Leszek Ćwikła, M.A., Ph.D. hab.

 

Position            Lecturer in Legal History

                         Director of the School of Ukrainian Law

                         Director of the Post-Graduation Studies of Basics of Ukrainian Law

 

Office                 Room C-533

Phone number    +48 (0)81 4453533

E-mail                 leszek.cwikla@kul.lublin.pl

 

 

Key research areas

-         Ukraine's Political and Legal History

-         Ukrainian Constitutional Law

-         History of the Orthodox Church

-         History of Tourism

 

 

Courses taught

-         Introduction to Ukrainian Law

-         Ukraine's Political and Legal History

-         Ukrainian Constitutional Law

-         Legal Status of the Orthodox Church

-         Legal History

-         Political History

 

 

CV

 

 

1999 - to Present:  Lecturer in Legal History - Department of the History of State and Law at the John Paul II Catholic University of Lublin

Ph.D. in Legal Sciences : "Legal Condition of the Orthodox Church and Orthodox people in the Kingdom of Poland and the Republic of Both Nations", written under supervision of Professor Grzegorz Górski, defended on 16.04.2002.

Ph.D student in the Department of the History of State and Law - Faculty of Law, Canon Law and Administration at the Catholic University of Lublin /1999-2002/

M.A. in Law - Catholic University of Lublin, 1999

M.A. in History - Catholic University of Lublin, 1995

 

 

Additional roles and responsibilities

Director of the School of Ukrainian Law (since October 2004)

Director of the Post-Graduation Studies of Basics of Ukrainian Law

 

 

 

 

 

 

List of Publications

 

 

 

Books

1. Polityka władz państwowych wobec Kościoła prawosławnego i ludności prawosławnej w Królestwie Polskim, Wielkim Księstwie Litewskim oraz Rzeczypospolitej Obojga Narodów w latach 1344-1795, Lublin 2006, ss. 372 (rec.: J. Flaga, „Studia Prawnicze KUL" 1(29) (2007), s. 201-204; rec.: J. Flaga, „Revue d'Histoire Ecclésiastique / Université Catholique de Louvain" 102 (2007), nr 2, s. 566-569).

2. Prawne aspekty rozwoju turystyki w Polsce w latach 1918-1939, Lublin 2011, ss. 560.

3. Historia ustroju państw w źródłach, wyboru dokonali M. Dyjakowska, M. Lipska, L. Ćwikła, Lublin 2001.

Edited Books

1. Polska-Ruś-Ukraina-jedenaście wieków sąsiedztwa, pod red. G. Górskiego i L. Ćwikły, Lublin-Lwów 2002, ss. 157.

2. Cuius regio, eius religio? Zjazd Historyków Państwa i Prawa, Lublin 2006 r., red. G. Górski, L. Ćwikła, M. Lipska, Lublin 2006, ss. 457.

3. Cuius regio, eius religio? Publikacja po Zjeździe Historyków Państwa i Prawa, Lublin wrzesień 2006 r., red. G. Górski, L. Ćwikła, M. Lipska, Lublin 2008, ss. 530.

Journal Articles and Chapters

1. Bractwo cerkiewne jako forma organizacji ludności prawosławnej na ziemiach ruskich Rzeczypospolitej w XVI-XVII w., „Czasy Nowożytne" 8 (2000), s. 119-135.

2. Sytuacja prawna ludności prawosławnej w państwie polsko-litewskim do 1596 r., „Czasy Nowożytne" 11 (12) (2001), s. 41-57.

3. Czy buła peresliduwanoju Prawosławna Cerkwa w I Reczi Pospołytij?, „Ukrajinśki probłemy" 21 (2001), s. 223-229.

4. Państwo-prawo-Kościół-jednostka w ruskiej i rosyjskiej tradycji prawno-ustrojowej, w: Przez tysiąclecia: państwo-prawo-jednostka. Materiały ogólnopolskiej konferencji historyków prawa, Ustroń 17-20 września 2000 r., pod red. A. Lityńskiego i M. Mikołajczyka, t. 3, Katowice 2001, s. 127-134.

