Kierownik laboratorium

dr Tomasz Skrzypek tskrzypek@kul.pl

tel. 81 454 56 11

 

Laboratorium zajmuje się badaniami z zakresu nauk biologicznych, biomedycznych i chemicznych. Główny nurt badań skupia się wokół zmian zachodzących w jelicie cienkim ssaków, przede wszystkim zmiany w architekturze błony śluzowej jelita cienkiego, pojawiające się spontanicznie wraz z dojrzewaniem jelita jak i zmiany indukowane obecnością czynników o charakterze żywieniowym, antyżywieniowym, stymulatorów/inhibitorów wzrostu i innych. W zakresie badań biomedycznych prowadzimy badania struktury kości i ich składu pierwiastkowego u ssaków i analizę zrostów kości. Badania z zakresu parazytologii obejmują identyfikację gatunków i dokumentacje zmian wywoływanych w narządach na skutek obecności pasożytów.

 

Laboratorium współpracuje z jednostkami/podmiotami naukowymi w zakresie nauk biologicznych i biomedycznych z zastosowaniem mikroskopów świetlnych oraz elektronowych: transmisyjnych (TEM) i skaningowych (SEM). Mikroskopy, którymi dysponuje Laboratorium, pozwalają na obserwację materiału, dokumentację analiz w postaci mikrofotografii o dużej rozdzielczości oraz analizę obrazu.

 

Obszar zainteresowań badawczych obejmuje:

 • obrazowanie ultrastruktury powierzchni pokrycia ciała np. pierwotniaków, zwierząt bezkręgowych i kręgowców oraz organów roślin do celów taksonomicznych,
 • obrazowanie i analizę zmian powstałych pod wpływem czynników chemicznych oraz fizycznych w ultrastrukturze narządów zwierząt oraz organów roślin,
 • obrazowanie i analizę zamrożonych próbek biologicznych w SEM (system kriotransferu; bez potrzeby chemicznej preparatyki),
 • analizę rentgenowską pierwiastków w wybranych punktach powierzchni próbki (w SEM + EDS - energodyspersyjna analiza rentgenowska),
 • obrazowanie ultrastruktury mikroorganizmów w TEM, obrazowanie ultrastruktury tkaneki komórek w SEM,
 • analizę składu pierwiastkowego w próbkach oraz analiza rozmieszczenia składu określonych pierwiastków w próbkach (TEM + EELS - spektroskopia utraty energii elektronów),
 • obrazowanie i dokumentowanie zmian chorobowych oraz zmian zachodzących w ultrastrukturze komórek, tkanek i narządów (zwłaszcza przewodu pokarmowego),
 • obrazowanie rozkładu fazowego powierzchni preparatów, pokazujące rozkład na poszczególne fazy krystaliczne i przestrzenne ułożenie kryształów w fazach (SEM + EBSD),
 • obrazowanie struktur powierzchniowych, defektów, zmian pod wpływem czynników chemicznych i fizycznych (implantów, wypełnień itp.), różnic w strukturze próbek biologicznych oraz materiałów stałych i ciekłych.

 

 

Wyposażenie:

 • Skaningowy mikroskop elektronowy z emisją polową (SEM) ZEISS Ultra Plus to zaawansowany mikroskop skaningowy do badan biologicznych, biomedycznych, chemicznych i materiałowych. Mikroskop wyposażony jest w 4 detektory obrazujące (w tym dwa umożliwiające obserwacje zmian strukturalnych), detektor chemiczny EDS (analiza RTG), detektor strukturalny EBSD (dyfrakcja RTG) oraz system kriotransferu pozwalający na obserwacje powierzchni i przełomów preparatów biologicznych, a także substancji ciekłych bez wcześniejszego przygotowania. Ponadto mikroskop wyposażony jest w system kompensacji ładunków, dzięki czemu możliwa jest obserwacja próbek nienapylonych. Zakres uzyskiwanych powiększeń wynosi od 10x do 1 000 000x, rozdzielczość 0.8 nm.
 • Transmisyjny mikroskop elektronowy średnich energii ZEISS Libra 120 to zaawansowany mikroskop do badan biologicznych, biomedycznych, chemicznych i materiałowych. Wyposażony jest w filtr energii i system EELS (spektroskopia utraty energii elektronów) służący do analizy chemicznej i wykonywania map rozkładu pierwiastków w preparacie. Energia pracy mikroskopu to 80 keV i 120 keV, a powiększenie maksymalne wynosi 1 000 000x, rozdzielczość 0,34 nm.
 • Mikroskop konfokalny ZEISS Axio Observer Z1, LSM 700, odwrócony, wykorzystywany do badań w świetle przechodzącym i epifluorescencji oraz kontraście Nomarsky’ego (DIC). Mikroskop jest w pełni zautomatyzowany. Jest stosowany do badań tkanek, obserwacji procesów wewnątrzkomórkowych w żywych kulturach komórkowych, interakcji międzykomórkowych, mikroiniekcji itp.

 

Aparatura do przygotowywania preparatów:

 • zautomatyzowany system do przeprowadzania preparatów (Thermo Scientific, STP 120 Spin Tissue Processor),
 • systemy do suszenia preparatów (Polaron, Critical Point Drier 7501),
 • system do zatapiania preparatów (Thermo Scientific, EC 350),
 • systemy do barwienia preparatów (Thermo Scientific, HMS 740),
 • systemy skrawania materiału: kriostat (ZEISS, HYRAX C25), mikrotom (HM 355S, Thermo Scientific) i ultramikrotom (Power Tome XL, RMC),
 • systemy do napylania węglem, złotem z palladem i chromem (aparatura klasyczna i wysokorozdzielcza) (Emitech, Sputter Coater SC7620, Carbon Accessory CA7025; Emitech, K575X),
 • system cryo do mikroskopu skaningowego (Polaron)

 

Autor: Emil Zięba
Ostatnia aktualizacja: 13.02.2016, godz. 12:01 - Emil Zięba