ks. dr Marek Jan Kozera

 

ks._dr_marek_kozera

 

Urodzony 20. 11. 1951 r. w miejscowości Wysokin woj. mazowieckie. Szkoła Podstawowa w miejscowości Odrzywół woj. mazowieckie w latach 1958- 1965. W latach 1965- 1959 nauka w Liceum Ogólnokształcącym im. Stefana Żeromskiego w Opocznie. Od 1969 r. studia w Wyższym Seminarium Duchownym w Sandomierzu. W latach 1970- 1972 zasadnicza służba wojskowa w jednostce kleryckiej 4413 w Bartoszycach. 6 czerwca 1976 roku święcenia kapłańskie. 1976-1977 wikariusz w parafii Gielniów. 1977- 1982 studia na Wydziale Nauk Humanistycznych KUL filologia klasyczna, specjalizacja nauczycielska. W latach 1982 – 1999 wykładowca języka łacińskiego  w Wyższym Seminarium Duchownym w Sandomierzu. W latach 1984 – 1987 prefekt  a w latach 1987 - 1995 wicerektor w tym Seminarium. W roku 1990 oddelegowany do dyspozycji ks. Biskupa Tadeusza Kondrusiewicza w Grodnie pomagał w organizacji Seminarium Duchownego na Białorusi. W latach 1995-1999 kurs doktorancki z dojazdu w KUL. 1999 doktorat Nauk Humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa - filologia klasyczna  na podstawie rozprawy „Pathos i apatheia w Gerontikonie”. 1999 – 2006 praca w Wyższym Seminarium Duchownym w Grodnie na Białorusi, wykłady z języka łacińskiego, języka greckiego i patrologii. 1999- 2001 funkcja ojca duchownego w tymże Seminarium, 2001-2006 funkcja wicerektora. Po I semestrze r. ak. 2005/2006 decyzja biskupa sandomierskiego odwołany z Białorusi. W II semestrze tegoż roku akademickiego studia uzupełniające w Università Pontificia Salesiana w Rzymie, Institutum Altioris Latinitatis  w zakresie łaciny prawniczej. Od października 2006 r. zatrudniony w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II w Wydziale Zamiejscowym Nauk o Społeczeństwie w Stalowej Woli  na stanowisku adiunkta.

 

 

Bibliografia
Publikacje książkowe:

 1. Święty Ambroży, Historia Nabota, tłumaczenie, wstęp, opracowanie ks. Marek Kozera, Sandomierz 1985.ss. 79.
 2. Apoftegmaty Ojców Pustyni, t. 2. Kolekcja systematyczna, przekład ks. Marek Kozera, Kraków 1995, ss. 412.
 3. Druga Księga Starców, tłumaczenie ks. Marek Kozera, Kraków 1996. ss. 258.
 4. Ideały Ojców Pustyni, Lublin 2000 , ss. 269.

Artykuły naukowe:

 1. Suavitas sermonis św. Ambrożego na przykładzie diatryby “De Nauthae historia”, Vox Patrum 7 (1987), z. 12- 13, s. 237 – 246.
 2. Kobieta w alfabetycznym i systematycznym zbiorze apoftegmatów Ojców pustyni, Roczniki Humanistyczne KUL 44 (1996) z. 3, s. 169- 178.
 3. Antropologia Ojców pustyni zawarta w „Gerontikonie” w: Ku prawdzie we wspólnocie Boga i człowieka, Sandomierz 1997, s. 78 – 91.
 4. Nieznane pisma Stolicy Apostolskiej do ks. Antoniego Rewery, wstęp, przygotowanie do druku i tłumaczenie, Studia Sandomierskie 13 (2006) z. 4, s. 133- 139. 
 5. Wizytacja dziekańska parafii Brzostek z 1813 r. Wstęp, edycja i tłumaczenie ks. Marek Kozera,  [w:] Z dziejów Brzostku. Studia i materiały, t.1 XIX - XX w., Brzostek 2007, s. 119 – 135. 
 6. Reskrypt udzielony przez Stolicę Apostolska na prośbę księdza Antoniego Rewery, Studia Sandomierskie 14 (2007), z.1. s. 155- 162.
 7. Geneza kultu świętej Barbary przy kościele św. Pawła w Sandomierzu. Studia Sandomierskie 14 (2007), z. 2-4, s. 389-396.
 8. Dokumenty Stolicy Apostolskiej nadające przywileje benedyktynkom sandomierskim i kościołowi św. Michała, Studia Sandomierskie 15 (2008), z. 1, s 125- 132.
 9. Arcybractwo Matki Bożej Pocieszenia w Obrazowie, Kronika Diecezji Sandomierskiej 101 (2008) nr 7-8 s. 472- 488.
 10. Parafia Brzostek w świetle wizytacji Radziwiłłowskiej, edycja, wstęp i tłumaczenie. [w:] Z dziejów Brzostku. Studia i materiały t. II, okres staropolski i czasy zaborów, red. B. Stanaszek, Brzostek 2009 s. 211- 228.
 11. Wizytacja kościołów w Brzostku i Kleciach z 1610 roku. [w:] Z dziejów Brzostku. Studia i materiały t. II, okres staropolski i czasy zaborów, red. B. Stanaszek, Brzostek 2009 s. 211- 228.12.
 12. Brzostek, dnia 4 czerwca 1793, ks. Thomas Felkier, delegat biskupa tarnowskiego wizytuje parafię Brzostek, [w:] Z dziejów Brzostku. Studia i materiały t. II, okres staropolski i czasy zaborów, red. B. Stanaszek, Brzostek 2009 s.306- 315.
 13. Problem obrony życia nienarodzonych w pierwszych wiekach Kościoła, Studia Sandomierskie 16 (2009), z. 2-4, s. 187-197.
 14. Problem obrony życia noworodków w pierwszych wiekach Kościoła, Studia Sandomierskie 16 (2009) z.3-4, s. 139- 145.
 15. Filologia klasyczna i patrologia na łamach „Kroniki” w: Stulecie periodyku diecezjalnego „Kronika Diecezji Sandomierskiej” red. J. Krasiński, Sandomierz 2009, s. 371- 380.
 16. Stan kościoła w mieście Brzostku i Kleciach w świetle wizytacji z 1618 roku, Studia Sandomierskie 17 (2010) z. 4, s. 109 - 119.
 17. Argumentum w: ks. Z. Janiec, Wstawiennictwo Maryi. Studium liturgiczno- teologiczne na podstawie wybranych formularzy okresu zwykłego ze Zbioru Mszy „O Najświętszej Marii Pannie”, Sandomierz 2010, s. 611- 614.
 18. Stosunek chrześcijan pierwszych wieków do walk gladiatorskich, Studia Sandomierskie 18 (2011), nr 1, s. 215- 225.
 19. Dokument z 1787 r. dotyczący szkoły trywialnej w Brzostku, wprowadzenie, edycja tekstu, tłumaczenie, Studia Sandomierskie 18 (2011), nr 1, s. 255- 265.
 20. Stan parafii Gierczyce w świetle wizytacji biskupa Załuskiego z 1748 roku Studia Sandomierskie 18 (2011), nr 2, s. 233 - 246.
 21. Sytuacja Świątynie dekanatu zawichojskiego i ich wyposażenie w świetle wizytacji biskupa Załuskiego z 1748 roku, Studia Sandomierskie 19 (2012), nr 1, s. 181-211.

 22. Przywileje nadane Kozłowskiemu w Brzostku w 1643 roku, wstęp, edycja i tłumaczenie, komentarz, w: „Z dziejów Brzostku. Studia i materiały”, t. 3, red. B. Stanaszek, Brzostek 2012, s.  54- 76.

 23. Decretum occasione Agrorum Scultetialium Brzostkoviensium  z roku 1560, wstęp, edycja i tłumaczenie, komentarz, w: „Z dziejów Brzostku. Studia i materiały”, t. 3, red. B. Stanaszek, Brzostek 2012, s. 76-91

 24. Król August II nadaje miastu Brzostek przywilej organizowania jarmarków, wstęp, edycja i tłumaczenie, komentarz, w: „Z dziejów Brzostku. Studia i materiały”, t. 3, red. B. Stanaszek, Brzostek 2012, s.  155-161.

 25. Wycena części gruntów miejskich z polecenia Jaśnie Wielmożnego Barona Wyszyńskiego, Komisarza Cyrkułu Dukielskiego, wstęp, edycja i tłumaczenie, komentarz, w: „Z dziejów Brzostku. Studia i materiały”, t. 3,  red. B. Stanaszek, Brzostek 2012, s.  

 26. Odwołanie mieszkańców Brzostku do Sądu Grodzkiego w Nowym Korczynie, z 1702 roku, wstęp, edycja i tłumaczenie, komentarz, w: „Z dziejów Brzostku. Studia i materiały”, t. 3,  red. B. Stanaszek, Brzostek 2012, s. 142- 147.

 27. Tyniec, 19 stycznia 1643, Przywilej przeora klasztoru  tynieckiego dla Gawła Kozłowskiego i jego żony Jadwigi w sprawie pola zwanego Pałackowskie, edycja tekstu, wstęp, tłumaczenie komentarz, w: „Z dziejów Brzostku. Studia i materiały”, t. 3,  red. B. Stanaszek, Brzostek 2012, s. 115- 121.

