DWUDZIESTOLECIE

 

                                 LITERATURA OBOWIĄZKOWA

 

ANTOLOGIE

 

Poezja polska okresu międzywojennego. Antologia. Wybór i wstęp M. Głowiński i J. Sławiński.. Przypisy oprac. J. Stradecki. Wrocław 1987. BN I-253.

 

UTWORY

CZECHOWICZ Józef: Wybór poezji, oprac. T. Kłak, Wrocław 1985.

GAŁCZYŃSKI Konstanty Ildefons: Wybór poezji. Oprac. M. Wyka. Wrocław 1970 BN I-189.

GOMBROWICZ Witold: Ferdydurke. Wiele wydań. Bakakaj. Wiele wydań.

IRZYKOWSKI Karol: Wybór pism krytycznoliterackich. Oprac. W. Głowala. Wrocław 1975. BN I-222. Z tego: Walka o treść. Studia z literackiej teorii poznania. IWASZKIEWICZ Jarosław: Wybór wierszy. Warszawa 1994

IWASZKIEWICZ Jarosław: Panny z Wilka, Brzezina. Wiele wydań.

KUNCEWICZOWA Maria: Cudzoziemka. Wiele wydań.

LEŚMIAN Bolesław: Poezje wybrane. Oprac. J. Trznadel. Wyd. 3 rozszerzone. Wrocław 1991 BN I-217.

PARNICKI Teodor: Srebrne orły. Wiele wydań.

PEIPER Tadeusz: Nowe usta [w tegoż:] Pisma wybrane. Wrocław 1979. BN I-235.

PRZYBOŚ Julian: Sytuacje liryczne. Wybór poezji. Wstęp E. Balcerzan. Wybór E. Balcerzan, A. Legeżyńska. Wrocław 1989. BN I-266.

SCHULZ Bruno: Opowiadania. Wybór esejów i listów. Wrocław 1989. BN I-264.

STAFF Leopold: Wybór poezji. Wybór i wstęp M. Jastrun. Wrocław 1985. BN I-181.

TUWIM Julian: Wiersze wybrane. Oprac. M. Głowińskiski. Kraków 1973. BN I-184.

WITKIEWICZ Stanisław Ignacy: W małym dworku, Szewcy. [w tegoż:] Wybór dramatów. Wybór i wstęp J. Błoński. Wrocław 1983. BN I-221; Nowe formy w malarstwie. Szkice estetyczne. Teatr. Warszawa 1974. Z tego: Wstęp do teorii czystej formy w teatrze.

 

SŁOWNIKI I OPRACOWANIA

 

HUTNIKIEWICZ Artur: Od czystej formy do literatury faktu. Główne teorie literackie XX stulecia. Warszawa 1988 i następne wyd.

KWIATKOWSKI Jerzy: Dwudziestolecie międzywojenne. Warszawa 2001.

Obraz literatury polskiej XIX i XX w. Seria 6: Literatura polska w okresie międzywojennym. T. 1-4. Kraków. 1979-1993.

Słownik literatury polskiej XX wieku. Red. A. Brodzka i in. Wrocław 1992.

MARKOWSKI Michał Paweł: Polska literatura nowoczesna, [w tegoż:] Polska literatura nowoczesna. Leśmian, Schulz, Witkacy. Kraków 2007.

Z problemów literatury polskiej XX wieku. T. 2. Literatura międzywojenna. Wrocław 1965.

 

 

                                      LITERATURA ZALECANA

 

ANTOLOGIE

 

Poezja polska 1914-1939. Antologia. Wybór i oprac. R. Matuszewski, S. Pollak. Warszawa 1984.

 

Polska awangarda poetycka. Programy lat 1918-1923. Oprac. A. Lam. Kraków 1969.

Antologia dramatu. Wybór i posłowie J. Koenig. Warszawa 1976.

 

UTWORY

 

GOETEL Ferdynand: Z dnia na dzień. Wiele wydań.

LECHOŃ Jan: Poezje. Oprac. R. Loth. Wrocław 1990. BN I-256.

LIEBERT Jerzy: Pisma zebrane. Oprac. S. Frankiewicz. Warszawa 1976. Z tego wiersze i kilka listów do Agnieszki.

