KitK1

Studia pełne KULtury!

 
 

 

 

Studia kulturoznawcze mają charakter multidyscyplinarny. Studenci zdobywają wiedzę z zakresu historii i teorii kultury, sztuki i religii, a także z zakresu literaturoznawstwa, teatrologii, muzykologii i sztuk plastycznych oraz nauk o mediach. Uczestniczą w zajęciach z kultury medialnej i audiowizualnej, komunikacji społecznej i organizacji kultury. Mają możliwość poznania języków, kultur i religii świata chrześcijańskiego, Chin, Indii, Japonii, Tybetu a także świata judaizmu, islamu, hinduizmu i buddyzmu.


Specjalizacje:
Poprzez samodzielny dobór niektórych zajęć dydaktycznych studenci mogą zdobyć specjalizacje z zakresu:

- na I stopniu:

Sztuka, projektowanie i nowe technologie oraz

Kultury i religie;

 

- na II stopniu:

Kultury, religie, cywilizacje;

Retoryka w kulturze, oraz

Animacja społeczno-kulturalna: sztuka i media.

W ramach dodatkowego, fakultatywnego przygotowania pedagogicznego, zdobywają uprawnienia do nauczania w szkole przedmiotów: wiedza o kulturze oraz przedmiotów pokrewnych.

Studenci kulturoznawstwa uczestniczą w zajęciach terenowych, poznając działalność instytucji kulturalnych. Mogą brać udział w bieżących wydarzeniach artystycznych sztuk performatywnych i podejmować dyskusję nad nimi oraz uczestniczyć w zajęciach z projektów artystycznych w zakresie pracy z narzędziami intermedialnymi.

Studenci mogą także korzystać z wymiany międzynarodowej w ramach programu ERASMUS.

Absolwent kulturoznawstwa jest przygotowany do pracy w różnych instytucjach tworzenia i upowszechniania kultury, redakcjach, muzeach i galeriach, teatrach, kinach oraz w instytucjach o charakterze społecznym, w agencjach reklamowych i public relations. Osoby, które ukończyły fakultatywne przygotowanie pedagogiczne, mogą pracować w zawodzie nauczyciela.

Przy kierunku działa Koło Naukowe Studentów Kulturoznawstwa KUL, które organizuje odczyty, dyskusje, sympozja, wystawy, konkursy, wyjazdy naukowe. Ponadto Koło we współpracy z pracownią klasycznych technik artystycznych jest organizatorem warsztatów pisania ikon. Uczestnicy warsztatów poznają tradycyjną technologii „pisania” ikon, począwszy od przygotowania desek i gruntów poprzez samodzielne sporządzanie farb temperowych i werniksów. Projekt obejmuje także wprowadzenie w podstawy teologiczne tej specyficznej kategorii malarstwa religijnego. Powstałe ikony są prezentowane na okolicznościowych wystawach. Pracownia prowadzi również zajęcia z różnych technik rysunku, malarstwa i rzeźby.

 

Kompetencje zdobywane podczas studiów:

w zakresie:

  • historii i współczesnych zjawisk kulturowych świata chrześcijańskiego, judaizmu, islamu, hinduizmu, buddyzmu
  • kultury medialnej i audiowizualnej oraz komunikacji społecznej
  • organizacji i animacji kultury w różnych placówkach kulturalno-oświatowych
  • kreowania wizerunku w kulturze
  • technik oratorskich w przekazie kultury

Zawody:

  • animator kultury
  • pracownik instytucji tworzenia i upowszechniania kultury
  • nauczyciel przedmiotów związanych ze sztuką (osoby z przygotowaniem pedagogicznym)
  • pracownik wydawnictw
  • kreator wizerunku w kulturze

Studia w sposób pogłębiony zaznajamiają z różnymi dziedzinami kultury, m.in. kultury audiowizualnej, architektury, malarstwa, rzeźby, literatury, teatru, retoryki, muzyki; są też okazją do przyswojenia języków europejskich i pozaeuropejskich (np. arabski, hebrajski). Odpowiedni dobór zajęć umożliwia zdobycie specjalizacji: Kultury, religie, cywilizacje; Retoryka w kulturze; Animacja społeczno-kulturalna: sztuka i media. Zajęcia warsztatowe pozwalają nabyć umiejętności i opanować narzędzia przydatne do poruszania się zarówno w rozwijającym się dynamicznie cyfrowym świecie, jak i w klasycznych technikach plastycznych (rysunek, malarstwo, rzeźba, Ikona).

 

Autor: Katarzyna Mysłowska
Ostatnia aktualizacja: 21.06.2016, godz. 14:33 - Dawid Florczak