 28.  Stan materialno-prawny parafii Brzostek w świetle wizytacji z 1608 r., wstęp, tłumaczenie, komentarz, w: „Z dziejów Brzostku. Studia i materiały”, t. 3,  red. B. Stanaszek, Brzostek 2012, s. 91-115.

 29. Świątynie dekanatu zawichojskiego i ich wyposażenie w świetle wizytacji biskupa Załuskiego z 1748 r. Studia Sandomierskie 19 (2012), nr 1. s. 181- 211.

 30. Pilzno, 16 września 1789 roku, Prośba Magistratu miasta Pilzna do Cyrkułu w Tarnowie o przeprowadzenie drogi pocztowej przez to miasto, edycja tekstu, tłumaczenie, w: B Stanaszek ( red)  Dzieje Stan materialno- prawny parafii Pilzno na przełomie XVI i XVII wieku w świetle wizytacji biskupich,  w: B Stanaszek ( red) Dzieje Pilzna, Pilzno 2013, s. 71 – 95, Pilzna, Pilzno 2013, s.  206- 213,

 31.  Brzostek, 28 maja 1784, Władze miejskie w Brzostku dokonują wyceny części gruntów zwanych Pałackowskie przeznaczonych pod nowy cmentarz, edycja tekstu, tłumaczenie, komentarz w: B Stanaszek (red)  Stary cmentarz w Brzostku,  s. 28- 31, numer ISBN  978- 83-925845-2-0

 32. Bractwa religijne w Archidiakonacie Zawichojskim w XVIII wieku, “Studia Sandomierskie” 20 (2013) nr.2. s. 5- 20.

 33. Inskrypcja nagrobna Pawła Trojanowskiego z dawnego kościoła św. Krzyża w Brzostku, tłumaczenie w: „Z dziejów Brzostku. Studia i materiały”, t.4,  red. B. Stanaszek, Brzostek 2014, s. 66.

 34. Dokumenty dotyczące sporu między Janem Żardeckim a wójtem Gawłem Kozłowskim i opactwem tynieckim z 1642 r. , wstęp, edycja, tłumaczenie w: „Z dziejów Brzostku. Studia i materiały”, t.4,  red. B. Stanaszek, Brzostek 2014, s.127- 141.

 35. Stan parafii Brzostek w latach czterdziestych XIX w  świetle wizytacji dziekańskich, wstęp, edycja, tłumaczenie komentarz, w: „Z dziejów Brzostku. Studia i materiały”, t.4,  red. B. Stanaszek, Brzostek 2014, s.  141- 157.

 36. Mediacja, rys filologiczno-historyczny, w: „Przyszłość mediacji w polskim systemie prawa”, red. T. Rakoczy, Lublin 2014, s. 9- 18.

 37. Epitafia pamiątkowe, edycja tekstów, tłumaczenie, w: J. Dąbek, A. Łyko,  Kościół i klasztor św. Józefa w Sandomierzu wczoraj i dziś, Sandomierz 2015, s. 65- 72. 

 38. Parafia w Ostrowcu w okresie staropolskim, w: Parafia św. Michała w Ostrowcu Świętokrzyskim 1614- 2016, red. B. Stanaszek, Ostrowiec Świętokrzyski 2016 s. 9-22.
 39. Parafia w Ostrowcu od wojen północnych do połowy XVII w. – w świetle wizytacji kościlenych, w: Parafia św. Michała w Ostrowcu Świętokrzyskim 1614- 2016, red. B. Stanaszek, Ostrowiec Świętokrzyski 2016 s. 22-32.
 40. Dokumenty związane z fundacją kościoła parafialnego w Ostrowcu, w: Parafia św. Michała w Ostrowcu Świętokrzyskim 1614-2016, red. B Stanaszek, Ostrowiec Świętokrzyski 2016 s. 353- 362.

Recenzje:

 1. Joanna Misztal- Konecka, Monika Wójcik, Rzymskie prawo prywatne. Kazusy i ćwiczenia, Wydawnictwo Prawnicze Lexis Nexis, Warszawa 2007, ss. 192 [w:] Studia Sandomierskie 15 (2008) s. 141- 144.
 2. Joanna Misztal- Konecka, Monika Wójcik, Rzymskie prawo prywatne. Kazusy i ćwiczenia,  Wydawnictwo Prawnicze Lexis Nexis, Warszawa 2007, ss. 192 [w:] Przegląd Prawno-Ekonomiczny nr 3 (2/2008) s. 143- 147.
 3. Joanna Misztal- Konecka, Monika Wójcik, Rzymskie prawo prywatne. Kazusy i ćwiczenia,  Wydawnictwo Prawnicze Lexis Nexis, Warszawa 2007, ss. 192 [w:] Roczniki Nauk Prawnych, t. XVIII, nr 1- 2008, 275- 279. 

