Ks. dr Paweł Kaleta, adiunkt

 

Życiorys naukowy

Prezbiter diecezji radomskiej. W latach 1998-2004 studiował w Warszawskim Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego i uzyskał tytuł magistra teologii. Święcenia kapłańskie przyjął w 2004 roku w katedrze radomskiej z rąk obecnie abpa Zygmunta Zimowskiego. Pracował jako duszpasterz parafialny, katecheta, rekolekcjonista. Od roku 2005 studiował prawo kanoniczne na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL uzyskując w 2008 r. tytuł magistra prawa kanonicznego na podstawie pracy pt.: Skuteczność skargi powodowej w kanonicznym procesie o stwierdzenie nieważności małżeństwa. Promotorem pracy była dr hab. Marta Greszata-Telusiewicz prof. KUL. Po złożeniu egzaminu licencjackiego z prawa kanonicznego kontynuował studia prawnicze z zakresu kościelnego prawa majątkowego. W roku 2011 uzyskał tytuł doktora nauk prawnych w dziedzinie prawa majątkowego na podstawie rozprawy: Zadania zarządcy majątku kościelnego w świetle Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 roku i polskich synodów diecezjalnych napisanej pod kierunkiem ks. dra hab. Stanisława Dubiela prof. KUL. Od 01 października 2011 r. asystent, a od 2013 r. adiunkt w Katedrze Kościelnego Prawa Majątkowego KUL. Pełni funkcję sekretarza katedry. W latach 2011-2012 pełnił funkcje sekretarza Rady Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji. Od 2011 r. jest członkiem Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa KUL oraz  członkiem Stowarzyszenia Kanonistów Polskich. W latach 2012-2013 odbył studia podyplomowe z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych na Uniwersytecie Warszawskim. W październiku 2015 r. odbył staż naukowy St. Paul University w Ottawie. Jest członkiem Stowarzyszenia Kanonistów Polskich, Polskiego Towarzystwa Prawa Wyznaniowego, oraz Canon Law Society Great Britain & Ireland.

 

Kontakt: kaleta@kul.pl

 

 

 

Zajęcia dydaktyczne:

Ćwiczenia z kościelnego prawa majątkowego

Zarys prawa kanonicznego (wykład)

Zarządzanie majątkiem kościelnym (wykład fakultatywny)

Proseminarium

 

 

Plan Zajęć

Konsultacje

 

Wykaz publikacji:

 

I.   Monografie

 

 

 

Zadania zarządcy majątku kościelnego w Kodeksie Prawa Kanonicznego z 1983 roku i w polskich synodach diecezjalnych, 

Polihymnia Lublin 2012, ss. 225.

(ISBN 978-83-7270-994-3)

 

 

 

Kościelne prawo majątkowe

Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 2014, ss. 336.

(ISBN 978-83-7306-664-9)

 

 

 

Ecclesiastical patrimonial law,

Catholic Printing Company of Farnworth, Manchester 2015, ss. 282.

(ISBN 9781899379057)

 

 

 

 

 

 

The Temporal Goods of the Church. Selected Issues, 

red. S. Dubiel, P. Kaleta, Dean Print Ltd. London 2016, ss. 248.

(ISBN 978-83-946990-0-0)

 

 

 

 

  

 

 

Prawne aspekty zarządzania dobrami kościelnymi, 

Wydawnictwo KUL, Lublin 2017, ss. 294.

(ISBN 978-83-8061-343-0)

 

 

 

 

 

 

 

Pecunia servire debet sed non regere. Księga Jubileuszowa dedykowana Księdzu Profesorowi Stanisławowi Dubielowi

red. K. Wiak, P. Kaleta, Wydawnictwo KUL, Lublin  2017, ss. 576.

