Szczegóły rekrutacji:

Zasady przyjęć na studia stacjonarne I stopnia (matematyka)

Zasady przyjęć na studia stacjonarne I stopnia (matematyka - grupa w języku angielskim)

Zasady przyjęć na studia stacjonarne II stopnia (matematyka)

 


REJESTRACJA KANDYDATÓW

 

 

 

Opis kierunku Matematyka 

Specjalności oraz specjalizacje w ramach kierunku

 

W dobie powszechnej, globalnej informatyzacji świata matematyka jest niekwestionowaną królową nauk, znajdującą zastosowania w różnych działach techniki, ekonomii, przemysłu, informatyki i telekomunikacji. Studia na kierunku matematyka w KUL są dwustopniowe. Podstawowe zagadnienia zawarte w programie studiów to m.in. funkcje rzeczywiste i zespolone, algebra z geometrią analityczną, logika, teoria mnogości i topologia, równania różniczkowe, analiza funkcjonalna i rachunek prawdopodobieństwa. Równolegle omawiane są zagadnienia z dziedziny informatyki – programowanie obiektowe, metody algorytmizacji, podstawy grafiki komputerowej i tworzenia stron WWW, a także problemy związane z administracją i bezpieczeństwem informacji w sieciach komputerowych.

W trakcie nauki na studiach I stopnia kierunku matematyka można wybrać jedną z trzech specjalności: ekonomiczną, informatyczną, lub zastosowania matematyki. W ramach tych specjalności, począwszy od drugiego roku studiów, można wybierać kilkanaście wykładów spośród proponowanych ok. 30 przedmiotów. Zajęcia te obejmują szerokie spektrum różnych zagadnień, począwszy od problemów typowo teoretycznych związanych ściśle z matematyką, poprzez różne zastosowania matematyki i statystyki w ekonomii, przemyśle, ubezpieczeniach, finansach i bankowości, aż po zagadnienia informatyczne, np. teoria chaosu, układy dynamiczne, sztuczna inteligencja, teoria gier w ekonomii, matematyka finansowa i ubezpieczeniowa, badania operacyjne, łańcuchy Markowa, komputerowa analiza obrazów, metody numeryczne, mikro- i makroekonomia, oraz ekonometria. Studenci szczególnie zainteresowani informatyką mogą nauczyć się programowania w języku C++, tworzenia stron internetowych i projektowania baz danych.

Na studiach II stopnia można wybrać jedną z czterech specjalności: ekonomiczną, finansową, informatyczną, lub zastosowania matematyki. W ramach wymienionych specjalności studenci mają do wyboru kilkanaście różnych wykładów specjalistycznych oraz monograficznych, m.in.: stochastyczna inżynieria finansowa, wycena kontraktów terminowych, aktuarialna teoria ryzyka, eksploracja danych w zarządzaniu biznesem, komputerowe symulacje statystyczne, programowanie w języku JAVA i .NET, grafika komputerowa, czy technologie internetowe.

Ponadto w czasie studiów I i II stopnia można odbyć dodatkowe szkolenie pedagogiczne przygotowujące do zawodu nauczyciela matematyki i informatyki we wszystkich typach szkół.

Warto dodać, że studenci kierunku matematyka w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim mają do dyspozycji przestronne sale dydaktyczno-wykładowe wyposażone w laptopy i projektory multimedialne, a także nowoczesne pracownie komputerowe.

W budynku Instytutu Matematyki i Informatyki KUL znajduje się również czytelnia z kilkunastoma stanowiskami komputerowymi podłączonymi do Internetu oraz bogato wyposażona w literaturę specjalistyczną biblioteka. Ponadto na terenie budynku Instytutu dostępna jest bezprzewodowa sieć internetowa. Studenci otrzymują też bezpłatnie podstawowe i specjalistyczne oprogramowanie komputerowe w ramach zakupionych przez KUL licencji wydziałowych.