MICIŃSKI Bolesław: Pisma. Eseje, artykuły, listy. Wybór i oprac. A. Micińska. Wstęp J. Błoński. Kraków 1970.

REMBEK Stanisław. W polu. Warszawa PIW 1993.

SLONIMSKI Antoni. Wybór felietonów z: Załatwione odmownie. Felietony, konfrontacje, polemiki, fraszki. Warszawa 1962 PIW.

WIERZYŃSKI Kazimierz. Wybór poezji. Wybór, oprac. i wstęp K. Dybciak. Komentarze K. i K. Dybciak. Wrocław 1991. BN I-275.

WITKIEWICZ Stanisław Ignacy: Pożegnanie jesieni. Wiele wydań.

 

OPRACOWANIA

 

JAWORSKI Stanisław: Literatura lat 1918-1939. [w:] Historia literatury polskiej w zarysie. Pod red. A. Stępnia i A. Wilkonia. T. 2. Warszawa 1989, s. 95-160.

Poeci dwudziestolecia międzywojennego. Pod red. I. Maciejewskiej. Warszawa 1982.

Prozaicy dwudziestolecia międzywojennego. Pod red. B. Farona. Warszawa 1974.

 

 

 

                                    OKRES WOJNY I OKUPACJI

 

ANTOLOGIA

 

Antologia polskiej poezji podziemnej 1939-1945. Oprac. J. Szczawiej. Warszawa 1957.

 

UTWORY

 

BACZYŃSKI Krzysztof Kamil: Wybór poezji. Oprac. J. Święch. Wrocław 1989 BN I-265.

GAJCY Tadeusz: Wybór poezji. Misterium niedzielne. Oprac. S. Bereś. Wrocław 1992 BN I-283.

VINCENZ Stanisław: : Atlantyda, O propagandzie. [w: tegoż] Atlantyda. Warszawa  1994.

 

 

OPRACOWANIA

 

ŚWIĘCH Jerzy: Literatura polska w latach drugiej wojny światowej. Warszawa 1997 i nast. wydania.

ŚWIĘCH Jerzy: Poeci i wojna. Rozprawy i szkice. Warszawa 2000.

 

                                      LITERATURA ZALECANA

 

BOBKOWSKI Andrzej: Szkice piórkiem. Warszawa 1997.

Konspiracyjna publicystyka literacka 1940-1944. Antologia. Oprac. Z. Jastrzębski. Kraków 1973.

PRUSZYŃSKI Ksawery: Opowieści. Wiele wydań.

WYKA Kazimierz: Życie na niby: szkice z lat 1939-1945. Warszawa 1959.

 

                                    LITERATURA PO ROKU 1945

 

                                 LITERATURA OBOWIĄZKOWA

 

ANTOLOGIA

Poeta pamięta. Antologia poezji świadectwa i sprzeciwu 1944-1994. Oprac. S. Barańczak. Londyn 1984.

Znak po znaku.Antologia wierszy polskich i obcych z lat 1939-1991. Opr. A. Badowska, Warszawa 1992.

Poza słowa. Antologia wierszy 1976-2006. Wstęp, wybór i red. T. Dąbrowski. Gdańsk 2006.

 

UTWORY

BARAŃCZAK Stanisław: Wybór wierszy i przekładów. Warszawa 1997. BIAŁOSZEWSKI Miron: Wiersze. Warszawa 2003. Pamiętnik z powstania warszawskiego. Wiele wydań. Rozkurz. Warszawa 1998.

BOROWSKI Tadeusz: Utwory wybrane. Wrocław 1997 BN I-276.

DĄBROWSKA Maria: „Życie moje cudowne…” Dzienniki w jednym tomie. Warszawa 2002.

GOMBROWICZ Witold: Transatlantyk, Ślub, Dziennik T. 1.

HERLING-GRUDZIŃSKI Gustaw: Inny świat. Opowiadania: Wieża, Pietà dell'Isola, Portret wenecki. Wiele wydań.

HERBERT Zbigniew: Poezje. Warszawa 1998. Tom esejów do wyboru.