(ISBN 978-83-8061-384-3)

 

 
 
 

 

II.   Artykuły

1. Radość w wyznaniach św. Augustyna w ujęciu aksjologicznym, "Studia Diecezji Radomskiej" 10 (2010/2011), s. 159-166.

2. Nowe perspektywy działalności Caritas Diecezji Radomskiej, w: Tylko miłość się liczy. 20 lat Caritas Diecezji Radomskiej, red. G. Wójcik, R. Kowalski, D. Podsiadło, Z. Miazga, R. Fuciński, Radom 2012, s. 41. dostęp online

3. Problemy prawne likwidacji Funduszu Kościelnego, "Studia z Prawa Wyznaniowego" 15 (2012), s. 255-274. (ISSN 2081-8882). dostęp online

4. Legal determinants for running a parish based economic activity, "Kościół i Prawo" 2 (2013), s. 129-144. (ISSN 0208-7928). dostęp online

5. Znaczenie synodu diecezjalnego w Kościelne partykularnym, w: Fides-Veritas- Iustitia. Księga pamiątkowa dedykowana Księdzu Biskupowi Antoniemu Stankiewiczowi, red. P. Stanisz, L. Adamowicz, M. Greszata-Telusiewicz, Lublin 2013, s. 73-85. (ISBN 978-83-63761-12-7).

6. Zakres kompetencji proboszcza do reprezentowania parafii w stosunkach majątkowych w świetle KPK/1983, "Roczniki Nauk Prawnych" 22 (2012), nr 4, s. 185-202. (ISSN 1507-7896). dostęp online

7. Zasady zawierania umowy dzierżawy w Kodeksie prawa kanonicznego z 1983 roku, "Annales Canonici" 9 (2013), s. 139-159. (ISSN 1895-0620). dostęp online

8. Skuteczność zawarcia umowy pożyczki przez parafię bez zezwolenia biskupa, "Studia z Prawa Wyznaniowego" 16 (2013), s. 281-299. (ISSN 2081-8882). dostęp online

9. Odpowiedzialność za czynności nieważnie podjęte przez zarządców według Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 roku, w: Kodeks Prawa Kanonicznego w badaniach młodych naukowców, t. 1, red. M. Sitarz, Lublin 2014, s. 247-261.

10. Ordinary and Extraordinary Administration of Ecclesiastical Goods, "The Canon Law Society of Great Britain and Ireland Newsletter" 180 (2014), s. 48-58.

11. Pojęcie »patrimonium stabile«,  "Roczniki Nauk Prawnych" 24 (2014), nr 4, s. 147-161. (ISBN 1507-7896). dostęp online

12. Zawarcie przez parafię porozumienia o wolontariat, "Studia Prawnicze KUL" 59 (2014), nr 3, s. 79-93. dostęp online

13. Władza nadzorowania zarządzaniem dobrami kościelnymi (kan. 1276  § 1-2), "Kościół i Prawo" 4 (17) 2015, nr 2, s. 25-38. dostęp online

14. Kanoniczne sankcje karne za przestępstwa majątkowe, "Prawo Kanoniczne" 58 (2015) nr 3, s. 117-135. dostęp online

15. Parafialna rada duszpasterska a parafialna rada ds. ekonomicznych, „Roczniki Nauk Prawnych” 25 (2015), nr 4, s. 133-149. dostęp online

16. Statuty parafii, "Biuletyn Stowarzyszenia Kanonistów Polskich" (2016), nr 29, s. 71-89.

17. Transakcje finansowe, które mogą pogorszyć stan majątkowy kościelnej osoby prawnej, w: Zagadnienia aktualnie poruszane przez młodych naukowców, wyd. 7, red. M. Kuczera, K. Piech, Kraków 2016, s. 324-327. (ISBN 978-83-63058-61-6).

18. Skuteczność kościelnych aktów zarządzania w polskim porządku prawnym, w: Zagadnienia aktualnie poruszane przez młodych naukowców, wyd. 7, red. M. Kuczera, K. Piech, Kraków 2016, s. 328-330. (ISBN 978-83-63058-61-6).

19. Church Property for sale: The Possibility for a Conflict of Law, w: The Temporal Goods of the Church. Selected Issues, red. S. Dubiel, P. Kaleta, London 2016, s. 131-160. ((ISBN 978-83-946990-0-0).

