interc logo_change_on_borders1 flagaue_400

"Language Bridges" (LABS) Multilingual and multicultural character of borderline areas (Wielojęzyczność i wielokulturowość w europejskich regionach przygranicznych). Projekt jest realizowany w ramach Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG III C, współfinansowany ze środków EFRR.


Projekt LANGUAGE BRIDGES (LABS) jest realizowany we współpracy z następującymi jednostkami naukowymi KUL:
 • Instytut Filologii Germańskiej (Wydział Nauk Humanistycznych KUL),
 • Instytut Socjologii (Wydział Nauk Społecznych KUL).

Budżet projektu: 394.000 euro, z tego budżet KUL – 30.000 euro.

Czas trwania projektu: 01.10.2004 r. - 30.09.2006 r. (istnieje możliwość przedłużenia do końca 2006 r.).

Cele projektu:

 • zbadanie i porównanie sytuacji socjolingwistycznej w pięciu różnych europejskich regionach przygranicznych (Południowym Tyrolu, Alzacji, Wschodniej Macedonii -Tracji, Navarra, Kantonie Bazylea oraz Regionie Lubelskim) w celu promocji integracji pomiędzy obszarami granicznymi oraz zacieśnieniu kontaktu pomiędzy ich mieszkańcami,
 • wymiana doświadczeń na temat istniejących trendów, zapotrzebowań oraz doświadczeń i nowych pomysłów rozwiązania problemów związanych z wielojęzycznością,
 • promocja interkulturowości w kształceniu i nauczaniu poprzez naukę języków obcych nowożytnych używanych na terenach graniczących z Regionem Lubelskim: ukraiński i rosyjski,
 • wzbudzenie zainteresowania oraz zwiększenie motywacji do nauki języków używanych przez obywateli państw graniczących z Regionem Lubelskim za pomocą wprowadzenia nowych technologii, innowacyjnych technik i metod takich jak power point, nauczanie audiowizualne, Computer Assisted Language Learning (CALL) etc.

Beneficjenci:

 • uczniowie i studenci,
 • nauczyciele języków obcych,
 • inne osoby zainteresowane nauką i nauczeniem języków sąsiadów Regionu Lubelskiego,
 • instytucje oświatowe, edukacyjne: kuratorium oświaty, nauczycielskie kolegia języków obcych, szkoły różnych szczebli, szkoły prowadzące kursy językowe i inne,
 • osoby należące do mniejszości narodowych zamieszkujących Lubelszczyznę i instytucje reprezentujące mniejszości narodowe.

Rola KUL w projekcie:

 • uczestnictwo w spotkaniach plenarnych z udziałem przedstawicieli wszystkich zespołów, na których rozstrzyga się najważniejsze kwestie: ustala się plany działań oraz podsumowuje dotychczasowe efekty i dyskutuje nad nimi. KUL jest partnerem projektu, uczestniczącym w pracach 3 z 4 grup roboczych: WG 1. Languages and Motivation, WG 3. Language and New Technologies, WG 4. Raise Awareness on Language Learning and Language Campaigning,
 • przygotowanie Raportu Regionalnego na temat sytuacji socjolingwistycznej w Regionie Lubelskim,
 • realizacja badań ankietowych i wywiadów dotyczących stosunku do języków sąsiadów Lubelszczyzny i motywacji do ich nauki,
 • przygotowanie multimedialnego kursu do nauki języka ukraińskiego on-line,
  promowanie wielokulturowości i wielojęzyczności Regionu Lubelskiego, między innymi poprzez organizowanie spotkań i publikowanie artykułów bądź broszur na ten temat.

Osiągnięcia i zrealizowane działania:

 • w dniach 13-15 listopada 2004 r. w Bolzano-Bozen (Włochy) odbyło się pierwsze spotkanie grup roboczych projektu „Language Bridges (LABS)” (Kick-off-Meeting);
 • w dniach 27-28 listopada 2004 r. w Bolzano-Bozen (Włochy) odbyło się forum tematyczne n.t. "Multilingualizm w regionach przygranicznych – trendy – potrzeby – najlepsze praktyki. Promocja socjalno-kulturowej integracji pomiędzy obszarami granicznymi oraz bliższe kontakty pomiędzy ich mieszkańcami";
 • w dniach 13-14 stycznia 2005 r. w Bolzano (Włochy) odbyło się I spotkanie Grupy Roboczej realizującej Projekt, z udziałem dr Marzeny Góreckiej – koordynatora projektu ze strony KUL. Ustalone zostały zadania poszczególnych partnerów projektu;
 • w okresie luty-czerwiec 2005 r. uczestnicy Projektu przygotowali Raport Regionalny. Ze strony polskiej raport przygotowywali: dr Marzena Górecka, dr Janina Zabielska, mgr Kamil Dębiński, mgr Paweł Komaryński i dr Adam Ustrzycki. Recenzentem raportu był prof. Michał Łesiów, wybitny specjalista z zakresu filologii słowiańskiej;
 • 24 maja 2005 r. w Bazylei (Szwajcaria) odbyło się spotkanie, poświęcone głównie dyskusji nad kwestionariuszem do badań ankietowych na temat postaw mieszkańców wobec języków mniejszości narodowych/sąsiadów regionów uczestniczących w Projekcie. Badania te zaplanowano na drugą połowę 2005 r.;
 • w czerwcu 2005 r. powstały strony internetowe Projektu: na serwerze KUL (www.kul.lublin.pl) w wersji dwujęzycznej – polskiej i angielskiej oraz na serwerze EURAC (www.eurac.edu) jako działanie promocyjne Projektu;
 • w okresie czerwiec-lipiec 2005 r. zostały opublikowane Raporty Regionalne. Część raportów przygotowanych przez zespół realizujący Projekt ze strony KUL zostało wysłanych do wybranych instytucji naukowych i oświatowych w województwie lubelskim. Są również dostępne w wersji angielskiej na wskazanych stronach internetowych;
 • w dniach 21-24 lipca 2005 r. w Thassos i Xanthi (Grecja) odbyło się II spotkanie Grupy Roboczej realizującej Projekt. Ze strony KUL uczestniczyli: dr Marzena Górecka, dr Anna Krzywicka-Ustrzycka i dr Adam Ustrzycki. Przeprowadzono dyskusję nad kwestionariuszami wywiadu do badań metodą wywiadu, zaplanowanych do realizacji na koniec 2005 r. i pierwszą połowę 2006 r.;
 • w dniach 3-5 listopada 2005 r. w Strasburgu (Francja) odbyło się spotkanie poświęcone przygotowaniu kwestionariuszy oraz wizycie studyjnej w Lublinie w maju 2006 r.;
 • od sierpnia 2005 r. do maja 2006 r. dr Anna Krzywicka-Ustrzycka przygotowywała lekcje języka ukraińskiego on-line, które zostały następnie umieszczone na platformie do zdalnego nauczania języków obcych. Platformę nieodpłatnie udostępniła firma TECHNE s.c. http://www.techne.com.pl
 • przeprowadzono badania ankietowe w 2 szkołach – w Chełmie (listopad 2005 r.) i Lublinie (kwiecień 2006 r.). Łącznie przeprowadzono 43 ankiety, w tym – 40 wśród uczniów i 3 wśród nauczycieli;
 • 20 grudnia 2005 r. w siedzibie Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego odbyło się seminarium na temat sytuacji socjolingwistycznej w Regionie Lubelskim, przygotowane w ramach Projektu;
 • w okresie styczeń – marzec 2006 r. zostało przeprowadzonych 20 wywiadów kwestionariuszowych wśród studentów na temat ich stosunku do języków ukraińskiego i białoruskiego. Przeprowadzona została analiza autorstwa dr JaninayZabielskiej i mgr Pawła Komaryńskiego;
 • w okriesie luty-marzec 2006 r. ogłoszony został konkurs na temat potrzeby znajomości języków sąsiadów Lubelszczyzny (białoruskiego i ukraińskiego) w oczach młodzieży. Informacja o konkursie została przesłana do ok. 300 szkół w regionie;
 • w dniach 11-13 maja 2006 r. w Lublinie odbyło się III spotkanie Grupy Roboczej z udziałem przedstawicieli dwóch regionów partnerskich: EURAC i Regionu Delta-Rhodopi oraz władz lubelskich. Pierwszy dzień: konferencja na temat badań dotyczących nauki języków wschodnich sąsiadów Lubelszczyzny. Drugi dzień: całodzienne warsztaty poświęcone wykorzystaniu nowych technologii w nauce języków obcych, w tym – prezentacja projektu multimedialnego przygotowanego przez zespół KUL. Trzeci dzień: zaprezentowanie szeroko pojętej kultury ukraińskiej na terenie Lubelszczyzny (wizyta studyjna w Muzeum Wsi Lubelskiej).

Partnerzy:

 • Europejska Akademia w Bolzano (EURAC), Tyrol Południowy (Włochy) – Lider Projektu,
 • Uniwersität Basel, Kanton Bazylea (Szwajcaria),
 • Université Marc Bloch, Strasbourg, Region Alzacja (Francja),
 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Województwo Lubelskie (Polska),
 • Delta-Rhodopi, Xanti, Macedonia Wschodnia – Tracja (Grecja),
 • Dyrektorat Generalny Uniwersytetów i Polityki Językowej w Departamencie Edukacji Rządu Navarry, Pamplona, Region Navarra (Hiszpania).

Personel zaangażowany w projekt:

W projekt jest zaangażowanych sześć osób. Trzy osoby pracują jako personel:
dr Marzena Górecka - Koordynator Projektu (Wydział Humanistyczny, Instytut Filologii Germańskiej, dr Adam Ustrzycki (Wydział Nauk Społecznych, Instytut Socjologii) i mgr Kamil Dębiński (doktorant Socjologii). Ponadto projekt realizują: dr Janina Zabielska (Wydział Nauk Społecznych, Instytut Socjologii), dr Anna Krzywicka-Ustrzycka (Filologia Słowiańska) i mgr Paweł Komaryński (doktorant Socjologii).

Artykuły i linki poświęcone udziałowi KUL w projekcie:

Więcej informacji o Projekcie: http://www.kul.lublin.pl/projektyue/interegg/
Autor: Beata Głażewska
Ostatnia aktualizacja: 05.09.2006, godz. 16:45 - Beata Cybulak