HUELLE Paweł: Weiser Dawidek. Gdańsk 1987 i nast. wyd. lub tom opowiadań do wyboru.

IWASZKIEWICZ Jarosław: Matka Joanna od Aniołów, Voci di Roma. Dowolne wydanie.

KAPUŚCIŃSKI Ryszard: Cesarz. Kraków 1994. Albo: Imperium. Warszawa 1993.

LEM Stanisław: Solaris. Dowolne wydanie.

LIBERA Antoni: Madame. Kraków 2004.

MIŁOSZ Czesław: Trzy zimy, Ocalenie, Gucio zaczarowany, Gdzie wschodzi słońce i kędy zapada, Kroniki, Druga przestrzeń, Dolina Issy, Zniewolony umysł, Rodzinna Europa, Widzenia nad Zatoki San Francisco, Piesek przydrożny.

MROŻEK Sławomir: Tango, Emigranci. Dowolne wydanie.

Opowiadania: Moniza Clavier, Spotkanie, Słoń, Kogut, lis i ja. Dowolne wydanie.

NAŁKOWSKA Zofia: Medaliony. Wiele wydań.

PODSIADŁO Jacek: Wiersze zebrane. Warszawa 2003. Stąd wybór.

RÓŻEWICZ Tadeusz: Niepokój: wybór wierszy z lat 1944-1994. Warszawa 1995.

Kartoteka, Stara kobieta wysiaduje, Matka odchodzi. Dowolne wydania.

SOSNOWSKI Jerzy, Instalacja Idziego, Kraków 2009.

STEMPOWSKI Jerzy: Eseje. Wybór i wstęp W. Karpiński. Kraków 1984. Z tego: O współczesnej formacji humanistycznej, Esej dla Kasandry. STRYJKOWSKI Julian: Austeria. Wiele wydań.

SZYMBORSKA Wisława: Wiersze wybrane, Kraków 2004.

WAT Aleksander: Wiersze wybrane. Wybór i oprac. A. Micińska, J. Zieliński. Wstęp Jan Zieliński. Warszawa 1987.

WOJTYŁA Karol: Pieśń o Bogu ukrytym, Matka, Kamieniołom, Tryptyk Rzymski.

SŁOWNIKI I OPRACOWANIA

 

BŁOŃSKI  Jan: Odmarsz. Kraków 1978.

DANIELEWICZ-ZIELIŃSKA Maria: Szkice o literaturze emigracyjnej. Warszawa 1992.

JAROSIŃSKI Zbigniew: Literatura lat 1945-1975. Warszawa 1996.

JARZĘBSKI Jerzy: Pożegnanie z emigracją. O powojennej prozie polskiej. Kraków 1998.

KWIATKOWSKI Jerzy: Magia poezji: (o poetach polskich XX wieku). Kraków 1995.

Literatura polska 1918-1975. T. 3. Warszawa 1996.

NASIŁOWSKA Anna: Literatura okresu przejściowego. Warszawa 2006.

Nowe dwudziestolecie. Szkice o wartościach i poetykach prozy i poezji lat 1989-2009. Wstęp: P. Śliwiński, Poznań 2011.

Słownik literatury polskiej XX wieku. Zespół redakcyjny: A. Brodzka i in. Wrocław 1992.

Słownik literatury popularnej. Pod red. T. Żabskiego. Wrocław 1997.

URBANKOWSKI Bohdan: Czerwona msza: czyli uśmiech Stalina. Warszawa 1998.

Współcześni polscy pisarze i badacze literatury. Słownik bibliograficzny. Red. J. Czachowska. Warszawa 1994-1999.

 

                                      LITERATURA ZALECANA

 

ANTOLOGIE

 

Macie swoich poetów. Liryka polska urodzona po r. 1960. Oprac. P. Dunin-Wąsowicz i in. Warszawa 1998.

Określona epoka: Nowa Fala 1968-1993. Opr. i skomentował T. Nyczek. Kraków 1995.

Przeciwko złu. Wiersze i piosenki więzienne 1944-1956. Oprac. B. Otwinowska. Warszawa 1995.

