Wymagania wstępne

 

W1-Wiedza ogólna w zakresie szkoły średniej

W2-Technologie informatyczne

W3-Ćwiczenia z komunikacji interpersonalnej

 

 

Cele przedmiotu

 

C1-Analiza doświadczeń człowieka i rodziny w obszarze komunikacji interpersonalnej i medialnej

C2-Opanowanie umiejętności związanych z projektowaniem i realizacją działań wychowawczych i socjalnych

C3-Nabycie kompetencji współdziałania i pracy w zespole, pełnienia różnych ról, podejmowania i realizowania zadań pomocowych w różnych obszarach życia małżeńskiego i rodzinnego

 

Efekty kształcenia dla przedmiotu

 

WIEDZA

EK1 Zna wybrane koncepcje człowieka NR2A_W15

EK2 Ma wiedzę na temat znaczenia współczesnych technologii komunikacyjnych w życiu rodziny NR2A_W08

UMIEJĘTNOŚCI

EK3 Potrafi prezentować i zastosować zdobytą wiedzę w życiu osobistym, naukowym, zawodowym i społecznym NR2A_U02

EK4 Potrafi prawidłowo komunikować się za pomocą różnych technik komunikacyjnych, być aktywnym słuchaczem, skutecznie prowadzić rozmowy z różnymi podmiotami społecznymi, rozwiązywać problemy, inspirować do konkretnych działań w obszarze oddziaływania współczesnych mass mediów na rodzinę  NR2A_U03

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

EK5 Ma ukształtowaną postawę dialogu, współdziała z rodziną w rozwiązywaniu problemów związanych z obecnością w życiu współczesnych technologii komunikacyjnych NR2A_K07

EK6 Jest aktywny w ocenie własnych kompetencji, w działaniach indywidualnych i zespołowych na rzecz funkcjonowania małżeństwa, rodziny i społecznosci lokalnych we współczesnej przestrzeni medialnej NR2A_K02

 

Metody dydaktyczne

 

M1. Mini-wykład

M2. Prezentacja multimedialna

M3. Dyskusja

M4. Praca w grupach

M5. Zadanie realizowane zespołowo

 

Treści programowe przedmiotu

 

K1 Plan pracy. 2h

K2 Komunikacja oglądem człowieka. Teoria determinizmu technologicznego Marshalla McLuhana. Antropologia Karola Wojtyły 3h

K3 Personalny model komunikowania masowego. Komunikacja jako czyn. Wartość moralna czynu komunikacyjnego. Personalna przestrzeń medialna. Kryterium mediów interpersonalnych 3h

K4 Media i człowiek powołany do wspólnoty. Etymologia slowa „komunikacja”. Interaktywność w budowaniu wspólnoty. Znaczenia pojęcia „uczestnictwo”. Wspólnota jako communio personarum. Odniesienie komunikacji do Absolutu. 3h

K5 Homo videns czy Homo sapiens? Przekroczyć siebie w stronę prawdy. Cywilizacyjna rywalizacja pomiędzy słowem a obrazem. Teoria włoskiego filozofa Giovanni Sartori’ego. Teoria Homo communicans 3h

K6 Rodzina i bezpieczny Internet. Zachowani dzieci i rodziców w przestrzeni medialnej. Rodzaje aktywności dzieci w Internecie. Zagrożenia online (grooming, sexting, cyberbullying, pornografia, zakupy online). Kompetencje medialne rodziców i wychowawców. 3h

K7 Nowe technologie – nowa komunikacja w rodzinie. Nowe generacje w procesie rozwoju cywilizacyjnego. Zależności pomiędzy używaniem tradycyjnych i nowych mediów a codziennym życiem małżonków i rodzin 3h

K8 Prawo-obowiązek rodziców do wychowania w epoce mass mediów. Personalistyczna wizja wychowania. Kategoria uczestnictwa według Karola Wojtyły. Zasada pomocniczości. 3h

K9 Małżeństwo i rodzina wobec przemocy online. Agresja i przemoc – wyjaśnienie pojęć. Rodzaje przemocy wirtualnej wobec dzieci i dorosłych (grooming, sexting, stalking) 3h

K10 Osoba niepełnosprawna w świecie współczesnych środków społecznego przekazu. Osoby niepełnosprawnej w mediach tradycyjnych i nowych – wczoraj i dziś. Misja integracyjna mass mediów. Uczestnictwo osób niepełnosprawnych w mass mediach. 3h

K11 Zakończenie pracy 1h

Razem 30h

 

Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia

 

OCENA NIEDOSTATECZNA

 

WIEDZA: Student nie posiada wiedzy na temat miejsca człowieka i rodziny w obszarze komunikacji interpersonalnej i medialnej

UMIEJĘTNOŚCI: Student nie potrafi prezentować i zastosować zdobytej wiedzy

KOMPETENCJE SPOŁECZNE: Student nie uczestniczy w zajęciach, nie jest aktywny w dyskusjach i pracach zespołowych, nie radzi sobie z prezentacją wybranego tematu na zaliczenie


OCENA DOSTATECZNA

 

WIEDZA: Student ma bardzo ogólną wiedzę na temat miejsca człowieka i rodziny w obszarze komunikacji interpersonalnej i medialnej

