Lektury uzupełniające
z "TEORII NAUKI"

 1. Agazzi Evandro, Dobro. Zło. Nauka. Etyczny wymiar działalności naukowo-technicznej, przekład Elżbieta Kałuszyńska, Warszawa 1997.
 2. Ajdukiewicz Kazimierz, Logika pragmatyczna, Warszawa 1965, 1975 (ss. 62-85, 173-246).
 3. Amsterdamski Stefan, Między doświadczeniem a metafizyką. Z filozoficznych zagadnień rozwoju nauki, Warszawa 1973.
 4. Amsterdamski Stefan, Między historią a metodą. Spory o racjonalność nauki, Warszawa 1983.
 5. Amsterdamski Stefan, Tertium non datur? Szkice i polemiki, Warszawa 1994.
 6. Amsterdamski Stefan, Nauka a porządek świata, Warszawa: PWN 1983.
 7. Bibliografia filozofii nauki od 1971-1992 (w IV wyd. St. Kamiński)
 8. Bronk Andrzej, Nauka wobec religii (teoretyczne podstawy nauk o religii), Lublin 1996.
 9. Bronk Andrzej, Religia i nauka, w: tenże, Zrozumieć świat współczesny, Lublin TN KUL 1998 s. 203-256.
 10. Chalmers A. F., Czym jest to, co zwiemy nauką? Rozważania o naturze, statusie i metodach nauki. Wprowadzenie do współczesnej filozofii nauki, przełożył i przypisami opatrzył A. Chmielewski, Wrocław 1993
 11. Chojnicki Zbyszko, Filozofia nauki: orientacje, koncepcje, krytyki, Poznań: Bogucki, Wydawnictwo Naukowe 2000.
 12. Chmielewski Adam, Filozofia Poppera. Analiza krytyczna, Wrocław 1995.
 13. Dolby R. G. A., Uncertain Knowledge, Cambridge 1996, tł. pol. Jacek Spólny, Niepewność wiedzy. Obraz nauki w końcu XX wieku, Warszawa 1998.
 14. Doren Charles Van, A History of Knowledge. Past, Present, and Future, 1991, przekład Bożena Stokłos, Roman Gołędowski, Historia wiedzy. Od zarania dziejów do dziś, Warszawa 1996.
 15. Dunbar Robin, The Trouble with the Science, 1995, tł. pol. Piotr Amsterdamski, Kłopoty z nauką, Gdańsk, Warszawa 1996.
 16. Filozofia a nauka. Zarys encyklopedyczny, Wrocław: Ossolineum 1987.
 17. Goćkowski Janusz, Stanisław Marmuszewski ((red.),.), Nauka. Tożsamość i tradycja, Kraków 1995.
 18. Grabowski Marian, Istotne i nieistotne w nauce. Szkice z aksjologii nauki, Toruń 1998.
 19. Grabowski Marian, Elementy filozofii nauki, Toruń 1993.
 20. Grobler Adam, Prawda i racjonalność naukowa, Kraków 1993.
 21. Hajduk Zygmunt, O akceptacji teorii empirycznej, Lublin 1984.
 22. Hajduk Zygmunt, Temporalność nauki. Kontrowersyjne zagadnienia dynamiki nauki, Lublin 1995.
 23. Heller Michał, Filozofia nauki, Kraków 1992.
 24. Horgan John, The End of Science. Facing the Limits of Knowledge in the Twilight of the Scientific Age, tł. pol. Michał Tempczyk, Koniec nauki czyli o granicach wiedzy u schyłku ery naukowej, Warszawa: Prószyński i S-ka 1999.
 25. Kałuszyńska Elżbieta, Modele teorii empirycznych, Warszawa 1994.
 26. Kamiński Stanisław, Pojęcie nauki i klasyfikacja nauk, Lublin 1961, 19813 (ss. 11-43, 167-226, 259-290); wydanie 4: Nauka i metoda, Lublin 1992 (s. 11-46, 96-181, 183-248, 285-320). Bibliografia filozofii nauki od 1971-1992 (w IV wyd. Kamińskiego)