20. Transakcje, które mogą pogorszyć stan majątkowy kościelnej osoby prawnej (kan. 1295), "Studia Prawnicze KUL" (2016), nr 2, s. 63-80. dostęp online 

21. Współczesne wyzwania w zarządzaniu dobrami kościelnymi, w: Pecunia servire debet sed non regere. Księga Jubileuszowa dedykowana Księdzu Profesorowi Stanisławowi Dubielowi, Lublin 2017, s. 161-177.

 

Artykuły oddane do druku:

1. Różnice między aktami nadzwyczajnego zarządzania a transakcjami (kan. 1295), Annales Canonici, 2015.

2. Wytyczne Stolicy Apostolskiej dotyczące zarządzania dobrami w instytutach zakonnych, Prawo Kanoniczne, 2016.

3. Katedra Kościelnego Prawa Majątkowego, w: Księga Jubileuszowa z okazji 100 lecia KUL, Lublin 2017.

 

III. Hasła w Encyklopedii Katolickiej

 

1. Temporalia,  EK, t. 19, kol. 610-611.

2. Zasiedzenie, EK, t. 20, kol. 1260.

3. Zakład pobożny, EK, t. 20, kol. 1191.

 

 

 

IV. Sprawozdania

1. Finansowanie związków wyznaniowych w Polsce i w krajach niemieckojęzycznych - stan aktualny oraz perspektywy zmian, Międzynarodowa Konferencja Naukowa, Kamień Śląski 24-25 kwietnia 2012 roku, "Roczniki Nauk Prawnych" 22 (2012), nr 4, s. 239-242 (ISSN 1507-7896). dostęp online

 

2. Parafia w prawie kanonicznym i prawie polskim, Międzynarodowa Konferencja Naukowa, Gdańsk 9-11 września 2012 roku, "Studia Prawnicze" 52 (2012), nr 4, s. 194-197 (ISSN 1897-7146). dostęp online

 

3. II Synod Plenarny a synody diecezjalne, Ogólnopolska Konferencja Naukowa, Katowice 8-10 września 2014, "Roczniki Nauk Prawnych" 24 (2014), nr 4, s. 209-213. (ISSN 1507-7896). dostęp online

 

4. Prawo kanoniczne pomocą osobom konsekrowanym w dążeniu »as perfectam caritatem«, Ogólnopolska Konferencja Naukowa, Warszawa 29 kwietnia 2015, "Studia Prawnicze KUL" 63 (2015), nr 3, s. 116-121. (ISSN 1897-7146).

 

 

 

V. Referaty i wystąpienia naukowe

1. Odpowiedzialność za czynności nieważnie podjęte przez zarządców w KPK/1983, II. Referat został wygłoszony podczas II Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Kodeks Prawa Kanonicznego w badaniach młodych naukowców” Lublin, 01.06. 2013. 

 

2. Alienacja a akty nadzwyczajnego zarządzania. Referat został wygłoszony podczas  III Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt. Kodeks Prawa Kanonicznego w badaniach młodych naukowców, Lublin 07.06.2014.

 

3. Zarządzanie zwyczajne i nadzwyczajne w prawie powszechnym i partykularnym, referat wygłoszony podczas spotkania Towarzystwa Naukowego KUL-  sekcja prawna, Lublin 13.10.2014.

 

4. Zadania nadzorcze ordynariusza w odniesieniu do dóbr kościelnych (kan. 1276), referat wygłoszony podczas Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej "Kodeks Prawa Kanonicznego w badaniach młodych naukowców", Lublin 06.06.2015.

 

5. Skuteczność kościelnych aktów zarządzania w polskim porządku prawnym, referat wygłoszony podczas Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej "Dokonania Naukowe Doktorantów", Kraków 09.04.2016.

 

6. Transakcje finansowe, które mogą pogorszyć stan majątkowy kościelnej osoby prawnej, referat wygłoszony podczas Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej "Dokonania Naukowe Doktorantów, Kraków 09.04.2016.

