Wymagania wstępne

 

W1-Wiedza ogólna w zakresie szkoły średniej

W2-Technologie informatyczne

W3-Ćwiczenia z komunikacji interpersonalnej

 

Cele przedmiotu

 

C1-Analiza doświadczeń człowieka i rodziny (w tym osób i rodzin wykluczonych społecznie bądź zagrożonych wykluczeniem społecznym) w obszarze komunikacji interpersonalnej i medialnej

C2-Opanowanie umiejętności związanych z projektowaniem i realizacją działań wychowawczych i socjalnych

C3-Nabycie kompetencji współdziałania i pracy w zespole, pełnienia różnych ról, podejmowania i realizowania zadań pomocowych w różnych obszarach życia społecznego

Efekty kształcenia dla przedmiotu

 

WIEDZA

EK1 Zna wybrane koncepcje człowieka PS1A_W04

EK2 Ma wiedzę na temat znaczenia współczesnych technologii komunikacyjnych w pracy z osobami wykluczonymi lub zagrożonymi wykluczeniem społecznym PS1A_W09

UMIEJĘTNOŚCI

EK3 Potrafi prezentować i zastosować zdobytą wiedzę w życiu osobistym, naukowym, zawodowym i społecznym PS1A_U05  

EK4 Potrafi prawidłowo komunikować się za pomocą różnych technik komunikacyjnych, być aktywnym słuchaczem, skutecznie prowadzić rozmowy z różnymi podmiotami społecznymi, rozwiązywać problemy, inspirować do konkretnych działań w obszarze pomocy społecznej PS1A_U09, PS1A_U14

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

EK5 Ma ukształtowaną postawę dialogu, współdziała z podmiotami społecznymi w rozwiązywaniu problemów związanych z obecnością współczesnych technologii komunikacyjnych w relacjach osoba wykluczona-pracownik socjalny PS1A_K07

EK6 Jest aktywny w ocenie własnych kompetencji, w działaniach indywidualnych i zespołowych na rzecz funkcjonowania osoby, małżeństwa, rodziny i społecznosci lokalnych we współczesnej przestrzeni medialnej PS1A_K01

Metody dydaktyczne

 

M1. Wykład

M2. Prezentacja multimedialna

M3. Dyskusja

Treści programowe przedmiotu

 

K1 Organizacja pracy. 2h

K2 Komunikacja oglądem człowieka. Teoria determinizmu technologicznego Marshalla McLuhana. Antropologia Karola Wojtyły 1h

K3 Personalny model komunikowania masowego. Komunikacja jako czyn. Wartość moralna czynu komunikacyjnego. Personalna przestrzeń medialna. Kryterium mediów interpersonalnych 1h

K4 Media i człowiek powołany do wspólnoty. Etymologia słowa „komunikacja”. Interaktywność w budowaniu wspólnoty. Znaczenia pojęcia „uczestnictwo”. Wspólnota jako communio personarum. Odniesienie komunikacji do Absolutu. 1h

K5 Homo videns czy Homo sapiens? Przekroczyć siebie w stronę prawdy. Cywilizacyjna rywalizacja pomiędzy słowem a obrazem. Teoria włoskiego filozofa Giovanni Sartori’ego. Teoria Homo communicans 1h

K6 Rodzina i bezpieczny Internet. Zachowani dzieci i rodziców w przestrzeni medialnej. Rodzaje aktywności dzieci w Internecie. Zagrożenia online (grooming, sexting, cyberbullying, pornografia, zakupy online). Kompetencje medialne rodziców i wychowawców. 1h

K7 Mass media – nowy obszar pracy socjalnej. Grupy szczególnego ryzyka. Zagrożenia online. Mass media i ochrona poziomu życia. Edukacja medialna pracowników socjalnych 2h

K8 Nowe technologie komunikacyjne w pracy socjalnej. Synchroniczne i asynchroniczne relacje w pracy socjalnej. Komputerowy konsultant socjalny. Poziomy komunikowania w obszarze pracy socjalnej. Nowe technologie w służbie interaktywności. Wizerunek medialny pracownika socjalnego. Przeciwdziałanie dominacji i alienacji. 2h

K9 Streetworking. Definicja. Metodologia. Miejsce streetworkingu w systemie pomocy społecznej. Streetworking online. 1h

K10 Inspiracje zawarte w ustawie o pomocy społecznej dla idei wykorzystania nowych mediów w pracy socjalnej. 1h

K11 Zakończenie pracy 1h Razem 15h

Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia

 

OCENA NIEDOSTATECZNA

 

WIEDZA: Student nie posiada wiedzy na temat komunikacji interpersonalnej i medialnej w pomocy społecznej

