Praca magisterska pt. "Wybiórczość siedliskowa bociana czarnego Ciconia nigra w Parku Krajobrazowym „Lasy Janowskie” - magister ochrony środowiska, Wydział Matematyczno-Przyrodniczy, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, 2010

 

PUBLIKACJE

 • Wojciechowska W., Solis M., Artemiuk A. 2013. The effect of increasing tourism pressure on the stability of physicochemical and biological parameters in Lake Rotcze.TEKA Komisji Ochrony i Kształtowania Środowiska Przyrodniczego vol. X: 498-503.
 • Artemiuk A., Klich D. 2012. Charakterystyka gniazdowania bociana czarnego Ciconia nigra w Parku Krajobrazowym "Lasy Janowskie". Sylwan 156 (3):225-232.
 • Artemiuk A., Łopucki R. 2011. Rola rezerwatów florystycznych w zachowaniu różnorodności fauny motyli dziennych (Lepidoptera: Rhopalocera) na przykładzie południowo-wschodniej Polski. [W:] J. Rak (red.) Środowisko przyrodnicze i walory turystyczne południowo-wschodniej Polski i zachodniej Ukrainy. Wydawnictwo Muzeum Regionalnego im. Adama Fastnachta w Brzozowie. Brzozów: 99-118.
 • Artemiuk A., Łopucki R. 2011. Fauna motyli dziennych (Lepidoptera: Rhopalocera) zbiorowisk łąkowych Obwodu ochronnego Huta Krempska. Roczniki Bieszczadzkie 19:247-259. 
 • Artemiuk A., Łopucki R. 2010. Obszary Natura 2000 - nowa forma ochrony przyrody w świadomości turystów odwiedzających parki narodowe. W: J.R. Rak [red.] Walory ekologiczne i turystyczne północnej części Euroregionu Karpackiego. Wydawnictwo Muzeum Regionalnego im. Adama Fasnachta w Brzozowie. Brzozów: 271-279.

 

Publikacje popularnonaukowe:

 • Artemiuk A., Klich D., Łopucki R. 2013. Wirtualny Leksykon Przyrodniczy – wirtualna przyroda na KUL. Przegląd Uniwersytecki 4(144): 44-46.

 • Artemiuk A. 2012. Bocianowy zawrót głowy. Wiad. Brzoz.
 • Łopucki R., Artemiuk A., Klich D. 2009. Wirtualny Leksykon Przyrodniczy. http://www.kul.pl/wirtualny-leksykon-przyrodniczy,13414.html

 

Konferencje naukowe:

 • Artemiuk A., Łopucki R. 2014. Rezerwat przyrody w mieście. Wiedza o rezerwacie oraz jego znaczenie dla mieszkańców miasta. XV Międzynarodowa Konferencja Ekologiczna Brzozów 2014 Walory przyrodnicze i turystyczne północnej części Euroregionu Karpackiego. 23-24 września, Brzozów. Referat. 
 • Artemiuk A., Łopucki R. 2013. Edukacja przyrodnicza na przykładzie Wirtualnego Leksykonu Przyrodniczego. W stronę nowych rozwiązań… XIV Międzynarodowa Konferencja Ekologiczna Walory przyrodnicze, turystyczne i kulturowe północnej części Euroregionu Karpackiego.

  23–24 września, Brzozów. Referat. 

 • Artemiuk A. 2012. Fauna motyli (Lepidoptera) w kontekście atrakcyjności turystycznej danego regionu. XIII Międzynarodowa Konferencja Ekologiczna Ekologiczne, sozologiczne i turystyczne aspekty zrównoważonego rozwoju regionów przygranicznych Polski, Słowacji i Ukrainy. 25-26 września, Brzozów. Referat.

 • Artemiuk A. Łopucki R. 2011. Magurski Park Narodowy jako obszar monitoringu migracji Rhopalocera. XII Międzynarodowa Konferencja Ekologiczna Człowiek a ochrona dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego w Karpatach polskich, słowackich i ukraińskich. 28-29 września, Brzozów. Referat.

 • Artemiuk A. Klich D. 2010. Charakterystyka gniazdowania bociana czarnego Ciconia nigra w Parku Krajobrazowym Lasy Janowskie.  XI Międzynarodowa Konferencja Ekologiczna, Walory ekologiczne, przyrodnicze, turystyczne i kulturowe Podkarpacia. 28-30 września, Brzozów. Referat.
 • Artemiuk A., Łopucki R. 2010. Rola rezerwatów florystycznych w ochronie motyli. XI Międzynarodowa Konferencja Ekologiczna, Walory ekologiczne, przyrodnicze, turystyczne i kulturowe Podkarpacia. 28-30 września, Brzozów. Referat.

 

e-mail: agnieszka.artemiuk@kul.pl

Autor: Agnieszka Artemiuk
Ostatnia aktualizacja: 30.09.2015, godz. 23:54 - Agnieszka Artemiuk