5. O sytuacji prawnej Kościoła prawosławnego w państwie polsko-litewskim do 1795 r. (zarys problematyki), w: Polska-Ruś-Ukraina-jedenaście wieków sąsiedztwa, pod red. G. Górskiego i L. Ćwikły, Lublin-Lwów 2002, s. 23-40.

6. Zakres majątkowych i finansowych przywilejów zakonów w Polsce w okresie Oświecenia, „Roczniki Nauk Prawnych" 12 (2002), z. 1, s. 81-95.

7. Ingerencja cara rosyjskiego Piotra I (1682-1725) w sprawy wyznaniowe Rzeczypospolitej, „Studia z Prawa Wyznaniowego" 6 (2003), s. 73-89.

8. Położenie prawne mieszczan wyznania prawosławnego na ziemiach ruskich w Królestwie Polskim w latach 1344-1596, w: Probłemy derżawotworennia i zachystu praw ludyny w Ukrajini. Materiały X rehionalnoji naukowo-praktycznoji konferenciji (5-6 lutoho 2004 r.), Lwiw 2004, s. 81-83.

9. Działalność edukacyjna prawosławnych bractw cerkiewnych w Rzeczypospolitej w XVI-XVII wieku, ,,Roczniki Nauk Społecznych" 32 (2004), z. 2, s. 95-111.

10. Wpływ unii brzeskiej (1595-1596 r.) na sytuację prawną Kościoła prawosławnego w Rzeczypospolitej Obojga Narodów (do 1632 r.), „Prawo-Administracja-Kościół" 1-2 (20-21) (2005), s. 259-281.

11. Czy Persza Ricz Pospołyta buła takoż i formoju ustroju Ukrajinśkoji Derżawy?, w: Probłemy derżawotworennia i zachystu praw ludyny w Ukrajini. Materiały XI rehionalnoji naukowo-praktycznoji konferenciji (3-4 lutoho 2005 r.), Lwiw 2005, s. 76-79.

12. (wraz z A. Kosyło) Konstytucja Filipa Orlika z 1710 roku, ,,Czasy Nowożytne" 18-19 (2005), s. 55-68.

13. Sytuacja prawna mieszczan wyznania prawosławnego w Rzeczypospolitej do unii brzeskiej (1595-1596 r.), w: Cuius regio, eius religio? Zjazd Historyków Państwa i Prawa, Lublin 2006 r., red. G. Górski, L. Ćwikła, M. Lipska, Lublin 2006, s. 127-145.

14. Sytuacja prawna mieszczan wyznania prawosławnego w Rzeczypospolitej po unii brzeskiej (1595-1596 r.), „Prace Historyczno-Archiwalne. Archiwum Państwowe w Rzeszowie" 17 (2006), s. 5-26.

15. Postanowienia Sejmu Wielkiego (1788-1792) w sprawie Cerkwi prawosławnej w Rzeczypospolitej, w: Aktualni pytannia reformuwannia prawowoji systemy Ukrajiny. Zbirnyk naukowych statej za materiałamy IV Miżnarodnoji naukowo-praktycznoji konferenciji m. Łućk, 1-2 czerwnia 2007 r., t. 1, Łućk 2007, s. 3-5.

16. Katedra Historii Państwa i Prawa, w: Księga Jubileuszowa z okazji 90-lecia Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, red. A. Dębiński i in., Lublin 2008, s. 43-67 (wraz z M. Dyjakowską).

17. Szkoła Prawa Ukraińskiego, w: Księga Jubileuszowa z okazji 90-lecia Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, red. A. Dębiński i in., Lublin 2008, s. 651-653.

18. Leon Halban (1893-1960), w: Profesorowie prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, red. A. Dębiński, W. Sz. Staszewski, M. Wójcik, Lublin 2008, s. 159-166.

19. Józef Mazurkiewicz (1904-1977), w: Profesorowie prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, red. A. Dębiński, W. Sz. Staszewski, M. Wójcik, Lublin 2008, s. 287-294.

20. Leon Halban (1893-1960), w: Dziekani Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, red. A. Dębiński, W. Sz. Staszewski, M. Wójcik, Lublin 2008, s. 73-79.

