Promocje doktorskie
 1. Ks. mgr lic. Stanisław M. Gulak, Nauka Franciszka Dziaska o łasce, Lublin 1998, ss. 222.
 2. Ks. mgr lic. Feliks Ściborski, Teologia zmartwychwstania według Geralda O'Collinsa, Lublin 1999, ss. 282.
 3. Ks. mgr lic. Andrej Slodicka, Znaczenie Tradycji wschodniej w nauczaniu Jana Pawła II, Lublin 2001, ss. 432.
 4. Ks. mgr lic. Milan Kuźmiak, Rozumienie pośrednictwa w nauczaniu Jana Pawła II, Lublin 2001, ss. 340.
 5. Ks. mgr lic. Peter Vansac, Teologia Bożego miłosierdzia według Jana Pawła II, Lublin 2001, ss. 300.
 6. Ks. mgr lic. Wojciech S. Pęcherzewski, Eklezjologia egzystencjalna Karla Rahnera, Lublin 2001, ss. 280 (2002).
 7. Ks. mgr lic. Piotr T. Goliszek, Problem reinterpretacji kergmatu chrześcijańskiego w nowej ewangelizacji, Lublin 2002, ss. 393.
 8. Ks. mgr lic. Józef Hałabis, Soteriologia agapetologiczna według Franciszka Dziaska, Lublin 2004, ss. 297.
 9. P. mgr lic. Krystian Rachwał, Antropologia Mikołaja A. Bierdiajewa, Lublin 2006, ss. 217.
 10. Ks. mgr lic. Piotr Zamaria, Oddziaływanie myśli Johna Henry'ego Newmana na eklezjologię Soboru Watykańskiego II, Lublin 2007, ss. 233.
 11. Ks. mgr lic. Mariusz R. Trojanowski, Personalistyczna koncepcja Kościoła według Czesława Stanisława Bartnika, Lublin 2009, ss. 253.
 12. Ks. mgr lic. Remigiusz Król, Personalizm w nauczaniu Jana Pawła II, Lublin 2009, ss. 361.
 13. Ks. mgr lic. Sławomir Kunka, Teologiczna wizja cielesności człowieka w nauczaniu Karola Wojtyły – Jana Pawła II, Lublin 2010, ss. 340.

Promocje doktoratów honoris causa

 1. Kard. William H. Keeler (USA), (KUL 2000).
 2. Bp Gerhard L. Müller (Niemcy), (KUL 2004).
Nostryfikacje doktoratów
 1. Ks. Andrzej Kilanowski, Dio Padre in Rahner, von Balthasar e Scheffczyk. Elementi per una teologia della prima Persona trinitaria, napisana pod kierunkiem ks. prof. dra Jose Maria Galvan, Romae 1998, ss. 231 (KUL 1999).
 2. Ks. Norbert Podhorecki, Offenbarung - Schrift - Tradition. Walter Kaspers Beitrag zum Problem der Dogmenhermenutik, Frankfurt a.M. 2001, ss. I-XVIII + 331 (Europäische Hochschulschriften, Reihe XXIII Theologie, Bd. 719), napisana na Katholisch-Theologische Fakultät der Johannes Gutenberg-Universität Mainz pod kierunkiem ks. prof. dra Thodora Schneidera (2000), (KUL 2001).
 3. Ks. Sławomir Śledziewski, Theologie der Schöpfung und die moderne Astrophysik. Die christliche Schöpfungsglaube im Dialog zwischen Theologie und Naturwissenschaften, Frankfurt am Main 2001, ss. 354 (Europäische Hochschulschriften, Reihe XXIII Theologie, Bd. 712), napisana w Institut für Dogmatik der Katholisch-Theologischen Fakultät der Ludwig-Maximilians-Universität München pod kierunkiem ks. prof. dra Gerharda L. Müllera (2000), (KUL 2002).
 4. Ks. Adam Kostrzewa, Cristo Servo di Dio e Sacerdote Eterno come modello del ministero sacerdotale nell'insegnamento di Giovanni Paolo II, Romae 1998, ss. 514, napisana pod kierunkiem ks. prof. dra Felixa A. Pastor SJ/ Hiszpania (KUL 2003).
