Materiały dla studentów prawa kanonicznego

 

 

Przedmiot: prawo wyznaniowe, rok akad. 2017/2018  

 


Ćwiczenia z prawa wyznaniowego - warunki uzyskania zaliczenia: PK_2017-2018.doc 

Kolokwium ustne przeprowadzone zostanie w dniu ... 2018 r. 

Obowiązujący na nim materiał obejmują tezy: ...

 

Kolokwium pisemne odbędzie się w dniu ... 2018 r.

 

Materiały z zajęć

Osoby zainteresowane dostępem do materiałów z zajęć informuję, że bieżące materiały i zadania zamieszczane są w kursie e-learningowym pod nazwą "Prawo wyznaniowe" umieszczonym na platformie Moodle.


Egzamin z prawa wyznaniowego - w formie ustnej - odbędzie się w dniu ... 2018 r.  od. godz. ... w sali ... Collegium Jana Pawła II.

Wejście na egzamin wg listy przygotowanej przez Starostę Państwa Roku (proszę liczyć 6 osób na godzinę zegarową), bądź w razie jej braku w kolejności alfabetycznej z protokołu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uprzednie, pozytywne zaliczenie ćwiczeń z tego przedmiotu.

Egzamin w sesji poprawkowej w formie ustnej odbędzie się ... 2018 r., od. godz. ... w sali C-701.

 

-----------------------------------------------------------

 

Zagadnienia na kolokwium i egzamin

 1. Pojęcie prawa wyznaniowego; prawo wyznaniowe a prawo kanoniczne

 2. Prawne pojęcie związku wyznaniowego; kościoły i inne związki wyznaniowe; związki wyznaniowe a tzw. sekty

 3. Wolność religijna oraz stosunki Państwo-Kościół w dokumentach Soboru Watykańskiego II

 4. Monizm pogański a dualizm chrześcijański

 5. Cezaropapizm i jurysdykcjonalizm

 6. Teokracja

 7. Teorie bezpośredniej i pośredniej władzy Kościoła w porządku doczesnym

 8. Państwa wyznaniowe w wersji tradycyjnej i zmodernizowanej (cechy, przykłady)

 9. Zasadnicze cechy państwa świeckiego

 10. Amerykański model separacji

 11. Francuski model separacji (w tym antyreligijne i antykościelne akty Rewolucji Francuskiej)

 12. Niemiecki model separacji

 13. Cechy separacji skoordynowanej (omów na przykładach)

 14. Rozdział kościoła od państwa w Związku Radzieckim
 15. Nominacje biskupów w Polsce przedrozbiorowej

 16. Kwestie wyznaniowe w Konstytucji 3 Maja, Konstytucji Księstwa Warszawskiego, Konstytucji Królestwa Polskiego

 17. Polskie konkordaty

 18. Specyfika konkordatu jako umowy międzynarodowej
 19. Stolica Apostolska i Państwo Miasta Watykańskiego jako podmioty prawa międzynarodowego
 20. Stosunki Państwo-Kościół w II Rzeczypospolitej (normy konstytucyjne, postanowienia konkordatowe)
 21. Tryb uznania i uprawnienia związków wyznaniowych w II Rzeczypospolitej

 22. Nauczanie religii w II RP

 23. Nominacje na urzędy kościelne w świetle przepisów konkordatu z 1925 r.

 24. Uchwała TRJN z 12 września 1945 r.

 25. Przyczyny „zerwania” przez władze komunistyczne konkordatu z 1925 r.

 26. Założenia polityki wyznaniowej władz PRL względem Kościoła katolickiego

 27. Stosunki Państwo-Kościół w PRL (normy konstytucyjne i ich interpretacja)

 28. Przejmowanie majątków kościelnych przez państwo w okresie PRL

 29. Administracja wyznaniowa w latach 1944 – 1989 (Urząd do Spraw Wyznań)

 30. Porozumienia między Episkopatem a Rządem w okresie PRL

 31. Wpływ państwa na obsadzanie stanowisk kościelnych w okresie PRL

 32. Nauczanie religii w okresie PRL

 33. Okoliczności powstania i cele, na jakie pierwotnie świadczył Fundusz Kościelny

 34. Zasada poszanowania wolności myśli, sumienia i religii w prawie UE
 35. Zasada wyłącznej kompetencji państw członkowskich UE w określaniu stosunku instytucji politycznych do kościołów i kwestii religijnych