UMIEJĘTNOŚCI: Student nie potrafi prezentować i zastosować zdobytej wiedzy

KOMPETENCJE SPOŁECZNE: Student nie uczestniczy w zajęciach, nie jest aktywny w dyskusjach i pracach zespołowych, nie radzi sobie z prezentacją wybranego tematu na zaliczenie

 

OCENA DOSTATECZNA

 

WIEDZA: Student ma bardzo ogólną wiedzę na temat komunikacji interpersonalnej i medialnej w pomocy społecznej

UMIEJĘTNOŚCI: Student w minimalnym stopniu potrafi prezentować i zastosować zdobytą wiedzę

KOMPETENCJE SPOŁECZNE: Student uczestniczy w zajęciach, nie jest aktywny w dyskusjach i pracach zespołowych, nie radzi sobie z prezentacją wybranego tematu na zaliczenie

 

OCENA DOBRA

 

WIEDZA: Student ma dobrze ugruntowaną i uporządkowaną wiedzę zaprezentowaną podczas zajęć

UMIEJĘTNOSCI: Student potrafi zaprezentować swoja wiedzę i wykorzystać ją do komunikacji w zespole, do prezentacji wybranego zagadnienia

KOMPETENCJE SPOŁECZNE: Student uczestniczy w zajęciach, uczestniczy w dyskusjach i pracach zespołowych, radzi sobie z prezentacją wybranego tematu na zaliczenie

 

OCENA BARDZO DOBRA

 

WIEDZA: Student ma bardzo dobrze ugruntowaną i uporządkowaną wiedzę zaprezentowaną podczas zajęć

UMIEJĘTNOŚCI: Student poprawnie, za pomocą odpowiednich narzędzi potrafi zaprezentować swoją wiedzę i wykorzystać ją do komunikacji w zespole, inspiruje zespół do pracy, samodzielnie analizuje i dokonuje syntezy wybranych zagadnień

KOMPETENCJE SPOŁECZNE: Student uczestniczy w zajęciach, jest aktywny i twórczy w dyskusjach, potrafi przeprowadzić własną prezentację na zaliczenie w pełnej komunikacji z odbiorcami; pogłębia swoją wiedzę i umiejętności w oparciu o literaturę

Literatura podstawowa i uzupełniająca

 

LITERATURA PODSTAWOWA

 

Andrzejewska-Cioch A., Jęczeń J. (red.), Projekt socjalny jako aktywne narzędzie pracy socjalnej, Lublin-Eichstätt-Ingolstadt 2014

Chuchra M., Jęczeń J. (red.), Przemoc w małżeństwie i rodzinie, Wydawnictwo KUL, Lublin 2012

Jęczeń J., Człowiek i rodzina w przestrzeni medialnej, Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia w Sandomierzu, Sandomierz 2011

Jęczeń J., I Communicate, Therefore I AM, Wydawnictwo KUL, Lublin 2014

Jęczeń J., Mass media w życiu rodziny. Repetytorium dla studentów nauk o rodzinie i pracy socjalnej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jan Pawła II, Lublin 2013

Jęczeń J., Komsta K., Sak J. (red.) Hazard i uzależnienia wirtualne, Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia w Sandomierzu, Sandomierz 2012

Jęczeń J., Lelonek-Kuleta B. (red.), Streetworking. Nowe wyzwania przed pracą socjalną, Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia w Sandomierzu, Sandomierz 2012

Jęczeń J., Lelonek-Kuleta B. (red.), Granice streetworkingu, POLIHYMNIA, Lublin 2013

Jęczeń J., Prawo-obowiązek rodziców do wychowania dzieci w epoce mass mediów, w: Dudziak U., Czas rodziny – czas nadziei, Wydawnictwo KUL, Lublin 2013, s. 83-104

Jęczeń J., Rodzina europejska w sieci, w: J. Koperek (red.), Rodzina europejska w filozoficzno-politycznych i społeczno-ekonomicznych uwarunkowaniach, Centrum Badań nad Rodziną, T. 7, Wydawnictwo KUL, Lublin 2010

Lepa A., Pedagogika mass mediów, Archidiecezjalne Wydawnictwo Łódzkie, Łódź 2003

 

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA

 

Dyczewski L. (red.), Rodzina. Dziecko. Media, Wydawnictwo Gaudium Lublin 2005

Kalinowski M., Środowiska specjalnej troski, POLIHYMNIA, Lublin 2003

Kalinowski M., Wspólnota nadziei. Realizacja zasada życia społecznego w ruchu hospicyjnym, Wydawnictwo KUL, Lublin 2007

Kantowicz E., Praca socjalna w Europie. Inspiracje teoretyczne i standardy kształcenia, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn 2008

Autor: Jarosław Jęczeń
Ostatnia aktualizacja: 05.05.2014, godz. 20:51 - Jarosław Jęczeń