„LUK – Lubelski Uniwersytet Lubelski” zrealizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet IV Szkolnictwo wyższe i nauka, Działanie 4.1 Wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego uczelni oraz zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy, Poddziałanie 4.1.1 Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni, na podstawie umowy zawartej z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju. Okres realizacji: 01.10.2014-30.09.2015, budżet 733 044,60 PLN.

Autor: Piotr Siemaszko
Ostatnia aktualizacja: 29.04.2016, godz. 14:12 - Piotr Siemaszko