Artykuły popularno-naukowe:

 1. Przykazania Boże – fundamentem życia, Współczesna Ambona 11 (1983 z.1-2, s. 119- 122.
 2. Pokusa, Współczesna Ambona 11 91983) z. 1-2, s. 139-142.
 3. Odpowiedzialność za Boże dary, Współczesna Ambona 12 ( 1984) z. 5, s. 58-60.
 4. Chrystus drogą życia, Współczesna Ambona 12 (1984) z. 3, s. 58-60.
 5. Bóg bliski człowiekowi, Współczesna Ambona 12 (1984) z. 5, s.  94-96.
 6. Troska, której na imię miłość, Współczesna Ambona 12 (1984) z. 4, s. 76- 79.
 7. Człowiek znakiem Boga, Współczesna Ambona 13 (1985 z. 1, s. 47- 49.
 8. Życie ludzkie wypełnieniem Bożych planów, Współczesna Ambona 13 (19850 z. 2, s. 38-40.
 9. Wytrwałość cechą ucznia Chrystusowego, Współczesna Ambona 13 (1985) z. 2 s. 54- 56.
 10. Trzeźwość przejawem mądrości, Współczesna Ambona 13 (1985) z. 3. s. 52- 54.
 11. Ład serca oparty na Słowie Bożym, Współczesna Ambona 13 (1985) z. 4, s. 14-16.
 12. Własne szczęście trzeba współtworzyć, Współczesna Ambona 14 (19860 z. 1, s.7-9.
 13. Czas naszych powrotów, Współczesna Ambona 14, (1986) Z. 1, s. 82- 84.
 14. Wytrwała przemiana, Współczesna Ambona 14 (1986) z. 2, s. 110-112.
 15. Pamięć o zmarłych, Współczesna Ambona 14 (1986) z 4, s. 39-41.
 16. Wiara naszą odpowiedzią na znaki Boga, Współczesna Ambona 15 (1987) z.1, s. 24- 26
 17. Chrystus nie może być dla mnie obojętnym, Współczesna Ambona 15 (1987) z. 1, s. 43- 44.
 18. Miłość wpisana w historię człowieka, Współczesna Ambona 15 ( 1987) z. 2, s. 99- 101.
 19. Szacunek dla słowa, Współczesna Ambona 15 (1987) z. 3, s. 11-14.
 20. Homilia ślubna, Współczesna Ambona 15 (1987) z.3, s. 100-102.
 21. Troska o to, co jest najważniejsze, Współczesna Ambona 15 (1987) z. 4. s. 12- 14.
 22. Jesteśmy dziećmi Bożymi, Współczesna Ambona 16 (1988) z. 1, s. 33- 36.
 23. „Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj”, Współczesna Ambona 15 (1987) z. 2, s. 44- 46.
 24. Bóg Panem historii, Współczesna Ambona 16 (1988) z.  4, s. 24- 26.
 25. Wymagająca miłość Boga, Współczesna Ambona 17 (1989) z. 1, s. 86- 88.
 26. Wiara podstawą uczciwości, Współczesna Ambona 17 (1989) z. 2, s. 79- 81.
 27. Posłuszeństwo Bożym nakazom gwarantem pokoju w rodzinie, Współczesna Ambona 17 (1989) z.4, s. 114- 116. 
 28. Umocnieni Duchem Świętym, Współczesna Ambona 18 (1990) z. 2 s. 57- 59.
 29. Uroczystości 350 rocznicy śmierci św. Andrzeja Boboli, „Kronika Diecezji Sandomierskiej” 100 (2007), nr 7-8, s. 549-555.

Artykuły prasowe:

 1. Mądrość jest sztuką rozpoznawania dobra, Powołanie 56 ( 2009), nr 2, s. 38-40.
 2. Obronili wiarę i kościół, Gość niedzielny nr 30, rok LXXXVI (26 lipca 2009) s. VIII.
 3. W trosce o pamięć, Gość niedzielny nr 40, rok LXXXVI (4 października 2009) s. IV.
 4. "Achwiara Chrysta i nasza" czastka 1, Słowo Życia 3 kwietnia 2011, numer 7, str. 2.
 5. "Achwiara Chrysta i nasza" czastka 2,  Słowo Życia 17 kwietnia 2011, numer 8, str 2.

Ponadto inne artykuły w tygodnikach: Niedziela, Gość Niedzielny, Przewodnik Katolicki, oraz pod pseudonimem XMK w piśmie Diecezji Grodzieńskiej wychodzącym  w języku polskim i białoruskim Słowo Życia.

 

Konsultacje

środa, 14.00 - 15.00

Autor: Filip Ciepły
Ostatnia aktualizacja: 14.02.2017, godz. 15:46 - Małgorzata Wolak