LLD Promotion:


1. Marek Krawczak, Reglamentowanie działalności gospodarczej w zakresie hazardu (publiczna obrona 20.04.2009; recenzenci: Prof. dr hab. Marian Zdyb, UMCS i Ks. dr hab., prof. KUL Artur Mezglewski)

 

LLD Reviews:


1.Andriy Mostovyy, Procedury celne Ukrainy w kontekście prawa celnego Unii Europejskiej i Polski, Lublin 2006, s. 302 (UMCS)

2. Marcin Szewczak, Administracyjno-prawne aspekty realizacji Wspólnej Polityki Rolnej w Polsce, Lublin 2007, s. 253 (KUL)

3. Tomasz Zaborek, Relacje pomiędzy interesem publicznym a interesem jednostki w ustawie Ordynacja podatkowa, Lublin 2006, s. 417 (KUL)

4. Renata Czyżak, Prawo do informacji publicznej jako element jawności życia publicznego, Lublin 2007, s. 380 (KUL)

5. Sławomir Kałuża, Prawno-administracyjne uwarunkowania tworzenia i funkcjonowania wielkopowierzchniowych obiektów handlowych (WOH), Lublin 2007, s. 221 (KUL)

6. Magdalena Krzyżanowska, Udział rzeczoznawców majątkowych w gospodarowaniu nieruchomościami, Lublin 2007, s. 306 (KUL)

7. Sylwia Naszydłowska, Zaskarżalność orzeczeń sądowych w postepowaniu sądowoadministracyjnym, Lublin 2007, s.256 (KUL)

8. Dariusz Grzegorz Żak, Publicznoprawne instrumenty kształtowania ładu normatywnego w zakresie towarowego obrotu elektroncznego. Studium administracyjno-prawne, Lublin 2008, (UMCS)

9. Piotr Sawczuk, Wartość celna jako element kalkulacyjny należności celnych, Lublin 2008, (UMCS)

10. Cezary Paweł Waldziński, Konstytucyjne prawo do sądu w polskim prawie i orzecznictwie, Lublin 2008, s.300 (KUL)

11. Krzysztof Buczyński, Status prawny Agencji Nieruchomości Rolnych, Lublin 2008, tom I - s. 288; tom II - s. 245 (KUL)
12. Anna Reiwer-Kaliszewska, Środki antydumpingowe jako prawnofinansowy instrument ochrony gospodarki Unii Europejskiej, Gdańsk 2008, s. 335 (UG)

13. Sylwester Jaśkiewicz, Zasada konkurencji w polskim systemie prawa zamówień publicznych, Lublin 2009, s. 377 (KUL)