Profil Absolwenta

Kierunek kulturoznawstwa KUL oferuje: przygotowanie w obszarze nauk humanistycznych, zintegrowane z obszarem nauk społecznych oraz w zakresie sztuk. II stopień studiów realizuje zadania zmierzające do osiągnięcia kompetencji o profilu ogólnoakademickim, ale także - właściwych dla kierunku – praktycznym.

 

Zintegrowany charakter studiów dostarcza absolwentowi kwalifikacji niezbędnych do aktywnego uczestnictwa w przedsięwzięciach o charakterze kulturalnym, społecznym, a także artystycznym, gdyż obok standardowej wiedzy teoretycznej realizuje bogate cele praktyczne (uwidocznione m.in. w grupie zajęć „Z warsztatu kulturoznawcy” oraz praktykach/stażach czy wolontariatach w instytucjach kulturalnych lub kulturalno-oświatowych) ukierunkowane na profesjonalne zachowania zawodowe kulturoznawcy.

 

Program studiów realizuje cele wyznaczone przez Europejskie Ramy Kwalifikacji, jako osiągnięcie wiedzy teoretycznej oraz faktograficznej, umiejętności kognitywnych (logicznych, intuicyjnych oraz kreatywno-innowacyjnych) oraz praktycznych (jako manualnych oraz z wykorzystaniem materiałów i technik wykonawczych), kompetencji społecznych jako kształtowanie odpowiedzialności za podejmowane praktyki oraz samodzielność przedsięwzięć.

Zintegrowany charakter studiów kulturoznawczych na KUL jest odpowiedzią na wyzwania strategiczne wyznaczone przez KRASP (Program rozwoju szkolnictwa wyższego do 2012 r.) obecne niedomagania systemu kształcenia wyższego w zakresach: braku kompetencji transferowanych (projekty zespołowe), braku profesjonalnego przygotowania w wymiarze umiejętności oraz braku inicjatyw stażowych studiów wyższych.

Jako podjęte wyzwanie KRASP studia kulturoznawcze na KUL kształcą profesjonalnych i praktycznie wykształconych twórców i użytkowników przestrzeni kultury, zwłaszcza w obszarze polskim i europejskim.

 

Przykładowe efekty osiągane podczas kształcenia wybranych przedmiotów na II stopniu studiów kulturoznawczych KUL (wg KRK oraz efektów kierunkowych):

 • Absolwent ma pogłębioną wiedzę w zakresie specyfiki przedmiotowej i metodologicznej nauk humanistycznych, zwłaszcza kulturoznawstwa (H2A_W01), a także wiedzę w zakresie specyfiki nauk społecznych (S1A_W01) oraz sztuki (A1W10, A_W20), potrafi powiązać wiedzę studiowanego kierunku z praktyką zawodową oraz z wiedzą i praktyką nauk społecznych w zakresie kultury i „świata sztuki” oraz praktyką artystyczną i społeczno-ekonomicznymi uwarunkowaniami obszarów kultury i sztuki i turystyki kulturowej (H2A_W05),
 • Absolwent samodzielnie analizuje i rozstrzyga problemy badawcze pojawiające się w życiu zawodowym kulturoznawcy (H2A_K04), korzysta z wiedzy i metod humanistycznych, także filozoficznych (H2A_U02), prawnych (prawa autorskiego i własności intelektualnej), socjologicznych i psychologicznych (S1P_U02, S1A_U06), przyswojonych podczas studiów, a także wykorzystuje adekwatne kompetencje z obszaru sztuki, jak: umiejętności ekspresji artystycznej, interpretacji, improwizacji, pracy w zespole (A2_U1-5).
 • Nadto absolwent rozumie i realizuje potrzebę uczenia się przez całe życie, inspirowania innych do uczenia się, krytycyzmu (A1_K04) oraz pracy w zespole (H2A_K01, 02, S2P_K01), systematycznego uczestniczenia w życiu kulturalnym (H1A_K06), jest odpowiedzialnym i kreatywnym uczestnikiem przestrzeni kulturowej regionu (H2A_K05, A1_K04).

