ADMINISTRACJA

studia magisterskie, stacjonarne r. akad. 2015/2016

--------------------------------------------------------------------------

 • Ćwiczenia z prawa wyznaniowego - warunki uzyskania zaliczenia:  ADM_2015-2016.doc 

  


Zapraszam Państwa w dniu 26 stycznia br. na ostatni już w semestrze wykład z prawa wyznaniowego, tym razem poświęcony klauzuli sumienia w zawodach medycznych. Wykład poprowadzi pan dr hab. n. med. Jakub Pawlikowski z Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Obecność na wykładzie zaowocuje dodatkową bonifikatą na egzaminie w postaci 5 pkt. W trakcie wykładu będzie sporządzona lista obecności.

Nasza Katedra Prawa Wyznaniowego wspólnie z panem dr hab. J. Pawlikowskim i Uniwersytetem Medycznym, zorganizowała w listopadzie 2013 r. konferencję naukową nt. "Sprzeciw sumienia w praktyce medycznej – aspekty etyczne i prawne". Jednym z jej uczestników był prof. B. Chazan. Na stronie internetowej konferencji mogą Państwo obejrzeć zapis video niektórych wystąpień jej uczestników.


  

 • KOLOKWIA

Kolokwium ustne przewidywane jest w trakcie zajęć w dniach 9-10 grudnia 2015 r. Na kolokwium ustnym obowiązywać będzie materiał objęty tezami 1-22, 27-43, 50-55, 65, 74, 76. Osoby, które z ważnych powodów nie będą mogły zdawać kolokwium w/w terminie, mogą zaliczyć je w godzinach konsultacji, przy czym nie później niż do 7 stycznia 2016 r. 

Kolokwium pisemne z całości materiału (test jednokrotnego wyboru, z punktami ujemnymi za błędne odpowiedzi, przy czym w całościowym bilansie punktowym w semestrze - wynik za to kolokwium nie będzie mniejszy niż 0 pkt) odbędzie się w dniach 20-21 stycznia 2016 r. Dla osób, które obok nazwiska podadzą swój nr indeksu, wyniki kolokwium zostaną podane na stronie internetowej.

 

Wpisy do indeksu ocen z ćwiczeń oraz testy do wglądu - 26 stycznia br., po wykładzie (sala CI 304), 27 stycznia br w godz. 10.00-12.00 w katedrze - sala C 701 w Collegium Jana Pawła II, lub 27 stycznia po 20.00 w sali CI 304, lub w inne dni w godzinach konsultacji.

 

 • Zaliczenie komisyjne

Osoby, które w ciągu semestru nie zdobędą wymaganej do zaliczenia ćwiczeń, minimalnej ilości 12 pkt. będą mogły podejść do ustnego zaliczenia komisyjnego w dniu 27 stycznia 2016 r. w sali C-701 Collegium Joannis Pauli II, godz. 9.00. Podejście do zaliczenia daje ostatnią możliwość uzyskania pozytywnej oceny z tego przedmiotu. 

 

 

 • EGZAMIN

Warunkiem podejścia do egzaminu jest uprzednie, pozytywne zaliczenie ćwiczeń z tego przedmiotu.

Egzamin  "0" w formie ustnej (dla zainteresowanych) - 27 stycznia 2016 r. (środa) od 16.40, sala CI 300 a później CI 304.

Wejście na egzamin "0" według listy zgłoszeń - max 35 osób. Listę sporządzi Starosta Państwa Roku (proszę liczyć 7 osób na godzinę zegarową).

 

Egzamin w sesji w formie pisemnej odbędzie się w dn. 8 lutego 2016 r.  (poniedziałek), godz. 11.00, w sali C-101 w Collegium Jana Pawła II

W trakcie egzaminu będą mogli Państwo mieć przed sobą (w zasięgu rąk) jedynie: długopisy, ołówek i gumkę (mogą się przydać, gdyż wszelkie skreślenia skutkować będą niezaliczeniem pytania), ewentualnie zegarek, chusteczki do nosa i butelkę z wodą.

Proszę o pozostawienie okryć wierzchnich w szatni.

Proszę o wyłączenie i schowanie telefonów, smartfonów itp. Korzystanie z pomocy niedozwolonych lub rozmawianie będzie skutkowało odebraniem testu i wstawieniem oceny niedostatecznej.