 5. Ks. Stanisław Mycek, Cristianesimo e missione. Dialogo col pensiero teodrammatico di Hans Urs von Balthasar, Sandomierz 2003, ss. 307, [pierwotny tytuł "Dimensioni teodrammatiche della missione secondo Hans Urs von Balthasar"] napisana w Facoltà di Teologia di Lugano pod kierunkiem ks. prof. dra Manfreda Hauke (2002), (KUL 2004).
 6. Ks. Grzegorz Strzelczyk, Communicatio idiomatum. Lo scambio delle proprietà. Storia, status questionis e prospettive, Roma 2004, ss. 318 (Tesi Gregoriana, Serie Teologia 105; Editrice Pontificia Università Gregoriana), napisana na Wydziale Teologii w Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim w Rzymie pod kierunkiem jezuity australijskiego Geralda O'Collinsa (2004), (KUL 2004).
 7. O. Przemysław Plata OSA, The Appeal to the Trinity in Contemporary Theology of Interreligious Dialogue, napisana pod kierunkiem Prof. Dr. Terrence Merrigan, Katholieke Universiteit Leuven, Faculty of Theology, 2007 ss. 230.
 8. Krzysztof Gąsecki, Das Profil des Geistes in den Sakramenten. Pneumatologische Grundlagen der Sakramentenlehre. Darstellung und Reflexionen ausgewählter katholischer Entwürfe, Münster 2009 [Münsterische Beiträge zur Theologie, Bd. 66], ss. 492, napisana pod kierunkiem Rev. Prof. dra hab. Haralda Wagnera.
 9. Krzysztof Wendlik, OSPPE, L'unione ipostatica in prospettiva storico-salvifica nel Contra Eutychetem di Vigilio di Tapso, Roma 2009, ss. 233, napisana na Papieskim Uniwersytecie św. Tomasza w Rzymie, pod kierunkiem Rev. Prof. dr hab. Bazylego Degórskiego OSPPE.

 

 

Recenzje doktorskie (alfabetycznie)
 1. Ks. mgr lic. Vlastimil Bajużik, Teologia sakramentów inicjacji wschodnich chrześcijan Kościoła katolickiego, Kraków 2005, ss. 210, napisana w Katedrze Mariologii Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie pod kierunkiem ks. prof. dra hab. Wojciecha Życińskiego (PAT, Kraków, 2005).
 2. O. mgr lic. Myron Bendyk, Partykularność Kościołów w Kościele powszechnym w nauczaniu metropolitów lwowskich obrządku ukraińskiego XX wieku, Lublin 2000, ss. 311, napisana w Katedrze Teologii Historycznej pod kierunkiem ks. prof. dra hab. Czesława S. Bartnika (KUL, 2001).
 3. Ks. mgr lic. Paweł Biel, Opowiadania o zbawieniu. Narratywny model soteriologii w ujęciu Bernarda Sesboüé, Kraków 2006, ss. 316, napisana pod kierunkiem ks. bpa prof. dra hab. Stanisława Budzika na Wydziale Teologicznym Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie (PAT, Ktaków, 2006).
 4. Ks. mgr lic. Wojciech Borowski, Zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa według Waltera Kaspera, Lublin 2000, ss. 252, napisana w Katedrze Teologii Historycznej pod kierunkiem ks. prof. dra hab. Czesława S. Bartnika (KUL, 2002).
 5. Ks. mgr Paweł Borto, Tradycja a Objawienie w teologii Yves'a Congara i Henry de Lubaca, Lublin 2003, ss. 314, napisana w Katedrze Chrystologii i Eklezjologii Fundamentalnej Instytutu Teologii Fundamentalnej KUL, pod kierunkiem ks. prof. dra hab. Mariana Ruseckiego (KUL, 2003).
 6. Ks. mgr lic. Karol Bujnowski, Chrześcijańskie misterium człowieka według Erica L. Mascalla, Lublin 2004, ss. 197, napisana w Katedrze Teologii Historycznej pod kierunkiem ks. prof. dra hab. Czesława S. Bartnika (KUL, 2004).
 7. O. mgr lic. Emilio Cardenas SM, Maryjne Itinerarium Wilhelma Józefa Chaminade'a, Misjonarza Maryi (1761-1850), t. 1-2, Lublin 2001, ss. 494, napisana w Katedrze mariologii WT KUL pod kierunkiem o. prof. dra hab. Stanisława C. Napiórkowskiego (KUL, 2001).
