KitK1

ZASADY REKRUTACJI - STUDIA I STOPNIA

 
 
Opis kierunku:
 
Absolwenci studiów I stopnia kierunku matematyka uzyskują podstawową wiedzę z dziedziny matematyki i jej praktycznych zastosowań, uczą się formułować treści matematyczne w języku logiki, umieją odróżniać hipotezy i założenia od wynikających z nich wniosków, nabywają umiejętność logicznego rozumowania w trakcie dowodzenia prostych twierdzeń matematycznych, potrafią wydobywać informacje jakościowe z danych ilościowych, poznają sposoby modelowania i analizy problemów spotykanych w praktyce, a następnie ich  rozwiązywania przy pomocy metod matematycznych, są również zdolni do dalszego samodzielnego pogłębiania wiedzy z zakresu matematyki. Absolwenci zostają przygotowani do pracy w różnych instytucjach stosujących metody matematyczne w celu liczbowego opisu zjawisk zachodzących w przyrodzie. Absolwenci mogą kontynuować naukę na studiach II stopnia kierunku matematyka i na studiach podyplomowych.
 
 

 

Studia stacjonarne I stopnia

Studia na Wydziale Matematyki, Informatyki i Architektury Krajobrazu w Lublinie

 

 

NOWA MATURA (egzamin maturalny) świadectwo wydaje Okręgowa Komisja Egzaminacyjna. Wynik wyrażony w skali PROCENTOWEJ.

 

Konkurs świadectw dojrzałości - punktowany wynik z jednego z następujących przedmiotów: matematyka, informatyka, fizyka. Jeżeli kandydat zaliczył więcej niż jeden spośród wymienionych przedmiotów, punktuje się ten, z którego uzyskał najlepszy wynik.

 

 

STARA MATURA (egzamin dojrzałości) świadectwo dojrzałości wydane przez komisję egzaminacyjną powołaną przez Kuratora Oświaty. Wynik matury wyrażony OCENĄ w skali 1-6 lub 2-5.

 

 

Konkurs świadectw - punktowana ocena końcoworoczna ze świadectwa ukończenia szkoły średniej z matematyki.

 

 
 

MATURA MIĘDZYNARODOWA

 

Zasady przyjmowania kandydatów posiadających dyplom matury międzynarodowej (International Baccalaureate) wydany przez Biuro IB w Genewie.

 


Uwaga
Zajęcia na kierunku matematyka odbywają się
w gmachu KUL w Lublinie przy ul. Konstantynów 1 i Al. Kraśnicka 102
[jak dojechać?]

Autor: Andrzej Zykubek
Ostatnia aktualizacja: 09.11.2016, godz. 14:19 - Magdalena Kargol