 

Przykładowe efekty kierunkowe realizowanych przedmiotów

 

 • Absolwent zna kierunki rozwoju i przeobrażeń, jakim podlega świat audiowizualnych mediów, posiada najnowszą wiedzę o potencjale form ruchomego obrazu oraz jego percepcji i oddziaływaniu. Świadomie czyta obraz filmowy, telewizyjny, świata wirtualnego, interpretuje komunikaty obrazowe sztuk wizualnych przygotowuje prezentację i autoprezentację,  potrafi pracować zespołowo i zespołowo rozstrzygać wyzwania zawodowe, Korzystając z metody komparatystycznej podejmuje dialog z kulturą współczesną, dokonując krytycznej oceny zapożyczeń kulturowych. Potrafi wskazać zapożyczenia genetyczne i typologiczne w dziełach artystów polskich oraz wpływ i swoistość polskich arcydzieł na tle europejskim. Umie wykorzystać narzędzia komparatystyczne do badania zjawisk intersemiotycznych, interkulturowych i intermedialnych, Zna i rozumie najnowsze tendencje w procesie kulturowym, nurty teoretyczne oraz praktyki Rozpoznaje relacje między różnymi typami tekstów kultury, pisze tekst przeznaczony dla różnych obiegów komunikacyjnych oraz grup odbiorczych, rozumie doniosłość języka oraz kultury dla definiowania oraz rozwiązywania problemów społecznych i komunikacyjnych, identyfikuje poznane utwory, tendencje  i  autorów z kontekstem historyczno- kulturowym, rozstrzyga dylematy związane z oceną zjawisk kulturowych.
 • Ma postawę szacunku wobec innych kultur, zna historię i rozumie swoistość kultury polskiej, stanowiącej o tożsamości narodowej, jest odpowiedzialny za dziedzictwo kultury narodowej, rozumie rolę kultury w odniesieniu do polskiej racji stanu, nabywa kompetencji w działalności społeczno-politycznej oraz dyplomacji, absolwent posiada umiejętność merytorycznego argumentowania własnego stanowiska z wykorzystaniem poglądów poznanych autorów, formułuje wnioski, potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, porządkować, selekcjonować i interpretować informację z zakresu kultury medialnej, a także formułuje na ich podstawie krytyczne sądy, podstawową wiedzą dotyczącą realizacji prac artystycznych oraz znajomością środków ekspresji artystycznej. Rozumie specyfikę i unikalne walory poszczególnych technik artystycznych. 
 • Zna i stosuje podstawowe pojęcia plastyczne, posiada systematyczną wiedzę ogólną obejmującą terminologię, teorię i metodologię z zakresu historii sztuki, zna style w sztuce, rozumie przemiany w sztuce współczesnej tradycje, zna istniejące w regionie i Polsce instytucje kultury i orientuje we współczesnym życiu artystycznym, właściwie dobiera materiał i media w celu uzyskania zamierzonego efektu artystycznego, świadomie i celowo posługuje się narzędziami warsztatu plastycznego w wybranych obszarach działalności artystycznej, samodzielnie projektuje i konsekwentnie zrealizuje własny projekt artystyczny, współpracuje z innymi osobami w celu tworzenia projektów artystycznych, kreatywnie myśli oraz posiada zdolność odpowiedzialnego, kompetentnego zachowania w trakcie publicznej prezentacji własnych dokonań.
 • Tworzy warunki działania twórczego, artystycznego, rzemieślniczego i projektowego; posługuje się technikami i technologiami artystycznymi jako ważnymi czynnikami wyrażania siebie  oraz wymiany wiedzy i wszechstronnego rozwoju osobowego, Posiada podstawowa wiedzę z zakresu mechanizmów ekonomii i rynku, posiada doświadczenie w różnym typie prezentacji prac artystycznych, rozumie potrzebę doskonalenia warsztatu i własnej osobowości twórczej; analizuje i integruje informacje służące poznaniu specyfiki regionu, nawiązuje współpracę i koordynuje projekty poświęcone lokalnym wydarzeniom kulturalnym i specyfice miejsc, rozumie i docenia znaczenie rewitalizacji w odniesieniu do krajobrazu kulturalnego i rolę sztuki w procesach rewitalizacji oraz w angażowaniu grup społecznych.