 8. O. mgr lic. Franciszek K. Chodkowski, Bóstwo Jezusa Chrystusa w nauczaniu kard. Józefa Ratzingera, Lublin 2004, ss. 319, napisana w Katedrze Teologii Historycznej pod kierunkiem ks. prof. dra hab. Czesława S. Bartnika (KUL, 2004).
 9. Ks. mgr lic. Janusz Chyła, Chrystologia jako klucz hermeneutyczny do misterium istnienia i zbawienia. Studium teologicznodogmatyczne encyklik Jana Pawła II, Katowice 2007, ss. 255 + Aneks s. 256-286, napisanej w Zakładzie Teologii Dogmatycznej pod kierunkiem ks. prof. dr hab. Jerzego Szymika UŚ, Katowice, 2007).
 10. Ks. mgr lic. Marian Duma, Doskonałość życia kapłańskiego według Sługi Bożego arcybiskupa Zygmunta Szczęsnego Felińskiego, Lublin 2002, ss. XIII + 318, napisana w Katedrze Teologii Duchowości Katolickiej pod kierunkiem ks. prof. dra hab. Waleriana Słomki (KUL, 2002).
 11. Ks. mgr lic. Waldemar M. Fac, Teologiczny wymiar teilhardowskiej antropologii społecznej, Lublin 1999, ss. 256, napisana w Katedrze Teologii Historycznej pod kierunkiem ks. prof. dra hab. Czesława S. Bartnika (KUL, 2000).
 12. Ks. Marek Gmyz, Jezus Chrystus jako Alfa, Centrum i Omega stworzenia według teilhardyzmu, Lublin 2009, ss. 276, napisana w Katedrze Teologii Historycznej Instytutu Teologii Dogmatycznej KUL pod kierunkiem ks. prof. dr. hab. Czesław S. Bartnika.
 13. Ks. mgr lic. Jarosława Jabłońskiego, Soteriologiczna symbolika krwi Chrystusa w polskiej literaturze posoborowej, Lublin 2002, ss. 295, napisana w Katedrze Teologii Historycznej pod kierunkiem ks. prof. dra hab. Czesława S. Bartnika (KUL, 2002).
 14. Ks. mgr lic. Marek Jagodziński, Communio dzięki komunikacji. Teologiczny wymiar teorii komunikatywnego działania w eklezjologii Medarda Kehla SJ, Warszawa 2001, ss. 458, napisanej w Katedrze Teologii Współczesnej WT UKSW pod kierunkiem ks. prof. dra hab. Ignacego Bokwy (UKSW, 2001).
 15. Ks. Andrzej Jakacki SAC, Dogmatyczny wymiar orędzia objawień maryjnych w Kibeho (Rwanda, 28.11.1981 – 28.11.1989), Lublin 2009, ss. 411 + Aneks 47 + 2 płyty DVD, napisana w Katedrze Teologii Ikony KUL pod kierunkiem prof. dr. hab. Karola Klauzy.
 16. Ks. mgr lic. Eugeniusz Jankowski, Uwarunkowania żywotności religijnej Diecezji Warszawsko-Praskiej na przykładzie wybranych parafii, Warszawa 2003, ss. 331 + Aneks 332-368, napisana w Katedrze Teologii Współczesnej na WT UKSW pod kierunkiem ks. prof. dra hab. Jerzego Lewandowskiego (UKSW, 2003).
 17. Ks. mgr lic. Dariusz Jaworski, Rozwój koncepcji stworzenia w myśli europejskiej XIX i XX wieku, Lublin 2000, ss. 251, napisana w Katedrze Teologii Historycznej pod kierunkiem ks. prof. dra hab. Czesława S. Bartnika (KUL, 2002).
 18. O. mgr lic. Mariusz Kaczmarski ofm.cap., Christus unus omnium magister. Św. Bonawentury nauka o Chrystusie - Mistrzu życia chrześcijańskiego, Kraków 2002, ss. 212, napisana w Katedrze Ekumenizmu pod kierunkiem o. prof. dra hab. Zdzisława Kijasa OFMConv (PAT, 2002).
