1.      Chrześcijańskie widzenie świata w poezji Kazimiery Iłłakowiczówny, Lublin 1993, Redakcja Wydawnictw KUL.

2.      Wypowiedzieć Słowo. Stanisław Vincenz wobec dziedzictwa kultury, Lublin 1993, RW KUL; wyd II pt. Stanisław Vincenz wobec dziedzictwa kultury, Lublin 1997, RW KUL.

3.      Kazimiera Iłłakowiczówna, Poezje, wybór, wstęp, komentarz M. Ołdakowska-Kuflowa, Lublin 1993, RW KUL.

4.      Blask Słowa. Inspiracja biblijna w twórczości literackiej Jana Pawła II, Kielce 2004, Instytut Teologii Biblijnej Verbum.
5.      Stanisław Vincenz pisarz, humanista, orędownik zbliżenia narodów. Biografia,  Lublin 2006, Towarzystwo Naukowe KUL.

6.      Гуцульский фольклор у художньому творі Cтаніслава Biнценза „Ha виcoкiй полонині [w:] Збірник наукових праць. Hayково-дослідногo iнституту yкраїнознавства, red. П. П. Кононенко, t. 2, Kijów 2004, Miністерство ocвіти i науки Укрaїни, Hayково-досліднй iнститут yкраїнознавства, s. 339-346.

7.      Problem tajemnicy w prozie Gustawa Herlinga-Grudzińskiego [w:] O Gustawie Herlingu-Grudzińskim. Materiały z sesji, pod red. Ireny Furnal i Jana Pacławskiego. Kielce 1992, Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Jana Kochanowskiego w Kielcach. Instytut Filologii Polskiej, s. 33-46.

8.      Historia - współczesność - wieczność. Chrześcijańskie podłoże wartości w dziełach Gołubiewa, [w:] Proza polska w kręgu religijnych inspiracji, red. Maria Jasińska-Wojtkowska, Krzysztof Dybciak, Lublin 1993, Towarzystwo Naukowe KUL, s. 331-353, seria: Religijne tradycje literatury polskiej, pod red. Stefana Sawickiego, t. III.

9.      „Jozafat Kuncewicz” Tadeusza Żychiewicza jako żywot. Współczesna realizacja gatunku [w:] Unia brzeska - geneza, dzieje i konsekwencje w kulturze narodówsłowiańskich, praca zbiorowa pod red. Ryszarda Łużnego, Franciszka Ziejki, Andrzeja Kępińskiego, Kraków 1994, Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych "Universitas", s. 309-395.

10.  Jezus Stanisława Vincenza, „Tarnowskie Studia Teologiczne” [wydaje Instytut Teologiczny w Tarnowie], T. XIV (1995-1996), s. 461-475.

11.  Eschatologia chasydów według Stanisława Vincenza [w:] O dialogu kultur wspólnot kresowych, pod red. Stanisława Uliasza, Rzeszów 1998, WSP, s. 91-104.

12.  Huculska demonologia według Stanisława Vincenza, „Warszawskie Zeszyty Ukrainoznawcze” 1998, nr 6-7: Spotkania polsko-ukraińskie. Studia Ucrainica, pod red. Stefana Kozaka, s. 285-292.

13.  Ewolucja światopoglądowa w twórczości Wisławy Szymborskiej, „Zeszyty Naukowe KUL” 41(1998), nr 1-2, s. 67-79.

14.  Funkcje folkloru ukraińskiego w twórczości Stanisława Vincenza, „Warszawskie Zeszyty Ukrainoznawcze” 1999, z. 8-9, s. 218-230.

15.  Obraz Boga Ojca we współczesnych utworach „biblijnych”  [w:] Obraz Boga Ojca w kulturze, Lublin 2000, RW KUL, s. 237-262.