 

Przykładowe zawody absolwenta studiów II stopnia kulturoznawstwa KUL

 

 • Specjalista do spraw edukacji w teatrach, domach kultury, muzeach, specjalista do spraw promocji i organizacji imprez w instytucjach kultury, specjalista do spraw marketingu i promocji cyfrowej instytucji kulturalnej i kulturalno-oświatowej, koordynator i twórca projektów lokalnych i ogólnopolskich czy europejskich w dziedzinie kultury i sztuki oraz kulturalno-oświatowych – wspierających finansowanie państwowym, samorządowym i prywatnym instytucjom kulturalnym, oświatowym oraz artystycznym, kurator i organizator imprez teatralnych i artystycznych oraz sportowych, animator Laboratorium Innowacji Społecznych oraz centrów Współdziałania Społecznego, specjalista w/s kultury w Wydziałach Kultury i Dziedzictwa Narodowego,  menedżer do spraw projektów historycznych i kulturalnych w muzeach państwowych, inspektor do spraw oświaty, spraw społecznych, sportu i kultury w urzędach miejskich, instruktor kulturalno-oświatowy w ośrodkach kultury, koordynator do spraw organizacji widowisk, kierownik biura obsługi widowni i opiekun publiczności w instytucjach wystawienniczych, pracownik merytoryczny parków edukacyjnych, m.in. etnograficznych, naukowych, specjalista do spraw wystaw czasowych w muzeach, specjalista do spraw sprzedaży, utrzymania i pozyskiwania partnerów w projektach kulturalno-artystycznych, specjalista do spraw promocji i komunikacji, koordynator giełd projektów, koordynator lub uczestnik sieci MLK, redaktor wydawnictw druków zwartych oraz czasopism, pracownik agencji komunikacji medialnej, e-instytucji kulturalnych i oświatowych (e-muzeów, e-bibliotek, e-galerii), nauczyciel przedmiotu „wiedza o kulturze” oraz dodatkowych przedmiotów z kształcenia artystycznego lub przedsiębiorczości (w obszarze kultury) dla III i IV poziomu kształcenia młodzieży (po uzupełnieniu kursu pedagogicznego), kustosz w kulturalno-społecznych zakładach bibliotek, autor i koordynator projektów turystyki regionalnej w jednostkach samorządowych, promotor kultur obcych w spółdzielniach wspierania edukacji, twórca i koordynator, a także wykonawca projektów edukacyjnych na różnych poziomach w muzeach, galeriach czy domach kultury.

 

Absolwent dopełnia studia kursem pedagogicznym (oferowanych na KUL), realizuje program studiów I stopnia z elementami dydaktyki przedmiotu oraz emisji głosu oraz praktyk nauczycielskich.  Ukończenie studiów II stopnia, wraz z warsztatem Szkoła i kultura oraz praktyką pedagogiczną umożliwia podjęcie pracy w szkole gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej, na stanowisku nauczyciela „wiedzy o kulturze” (30h) oraz zajęć z dodatkowej puli dyrektora w wymiarze 60h) [Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dn. 17 IV 2012 r.]

 

Specjalności (moduły)

 • Filozoficzny wymiar kultury podejmuje problem rozumienia kultury, złożoności i uwarunkowań zjawisk kulturowych i artystycznych czy medialnych, relacji pomiędzy obszarami kulturowymi, jak religia czy sztuka, społecznych uwarunkowań funkcjonowania kultury, przygotowuje do pracy w obszarze kultury.
 • Kultura w działaniu: moduł skupia się na praktycznym zastosowaniu przyswojonej wiedzy, stosując ją, odpowiada na pytanie: Jak działa kultura. Absolwent analizuje i  porównuje zjawiska kulturowe , używa poznane podczas studiów i praktyk metody i instrumenty badawcze i twórcze do kreatywnego i krytycznego uczestnictwa w kulturze lokalnej i globalnej.

