Ks. prof. dr hab. Kazimierz Bełch

Katedra Katolickiej Nauki Społecznej Instytutu Socjologii KUL w Stalowej Woli

 

Życiorys

Ks. prof. dr hab. Kazimierz Bełch urodził się w 1937 r. Studia filozoficzno-teologiczne odbył w Instytucie Teologicznym w Przemyślu. W 1961 r. otrzymał  święcenia kapłańskie. W latach 1968-1970 uczęszczał na Studium Pastoralne KUL. Magisterium z teologii uzyskał w 1971 r. na podstawie pracy Religijność społeczeństwa polskiego w świetle badań OBOP  (promotor: ks. doc. dr hab. Władysław Piwowarski). Studia specjalistyczne realizuje w Instytucie Teologii Pastoralnej KUL. Ich uwieńczeniem stał się doktorat z teologii pastoralnej uzyskany w 1976 r. w oparciu o rozprawę Środowisko rodzinne a religijność dzieci w świetle stanu badań socjologicznych w Polsce. (promotor: ks. prof. dr hab. Władysław Piwowarski). W 1979 r. rozpoczął wykłady w Instytucie Teologicznym w Przemyślu. W kolejnych latach przygotował rozprawę habilitacyjną zatytułowaną Dynamika przemian zachowań religijno-moralnych katolików w warunkach tworzenia nowych parafii. Kolokwium habilitacyjne odbyło się na Wydziale Teologicznym KUL w 1992 r. Na podstawie rozprawy i dorobku naukowego uzyskał stopień doktora habilitowanego „nauk teologicznych w zakresie teologii pastoralnej ze szczególnym uwzględnieniem socjologii religii”.

W 2000 r. został mianowany na stanowisko profesora nadzwyczajnego w UKSW i rozpoczął zajęcia dydaktyczne na Zamiejscowym Wydziale Teologicznym UKSW w Radomiu. Decyzją władz Uczelni objął tam funkcję kierownika Katedry Teologii i Psychologii Pastoralnej. Zajęcia w UKSW zakończył w 2008 r. W tymże samym, 2008 r. podjął zajęcia na Wydziale Zamiejscowym Nauk o Społeczeństwie Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Stalowej Woli na stanowisku profesora nadzwyczajnego. Dnia 11 lutego 2009 roku Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, Lech Kaczyński, nadał mu tytuł naukowy profesora nauk teologicznych. Następnie Rektor KUL w październiku 2009 r. zamianował go na stanowisko profesora zwyczajnego tejże uczelni.

 

Kierunki zainteresowań i działalności naukowo-publicystycznej

Ks. prof. dr hab. Kazimierz Bełch posiada bogaty pod względem ilościowym i merytorycznym dorobek naukowo-badawczy. Przed uzyskaniem stopnia doktora habilitowanego opublikował 2 książki (w tym rozprawa habilitacyjna), 26 rozpraw naukowych w formie artykułów i kilkadziesiąt artykułów publicystycznych. Po habilitacji zaś jego dorobek publikatorski wzbogacił się o 2 pozycje książkowe, 6 skryptów, 30 rozpraw i artykułów naukowych, ok. 100 artykułów publicystycznych oraz szereg recenzji naukowych.  Większość tytułów jego publikacji koresponduje z nabrzmiałymi problemami społecznymi i pastoralnymi w społeczeństwie i Kościele katolickim. Wynika z nich również, ks. K. Bełch wypracował własny obszar badawczy, w którym dominują zainteresowania mieszczące się w socjologii religii, katolickiej nauce społecznej i teologii pastoralnej społecznej. W wymienionych tu dziedzinach ks. Bełch w dużej mierze bazował na badaniach empirycznych, prowadzonych metodami socjologicznymi. Uwagę zwracają również liczne krótkie artykuły ks. Bełcha napisane w popularno-naukowej i publicystycznej formie. Większość z nich dotyczy duszpasterstwa specjalnego, zwłaszcza zaś pielgrzymkowego i turystycznego. Świadczą one o stałym kontakcie autora z duszpasterstwem.

 

Działalność dydaktyczna

Od 1979 r. jest wykładowcą socjologii religii oraz katolickiej nauki społecznej w Instytucie Teologicznym w Przemyślu. Po habilitacji (1992) podjął również wykłady z teologii pastoralnej w tymże Instytucie. Zajęcia te prowadzi do dziś. W latach 1995-2002 wykładał katolicką naukę społeczną w Wyższym Seminarium Duchownym w Rzeszowie, a w latach 1999-2000 prowadził wykłady z socjologii małżeństwa i rodziny na Podyplomowych Studiach Wychowania Prorodzinnego w Rzeszowie filii PAT w Krakowie oraz w Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Przemyślu i w Krośnie. Wykłady z socjologii małżeństwa i rodziny prowadzi również, już od kilkunastu lat, w Diecezjalnym Studium Życia Rodzinnego w Przemyślu. W latach 2000-2008 r. na Zamiejscowym Wydziale Teologicznym UKSW w Radomiu prowadził wykłady z teologii pastoralnej i środków społecznego przekazu, a w latach 2000-2003 także z socjologii religii. Ponadto w 2001 r. miał cykl wykładów monograficznych na studium doktoranckim z politologii w Rzeszowie, zorganizowanym przez Wydział Nauk Historycznych i Społecznych UKSW, a w latach 2002-2005 wykładał socjologię ogólną w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Przemyślu. Obecnie na Wydziale Zamiejscowym Nauk o Społeczeństwie Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II wykłada katolicką naukę społeczną i różne przedmioty socjologiczne, w tym m.in. socjologię religii i socjologię moralności.

 

Konsultacje w Katedrze: w dniach pobytu, tj. we wszystkie robocze poniedziałki.

Kontakt:  e-mail: kbelch@przemysl.opoka.org.pl

         tel. 16 676 05 31 w. 347; tel. kom. 604 269 761       

Autor: Mirosław Rewera
Ostatnia aktualizacja: 11.11.2009, godz. 00:20 - Mirosław Rewera