołecznych dzieci i młodzieży. Wydawnictwo Diecezji Sandomierskiej, Sandomierz-Warszawa 2009, s. 97-116.
 14. The Eucharist in the process of upbringing, w: Dei et Hominum. Rivista di Cultura Cattolica e Scienze Religiose, Anno III – n. 1/2010, Officina Grafica, Cosenza, s. 111-126.
 15. Wychowanie do wartości i międzypokoleniowy ich przekaz w rodzinie polskiej, w: Zamorski J. (red.), Międzypokoleniowy przekaz wartości w rodzinie, Spidruk, Stalowa Wola-Rzeszów 2009, s. 171-194.
 16. Przemoc i agresja w rodzinie – brak odpowiedzialności za dziecko, w: Callabrò G. P. (red.), La notizione di responsabilitá tra teoria e prassi, CEDAM Casa Editrice Dott. Antonio Milani, Milani 2010, s. 263-280, ISBN 978-88-13-29935-4.
 17. Wartość sakramentu pokuty w procesie przemian społeczno-gospodarczych, w: Ruszel M. (red.), Rodzina. Wartości. Przemiany., Spidruk, Rzeszów 2010, s. 97-114, ISBN 978-83-86916-72-9.
 18. Podstawy katechizacji osób z zaburzeniami mowy w przypadkach  zakłóceń rozwoju psychoruchowego (w druku)
 19. Zaburzenia mowy w przypadkach zakłóceń rozwoju psychoruchowego (w druku)

Opieka naukowa – promotor prac licencjackich:

 1. Działalność opiekuńczo - wychowawcza świetlic socjoterapeutycznych na podstawie badań Świetlicy „Tęcza” w Stalowej Woli. (2008)
 2. Działalność społeczno-kulturalna burs i internatów a rozwój społeczny ich wychowanków - praca w oparciu o badania własne w ośrodkach w Stalowej Woli i Jarosławiu. (2007)
 3. Funkcjonowanie domu dziecka jako placówki opiekuńczo - wychowawczej ( w oparciu o badania własne przeprowadzone w Domu Dziecka w Rudniku nad Sanem ). (2008)
 4. Metody komunikowania się dziecka głuchego z otoczeniem na podstawie studium przypadku. (2009)
 5. Nauczyciel i jego wpływ na aspiracje edukacyjne i zawodowe uczniów gimnazjum (na podstawie badań przeprowadzonych w Publicznym Gimnazjum w Boratynie ). (2008)
 6. Opieka i wychowanie dzieci w rodzinach wielodzietnych. Na podstawie badań własnych na terenie Stalowej Woli. (2007)
 7. Osiągnięcia szkolne dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim i umiarkowanym na podstawie badań własnych uczniów szkoły specjalnej w Kraśniku. (2009)
 8. Pedagogiczna umiejętność diagnozowania u dzieci symptomów zespołu Aspergera na podstawie badań własnych wśród nauczycieli powiatu brzozowskiego. (2009)
 9. Percepcja błędów wychowawczych rodziców przez młodzież w wieku 15-17 lat w oparciu o badania własne przeprowadzone w Gimnazjum w Ciepielowie i Liceum Ogólnokształcącym w Zwoleniu.  (2007)
 10. Percepcja metod wychowawczych rodziców przez młodzież w wieku gimnazjalnym ( w oparciu o badania własne uczniów Gimnazjum nr 7 w Stalowej Woli ). (2008)
 11. Praca opiekuńczo-wychowawcza domów dziecka działających na terenie Dębicy i Stalowej Woli w oparciu o badania własne. (2007)
 12. Problemy dzieci uzdolnionych na podstawie badań własnych w Państwowej Szkole Muzycznej I i II stopnia im I. J. Paderewskiego w Stalowej Woli. (2009)
 13. Przejawy prześladowania wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych (na podstawie badań własnych przeprowadzonych w Zespole Szkół w Lubaczowie). (2008)
 14. Przystosowanie do życia w społeczeństwie dziewcząt wychowujących się w Domu Dziecka. W oparciu o badania własne w ośrodku w Jarosławiu. (2007)
 15. Relacje między rodzicami a dziećmi znajdującymi się pod opieką Hospicjum w oparciu o badania własne. (2007)