 36. Kwestie związane z religią w normach pochodnego prawa wspólnotowego

 37. Formy dialogu podmiotów wyznaniowych z UE

 38. Konstytucja jako źródło polskiego prawa wyznaniowego

 39. Umowy międzynarodowe stanowiące źródła polskiego prawa wyznaniowego (w szczególności Konwencja Europejska z 1950 r.)

 40. Znaczenie ustaw z 17 maja 1989 r.

 41. Tzw. ustawy indywidualne (partykularne, wyznaniowe)

 42. Rozporządzenia stanowiące źródła polskiego prawa wyznaniowego

 43. Umowy i porozumienia między organami państwa a przedstawicielami związków wyznaniowych

 44. Znaczenie prawa własnego związków wyznaniowych w państwowym porządku prawnym

 45. Prawo państwowe a prawo wewnętrzne związków wyznaniowych, recepcja prawa wewnętrznego związków wyznaniowych (materialna i formalna)
 46. Katalog naczelnych zasad polskiego prawa wyznaniowego

 47. Zasada równouprawnienia kościołów i innych związków wyznaniowych

 48. Zasada bezstronności
 49. Zasada autonomii i niezależności

 50. Zasada współdziałania

 51. Zasada bilateralności 

 52. Konstytucyjne gwarancje wolności sumienia i religii (zakres podmiotowy i przedmiotowy, dopuszczalne ograniczenia)
 53. Zakaz dyskryminacji ze względu na religię lub światopogląd (podstawy konstytucyjne, przepisy kodeksu pracy, inne ustawy)

 54. Zrzeszenia w celach religijnych

 55. „Sprzeciw sumienia”

 56. Prawo personelu medycznego do powstrzymywania się od zabiegu sprzecznego z sumieniem

 57. Przestępstwa przeciwko wolności sumienia i wyznania z kk (p. dyskryminacji wyznaniowej, p. złośliwego przeszkadzania w wykonywaniu aktu religijnego, p. obrazy uczuć religijnych)

 58. Cywilnoprawna ochrona swobody sumienia

 59. Katalogi osób prawnych Kościoła katolickiego i ich organy

 60. Sposoby nabywania osobowości prawnej przez jednostki organizacyjne Kościoła katolickiego

 61. Osobowość prawna jednostek organizacyjnych niekatolickich związków wyznaniowych

 62. Państwowa administracja wyznaniowa (struktura i zadania)
 63. Rejestr kościołów i (innych) związków wyznaniowych

 64. Warunki wpisania związku wyznaniowego do rejestru

 65. Wykreślenie związku wyznaniowego z rejestru

 66. Komisja Wspólna i Komisje konkordatowe

 67. Zasady organizowania nauki religii w polskich szkołach i przedszkolach

 68. Misja kanoniczna i jej znaczenie dla zatrudnienia nauczyciela religii

 69. Szkolnictwo wyznaniowe

 70. Pomoc społeczna i ochrona dóbr kultury w działalności związków wyznaniowych
 71. Wyznaniowa forma zawarcia małżeństwa cywilnego (podstawy prawne, warunki konieczne do zaistnienia skutków cywilnych małżeństwa zawieranego w formie wyznaniowej, terminy, procedura, zaświadczenie o zawarciu małżeństwa a akt małżeństwa)

 72. Cmentarze wyznaniowe

 73. Administrowanie danymi osobowymi przez jednostki organizacyjne związków wyznaniowych

 74. Swoboda związków wyznaniowych w kształtowaniu własnych struktur organizacyjnych oraz obsadzie stanowisk kościelnych (i jej ograniczenia)

 75. Duszpasterstwo wojskowe

 76. Duszpasterstwo w zakładach karnych i aresztach śledczych oraz zakładach opieki zdrowotnej

 77. Sprawowanie kultu w miejscach publicznych
 78. Gwarancje prawa do obchodzenia świąt religijnych

 79. Przepisy o zbiórkach publicznych prowadzonych przez podmioty wyznaniowe

 80. Przepisy prawno-podatkowe dotyczące darowizn na działalność kościelną

 81. Wpłaty 1 % podatku dochodowego na rzecz podmiotów wyznaniowych posiadających status organizacji pożytku publicznego

 82. Modele finansowania instytucji kościelnych w Niemczech i we Włoszech

 83. Cele, na jakie obecnie świadczy Fundusz Kościelny

 84. Status prawno-podatkowy kościelnych osób prawnych

 85. Tzw. postępowanie regulacyjne

 86. Fundacje kościelne

 87. Pojęcie "duchownego" w prawie polskim
 88. Prawna ochrona tajemnicy spowiedzi
 89. Zryczałtowany podatek dochodowy od przychodów osób duchownych

 90. Status prawny osób duchownych w zakresie ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego

 


 

Autor: Marta Ordon
Ostatnia aktualizacja: 11.02.2018, godz. 14:57 - Marta Ordon