16.  „Smak ziemi” w Księdze dygresji Kazimiery Iłłakowiczówny [w:] Cykl literacki w Polsce, pod red. naukową Krystyny Jakowskiej, Barbary Olech i Katarzyny Sokołowskiej, Białystok 2001, Wyd. Uniwersytetu w Białymstoku, s. 507-516.

17.  „Na wysokiej połoninie” Stanisława Vincenza wobec „Cieni zapomnianych przodków” Mychajły Kociubyńskiego [w:] Stanisław Vincenz humanista XX wieku, Lublin 2002, TN KUL, s. 201-218.

18.  Wspólnota kultur w przestrzeni literackiej [w:] Chrześcijaństwo w dialogu kultur na ziemiach Rzeczypospolitej. Materiały Międzynarodowego Kongresu, Lublin 24-26 września 2002 r., red. ks. Stanisław Wilk, Lublin 2003, RW KUL, s. 581-590.

19.  Zjazd gnieźnieński w literackiej wizji Antoniego Gołubiewa i Teodora Parnickiego, w: Prus i inni. Prace ofiarowane Stanisławowi Ficie, red. Jakub A. Malik, Ewa Paczoska, Lublin 2003, Wydawnictwo KUL.

20.  Estetyzm Józefa Czechowicza – poszukiwanie inspiracji [w:] Józef Czechowicz. Od awangardy do nowoczesności, Lublin 2004, Wydawnictwo UMCS, s. 225-243.

21.  Literatura polska a europejska. Dwudziestowieczne tęsknoty, spełnienia, negacje [w:] Wschód i Zachód. W poszukiwaniu Europy duchowej, red. Mirosława Ołdakowska-Kuflowa, Max Stebler, Anna Woźniak, Lublin 2006, TN KUL, s. 73-88.

22.  Jezus, Syn Boży, w poezji najnowszej i w liryce Janusza St. Pasierba [w:] Jezus jako Syn Boży w Nowym Testamencie i we wczesnej literaturze chrześcijańskiej, red. Henryk Drawnel SDB, Lublin 2007, Wydawnictwo KUL, s. 139-153.

23.  Piękno i sens. Świadomość poetycka twórców XX wieku, "Zeszyty Naukowe KUL" 2007, nr 4, s. 9-17.

24.  Bóg, modlitwa i piękno w liryce Romana Brandstaettera [w:] Czterdzieści i cztery studia ofiarowane profesorowi Marianowi Maciejewskiemu, pod red. Dariusza Seweryna, Wojciecha Kaczmarka i Agaty Seweryn, Lublin 2008, Wydawnictwo KUL, s. 569-590.

25.   Liryczny cykl religijny a "Pieśń o moim Chrystusie" Romana Brandstaettera [w:] Polski cykl liryczny, pod red. Krystyny Jakowskiej i Dariusza Kuleszy, Białystok 2008, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, s. 299-317 [tom ukazał się w roku 2009].

26.   Herbert poszukujący [w:] Pan Cogito i perła. W poszukiwaniu duchowości Zbigniewa Herberta, red. ks. Stanisław Urbański, Ewa Krawiecka, ks. Włodzimierz Gałązka, Warszawa 2009, Fundacja AMF „Nasza Droga”, s. 115-134.

27.  Esej biblijny. Poszukiwanie, świadectwo, „rząd dusz”, Słowo Boże w życiu i misji Kościoła, red. ks. Stefan Szymik MSF, „Annalecta Biblica Lubliniensis”   Lublin 2009, Wydawnictwo KUL, s. 343-355.

28.   „nie umiemy żyć w fantasmagorii”. Kilka literackich wypowiedzi o prawdzie [w:] Prawda w literaturze, studia pod red. Andrzeja Tyszczyka, Jarosława Borowskiego, Ireneusza Piekarskiego, Lublin 2009, Towarzystwo Naukowe KUL [książka ukazała się w 2010 r.], s. 603-620.

