Ks. dr Marek Jeżowski

 

Ksiądz dr Marek Jeżowski CMF jest absolwentem Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu (1988), Papieskiego Uniwersytetu Laterańskiego (1993), Papieskiego Uniwersytetu Gregoriańskiego (1996) i Katolickiego Uniwer­sytetu Lubelskiego (2002). Przed rozpoczęciem pracy na KUL specjalizował się w misjologii, w socjologii życia konsekrowanego, w komputerowej analizie jakościowej tekstów oraz w socjologii Luigiego Sturzo. Prowadził zajęcia dydak­tyczne w Instytucie Claretianum na Uniwersytecie Laterańskim. Pracę na KUL - najpierw w Katedrze Socjologii Moralności, a następnie w Katedrze Socjologii Religii - rozpoczął w roku 2003. Opublikował w tym czasie Socjologię Historyczną Luigiego Sturzo oraz kilkadziesiąt artykułów w czasopismach i książkach naukowych, będących owocem pracy zespołu obu katedr oraz samodzielnej pracy nad problematyką moralności młodzieży w kontekście zagrożenia narkotykami, etycznymi problemami zatrudnienia i bezrobocia, oraz możliwościami uprawiania socjologii duchowości. Obecnie zgłębia problem socjologicznych uwarunkowań dążenia do doskonałości (badania jakościowe) oraz pracuje nad zagadnieniem wartości autotelicznych w nauczaniu Jana Pawła II (badania ilościowe). Konstruując w tym celu słowniki frekwencyjne nauczania papieskiego, a także innych tekstów religijnych, dokonał ważnej innowacji metodologicznej, proponując istotną modyfikację indeksu dyspersji Charlesa Mullera. W naszym Instytucie prowadzi zajęcia dydaktyczne z socjologii moral­ności, socjologii pracy i socjologii karier zawodowych oraz cztery kursy kierunkowe na specjalizacji socjologia problemów społecznych.

Autor: Krzysztof Jurek
Ostatnia aktualizacja: 12.03.2014, godz. 08:36 - Krzysztof Jurek