 16. Rola rehabilitacji zawodowej w funkcjonowaniu osób niepełnosprawnych umysłowo na podstawie badań własnych uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej w Jarosławiu. (2009)
 17. Rola wolontariuszy w procesie rozwoju osobowości dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie Stalowej Woli. (2007)
 18. Rola wychowawcy w nauczaniu dzieci nieagresywnych sposobów rozwiązywania konfliktów. W oparciu o badania własne w liceach rzeszowskich. (2007)
 19. Rozwój dzieci w rodzinach z problemem alkoholowym. (Na podstawie badań dzieci w wieku szkolnym z rodzin mieszkających w Stalowej Woli). (2008)
 20. Sprawność motoryczna dzieci 6-letnich jako element dojrzałości szkolnej (na podstawie badań własnych dzieci 6-letnich w Przedszkolu nr 15 w Stalowej Woli). (2009)
 21. Stosunki interpersonalne w rodzinach adopcyjnych na podstawie badań własnych na terenie powiatu niżańskiego. (2007)
 22. Stosunki interpersonalne wychowanków domu dziecka z rówieśnikami wychowującymi się w rodzinie w oparciu o badania własne na terenie Stalowej Woli.
 23. Żak Aneta - 2007
 24. Trudności adaptacyjne dzieci 3-letnich do podjęcia edukacji przedszkolnej na podstawie badań przeprowadzonych w przedszkolach na terenie Stalowej Woli.
 25. Stosuj Joanna - 2009
 26. Uwarunkowania rodzinne i szkolne spędzania wolnego czasu przez młodzież szkolną (w oparciu o badania własne przeprowadzone w Liceum Ogólnokształcącym im. Mikołaja Kopernika w Tarnobrzegu ).
 27. Fudala Anna - 2008
 28. Wartości życiowe młodzieży z terenów wiejskich i miejskich ( na podstawie badań własnych przeprowadzonych w Gimnazjum w Bojanowie i Gimnazjum w Stalowej Woli ).
 29. Nowak Karolina - 2008
 30. Wolontariat jako forma pracy socjalnej ( na podstawie badań własnych wolontariatów działających na terenie Stalowej Woli ).
 31. Rozenbajgier Natalia - 2008
 32. Wpływ działalności świetlicy środowiskowo - profilaktycznej w Nisku na postawy i zachowanie dzieci i młodzieży. W oparciu o badania własne.
 33. Bis Agata - 2007
 34. Wpływ Internetu na funkcjonowanie społeczne młodzieży (na podstawie badań własnych uczniów klas pierwszych Gimnazjum w Stalowej Woli).
 35. Saszyna Róża - 2008
 36. Wpływ metod wychowawczych w rodzinie na dojrzałość społeczną dzieci (na podstawie badań uczniów Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Tarnobrzegu ). (2008)
 37. Wpływ rehabilitacji na rozwój dziecka ze sprzężoną niepełnosprawnością na podstawie studium przypadku. (2009)
 38. Wpływ samokształcenia się pedagogów na efektywność pracy opiekuńczo - wychowawczej. Na podstawie badań własnych przeprowadzonych w placówkach oświatowo - wychowawczych na terenie Stalowej Woli. (2007)
 39. Wpływ samooceny osób niepełnosprawnych na ich postawy społeczne na podstawie badań własnych w ośrodku „Radość życia” w Sandomierzu. (2009)
 40. Wpływ stylów wychowania dziecka w rodzinie na jego funkcjonowanie w szkole ( na podstawie badań własnych w Gimnazjum nr 2 w Baszni Dolnej ). (2008)
 41. Wpływ telewizji na rozwój poznawczy dzieci w wieku wczesnoszkolnym na podstawie badań własnych przeprowadzonych w szkołach podstawowych na terenie Stalowej Woli. (2009)
 42. Wpływ wychowania w rodzinie dzieci w młodszym wieku szkolnym na ich komunikację interpersonalną i pozycję w grupie. Praca na podstawie badań własnych przeprowadzonych w Szkole Podstawowej w Zarzeczu. (2007)
