ŻYCIORYS:     

 

       Urodzony 20 kwietnia 1893 roku we wsi Naprawa, województwo krakowskie. W latach 1912-1916 studiował nauki filozoficzno-teologiczne na Wydziale Teologicznym UJ (święcenia kapłańskie w 1916). Następnie w latach 1922-1924 odbył studia w Strasburgu, zakończone doktoratem z prawa i filozofii. Od 1926r. był związany z Poznańską Szkołą Socjologiczną F. Znanieckiego. W 1929 r. uzyskał doktorat z socjologii, w 1930 habilitował się. W latach trzydziestych XX w. był wykładowcą socjologii na Wydziale Prawno-Ekonomicznym i Filozoficzno-Historycznym Uniwersytetu Poznańskiego. W latach 1946-1949 wykładał na KUL na Wydziale Prawa i Nauk Społeczno-Ekonomicznych. Za pracę społeczną otrzymał w 1937 r. Złoty Krzyż Zasługi. Pracę naukową łączył z duszpasterstwem.

      W kręgu zainteresowań badawczych Mirka znalazły się takie zagadnienia, jak: badania monograficzne nad podstawową instytucją Kościoła, czyli parafią, prezentacja i krytyka wybranych systemów socjologicznych ( L. Gumplowicz, G. Tarde, E. Durkheim) oraz problemy socjologii ogólnej. Mirek zmierzał do odkrycia elementów więzi parafialnej i czynników, które ją kształtują, na drodze obserwacji genezy parafii i jej formowania się w różnych kontekstach społeczno-kulturowych.

      Mirek jest autorem 8 książek, w tym 3 w języku francuskim, m.in.: W obronie małżeństwa (1926); Idea odpowiedzialności w życiu społecznym.Studium socjologiczne (1926); Elementy społeczne parafii rzymsko-katolickiej.Wstęp do socjologii parafii(1928); Metoda socjologiczna. Przyczynek na podstawie analizy krytycznej metod Tarde’a i Durkheima (1930); System socjologiczny Ludwika Gumplowicza (1930); Zarys socjologii (1948).

     Z prac o Mirku należy wymienić: J. Majka Socjologia parafii. Zarys problematyki (1971); J. Turowski Socjologia rozumiejąca Franciszka Mirka, w : Pomiędzy etyką a polityką. 80 lat socjologii w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim (1918-1998), red. E. Hałas (1999, s.137-152); F. Adamski, Ks. Franciszek Mirek: pionie socjologii parafii, w: Szkice z historii socjologii polskiej, red. K. Z. Sowa (1983, s.384-397), S. E. Dobrzanowski, Pionier socjologii parafii ( w dziesiąta rocznicę śmierci ks. Franciszka Mirka),”Tygodnik Powszechny” 34 (1980) nr 20, s.2

Franciszek Mirek zmarł 20 marca 1970 roku.

Autor: Alina Betlej
Ostatnia aktualizacja: 28.11.2010, godz. 22:00 - Alina Betlej