Kalendarium ważniejszych wydarzeń naukowych
Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji

lipiec-wrzesień 2015

 

 

 

23 lipca - 27 sierpnia 2015 r. – mgr Monika Myrcha, laureatka konkursu pt. Procedura karna w Polsce i USA - podobieństwa i różnice, odbyła staż w kalifornijskim sądzie pod opieką sędziego Briana Hilla. Podczas pobytu miała możliwość obserwowania rozpraw odbywających się w departamentach sądu Superior Court of California, County of Santa Barbara, zapoznawania się z aktami spraw oraz analizowania wszelkich materiałów związanych z toczącymi się postępowaniami. Poza czasem spędzonym w sądzie, uczestniczyła w zajęciach na Uniwersytecie Santa Barbara College of Law.

 

 

2 września 2015 r. – dr Piotr Zacharczuk wygłosił referat w języku angielskim, pt. Ecological Connectivity Protection according to The European Union and Polish Law, podczas odbywającej się we Francji w Marsylii międzynarodowej konferencji naukowej, pt. The Effectiveness of Environmental Law, zorganizowanej przez Faculty of Law and Political Science Aix Marseille Universitê.

 

 

4-5 września 2015 r. – w Collegium Iuridicum KUL odbyła się międzynarodowa konferencja naukowa pt. Terminy i relacje w dwujęzycznych tekstach konstytucji, zorganizowana przez Instytut Filologii Romańskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego, L’UFR de Langue Française à l’Université Paris -Sorbonne oraz Katedrę Kościelnego Prawa Publicznego i Konstytucyjnego KUL. Podczas konferencji referaty wygłosili kolejno: ks. prof. dr hab. Andrzej Maryniarczyk, pt. Analogiczna teoria znaczenia terminów językowych. Elementy metafizyki języka; dr Anna Słowikowska, pt. Interpretacja pojęcia munus w konstytucji dogmatycznej o Kościele „Lumen gentium”; Joanna Mądra, pt. Polsko-francuska terminologia dziedzictwa w tekstach prawa międzynarodowego oraz wybranych konstytucji; Ilona Krasoń, pt. Zarys klasyfikacji semantycznej i modalnej czasowników polskich i francuskich występujących z syntagmami łacińskimi w tekstach prawa; Dorota Śliwa, pt. Les verbes garantir te assurer et leurs equi valents polonais dans le texte constitutionnel contemporain d un Etat et dans Gaudium et Spes.

 

 

7-9 września 2015 r. - w Łomży odbyła się międzynarodowa konferencja naukowa i walne zebranie Stowarzyszenia Kanonistów Polskich, pt. Zadanie nauczycielskie Kościoła wobec nowych wyzwań, zorganizowana przez Stowarzyszenie Kanonistów Polskich, Kurię Diecezjalną oraz Sąd Biskupi w Łomży, Wydział Nauk Prawnych Towarzystwa Naukowego KUL oraz Katedrę Kościelnego Prawa Publicznego i Konstytucyjnego KUL. Uroczystego otwarcia konferencji oraz przywitania przybyłych Gości dokonali: ks bp dr Janusz Stepnowski (biskup Łomżyński), ks. abp prof. dr hab. Andrzej Dzięga (Metropolita Szczecińsko-Kamieński, Przewodniczący Rady Prawnej Konferencji Episkopatu Polski) oraz ks. prof. dr hab. Józef Krukowski (Prezes Stowarzyszenia Kanonistów Polskich). Podczas konferencji referaty wygłosili kolejno: ks. prof. dr hab. Janusz Mariański, pt. Świat współczesny jako adresat misji nauczycielskiej Kościoła; ks. prof. dr hab. Józef Krukowski, pt. Natura i przedmiot misji nauczycielskiej Kościoła; ks. prof. dr hab. Tadeusz Guz, pt. Konferencja Biskupów Niemiec wobec nowych wyzwań; ks. dr hab. Mirosław Sitarz, prof. KUL, pt. Zadania mediów w realizacji misji nauczycielskiej Kościoła w Polsce; dr Michał Zawiślak, pt. Podstawy realizacji misji nauczycielskiej Kościoła w prawie III Rzeczypospolitej. Sesji III konferencji przewodniczył ks. dr hab. Piotr Stanisz, prof. KUL (Dziekan Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL), z kolei Sesji VI – ks. dr hab. Leszek Adamowicz, prof. KUL (Dyrektor Instytutu Prawa Kanonicznego KUL).