 43. Wpływ wychowywania się w rodzinie rozbitej na dalszy rozwój psychoemocjonalny dziecka we wczesnym wieku szkolnym. (2007)
 44. Wpływ zaburzeń mowy na relacje rówieśnicze u dzieci w wieku wczesnoszkolnym. Na podstawie badań własnych w Szkole Podstawowej w Nowej Sarzynie. (2009)
 45. Wychowanie patriotyczne w szkole. Na przykładzie Liceum Ogólnokształcącego w Modliborzycach. (2008)
 46. Wypalenie zawodowe wśród nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych (na podstawie badań przeprowadzonych w Zespole Szkół Usługowo - Hotelarskich i Gastronomicznych w Przemyślu ). (2008)
 47. Zaburzenia emocjonalne u dzieci w wieku wczesnoszkolnym na podstawie badań własnych przeprowadzonych w Szkole Podstawowej im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Ślęzakach. (2009)
 48. Zaburzenia mowy u dzieci w wieku wczesnoszkolnym na podstawie badań własnych przeprowadzonych w Szkole Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Sokolnikach. (2009)
 49. Zaburzenia rozwojowe wieku przedszkolnego na podstawie badań własnych dzieci Przedszkola Integracyjnego nr 12 im. H. Ch. Andersena w Stalowej Woli. (2009)
 50. Zainteresowanie uczniów gimnazjum grami komputerowymi, a problem od nich uzależnienia. W oparciu o badania własne w Gimnazjum w Sieniawie. (2007)
 51. Zasady moralne i przystosowanie do życia samodzielnego sierot wychowywanych pod opieką dziadków. W oparciu o badania własne. (2007)
 52. Zjawisko agresji fizycznej wśród uczniów szkół gimnazjalnych (na podstawie badań przeprowadzonych w Publicznym Gimnazjum w Tarnogrodzie). (2008)
 53. Mass media a zachowania pro-anorektyczne u dziewcząt w okresie adolescencji na podstawie badań własnych uczniów I Liceum Ogólnokształcącego im. Władysława Jagiełły w Dębicy. (2010)
 54. Kobiety w izolacji więziennej a ich oczekiwania w procesie readaptacji do życia na wolności na przykładzie więźniarek Aresztu Śledczego w Nisku.  (2010)
 55. Agresja i przemoc fizyczna wśród młodzieży gimnazjalnej na podstawie badań własnych przeprowadzonych w Gimnazjum nr 2 w Stalowej Woli. (2010)
 56. Zjawisko niepełnosprawności w świadomości dzieci w wieku wczesnoszkolnym na podstawie badań przeprowadzonych w Szkole Podstawowej w Lipie. (2010)
 57. Zachowania dewiacyjne w subkulturach młodzieżowych  na podstawie badań własnych kibiców Stali Stalowa Wola. (2010)
 58. Funkcja wychowawczo-resocjalizacyjna zakładu poprawczego w percepcji wychowanków na podstawie badań własnych przeprowadzonych w Zakładzie Poprawczym w Tarnowie. (2010)
 59. Świadomość zagrożeń wynikających z narkomanii wśród współczesnej młodzieży na podstawie badań własnych w Zespole Szkół Salezjańskich w Przemyślu. (2010)
 60. Percepcja skutków picia alkoholu przez młodzież na podstawie badań własnych w Technikum w Leżajsku. (2010)
 61. Uwarunkowania niepowodzeń szkolnych w percepcji młodzieży gimnazjalnej na podstawie badań własnych przeprowadzonych w Gimnazjum nr 4 w Stalowej Woli. (2010)
 62. Zjawisko przemocy fizycznej i psychicznej w percepcji młodzieży gimnazjalnej na podstawie badań własnych w Gimnazjum nr 1 w Kolbuszowej. (2010)
 63. Narkomania w percepcji uczniów Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego w Stalowej Woli. (2010)
 64. Nieprzystosowanie społeczne a niepowodzenia szkolne na podstawie badań własnych w Zasadniczej Szkole Zawodowej im. Tadeusza Kościuszki w Leżajsku. (2010)
Autor: Rafał Olko
Ostatnia aktualizacja: 01.01.2012, godz. 17:38 - Mirosław Rewera