 27. Kamiński Stanisław, Filozofia nauki, w: Encyklopedia Katolicka, t. V, Lublin 1989, szp. 261-264.
 28. Kemeny John G., Nauka w oczach filozofa, tł. pol. S. Amsterdamski, Warszawa 1967.
 29. Kuhn Thomas S., Struktura rewolucji naukowych, tł. pol. H. Ostromęcka, Warszawa 1968.
 30. Lentin Jean Pierre, Myślę więc się mylę. Błędy i pomyłki w nauce od Pitagorasa do dziś, tł. pol. Elżbieta Mierzeja i Andrzej Frygas, Warszawa 1996.
 31. Lloyd G. E. R., Nauka grecka od Talesa do Arystotelesa, tłum. pol. Jakub Lesiński, Warszawa: Prószyński i S-ka 1998.
 32. Lloyd G. E. R., Nauka grecka po Arystotelesie, tłum. pol. Jakub Lesiński, Warszawa: Prószyński i S-ka 1998.
 33. Losee John, A Historical Introduction to the Philosophy of Science, Oxford [1972] 19933, tł. pol. Tomasz Bigaj, Warszawa: Prószyński 2001.
 34. Minois Georges, L'Église et la science. Historie d'un malentander, 1990, tł. pol. Adam Szymanowski, Kościół i nauka. Dzieje pewnego nieporozumienia, T. I: Od Augustyna do Galileusza, Warszawa 1995; T. II: Od Galileusza do Jana Pawła II, Warszawa 1996.
 35. Mokrzycki Edmund, Filozofia nauki a socjologia, Warszawa 1980.
 36. Mokrzycki Edmund, Założenia socjologii humanistycznej, Warszawa 1971.
 37. Pawłowski Tadeusz, Pojęcia i metody współczesnej humanistyki, Wrocław 1977.
 38. Pawłowski Tadeusz, Tworzenie pojęć i definiowanie w naukach humanistycznych, Warszawa (1978) 1986.
 39. Polkinghorne J., Reason and Reality. The Relationship between Science and Theology, tł. pol. P. Tomaszek, Rozum i rzeczywistość. Związki między nauką i teologią, Kraków 1995.
 40. Przełęcki Marian, Poza granicami nauki, Warszawa 1996.
 41. Przełęcki Marian, Logika teorii empirycznych, Warszawa [oryg. 1969] 1988.
 42. Shapin Steven, The Scientific Revolution, Chicago: CUP 1996, tł. pol. Stefan Amsterdamski, Rewolucja naukowa, Warszawa: Prószyński i S-ka 2000.
 43. Wójcicki Ryszard, Teorie w nauce. Wstęp do logiki, metodologii i filozofii nauki. Część I, Warszawa 1991.
 44. Wójcicki Ryszard, Wykłady z metodologii nauk, Warszawa 1982 (9-34, 150-210).
 45. Wolpert L., Nienaturalna natura nauki. Dlaczego nauka jest pozbawiona zdrowego rozsądku? Gdańsk 1996.
 46. Życiński Józef, Elementy filozofii nauki, Tarnów 1996.
czasopisma popularno-naukowe:
 • Filozofia nauki
 • Focus. Poznać i zrozumieć świat
 • Nauka polska. Jej potrzeby, organizacja i rozwój 1993 II (XXVII).
 • Rocznik kasy im Józefa Mianowskiego
 • Roczniki Filozoficzne KUL, z. 1-3
 • Świat nauki (Scientific American)
 • Wiedza i życie
 • Zagadnienia Naukoznawstwa

lektury obowiązujące eksternistów

 1. Ajdukiewicz (1975)
 2. Kamiński (1981, 1989, 1992)
 3. Pawłowski (1986)
 4. Chalmers (1993)
 5. plus jedna pozycja do wyboru z pozostałych.
Autor: Andrzej Bronk
Ostatnia aktualizacja: 15.03.2006, godz. 10:35 - Andrzej Bronk