 

UTWORY

 

ANDRZEJEWSKI Jerzy: Bramy raju, ciemności kryją ziemię. Wiele wydań.

BRANDSTAETTER Roman: Jezus z Nazaretu. Wiele wydań.

BRANDYS Kazimierz: Jak być kochaną i inne opowiadania. Kraków 1994.       

CHWIN Stefan: Hanemann. Gdańsk 1997.

CZAPSKI  Józef: Na nieludzkiej ziemi. Warszawa 1990.

HŁASKO Marek: Utwory wybrane. Warszawa 1986. T. 1. i 4.

JAROSŁAW Iwaszkiewicz: Matka Joanna od Aniołów, dowolne wydanie.

KARPOWICZ Tymoteusz: Wiersze wybrane. Wrocław 1969.

KONWICKI Tadeusz: Kalendarz i klepsydra.

KRALL Hanna: Zdążyć przed Panem Bogiem. Kraków 1977 i nast. wyd.

KUBIAK Zygmunt: Nowy brewiarz Europejczyka. Warszawa 2001.

LEC Stanisław Jerzy: Myśli nieuczesane. Kraków 1959.

MACKIEWICZ Józef: Droga donikąd. Londyn 1955 (lub in. wyd. albo inna powieść).

MALEWSKA Hanna: Apokryf rodzinny oraz do wyboru: Przemija postać świata, Sir Tomasz Moor odmawia, Żniwo na sierpie: powieść o Norwidzie.

MYŚLIWSKI Wiesław: Kamień na kamieniu. Warszawa 1984, albo: Widnokrąg.

NOWAK Tadeusz: Podróż do miejsca urodzenia. [w tegoż:] W puchu alleluja. Opowiadania. Warszawa 1965.

NOWAKOWSKI Marek: Książę nocy. Warszawa 1978 lub 1980. Raport o stanie wojennym. Białystok 1990.

NOWAKOWSKI Tadeusz: Obóz Wszystkich Świętych. Warszawa 2003.

ODOJEWSKI  Włodzimierz: Bóg z tobą synu... Lublin 1996.

RÓZYCKI Tomasz: Wiersze. Warszawa 2004.

STACHURA Edward: Siekierezada albo zima leśnych ludzi. Warszawa 1971 lub 1975. Albo: Poezja i proza. Kom. red. H. Bereza, Z. Fedecki, K. Rutkowski. Warszawa 1982. T. 1. Wiersze, poematy, piosenki, przekłady.

STASIUK Andrzej: (do wyboru) Opowieści galicyjskie, Biały kruk, Jadąc do Babadag.

SZCZEPAŃSKI Jan Józef: Przed nieznanym trybunałem. Autograf. Warszawa  1982.

ŚWIETLICKI Marcin: (do wyboru) Schizma, Czynny do odwołania, Zimne kraje.

TERLECKI Władysław: Lament. Poznań 1991.

TOKARCZUK Olga: (do wyboru) Prawiek i inne czasy, Podróż ludzi Księgi, Ostatnie historie.

TWARDOWSKI Jan: Który stwarzasz jagody. Kraków 1990. Najnowszy zeszyt w kratkę. Rozmowy z dziećmi i nie tylko z dziećmi. Kraków 1997.

TYRMAND Leopold: Dziennik 1954. Warszawa 1995.

VINCENZ Stanisław: Z cyklu: Na wysokiej połoninie, z tomu pt. Zwada rozdział ostatni: Koniec zwady.

WAŃKOWICZ Melchior: Szkice spod Monte Cassino. Wiele wydań.

WOJACZEK Rafał: Wiersze. Warszawa 1999.

WOLNY-HAMKAŁO Agnieszka: Spamy miłosne. Kraków 2007.

 

SŁOWNIKI I OPRACOWANIA

 

BURKOT Stanisław: Proza powojenna 1945-1987. Analizy i interpretacje. Warszawa 1991.

CZACHOWSKA Jadwiga, DOROSZ Beata: Literatura i krytyka poza cenzurą 1977-1989. (Bibliografia druków zwartych). Wrocław 1991.

GŁOWIŃSKI Michał: Rytuał i demagogia. Trzynaście szkiców o sztuce zdegradowanej. Warszawa 1992.

