Człowiek jest drogą Kościoła. Jakich więc sposobów powinien szukać dzisiaj Kościół, aby dotrzeć do człowieka, by ten nie bał się spotkać Chrystusa, poznać prawdę o Nim i przyjąć Go do swojego życia? To jedna z głównych idei adhortacji Evangelii gaudium papieża Franciszka. Papież wskazuje na dwie podstawowe, nierozerwalnie złączone zagadnienia: kerygmat i mistagogię. Dynamizm kerygmy winien kształtować celebrację misteriów wiary, aby dokonywał się proces zmiany życia w kierunku chrystoformizacji, czyli kształtowania postaw na wzór Jezusa Chrystusa.

 

 

KERYGMA AND MYSTAGOGY IN THE SALVIFIC ENCOUNTER OF MODERN MAN WITH GOD

 

Summary

 

Man is the way of the Church. So what ways should the Church seek today in order to reach man who will not be afraid to encounter Christ, to attain the truth about Him and to accept Him into his life? It is one of main ideas of Pope Francis’ exhortation Evangelii Gaudium. The Pope points to two fundamental and inextricably linked issues: kerygma and mystagogy. The dynamism of kerygma ought to shape the celebration of the mysteries of faith and thus the process of the transformation of life will lead to a formation in Christlikeness, which means shaping the attitudes in imitation of Christ.

 

Autor: Natalia Teodorowicz
Ostatnia aktualizacja: 21.01.2015, godz. 14:08 - Natalia Haniewska