Wejście do sali od godz. 11.00, według czytanej listy, za okazaniem indeksu lub innego dokumentu ze zdjęciem. Czas na rozwiązanie testu + pytanie otwarte (kazus) - ok. 60 min. Można oddać pracę i opuścić salę wcześniej

Test jednokrotnego wyboru (jedna odpowiedź prawidłowa). Nie będzie punktów ujemnych za błędne odpowiedzi. Max liczba punktów do zdobycia to 60 (50 pkt za test, 10 pkt za odpowiedź na pytanie), ocena dostateczna za zdobycie 50% z nich.

PUNKTACJA

0-29 – ndost

30-35 – dost

36-41 – dost +

42-47 – db

48-53 – db +

54-65 - bdb

Dla osób, które obok nazwiska podadzą swój nr indeksu, wyniki egzaminu zostaną podane 10 lutego przed południem, na stronie internetowej. 

Wpisy do indeksu, wyniki i wgląd do prac: 10 lutego 2016, godz. 12.00-13.00, sala C 701 w Collegium Jana Pawła II

 

Egzamin w sesji poprawkowej w formie ustnej odbędzie się w dn. 16 lutego 2016 r. (wtorek), godz. 11.00, w sali C-701 w Collegium Jana Pawła II

 

UWAGA, na egzamin proszę przychodzić z indeksem lub dokumentem tożsamości ze zdjęciem. 

 

---------------------------------------------------------------------------

 • Zagadnienia na kolokwium i egzamin

 1. Pojęcie prawa wyznaniowego; prawo wyznaniowe a prawo kanoniczne
 2. Prawne pojęcie związku wyznaniowego; kościoły i inne związki wyznaniowe; związki wyznaniowe a tzw. sekty
 3. Wolność religijna oraz stosunki Państwo-Kościół w dokumentach Soboru Watykańskiego II
 4. Monizm pogański a dualizm chrześcijański
 5. Cezaropapizm i jurysdykcjonalizm
 6. Teokracja (teorie bezpośredniej i pośredniej władzy Kościoła w porządku doczesnym)
 7. Państwa wyznaniowe w wersji tradycyjnej i zmodernizowanej (cechy, przykłady)
 8. Zasadnicze cechy państwa świeckiego
 9. Amerykański model separacji
 10. Francuski model separacji (w tym antyreligijne i antykościelne akty Rewolucji Francuskiej)
 11. Niemiecki model separacji
 12. Cechy separacji skoordynowanej (na przykładach państw przyjmujących taki model relacji Państwo-Kościół)
 13. Rozdział kościoła od państwa w Związku Radzieckim
 14. Kwestie wyznaniowe w Polsce przedrozbiorowej i pierwszych polskich konstytucjach (Konstytucji 3 Maja, Konstytucji Księstwa Warszawskiego, Konstytucji Królestwa Polskiego)
 15. Stosunki Państwo-Kościół w II Rzeczypospolitej (normy konstytucyjne, postanowienia konkordatowe, tryb uznania i uprawnienia związków wyznaniowych, nauczanie religii)
 16. Uchwała TRJN z 12 września 1945 r.
 17. Stosunki Państwo-Kościół w PRL (normy konstytucyjne i ich interpretacja)
 18. Przejmowanie majątków kościelnych przez państwo w okresie PRL
 19. Administracja wyznaniowa w latach 1944 - 1989 (zadania i działalność Urzędu do Spraw Wyznań)
 20. Porozumienia między Episkopatem a Rządem w okresie PRL
 21. Wpływ państwa na obsadzanie stanowisk kościelnych w okresie PRL
 22. Nauczanie religii w okresie PRL
 23. Zasada poszanowania wolności myśli, sumienia i religii w prawie UE
 24. Zasada wyłącznej kompetencji państw członkowskich UE w określaniu stosunku państwa do kościołów i kwestii religijnych ("klauzula kościelna")