 19. O. mgr lic. Krzysztof Kasperek OCD, Waltera Kaspera interpretacja definicji chrystologicznej Soboru Chalcedońskiego, Warszawa 2009, ss. 369, napisana w Katedrze Teologii Dogmatycznej WT UKSW pod kierunkiem o. prof. dr hab. Jacka Salija OP.
 20. Ks. mgr lic. Mariusz G. Konieczny, Stwórca w XX-wiecznej myśli europejskiej, Lublin 2003, ss. 419, napisana w Katedrze Teologii Historycznej pod kierunkiem ks. prof. dra hab. Czesława S. Bartnika (KUL, 2003).
 21. Ks. mgr lic. Pavol Koval, Sens chrześcijańskiego życia według Jana Pawła II, Lublin 2002, ss. 258, napisana w Katedrze Chrystologii Fundamentalnej pod kierunkiem ks. prof. dra hab. Mariana Ruseckiego (KUL, 2002).
 22. Mgr lic. Wołodymyr Kowałkowskyj, Antropologia personalistyczna Wincenego Granata, Lublin 2002, ss. 428, napisana w Katedrze Teologii Historycznej pod kierunkiem ks. prof. dra hab. Czesława S. Bartnika (KUL, 2002).
 23. Ks. mgr lic. Filip Krauze, Nauki przyrodnicze a teologia w Ośrodku Badań Interdyscyplinarnych Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie, Lublin 2004, ss. 243 + Aneks - 268), napisana w Katedrze Chrystologii Fundamentalnej pod kierunkiem ks. prof. dra hab. Mariana Ruseckiego (KUL, 2004).
 24. Ks. mgr lic. Joachim Latawiec, Personalizm kultury w ujęciu Czesława Bartnika, Wrocław 2006, ss. 362, napisana na seminarium naukowym z teologii dogmatycznej pod kierunkiem ks. prof. dra hab. Bonawentury Smolki w Papieskim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu (PWT, 2006).
 25. O. mgr lic. Mirosław Lesiecki CP, Problematyka konkupiscencji śladami Karla Rahnera, Warszawa 2009, ss. 302, napisana w Katedrze Antropologii Teologicznej Papieskiego Wydziału Teologicznego „Bobolanum” w Warszawie pod kierunkiem ks. prof. dra hab. Jacka Bolewskiego SJ.
 26. Ks. mgr lic. Leonard Makiola, Rozwój nauki na temat ofiarniczego charakteru Eucharystii. Studium dogmatyczno-teologiczne w oparciu o wybrane podręczniki z teologii dogmatycznej (1930-2000), napisana w Instytucie Ekumenizmu i Badań nad Integracją na Wydziale Teologii Uniwersytetu Opolskiego pod kierunkiem ks. prof. dra hab. Stanisława Rabieja, Opole 2002, ss. 230 (UO, 2003).
 27. Ks. mgr lic. Jan Mikulski, Teologia wyzwolenia człowieka w ujęciu Ks. Franciszka Blachnickiego, Kraków 2000, ss. 351, napisana pod kierunkiem ks. prof. dra hab. Stanisława Budzika, na Wydziale Teologicznym Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie PAT, 2000).
 28. Ks. mgr lic. Stefan Misa, Chrystologia historiozbawcza według Bruno Fortego, Lublin 1999, ss. 316, napisana w Katedrze Teologii Historycznej pod kierunkiem ks. prof. dra hab. Czesława S. Bartnika (KUL, 1999).
 29. S. mgr lic. Anna Murawska USJK, Pełnia zbawienia w Chrystusie na przykładzie teologii ks. Wacława Hryniewicza, Wrocław 2009, ss. 238, napisana na Papieskim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu pod kierunkiem ks. prof. dr. hab. Włodzimierza Wołyńca.
 30. Ks. mgr lic. Robert H. Muszyński, Ojcostwo Boga jako fundament międzyludzkiej wspólnoty w nauczaniu Jana Pawła II, Lublin 2001, ss. XXXVIII + 255, napisanej w Katedrze Historii Duchowości pod kierunkiem ks. prof. dra hab. Jerzego Misiurka (KUL, 2001).
 31. Ks. mgr lic. Antoni Nadbrzeżny, Od Matki Odkupienia do Matki wszystkich wierzących. Mariologia Edwarda Schillebeeckxa, Lublin 2002, ss. 226, napisan w Katedrze Mariologii pod kierunkiem o. prof. dra hab. Stanisława C. Napiórkowskiego (KUL, 2002).