21. Regulacje prawne w zakresie tzw. formalności granicznych a rozwój turystyki międzynarodowej w Rzeczypospolitej w latach 1918-1939, w: Prawne aspekty migracji na przykładzie uregulowań wybranych uczestników systemu międzynarodowego, red. K. Maćkowska, Lublin 2010, s. 9-41.

22. Prawne podstawy stosunków polsko-czechosłowackich w dziedzinie turystyki w latach 1919-1939, "Studia Prawnicze KUL" 2011, nr 1, s. 7-30.

23. Respublica bene ordinata. Remarks on the Participation of Orthodox Elite in the Exercise of Power in the 15th and 16th Century Republic, "Czasopys Kyjiwśkoho Uniwersytetu Prawa" 2011, nr 3, s. 306-311.

24. Status prawny Republiki Autonomicznej Krymu (w druku).

25. Sudiebnik wielkiego księcia Kazimierza Jagiellończyka z 1468 r. – pierwszy zbiór przepisów z zakresu prawa karnego i postępowania sądowego w Wielkim Księstwie Litewskim, „Studia Prawnicze KUL” (w druku).

Notes and Reviews

1. Sprawozdanie z konferencji naukowej „Polska-Ruś-Ukraina-jedenaście wieków sąsiedztwa" (Kazimierz Dolny 5-6 grudnia 2000 r.), „Czasopismo Prawno-Historyczne" 54 (2002), z. 1, s. 495-496.

2. Cuius regio, eius religio? Zjazd Historyków Państwa i Prawa w Lublinie, „Czasopismo Prawno-Historyczne" 59 (2007), z. 1, s. 374-376 (wraz z M. Lipską).

3. Cuius regio, eius religio? Zjazd Historyków Państwa i Prawa, Lublin, 22-23 IX 2006, „Studia Prawnicze KUL" 1(29) (2007), s. 217-219 (wraz z M. Lipską).

Translations from the Ukrainian

1. Wasyluk S., Wokół problemów władzy sądowniczej na Ukrainie w okresie przemian, „Prawo-Administracja-Kościół" 4 (8) (2001, Lublin 2002), s. 173-187.

2. Doleżan W., Hubyk W., Rozwój systemu prokuratorskiego w XX stuleciu (Imperium Rosyjskie, Związek Radziecki, Ukraina), „Prawo-Administracja-Kościół" 4 (8) (2001, Lublin 2002), s. 217-233.

3. Hryszczuk W., Zarys kształtowania się i rozwoju ustawodawstwa Ukrainy w zakresie prawa karnego w okresie Związku Radzieckiego, „Prawo-Administracja-Kościół" 1 (9) (2002, Lublin 2003), s. 197-226.

4. Juchymiuk O., Źródła prawa konstytucyjnego Ukrainy i Polski (analiza porównawcza), „Prawo-Administracja-Kościół" 2-3 (10-11) (2002, Lublin 2003), s. 41-50.

5. Kosyło A., Likwidacja ukraińskiego Kościoła greckokatolickiego w Związku Radzieckim, „Prawo-Administracja-Kościół" 1-2 (13) (2003), s. 141-154.

6. Hryszczuk W., Burdin W., Osobliwości odpowiedzialności karnej nieletnich na Ukrainie według Kodeksu karnego Ukrainy z 2001 roku, w: Iustitia civitatis fundamentum. Księga pamiątkowa ku czci Profesora Wiesława Chrzanowskiego, red. H. Cioch, ks. A. Dębiński, J. Chaciński, Lublin 2003, s. 573-601.

7. Hryszczuk O., Kształtowanie się prawa człowieka do zadośćuczynienia za krzywdę moralną na ziemiach ukraińskich (XI - XX w.), „Prawo-Administracja-Kościół" 3 (14) (2003), s. 121-134.

8. (wraz z D. Kępą) Ustawa Ukrainy o Sądzie Konstytucyjnym Ukrainy, „Studia Prawnicze KUL" 1(29) (2007), s. 167-197.