 

Kompetencje Absolwenta

 • Kompetencje do samozatrudnienia.
 • Kompetencje w zakresie przygotowania projektów finansujących inicjatywy kulturalne, artystyczne i z zakresu turystyki kulturowej,
 • Kompetencje w zakresie znajomości prawa autorskiego oraz prawa własności intelektualnej
 • Kompetencje w zakresie organizacji wystaw indywidualnych, autonomicznych stanowisk kuratorskich (w obszarze artystów, zespołów , jak i instytucji wystawienniczych)
 • Kompetencje w zakresie przygotowywania projektów lokalnych i regionalnych szlaków turystyki kulturowej
 • Kompetencje w zakresie przygotowywania autorskich projektów wystawienniczych, prezentacji  (także w formie multimedialnej) samodzielnie przygotowanych wyników badań
 • Kompetencje w nawiązywaniu komunikacji interpersonalnej, zwł. z osobami niepełnosprawnymi, pochodzącymi z różnych środowisk społecznych oraz emigrantami
 • Negocjacje w obszarach ekonomicznym i zarządzania na etapie przygotowywania i koordynowania projektami, organizowania i koordynowania projektami artystycznymi i kulturalnymi
 • Absolwent kulturoznawstwa pracuje w zespole, projekty przygotowywane i realizowane są w zespole, organizowanie i realizacja zadań odbywa się w zespole
 • Prezentacje i autoprezentacje, projekty dydaktyczne w formie prezentacji grupowe, wystąpienia otwierające i zamykające wydarzenia kulturalne, prowadzenie imprezy jako kurator lub prezenter,
 • Absolwent zarządza projektami polskimi oraz europejskimi, turystycznymi, kreuje skuteczne formy przekazu medialnego,  motywuje zespół do rozwiązywania problemów na różnych płaszczyznach zawodowych.
 • Rozumie i realizuje zawodowy aspekt kreatywnego myślenia, Identyfikowanie elementów kulturowych jako przedmiotu badań transdyscyplinarnych oraz analizowanie ich w kontekście kultur znanych i jeszcze odkrywanych, filozoficzne wyjaśnianie fenomenu bytowości wirtualnej
 • Kompetencje w zakresie kreatywnego i innowacyjnego myślenia i działania, szybkiego uczenia się, m.in.  sytuacji geopolitycznej i religijnej świata, modyfikowanych przepisów prawa autorskiego, reagowania na potrzeby rynku kultury i sztuki, przyswajania innowacyjnych form funkcjonowania w kulturze, sztuce i turystyce kulturowej
  • znajomość języków obcych w zakresie branżowym
  • rozwinięcie podstawowych umiejętności związanych z posługiwaniem się aplikacjami komputerowymi na poziomie Europejskiego Certyfikatu Umiejętności Komputerowych, z rozszerzeniami wynikającymi ze specyfiki kierunku, w zakresie przetwarzania tekstów, tworzenia arkuszy kalkulacyjnych, baz danych oraz prezentacji multimedialnych, a także podstawy tworzenia stron internetowych
 • Kompetencje w zakresie analizy elementów świata kultury, sztuki i ich funkcjonowania

 

Praktyki i działalność prospołeczna (aktywizująca), staże, wolontariaty

 • Współpraca WF z Muzeum Męczeństwa na Majdanku, systematyczny udział w projekcie Noc Kultury, wolontariat w ramach Konfrontacji Teatralnych, Performance Platform, Warsztatami Kultury, w miarę potrzeb – ze szkołami i instytucjami, w których realizowane są praktyki, staże lub wolontariat (muzea, wojewódzkie, miejskie i gminne domy kultury, centra kultury).

 

Autor: Anna Kawalec i Andrzej Zykubek
Ostatnia aktualizacja: 28.04.2017, godz. 10:10 - Andrzej Zykubek