JARZĘBSKI Jerzy: W Polsce czyli wszędzie. Warszawa 1992.

Literatura polska na obczyźnie. T. 1-2 Red. T. Terlecki. Londyn 1964-1965.

NIEWIADOMSKI Andrzej: Przełom bez przełomu. Pierwsza faza poetyckich debiutów lat dziewięćdziesiątych.„Język Polski w Szkole Średniej” R. XIV. Nr 3.

PANAS Władysław: Pismo i rana. Lublin 1996.

Pokolenia i grupy literackie po 1918 roku. Antologia opracowań i szkiców krytycznoliterackich. Wybrał J. Kajtoch. Kraków 1979.

Religijne aspekty literatury polskiej XX wieku. Red. M. Jasińska-Wojtkowska, J. Święch. Lublin 1997.

Religijność na progu nowoczesności. Potrzeba sacrum. Red. M. Ołdakowska-Kuflowa. Lublin 2010.

Sporne postaci polskiej literatury współczesnej. Pod red. A. Brodzkiej. Warszawa 1994.

Sporne postaci polskiej literatury współczesnej: kontynuacje. Pod red. A. Brodzkiej. Warszawa 1996.

Sporne sprawy polskiej literatury współczesnej. Pod red. A. Brodzkiej. Warszawa 1998.

TOMASIK Wojciech: Wstęp do: Słowo o socrealizmie. Szkice. Bydgoszcz 1991.

 

Problemy:

1.     Charakterystyka dwudziestolecia, pierwszej i drugiej fazy okresu.

2.     Ośrodki życia literackiego.

3.     Grupy poetyckie dwudziestolecia.

4.     Wybitne osobowości poetyckie poza grupami.

5.     Główne nurty w prozie, najważniejsi twórcy.

6.     Najwybitniejsi dramaturdzy.

7.     Krytyka literacka.

8.     Ważniejsze czasopisma.

9.     Odrodzenie religijne w literaturze dwudziestolecia.

10.  Życie literackie w czasie wojny i okupacji w kraju.

11.  Zmiany w literaturze twórców dwudziestolecia po wybuchu wojny.

12.  Pokolenie wojennych debiutantów.

13.  Ośrodki życia literackiego poza krajem w czasie wojny.

14.  Czas rozrachunków powojennych - wojna w poezji, prozie i w dramacie, literatura obozowa i łagrowa.

15.  Upolitycznienie życia kulturalnego, ideologizacja literatury, program marksistowskiej krytyki i nauki o literaturze, Środowisko "Kuźnicy".

16.  Katolicki model krytyki literackiej oraz literatury - dyskusja z marksistami. środowisko "Tygodnika Powszechnego" oraz "Znaku".

17.  Socrealizm - czas trwania, program, realizacja.

18.  Przykłady odrzucenia modelu socrealistycznego (poza środowiskiem katolickim).

19.  Debiuty, spóźnione debiuty i powtórne „debiuty” - literatura i życie literackie po 1956 roku.

20.  Nowa Fala.

21.  Zjawisko „drugiego obiegu” literatury.

22. „Pokolenie brulionu”.

23.  Ośrodki kulturalne i literackie na emigracji, wybitni twórcy emigracyjni.

24.  Przemiany genologiczne w literaturze - od zakończenia wojny do lat ostatnich.

25.  Eseje, dzienniki, reportaże.

26.  Dramat - najwybitniejsi twórcy i ich osiągnięcia.

27.  Nurt religijny w literaturze.

28.  Twórcy tak zwanego nurtu wiejskiego.

29.  Kresy i motyw pogranicza kultur w literaturze.

30.  Kultura i zagłada Żydów w literaturze.

31.  Literatura popularna (kryminał, romans popularny, science fiction, fantasy, komiks, piosenka itp.).

32.  Literatura wobec technicyzacji i audiowizualizacji kultury.

33. Literatura po roku 1989 – charakter, wybitne zjawiska, ważne nazwiska.

 

Autor: Anna Kołodziejska
Ostatnia aktualizacja: 28.11.2013, godz. 19:38 - Anna Kołodziejska