• Kulturoznawstwo ma charakter multidyscyplinarny. Studia kulturoznawcze pomyślane są tak, aby studenci mogli zapoznać się z różnymi dziedzinami kultury z perspektywy różnych nauk o kulturze. Studenci zdobywają wiedzę z zakresu historii i teorii kultury, sztuki i religii, a także z zakresu literaturoznawstwa, teatrologii, muzykologii i sztuk plastycznych. Uczestniczą w zajęciach z kultury audiowizualnej, komunikacji społecznej i organizacji kultury. Mają możliwość poznania języków, kultur i religii świata chrześcijańskiego, Chin a także świata judaizmu, islamu, hinduizmu i buddyzmu.

Specjalizacje w ramach kierunku

  • W studiach kulturoznawczych w KUL szczególną uwagę zwraca się na dwie dziedziny kultury-sztukę i religię. Poprzez samodzielny dobór części zajęć dydaktycznych, studenci mogą się specjalizować w wiedzy o sztuce, religiologii lub dyplomacji kulturalnej. Mogą też, w ramach dodatkowego, fakultatywnego przygotowania pedagogicznego, zdobyć uprawnienia do nauczania w szkole przedmiotów: wiedza o kulturze, filozofia oraz przedmiotów pokrewnych.

Wyjazdy i zajęcia praktyczne

  • Studenci mogą korzystać z wymiany międzynarodowej w ramach programu ERASMUS.

Dla tych, którzy lubią działać :)

  • Koło Naukowe Studentów Kulturoznawstwa KUL

Studia, studia... i po studiach

  • Absolwent kulturoznawstwa KUL: potrafi analizować zjawiska kultury w skali globalnej i regionalnej; rozumie specyfikę współczesnych mediów; zna zasady ekonomiczne i prawne, leżące u podstaw organizacji instytucji kultury; posiada umiejętności animatora życia kulturalnego.
  • Absolwenci kulturoznawstwa są przygotowani do pracy w różnych instytucjach tworzenia i upowszechniania kultury, redakcjach, muzeach i galeriach, teatrach, kinach oraz w instytucjach o charakterze społecznym, w agencjach reklamowych i public relations. Osoby, które ukończyły fakultatywne przygotowanie pedagogiczne, mogą pracować w zawodzie nauczyciela.

Autor: Andrzej Zykubek
Ostatnia aktualizacja: 03.05.2012, godz. 15:04 - Andrzej Zykubek