napis_400 

Kwalifikacje i uprawnienia po ukończeniu studiów na kierunku muzykologia

Absolwent muzykologii ma możliwość uzyskania dwojakiego typu uprawnień zawodowych: pierwsze wynikają z ukończenia głównego toku kształcenia na kierunku "muzykologia", zaś drugie z podjętej specjalności Muzyka kościelna. Każdy student po ukończeniu studiów I stopnia (licencjackich) nabywa kwalifikacje stanowiące podstawę do podjęcia zatrudnienia w szkołach jako nauczyciel przedmiotów teoretycznych: 

I. Uprawnienia wynikające z ukończenia głównego toku kształcenia:

Absolwenci muzykologii zyskują kwalifikacje do nauczania przedmiotów teoretycznych w szkołach muzycznych I i II stopnia. W czasie studiów licencjackich (I stopnia) student uzyskuje kwalifikacje (tj. wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne) w zakresie przygotowania pedagogicznego będące podstawą do podjęcia zatrudnienia jako nauczyciel przedmiotów teoretycznych w szkołach muzycznych I i II stopnia.

 

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 20 maja 2014 r. (Dz. U. z 2014 r. poz. 784):

 

Kwalifikacje do nauczania przedmiotu lub do prowadzenia zajęć edukacyjnych artystycznych w szkołach muzycznych i w policealnych szkołach muzycznych, oprócz osoby, o której mowa w ust. 1 i 2, posiada również osoba legitymująca się przygotowaniem pedagogicznym oraz dyplomem ukończenia studiów magisterskich w uczelni innej niż uczelnia artystyczna na kierunku muzykologia i która: […] w ramach tego kierunku nabyła niezbędną wiedzę merytoryczną w zakresie nauczanego przedmiotu lub w zakresie rodzaju prowadzonych zajęć, z tym że osoba do prowadzenia zajęć z przedmiotów: podstawy kształcenia słuchu i kształcenie słuchu z audycjami muzycznymi legitymuje się ponadto dyplomem ukończenia szkoły muzycznej II stopnia, a w przypadku przedmiotów: kształcenie słuchu, zasady muzyki z elementami edycji nut, harmonia praktyczna i harmonia jazzowa — ponadto ukończyła studia podyplomowe w uczelni artystycznej.

 

Do prowadzenia zajęć w szkole muzycznej II stopnia wymagane jest posiadanie dyplomu magistra.

II. Uprawnienia wynikające z ukończenia specjalizacji Muzyka kościelna:

Absolwent muzykologii z ukończoną specjalizacją muzyka kościelna (po studiach magisterskich) uzyskuje kwalifikacje muzyka kościelnego I kategorii (najwyższe). Może on pełnić funkcję organisty, dyrygenta chórów i zespołów muzycznych oraz animatora życia liturgiczno-muzycznego w kościołach diecezji polskich.

 

(podstawa prawna: Normy ogólne dotyczące muzyków kościelnych posługujących w diecezjach Kościoła Katolickiego w Polsce zatwierdzone przez Komisję ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów Episkopatu Polski 11 V 2009 roku).

Autor: Julian Śmierciak
Ostatnia aktualizacja: 25.03.2018, godz. 11:42 - Miłosz Aleksandrowicz