 

Możliwości pracy po ukończeniu studiów matematycznych

 

Ze względu na szeroki wachlarz oferowanych przedmiotów do wyboru absolwenci kierunku matematyka są wykształceni w sposób wszechstronny i uniwersalny. Po ukończeniu studiów mogą pracować jako matematycy, informatycy lub analitycy w takich przedsiębiorstwach jak banki i inne instytucje finansowe, towarzystwa ubezpieczeniowe, urzędy statystyczne, firmy telekomunikacyjne, informatyczne i programistyczne, działy projektów, rozliczeń i działy analizy rynku w przedsiębiorstwach handlowych i przemysłowych, oraz działy logistyki w firmach budowlanych i transportowych. Najlepsi absolwenci mogą podjąć pracę w uczelniach i szkołach wyższych, albo kontynuować naukę na studiach doktoranckich.

 

Organizacje studenckie istniejące przy kierunku

 

W ciągu ostatnich kilku lat rozwinęło szerzej swoją działalność Studenckie Koło Naukowe Matematyków KUL. Członkowie tego Koła organizują corocznie Matematyczne Warsztaty Maturalne dla uczniów szkół średnich. Najlepsi studenci prezentują swoje osiągnięcia w trakcie konferencji studenckich, np. Lubelskich Dni Informatyki, a także – wspólnie z młodymi pracownikami naukowymi – w ramach Lubelskiego Festiwalu Nauki, odbywającego się zwykle we wrześniu.

 

Wyjazdy i zajęcia praktyczne w ramach studiów

 

W ramach programu MOST studenci kierunku matematyka mogą odbywać część studiów w innych uczelniach krajowych. Wyróżniający się studenci mogą również skorzystać z programu Erasmus, umożliwiającego odbycie części studiów za granicą.

Po drugim roku studiów I stopnia studenci odbywają praktyki zawodowe w zakładach pracy, bankach, towarzystwach ubezpieczeniowych, firmach komputerowych i przemysłowych, oraz innych przedsiębiorstwach. Studenci realizujący dodatkową specjalizację nauczycielską odbywają praktyki pedagogiczne w szkołach.

 

Kadra naukowo-dydaktyczna i badania naukowe Instytutu Matematyki i Informatyki KUL

 

Na tle innych ośrodków akademickich Instytut Matematyki i Informatyki KUL wyróżnia się wysokim poziomem kadry naukowo-dydaktycznej, w skład której obok doświadczonych profesorów i wykładowców wchodzą także młodzi pracownicy naukowi, rozumiejący dobrze problemy i potrzeby studentów. Badania naukowe prowadzone w Instytucie dotyczą m.in. algebraicznych aspektów kryptografii, problemów analizy funkcjonalnej i zespolonej, gier różniczkowych, teorii prawdopodobieństwa i procesów stochastycznych, oraz równań różniczkowych i całkowych.

 

 

 

 kurs2015d

 

 

Szczegółowy program:

 

27 lutego 2015 r. godz. 16.00-16.45 Ciągi i funkcje - poziom podstawowy

27 lutego 2015 r. godz. 16.45-17.30 Konsultacje indywidualne - poziom podstawowy

27 lutego 2015 r. godz. 17.00-17.45 Ciągi i funkcje - poziom rozszerzony

27 lutego 2015 r. godz. 17.45-18.30 Konsultacje indywidualne - poziom rozszerzony

 

6 marca 2015 r. godz. 16.00-16.45 Kombinatoryka, prawdopodobieństwo i statystyka - poziom podstawowy

6 marca 2015 r. godz. 16.45-17.30 Konsultacje indywidualne - poziom podstawowy

6 marca 2015 r. godz. 17.00-17.45 Kombinatoryka, prawdopodobieństwo i statystyka - poziom rozszerzony

6 marca 2015 r. godz. 17.45-18.30 Konsultacje indywidualne - poziom rozszerzony

 

13 marca 2015 r. godz. 16.00-16.45 Geometria - poziom podstawowy

13 marca 2015 r. godz. 16.45-17.30 Konsultacje indywidualne - poziom podstawowy

13 marca 2015 r. godz. 17.00-17.45 Geometria - poziom rozszerzony

13 marca 2015 r. godz. 17.45-18.30 Konsultacje indywidualne - poziom rozszerzony

 

 

 

 

 

Autor: Adam Kiersztyn
Ostatnia aktualizacja: 24.04.2018, godz. 09:29 - Anna Położyńska