29.  „Huculskie” wiersze Stefana Andrzeja Borsukiewicza [w:] Z lubelskich badań nad słowiańszczyzną wschodnia. Księga dedykowana Profesorowi Michałowi Łesiowowi, red. Dagmara Nowacka, Maria Orciuch, Albert Nowacki, Mateusz Jastrzębski, Lublin 2010, Wydawnictwo KUL, s. 247-252.

30.  „jest odwrócony porządek mijania”. Misterium paschalne w wierszach dwudziestowiecznych poetów [w:] Zmartwychwstał prawdziwie, Scripturae Lumen. Biblia i jej oddziaływanie, Tarnów 2010, Wydawnictwo Byblos, s. 483-503.

31.  Przygody duszy w kręgu „Zdroju” [w:] Religijność na progu nowoczesności. O literaturze polskiej lat 1918-1945, Lublin, TN KUL 2010, s. 47-68.

32.  Na szubienicy. O jednym opowiadaniu Włodzimierza Odojewskiego i źródłach inspiracji [w:] Hiob biblijny. Hiob obecny w kulturze, pod red. Piotra Mitznera i Anny Marty Szczepan-Wojnarskiej, Warszawa 2010, Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, s. 203-212.

33. Cтаніслав Вінценз писменник, гуманіст, речник зближеня народів. Біографія, Чернівці, Книги – XXI, 2012. [Tłumaczenie na język ukraiński pracy: Stanisław Vincenz, pisarz, humanista, orędownik zbliżenia narodów. Biografia, Lublin, TN KUL 2006; wyd. ukraińskie – Czerniowce, Knyhy – XXI, 2012].

34.  „[…] słowa Ciebie wynoszą z ukrycia”. Motyw słowa w literackiej twórczości Karola Wojtyły – Jana Pawła II [w:] Jan Paweł II w trosce o słowo i prawdę, pod redakcją Stanisława Mikołajczaka i Marty Wrześniewskiej-Pietrzak, Poznań Wydawnictwo „Poznańskie Studia Polonistyczne, 2011, s. 309-325.

35. Świętość w Bolesławie Chrobrym Antoniego Gołubiewa [w:] Poetyka i semantyka doświadczeń religijnych w literaturze, Lublin, Wydawnictwo KUL, 2011 s. 229-248.

36. Jeszcze o folklorze w dziele Stanisława Vincenza, „Kyjiws’ki połonistyczni studiji T. 19, Kijów 2012, s. 29-35.

37. „Ale czy to wszystko prawda?” O poszukiwaniu prawdy w literaturze, Scripturae Lumen. Biblia i jej oddziaływanie. Prawda was wyzwoli, Wydawnictwo Biblos, Tarnów 2012, s. 357-375. 

38. „Caravaggio na Malcie”, czyli kontemplacja estetyczna i religijna w wierszu księdza Janusza Stanisława Pasierba [w:] Ars omnia vincit. Studia z dziejów sztuki i kultury artystycznej, red. Agnieszka Bender, Małgorzata Kierczuk-Macieszko, TN KUL Lublin 2012 s. 521-531.

39. Naukowa sylwetka Marii Jasińskiej-Wojtkowskiej [w:] Potrzeba sacrum. Literatura polska okresu PRL-u, red. M. Ołdakowska-Kuflowa, ks. Wiesław Felski, TN KUL 2012 s. 23-33 – ukazało się w 2013 r.

40. Motywacje bohaterów w Panach Leszczyńskich Hanny Malewskiej, „Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego” 2012 nr 3 s. 87-101. – ukazało się na początku 2013.

41. Prasakrament. Rodzina w poetyckim testamencie Jana Pawła II [w:] Rodzina w prawie, Olsztyn, Katedra Prawa Kanonicznego i Wyznaniowego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie 2013, s. 355-365.

Autor: Anna Swęda
Ostatnia aktualizacja: 25.06.2013, godz. 12:59 - Anna Kołodziejska