Plan studiów

 

 

Plan studiów II stopnia

 

ROK I

 

 • Wykłady: Filozofia kultury, Metodologia nauk o kulturze, Antropologia społeczno-kulturowa, Biblia – istota i rola w kulturze
 • Ćwiczenia: Z warsztatu kulturoznawcy:  Antropologia i komunikacja, Z warsztatu kulturoznawcy: Projekty polskie i europejskie, Z warsztatu kulturoznawcy: Prawo autorskie i prawo własności intelektualnej, Metodologia nauk o kulturze, Filozofia kultury
 • MODUŁY/SPECJALNOŚCI (należy wybrać jeden moduł):
  • Moduł/Specjalność: Filozoficzny wymiar kultury: Kultura polska – od źródeł po współczesność (konwersatorium), Internet jako przestrzeń praktyk artystycznych (gry komputerowe, muzea, sztuka interaktywna) (ćwieczenia), Religia a kultura (wykład), Kultura i szkoła: Kształcąca i wychowawcza funkcja sztuki  (konwersatorium), Semiotyka kultury (wykład), Organizacja wydarzeń kulturalnych w miejscach sztuki (konwersatorium)
  • Moduł/Specjalność: Kultura w działaniu: Dialog międzyreligijny (wykład), Ontologia świata wirtualnego (konwersatorium), Mechanizmy zagrożenia polityczno-kulturowego (wykład), Funkcje i formy sztuki w przestrzeni publicznej (konwersatorium), Polska kultura emigracyjna (konwersatorium), Innowacje kulturowe –funkcje i profesje kulturoznawcy (ćwiczenia)
 • Translatorium (należy wybrać jedno): Translatorium: Teksty kulturoznawcze (dla początkujących), Translatorium: Teksty kulturoznawcze (dla zaawansowanych)
 • Seminarium: Wiedza o kulturze i sztuce, Dialog kultur i religii, Kultura medialna, Kultura intelektualna

 

ROK II

 

 • Wykłady: Estetyka i antropologia sztuki, Współczesne teorie religii, Katolicka Nauka Społeczna i Myśl Społeczna Jana Pawła II,
 • Ćwiczenia: Z warsztatu kulturoznawcy: Analiza i interpretacja dzieł sztuki najnowszej, Z warsztatu kulturoznawcy: Rynek kultury i sztuki, Z warsztatu kulturoznawcy: Elementy turystyki kulturowej
 • MODUŁY (należy wybrać jeden moduł)
  • Moduł/Specjalność: Filozoficzny wymiar kultury: Kultura i człowiek – Aparycje współczesności (konwersatorium), Dar, natura, kultura – wymiary osoby (wykład), Estetyka muzyki (konwersatorium), Film eksperymentalny i nowe technologie w filmie (ćwiczenia), Reminiscencje antyku (konwersatorium), Elementy kultury popularnej (ćwiczenia), Praktyki/staż/wolontariat w  instytucjach kultury lub oświatowo-kulturalnych (ćwiczenia)
  • Moduł/Specjalność: Kultura w działaniu: Formy przekazu dziennikarskiego (ćwiczenia), Kulturowa komparatystyka literacka (konwersatorium), Studia performatywne – obszar ponadkulturowy i transdyscyplina (konwersatorium), Globalizacja, glokalizacja a lokalność (konwersatorium), Krajobraz kulturowy i estetyka miasta Lublin i regionu Lubelszczyzny (ćwiczenia), Aksjologia kultury i religii (wykład), Praktyki/staż/wolontariat w  instytucjach kultury lub oświatowo-kulturalnych (ćwiczenia)
 • Seminaria do wyboru: Wiedza o kulturze i sztuce, Dialog kultur i religii, Kultura medialna, Kultura intelektualna
 • Praca dyplomowa i egzamin dyplomowy

Autor: Andrzej Zykubek
Ostatnia aktualizacja: 28.04.2017, godz. 10:40 - Andrzej Zykubek