 

7. Canon Law and Civil Law in the Stewardship of Temporal Goods, referat wygłoszony podczas międzynarodowej konferencji naukowej zorganizowanej przez Canon Law Society Great Britain & Ireland, Galway, Ireland 10.05.2016.

 

8. Wytyczne dotyczące zarządzania dobrami w instytutach zakonnych, referat wygłoszony podczas V Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej "Kodeks Prawa Kanonicznego w badaniach młodych naukowców", Lublin 04.06.2016.

 

9. Wymagania prawne celebrowania Mszy św. wielointencyjnych, referat wygłoszony podczas VI Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej "Kodeks Prawa Kanonicznego w badaniach młodych naukowców", Lublin 03.06.2017.

 

 

VI. Recenzje prac magisterskich

1. Kamil Andrzej Bojarski, Obowiązki i uprawnienia duchownych w zakresie władzy rządzenia według Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 roku i prawa partykularnego Archidiecezji Lubelskiej, ks. dr hab. Mirosław Sitarz prof. KUL (2012).

2. ks. Andrzej Karwowski, Szafarz sakramentów wtajemniczenia chrześcijańskiego w Kościele łacińskim, dr hab. Elżbieta Szczot (2013).

3. ks. Piotr Kutynia, Obowiązek zachowania tajemnicy i sekretu spowiedzi, dr hab. Elżbieta Szczot (2013).

4. Patryk Grzegorz Jóźwik, Usuwanie proboszcza według Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 roku, ks. dr hab. Mirosław Sitarz prof. KUL (2013).

5. Gabriela Kamińska, Klauzura konstytucyjna w klasztorach mniszych, ks. dr hab. Ambroży Skorupa prof. KUL (2013).

6. Wojciech Lenard, Udział ekonoma diecezjalnego w zarządzaniu majątkiem, ks. dr hab. Stanisław Dubiel, prof. KUL (2013).

7. Andrzej Kukulski, Brak upoważnienia od ordynariusza na zawarcie umowy kredytu i pożyczki przez osoby prawne Kościoła katolickiego w orzecznictwie Sądu Najwyższego, ks. dr hab. Stanisław Dubiel prof. KUL (2014).

8. Michał Forysiuk, Status kościelnej osoby prawnej jako przedsiębiorcy, ks. dr hab. Stanisław Dubiel prof. KUL (2014).

9. Monika Kryniewicz, Umowa o pracę z pracownikiem świeckim zawierana przez parafię w świetle obowiązującego prawa, ks. dr hab. Stanisław Dubiel prof. KUL (2015).

10. Štěpán Št’astník, Majątek w realizacji misji Kościoła na przykładzie kościoła Wszystkich Świętych na Zamku praskim w Republice Czeskiej, ks. dr hab. Stanisław Dubiel prof. KUL (2016).

11. Štěpán Žídek, Prawo partykularne Diecezji Żylińskiej, ks. dr Stanisław Dubiel prof. KUL (2016).

12. Ronald Němec, Normy prawa kanonicznego i świeckiego regulujące sprawy majątkowe Kościoła w Republice Czeskiej, ks. dr Stanisław Dubiel prof. KUL (2016).

13. Juraj Shalay, Problematyka prawa majątkowego w klasztorze Benedyktynów w Komarne w latach 1918-2015, ks. dr hab. Stanisław Dubiel prof. KUL (2016).

 

Zakres badań:

  • Rola i zadania zarządców majątku kościelnego w świetle obowiązującego prawa w zmieniającej się rzeczywistości gospodarczej.
  • Źródła finansowania instytucji kościelnych.
  • Problematyka związana z pracownikami kościelnymi.
  • Orzecznictwo sądów polskich (TK, SN, NSA) w zakresie reprezentowania parafii w stosunkach majątkowych.
Autor: Paweł Kaleta
Ostatnia aktualizacja: 05.06.2017, godz. 02:38 - Paweł Kaleta