 

 

15 września 2015 r. – dr hab. Wojciech Wytrążek wygłosił referat pt. Między reglamentacją a animacją - działalność kulturalna w samorządzie terytorialnym, podczas odbywającej się w Chełmie międzynarodowej konferencji naukowej, pt. 25. lecie odrodzenia samorządu. Wybory samorządowe 1990 r. w Polsce na tle przemian okresu przełomu (1989-1991), zorganizowanej przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Chełmie.

 

 

19 września 2015 r. – dr Bożena Czech-Jezierska wygłosiła referat, pt. Profesorowie prawa rzymskiego wobec reformy Baszkiewicza, w trakcie I ogólnopolskiej konferencji romanistycznej, pt. Civis Romanus sum. Mistrzowie i dzieła polskiej romanistyki, zorganizowanej przez Katedrę Prawa Rzymskiego, Historii Prawa i Doktryn Polityczno-Prawnych Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego.

 

 

24-25 września 2015 r. – w Rzeszowie miał miejsce X Ogólnopolski Zjazd Katedr Prawa Handlowego, pt. Tendencje reformatorskie w prawie handlowym. W toku obrad referaty wygłosili: dr hab. Andrzej Herbet, prof. KUL, pt. O potrzebie zmian regulacji rozporządzania prawami udziałowymi w spółkach handlowych, dr Paweł Zdanikowski, pt. Ograniczenie lub wyłączenie wstąpienia spadkobiercy wspólnika do spółki a zapis windykacyjny udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, mgr Piotr Kędzierski, pt. Czy teoria organów jest jeszcze prawu spółek potrzebna?.

 

 

27-30 września 2015 r. – na Wydziale Prawa Uniwersytetu Gdańskiego miał miejsce cykliczny Zjazd Katedr i Zakładów Prawa Gospodarczego Publicznego zorganizowany przez Zakład Prawa Gospodarczego Publicznego Katedry Prawa Gospodarczego Publicznego i Ochrony Środowiska Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Podczas zjazdu odbyła się ogólnopolska konferencja naukowa pt. Prawne instrumenty oddziaływania na gospodarkę, podczas której referaty wygłosili kolejno: dr hab. Rafał Sura, pt. Europeizacja prawa bankowego w zakresie postępowania egzekucyjnego; dr Michał Domagała, pt. O potrzebie wyodrębnienia usługi powszechnej w prawie energetycznym; dr Małgorzata Ganczar, pt. Alternatywne sposoby rozstrzygania sporów konsumenckich w świetle prawa unijnego; dr Katarzyna Miaskowska - Daszkiewcz, pt. Prawne instrumenty wspierające rozwój sektora produktów leczniczych stosowanych w populacji pediatrycznej; dr Katarzyna Mełgieś, pt. Wybrane instrumenty prawne regulujące obrót produktami leczniczymi, dr Krzysztof Dobieżyński, pt. Przedmiot ochrony w prawie znaków towarowych a swoboda obrotu towarami (na przykładzie ograniczeń rejestracji kształtów towarów w charakterze znaków towarowych).

 

 

29 września - 8 października 2015 r. - studentki prawa - laureatki konkursu, pt. Społeczeństwo, prawo i administracja w Stanach Zjednoczonych, Panie Julia Dąbek, Monika Jurek, Magdalena Kaczorowska, Alicja Woźniak wraz z pracownikiem naukowo-dydaktycznym WPPKiA - mgr Pauliną Liszką, wizytowały amerykańską uczelnię Delta State University w Cleveland, Mississippi. Przedsięwzięcie zostało zrealizowane dzięki zaproszeniu Prof. Williama LaForge, pełniącego funkcję Rektora Delta State University, którego już czterokrotnie mieliśmy zaszczyt gościć jako profesora wizytującego na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL. Podczas pobytu w USA studentki miały możliwość zdobycia wiedzy na temat funkcjonowania szkolnictwa wyższego w USA oraz uczestniczyły w wydarzeniach związanych z dziedzictwem kulturalnym Mississippi. Ważnym punktem w programie był udział w American Legal Seminar pod przewodnictwem prof. Garrego Jenningsa, podczas którego prezentowały wystąpienia na temat polskiego systemu prawa, demokracji oraz systemu szkolnictwa wyższego w Polsce. Spotkały się także z amerykańskimi prawnikami, którzy przygotowali dla nich prezentacje na temat prawa konstytucyjnego w USA oraz systemu sądownictwa w stanie Mississippi.

Autor: Marta Ordon
Ostatnia aktualizacja: 17.06.2016, godz. 08:27 - Sławomir Graboń