 25. Kwestie związane z religią w normach pochodnego prawa wspólnotowego
 26. Formy dialogu podmiotów wyznaniowych z UE
 27. Stolica Apostolska jako podmiot prawa międzynarodowego
 28. Legaci papiescy (pojęcie, rodzaje, zadania)
 29. Specyfika konkordatu jako umowy międzynarodowej, polskie konkordaty
 30. Państwo Miasta Watykańskiego
 31. Konstytucja RP jako źródło polskiego prawa wyznaniowego
 32. Umowy międzynarodowe stanowiące źródła polskiego prawa wyznaniowego (w szczególności Konwencja Europejska)
 33. Znaczenie ustaw z 17 maja 1989 r.
 34. Tzw. ustawy indywidualne (partykularne, wyznaniowe)
 35. Rozporządzenia będące źródłem polskiego prawa wyznaniowego
 36. Umowy i porozumienia między organami państwa a przedstawicielami związków wyznaniowych
 37. Znaczenie prawa własnego związków wyznaniowych w państwowym porządku prawnym; recepcja prawa wewnętrznego związków wyznaniowych (materialna i formalna)
 38. Katalog naczelnych zasad polskiego prawa wyznaniowego
 39. Zasada równouprawnienia kościołów i innych związków wyznaniowych
 40. Zasada bezstronności władz publicznych
 41. Zasada autonomii i niezależności
 42. Zasada współdziałania
 43. Zasada bilateralności (dwustronności, układowości)
 44. Konstytucyjne gwarancje wolności sumienia i religii (zakres podmiotowy i przedmiotowy, dopuszczalne ograniczenia, szczegółowe uprawnienia jednostki)
 45. Zakaz dyskryminacji ze względu na religię lub światopogląd (podstawy konstytucyjne, przepisy kodeksu pracy)
 46. "Sprzeciw sumienia" ("klauzula sumienia")
 47. Prawo personelu medycznego do powstrzymywania się od zabiegu sprzecznego z sumieniem
 48. Przestępstwa przeciwko wolności sumienia i wyznania z rozdz. XXIV kodeksu karnego
 49. Cywilnoprawna ochrona swobody sumienia
 50. Katalogi osób prawnych Kościoła katolickiego i ich organy
 51. Nabywanie osobowości prawnej przez jednostki organizacyjne Kościoła katolickiego
 52. Osobowość prawna jednostek organizacyjnych niekatolickich związków wyznaniowych
 53. Rejestr kościołów i (innych) związków wyznaniowych
 54. Warunki wpisania związku wyznaniowego do rejestru
 55. Wykreślenie związku wyznaniowego z rejestru
 56. Państwowa administracja wyznaniowa (struktura, zadania)
 57. Komisje państwowo-kościelne (w szczególności Komisja Wspólna  i komisje konkordatowe)
 58. Wyznaniowa forma zawarcia małżeństwa cywilnego (warunki konieczne do zaistnienia skutków cywilnych małżeństwa zawieranego w formie wyznaniowej, procedura, zaświadczenie, terminy)
 59. Zasady organizowania nauki religii w publicznych szkołach i przedszkolach
 60. Misja kanoniczna i jej znaczenie dla zatrudnienia nauczyciela religii
 61. Szkolnictwo wyznaniowe
 62. Pomoc społeczna i ochrona dóbr kultury w działalności związków wyznaniowych
 63. Cmentarze wyznaniowe
 64. Administrowanie danymi osobowymi przez jednostki organizacyjne związków wyznaniowych
 65. Swoboda związków wyznaniowych w kształtowaniu własnych struktur organizacyjnych oraz obsadzie stanowisk kościelnych (i jej ograniczenia)
 66. Zrzeszenia w celach religijnych (organizacje kościelne, stowarzyszenia wyznaniowe)
 67. Sprawowanie kultu w miejscach publicznych
 68. Gwarancje prawa do obchodzenia świąt religijnych
 69. Duszpasterstwo wojskowe
 70. Duszpasterstwo w zakładach karnych i aresztach śledczych oraz zakładach opieki zdrowotnej
 71. Przepisy o zbiórkach publicznych prowadzonych przez podmioty wyznaniowe
 72. Przepisy prawno-podatkowe dotyczące darowizn na działalność kościelną
 73. Wpłaty 1 % podatku dochodowego na rzecz podmiotów wyznaniowych posiadających status organizacji pożytku publicznego
 74. Okoliczności powstania Funduszu Kościelnego
 75. Cele, na jakie świadczy Fundusz Kościelny
 76. Modele finansowania związków wyznaniowych we Włoszech i Niemczech
 77. Status prawno-podatkowy kościelnych osób prawnych
 78. Tzw. postępowanie regulacyjne
 79. Fundacje kościelne
 80. Status prawny osoby duchownej
 81. Prawna ochrona tajemnicy spowiedzi
 82. Zryczałtowany podatek dochodowy od przychodów osób duchownych

  

 

Materiały z zajęć M. Ordon

Osoby zainteresowane dostępem do materiałów z zajęć informuję, że są one zamieszczone na platformie e-kul w formie kursu e-learningowego "Prawo wyznaniowe". Wejście do niego po zalogowaniu się na e-kul -> menu z lewej strony -> kurs -> zajęcia otwarte -> prawo wyznaniowe.

Autor: Marta Ordon
Ostatnia aktualizacja: 10.02.2016, godz. 13:30 - Marta Ordon