UMIEJĘTNOŚCI: Student w minimalnym stopniu potrafi prezentować i zastosować zdobytą wiedzę

KOMPETENCJE SPOŁECZNE: Student uczestniczy w zajęciach, nie jest aktywny w dyskusjach i pracach zespołowych, nie radzi sobie z prezentacją wybranego tematu na zaliczenie

 

OCENA DOBRA

 

WIEDZA: Student ma dobrze ugruntowaną i uporządkowaną wiedzę zaprezentowaną podczas zajęć

UMIEJĘTNOSCI: Student potrafi zaprezentować swoja wiedzę i wykorzystać ją do komunikacji w zespole, do prezentacji wybranego zagadnienia

KOMPETENCJE SPOŁECZNE: Student uczestniczy w zajęciach, uczestniczy w dyskusjach i pracach zespołowych, radzi sobie z prezentacją wybranego tematu na zaliczenie


OCENA BARDZO DOBRA

 

WIEDZA: Student ma bardzo dobrze ugruntowaną i uporządkowaną wiedzę zaprezentowaną podczas zajęć

UMIEJĘTNOŚCI: Student poprawnie, za pomocą odpowiednich narzędzi potrafi zaprezentować swoją wiedzę i wykorzystać ją do komunikacji w zespole, inspiruje zespół do pracy, samodzielnie analizuje i dokonuje syntezy wybranych zagadnień

KOMPETENCJE SPOŁECZNE: Student uczestniczy w zajęciach, jest aktywny i twórczy w dyskusjach, potrafi przeprowadzić własną prezentację na zaliczenie w pełnej komunikacji z odbiorcami; pogłębia swoją wiedzę i umiejętności w oparciu o literaturę

 

Literatura podstawowa i uzupełniająca

 

LITERATURA PODSTAWOWA

 

Bis D., Rynio A. (red.), Media w wychowaniu chrześcijańskim, Wydawnictwo KUL, Lublin 2010

Chuchra M., Jęczeń J. (red.), Przemoc w małżeństwie i rodzinie, Wydawnictwo KUL, Lublin 2012

Drożdż M., Osoba i media. Personalistyczny paradygmat etyki mediów, Wydawnictwo Biblos, Tarnów 2005

Dudziak U., Jęczeń J. (red.), Życie czy śmierć, Wydawnictwo KUL, Lublin 2013

Jęczeń J., Człowiek i rodzina w przestrzeni medialnej, Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia w Sandomierzu, Sandomierz 2011

Jęczeń J., Mass media w życiu rodziny. Repetytorium dla studentów nauk o rodzinie i pracy socjalnej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jan Pawła II, Lublin 2013

Jęczeń J., I Communicate, Therefore I AM, Wydawnictwo KUL, Lublin 2014

Jęczeń J., Komsta K., Sak J. (red.), Hazard i uzależnienia wirtualne, Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia w Sandomierzu, Sandomierz 2012

Jęczeń J., Prawo-obowiązek rodziców do wychowania dzieci w epoce mass mediów, w: Dudziak U., Czas rodziny – czas nadziei, Wydawnictwo KUL, Lublin 2013, s. 83-104

Jęczeń J., Rodzina europejska w sieci, w: J. Koperek (red.), Rodzina europejska w filozoficzno-politycznych i społeczno-ekonomicznych uwarunkowaniach, Centrum Badań nad Rodziną, T. 7, Wydawnictwo KUL, Lublin 2010

Lepa A., Pedagogika mass mediów, Archidiecezjalne Wydawnictwo Łódzkie, Lódz 2003

Strasburger V. C., Wilson B. J., Jordan A. B.: Children, Adolescents and the Media. Los Angeles: SAGE Publications 2009

Wojtyła K., Osoba i czyn oraz inne studia antropologiczne, Wydawnictwo TN KUL, Lublin 1994

Dokumenty Vaticanum II, Encykliki Papieskie

Papieskie Orędzia na Światowy Dzień Komunikacji Społecznej

Dokumenty Papieskiej Rady ds. Środków Społecznego Przekazu


LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA

 

Baehr T. i Grimes T.W., The Christian family guide to movies and video, Brentwood 1990

Drotner K., Livingstone S., The international Handbook of Children, Media and Culture, Londyn SAGE 2008

Dyczewski L. (red.), Rodzina. Dziecko. Media, Wydawnictwo Gaudium Lublin 2005

Filipiak M., Homo communicans. Wprowadzenie do teorii masowego komunikowania, Wydawnictwo UMCS Lublin 2004

Jęczeń J., Active Learning serving Family, Rocznik Nauk o Rodzinie, T. 2 (57) 2010, s. 207-222

Kennedy T. L. M., Smith A., Wells A. T., Wellman B.: Networked Families. Parents and spouses are using the internet and cell phones to create a “new connectedness” that builds on remote connections and shared internet experiences. Toronto: Pew Internet and American Life Project 2008

Lewek A., Podstawy edukacji medialnej i dziennikarskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Stefana Kardynała Wyszyńskiego, Warszawa 2003

Autor: Jarosław Jęczeń
Ostatnia aktualizacja: 01.05.2014, godz. 22:52 - Jarosław Jęczeń