 32. Mgr lic. Katarzyna Najman, Model chrystologii proegzystencjalnej w polskiej teologii posoborowej, Lublin 2006, ss. 213 + aneks, napisana w Katedrze Chrystologii pod kierunkiem ks. prof. dr hab. Jerzego Szymika (KUL, 2006).
 33. Ks. mgr lic. Jacek Neumann, Nowotestamentalne orędzie o Królestwie Bożym w ujęciu pastoralnym, Warszawa 1999, ss. 272, napisana w Katedrze Teologii Pastoralnej Fundamentalnej Instytutu Teologii na WT UKSW pod kierunkiem ks. prof. dra hab. Jerzego Lewandowskiego (UKSW, 1999).
 34. Ks. mgr Paweł Obiedziński, Władza papieża i kolegium biskupów w Kościele. Natura teologiczna i wzajemne relacje w ujęciu Piotra Semenenki CR, Tarnów 2009, ss. 293, napisana na Wydziale Teologicznym – Sekcja w Tarnowie - Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie, pod kierunkiem ks. prof. dr. hab. Janusza Królikowskiego.
 35. Ks. mgr lic. Marek Pejo, Święty sakrament małżeństwa jako wspólnota miłości pomiędzy mężczyzną i kobietą, wywodząca się z miłości Chrystusa do Kościoła, Kraków 2005, ss. 149, napisana w Katedrze Mariologii PAT w Krakowie pod kierunkiem ks. prof. dra hab. Wojciecha Życińskiego (PAT, 2005).
 36. O. mgr lic. Tomasz Płonka OFMCap, Stopniowalność orzeczeń Magisterium Kościoła w nauczaniu Stolicy Apostolskiej podczas pontyfikatu Jana Pawła II, Warszawa 2007, ss. 437, napisana w Katedrze Teologii Dogmatycznej WT UKSW pod kierunkiem o. prof. dr hab. Jacka Salija OP (UKSW, 2008).
 37. Ks. mgr lic. Jarosław Roman, Mariologiczny rys kultu liturgicznego w tradycji bizantyjskiej, Poznań 2009, ss. 194, napisana w Zakładzie Teologii Fundamentalnej i Ekumenicznej na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu pod kierunkiem ks. prof. dr. hab. Jarosława Moskałyka.
 38. O. mgr lic. Marcina Rybickiego OCD, Personalistyczna wizja historii zbawienia w teologii Bruno Fortego, Lublin 2007, ss. 306, napisana w Katedrze Personalizmu Chrześcijańskiego pod kierunkiem ks. prof. dra hab. Krzysztofa Guzowskiego (KUL, 2007).
 39. Mgr lic. Taras Shmanko, Metodologiczne aspekty badania rękopiśmiennych trebników Cerkwi Kijowskiej XVI-XVIII wieku, Lublin 2005 ss. 272 il. 13 napisana w Katedrze Teologii Ikony pod kierunkiem p. prof. dra hab. Karola Klauzy (KUL, 2005).
 40. Ks. mgr lic. Jan Siennicki, Chrześcijańska wizja dziejów w pismach Zygmunta Krasińskiego, Lublin 1998, ss. 398, pisanej w Katedrze Teologii Historycznej pod kierunkiem ks. prof. dra hab. Czesława S. Bartnika (KUL, 1998).
 41. Ks. mgr lic. Wacław Siwak, Maryja w tajemnicy Wcielenia według Jana Pawła II, Lublin 1998, ss. 322, napisana w Katedrze Mariologii pod kierunkiem o. prof. dra hab. Stanisława C. Napiórkowskiego (KUL, 1999).
 42. Mgr lic. Anny Skoczeń, Natura i Historia w religijnej wizji świata Friedricha Hölderlina, Lublin 2006, ss. 159, napisana w Katedrze Teologii Historycznej pod kierunkiem ks. prof. dra hab. Czesława S. Bartnika (KUL, 2006).
 43. Ks. mgr lic. Robert Skrzypczak, Ecclesia in statu missionis. Podstawy eklezjologii misyjnej w świetle dokumentów Papieża Jana Pawła II, Lublin 2003, ss. 484, napisana w Katedrze Teologii Historycznej pod kierunkiem ks. prof. dra hab. Czesława S. Bartnika (KUL, 2003).
