KitK1

Wejdź do świata liczb!

 

 

Absolwenci studiów I stopnia kierunku matematyka uzyskują podstawową wiedzę z dziedziny matematyki i jej praktycznych zastosowań, uczą się formułować treści matematyczne w języku logiki, umieją odróżniać hipotezy i założenia od wynikających z nich wniosków, nabywają umiejętność logicznego rozumowania w trakcie dowodzenia prostych twierdzeń matematycznych, potrafią wydobywać informacje jakościowe z danych ilościowych, poznają sposoby modelowania i analizy problemów spotykanych w praktyce, a następnie ich  rozwiązywania przy pomocy metod matematycznych, są również zdolni do dalszego samodzielnego pogłębiania wiedzy z zakresu matematyki. Absolwenci zostają przygotowani do pracy w różnych instytucjach stosujących metody matematyczne w celu liczbowego opisu zjawisk zachodzących w przyrodzie. Absolwenci mogą kontynuować naukę na studiach II stopnia kierunku matematyka i na studiach podyplomowych.

 

Absolwenci posiadają podstawową wiedzę z dziedziny matematyki i jej zastosowań. Nabywają umiejętności logicznego rozumowania, przeprowadzania dowodów twierdzeń matematycznych, a w szczególności rozróżniania założeń i wniosków, wykonywania złożonych obliczeń, formułowania problemów w języku matematyki w celu ich łatwiejszego rozwiązania, wydobywania informacji jakościowych z danych liczbowych, posługiwania się narzędziami informatycznymi w trakcie analizy problemów aplikacyjnych oraz dalszego samodzielnego pogłębiania wiedzy matematycznej. Ponadto poznają język obcy oraz znają specjalistyczną terminologię z dziedziny matematyki. Absolwenci są przygotowani do pracy w instytucjach wykorzystujących metody matematyczne i narzędzia informatyczne.

Absolwenci specjalności informatycznej zdobywają rozszerzoną wiedzę z zakresu informatyki, programowania komputerów w języku C++ i Java, tworzenia stron internetowych, budowy baz danych oraz zasad administrowania i ochrony informacji w sieciach komputerowych. Absolwenci tej specjalności mogą znaleźć zatrudnienie w firmach informatycznych i programistycznych jako administratorzy sieci komputerowych i stron internetowych oraz w towarzystwach telekomunikacyjnych.

Absolwenci specjalności matematyka ekonomiczno-finansowa poznają praktyczne zastosowania matematyki, w tym statystyki, w szczególności w zakresie modelowania matematycznego procesów rzeczywistych, elementów matematyki finansowej, ekonometrii, mikro- i makroekonomii oraz matematyki finansowej z elementami matematyki ubezpieczeń życiowych. Absolwenci tej specjalności mogą pracować w bankach i innych instytucjach finansowych, urzędach statystycznych, towarzystwach ubezpieczeniowych, działach badań, projektów, rozliczeń i analizy rynku w przedsiębiorstwach przemysłowych, handlowych i transportowych.

 

Absolwenci specjalności statystyczna analiza danych zdobywają wiedzę w zakresie gromadzenia, przetwarzania i analizowania danych statystycznych. Ważnym elementem zajęć jest nabycie umiejętności posługiwania się specjalistycznymi programami komputerowymi służącymi do analizy danych. Absolwenci tej specjalności mogą podjąć pracę np. w przemyśle, przedsiębiorstwach handlowych, firmach transportowych i firmach doradczych, w działach zarządzania i planowania.

Po ukończeniu fakultatywnej specjalizacji nauczycielskiej absolwenci są przygotowani do nauczania matematyki i informatyki w szkołach podstawowych, gimnazjach i szkołach zawodowych. Ponadto studenci poznają język obcy na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy i potrafią posługiwać się językiem specjalistycznym z dziedziny matematyki.

 

Kompetencje zdobywane podczas studiów:

  • podstawowych dyscyplin matematyki, algorytmiki, kryptografii, analizy danych i technik obliczeniowych
  • teoretycznych i praktycznych zastosowań metod matematycznych
  • oprogramowania komputerowego wspierającego obliczenia

Zawody:

  • logistyk
  • specjalista ds. analizy i polityki cenowej
  • analityk rynku
  • tester oprogramowania
  • specjalista ds. przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy

 

Autor: Katarzyna Mysłowska
Ostatnia aktualizacja: 04.02.2015, godz. 15:37 - Ewa Kula