Kwalifikacje absolwenta studiów I stopnia

 

  • Absolwent Kulturoznawstwa posiada ogólną wiedzę dotyczącą istoty kultury oraz jej osobowego i społecznego fundamentu. Potrafi analizować zjawiska kultury w skali globalnej i regionalnej. Legitymuje się wiedzą z zakresu literaturoznawstwa, historii teatru, historii muzyki i sztuk plastycznych oraz religioznawstwa i regionalistyki, a także filozoficznych podstaw kultury. Rozumie specyfikę współczesnych mediów, sposoby ich oddziaływania, funkcje i znaczenie. Zna zasady ekonomiczne i prawne, leżące u podstaw organizacji, zarządzania i finansowania współczesnych instytucji kultury. Posiada umiejętności animatora kultury, organizatora życia kulturalnego.
  • Odznacza się postawą samodzielności i dojrzałości w ocenie faktów kulturowych, w szczególności szacunku wobec dziedzictwa kulturowo-społecznego, wrażliwości na aksjologiczny wymiar kultury, a jednocześnie otwartości i tolerancji wobec poglądów osób mających inne przekonania światopoglądowe czy preferencje kulturowe, smakiem estetycznym i duchem współpracy w tworzeniu i upowszechnianiu dóbr kultury.
  • Jest przygotowany do pracy w różnych instytucjach tworzenia i upowszechniania kultury, redakcjach, muzeach i galeriach, teatrach, kinach, ale także w instytucjach o charakterze społecznym, w agencjach reklamowych i public relations. Może podjąć studia II stopnia. Absolwent, który ukończył specjalizację nauczycielską, jest przygotowany do nauczania w szkołach przedmiotów "wiedza o kulturze" i "filozofia", a także, w pewnej mierze, historia sztuki, historia muzyki, zajęcia plastyczne i techniczne oraz do prowadzenia kół zainteresowań dotyczących różnych dziedzin kultury oraz życia społecznego i religijnego.

 

Kwalifikacje absolwenta studiów II stopnia

  • Absolwent Kulturoznawstwa posiada gruntowną wiedzę pozwalającą na rozumienie i interpretację poszczególnych zjawisk kultury, wykorzystującą utrwalone metodologie w dyskursie interdyscyplinarnym. Umie dostrzegać i opisywać związki, zachodzące między różnymi obszarami kultury oraz definiować ich specyfikę. Potrafi analizować zjawiska kultury w skali globalnej i regionalnej. Legitymuje się wiedzą z zakresu literaturoznawstwa, historii teatru, historii muzyki i sztuk plastycznych oraz religioznawstwa i regionalistyki, a także filozoficznych podstaw kultury. Rozumie specyfikę współczesnych mediów, sposoby ich oddziaływania, funkcje i znaczenie. Zna zasady ekonomiczne i prawne leżące u podstaw organizacji, zarządzania i finansowania współczesnych instytucji kultury.

  • Odznacza się postawą samodzielności i dojrzałości w ocenie faktów kulturowych, w szczególności szacunku wobec dziedzictwa kulturowo-społecznego, wrażliwości na aksjologiczny wymiar kultury, a jednocześnie otwartości i tolerancji wobec poglądów osób mających inne przekonania światopoglądowe czy preferencje kulturowe, smakiem estetycznym i duchem współpracy w tworzeniu i upowszechnianiu dóbr kultury.
  • Posiada wiedzę i umiejętności pozwalające na samodzielną i twórczą aktywność w zakresie animacji i zarządzania kulturą na poziomie państwowym i lokalnym, w różnych instytucjach tworzenia i upowszechniania kultury, redakcjach, muzeach i galeriach, teatrach, kinach, ale także w instytucjach o charakterze społecznym, w agencjach reklamowych i public relations. Jest też przygotowany do podejmowania wyzwań badawczych i podjęcia studiów III stopnia (doktoranckich). Absolwent, który ukończył specjalizację nauczycielską, jest przygotowany do nauczania w szkołach przedmiotów "wiedza o kulturze" i "filozofia", a także, w pewnej mierze, historia sztuki, historia muzyki, zajęcia plastyczne i techniczne oraz do prowadzenia kół zainteresowań dotyczących różnych dziedzin kultury oraz życia społecznego i religijnego.

 

Autor: Andrzej Zykubek
Ostatnia aktualizacja: 03.04.2014, godz. 12:33 - Andrzej Zykubek