 44. Ks. mgr lic. Dariusz A. Sobkowicz, Teologia jako historia według Bruno Fortego, Lublin 2007, ss. 234, napisana w Katedrze Teologii Historycznej pod kierunkiem ks. prof. dra hab. Czesława S. Bartnika (KUL, 2007).
 45. Ks. mgr lic. Arkadiusz Szczepanik, Ocena apologetyki totalnej w świetle klasycznej teologii fundamentalnej, Lublin 2005, ss. 384, napisana w Katedrze Chrystologii Fundamentalnej pod kierunkiem ks. prof. dra hab. Mariana Ruseckiego (KUL, 2005).
 46. P. mgr lic. Beata Szkudzińska, Teologia współczesna Godów w Kanie Galilejskiej i Testamentu z Krzyża, Lublin 2004, ss. 161, napisana w Katedrze Teologii Historycznej pod kierunkiem ks. prof. dra hab. Czesława S. Bartnika (KUL, 2004).
 47. Ks. mgr lic. Adam Szponar, Świadectwo chrześcijańskiego życia jako motyw jego wiarygodności w świetle pism Stefana kardynała Wyszyńskiego, Lublin 1999, ss. 252, napisana w Katedrze Chrystologii Fundamentalnej pod kierunkiem ks. prof. dra hab. Mariana Ruseckiego (KUL, 1999).
 48. Mgr lic. Monika Sztajner, Człowiek jako lotus theologicus w świetle polskiej teologii posoborowej, Lublin 2006, ss. 212, napisana w Katedrze Chrystologii pod kierunkiem ks. prof. dr hab. Jerzego Szymika (KUL, 2006).
 49. Ks. mgr lic. Jan Szulc, Repetycyjna struktura czasu a chrześcijaństwo według Mircea Eliadego, Lublin 2000, ss. 200, napisana w Katedrze Teologii Historycznej pod kierunkiem ks. prof. dra hab. Czesława S. Bartnika (KUL, 2000).
 50. O. mgr lic. Mirosław Szwajnoch OSCam, Historiozbawcze ujęcie biblijnych tytułów Maryi w pismach Kardynała Leo Scheffczyka. Studium egzegetyczno-dogmatyczne, Opole 2007, ss. 400, napisana w Instytucie Ekumenizmu i Badań nad Integracji pod kierunkiem ks. prof. dr hab. Piotra Jaskóły (UO, 2007).
 51. Ks. mgr lic. Krzysztof Szwarc, Jezus Chrystus jako uniwersale concretum w ujęciu Romano Guardiniego, Lublin 2006, ss. 297, napisana w Katedrze Chrystologii pod kierunkiem ks. prof. dr hab. Jerzego Szymika (KUL, 2006).
 52. Bp Volodymyr Viytyszyn, Program dialogu ekumenicznego na Ukrainie według Jana Pawła II, Lublin 2008, ss. 209, napisana w Katedrze Teologii Ikony KUL pod kierunkiem prof. dr. hab. Karola Klauzy.
 53. Ks. mgr lic. Roman Wasyliw, Koncepcja Kościoła u Metropolity Kijowskiego Piotra Mohyły, Lublin 1999, ss. 383, napisana w Katedrze Teologii Historycznej pod kierunkiem ks. prof. dra hab. Czesława S. Bartnika (KUL, 1999).
 54. Mgr lic. Krzysztof Wieliczko OSPPE, Eschatologiczny charakter życia duchowego w Kościele w polskiej teologii posoborowej, Lublin 2003, ss. 297, napisana w Katedrze Historii Duchowości pod kierunkiem ks. prof. dra hab. Jerzego Misiurka (KUL, 2003).
 55. Ks. mgr lic. Dariusz Zielonka SDS, Charakter sakramentalny w ujęciu teologii okresu Vaticanum II. Studium historyczno-systematyczne, Lublin 2007, ss. 391, napisana w Instytucie Teologii Dogmatycznej KUL pod kierunkiem ks. prof. dr hab. Jerzego Szymika (KUL, 2007).

 

Autor: Krzysztof Góźdź
Ostatnia aktualizacja: 24.11.2010, godz. 17:12 - Krzysztof Góźdź